Regulamin

Regulamin strony internetowego www.czappajkowo.pl, w brzmieniu obowiązującym dla zamówień złożonych od dniu 10 grudnia 2018 r.

1§ POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem witryny internetowego działającego pod adresem internetowym www.czappajkowo.pl (dalej Witryna) jest: Salvo Group Sp. Z o.o., ul. Łużycka 21, 75-113 Koszalin. Spółka prawa handlowego wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Koszalin, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 000……, NIP ……., REGON ……., Kapitał zakładowy: 50.000 złotych. zwana dalej Sprzedawcą.
2. Sprzedawca za pośrednictwem Witryny prowadzi stronę internetowy (zwany dalej „sklepem”), w którym oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422 tj. ze zm.).
3. Sklep jest to serwis internetowy za pomocą którego Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów / usług za pośrednictwem sieci Internet.
4. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie, jest pełnoletni użytkownik Witryny, który złożył Zamówienie poprzez formularz w zakładce ZAMÓWIENIE (dalej zwany „Klientem”).
5. Klient, będący osobą fizyczną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową jest w dalszej części Regulaminu zwany „Konsumentem”.
6. Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Witrynie.
7. Informacje o towarach dostępne w Witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.
8. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod telefonem +48 513 743 123 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16:00, oraz pod adresem poczty czappajkowo@gmail.com. Cena za połączenie według stawki operatora z usług którego korzysta dzwoniący, jak dla połączeń komórkowych do sieci Plus.

2§ DEFINICJE

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
a. firmę kurierską;
b. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat) – dotyczy wyłącznie Dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c. Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie;
4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Materiały – dzianiny i tkaniny jakie klient ma do wyboru, dokonując zamówienia towaru, których wzory i opis zawarte są na witrynie internetowej.
7. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
9. Sprzedawca – oznacza Salvo Group Sp. Z o.o., ul. Łużycka 21, 75-113 Koszalin. Spółka prawa handlowego wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Koszalin, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 000383843, NIP 521-35-979-35, REGON 142867170, Kapitał zakładowy: 5.000 złotych. zwana dalej Sprzedawcą.
10. Strona Internetowa Firmy – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie czappajkowo.pl
11. Towar / Usługa – oznacza produkt, lub wykonanie takiego produktu, przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Firmy, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
12. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
13. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

3§ Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Firmy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia na stronie Internetowym Firmy za pośrednictwem zakładki ZAMÓWIENIA lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Firmy, w zakładce „ ZAMÓWIENIA” kompletuje zamówienie wybierając numer Towaru, którym jest zainteresowany i podając informacje w „formularzu zamówienia”, dodając również informację o rozmiarze, rodzaju materiału, dodatkach lub dokonując ZAPYTANIA o interesujący go towar.
4. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wysłaniu formularza, poprzez przycisk „ wyślij” dostaje zwrotną informację od Sprzedawcy o:
• potwierdzeniu przyjęcia ZAMÓWIENIA,
• informuję o terminie realizacji,
• potwierdzenie dostępność wybranych materiałów lub propozycje innego, jeżeli wskazany materiał jest niedostępny,
• informuje o rodzajach wysyłki i jej kosztach, celem wyboru przez klienta najdogodniejszej dla niego formy.
W wiadomości tej, Sprzedawca podaje swoje dane teleadresowe oraz rejestrowe, jak również konto na które należy dokonać płatności celem realizacji Zamówienia.

Wiadomość zawarta jest także informacja dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.
5. Klient w wiadomości elektronicznej, proszony jest zwrotnie o potwierdzenie wszystkich otrzymanych informacji z pkt. 4 , celem rozpoczęcia realizacji zamówienia oraz podanie danych do wysyłki, w tym Dane adresowe klienta, mail, oraz numer telefonu, niezbędne do przygotowania wysyłki Towaru i realizacji Umowy sprzedaży.

6. W momencie zrealizowania zlecenia / usługi, Sprzedawca potwierdza daną czynność za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając dokumentację zdjęciową, wskazującą stan przygotowanego zamówienia, celem potwierdzenia dla Kupującego oraz celem poinformowania go o statusie wysyłki.
7. Klient ma możliwość złożenia zamówienia również INDYWIDUALNEGO, w którym Towar zostanie wykonany według jego specyfikacji lub będzie służył zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W tym celu, Klient kompletując wstępne zamówienie, może wybrać model Towaru, którym jest zainteresowany spośród przedstawionych przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, określając jego właściwości lub nadając cechy ściśle związane z jego osobą, w szczególności: rodzaj materiału, wielkość, kształt, rodzaj dodatków, czcionkę napisu, kolor napisu. Klient po skompletowaniu wstępnego zamówienia składa Sprzedawcy zapytanie o wycenę przesyłając wiadomość elektroniczną na podany przez Sprzedawcę adres e-mail. Przez wysyłanie wiadomości elektronicznej do Sprzedawcy, Klient składa zapytanie o bezpłatny projekt obejmujący wstępne zamówienie.
8. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

4§ PŁATNOŚCI

1. Ceny na Stronie Internetowej Firmy, zamieszczone przy danym Towarze / usłudze, stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

1. Przedpłata – przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
2. Płatność ZA POBRANIEM, którą należy zaznaczyć w momencie składania zamówienia.
3. Konto bankowe, na które można dokonywać płatności to:
Bank Mbank: PL61 1140 2004 0000 3202 7695 5410
Salvo Group Sp. Z o.o.
ul. Łużycka 21
75-113 Koszalin

4. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 4 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta drogą elektroniczną. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

5§ CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I FORMY DOSTAWY

1. Wszystkie produkty szyjemy na indywidualne zamówienie, dlatego też czas realizacji może być zróżnicowany, od 7 dni roboczych do 14 dni roboczych.
2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Firmy, informację o przybliżonej liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia.
3. O dokładnym terminie realizacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego w oddzielnej wiadomości elektronicznej, w chwili potwierdzenia zamówienia.
4. Proces realizacji zamówienia liczymy od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie bankowym lub potwierdzenia zamówienia w przypadku zamówień za pobraniem.
5. Do czasu realizacji zamówienie na leży osobno liczyć czas dostawy, który jest różny w zależności od wybranego Dostawcy, gdzie w przypadku;
a. firmy kurierskiej Inpost to czas od 1-2 dni roboczych,
b. Inpost paczkomaty, – od 2- 4 dni roboczych,
c. Poczta Polska,- w zależności od wybranej opcji.
5. Zamówienia są wysyłane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jednakże na życzenie Klienta, może być realizowana dostawa na terenie Unii Europejskiej, szczegóły takiej dostawy, będą z Klientem ustalane w drodze wiadomości elektronicznej.
6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
7. Koszt dostawy:
a. W zależności od wielkości i rozmiaru paczki koszty są w kwocie od 15 zł do 25 zł, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną, w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
8. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
9. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy POTWIERDZENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

6§ ZWROT I REKLAMACJE

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może,
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie elektronicznej na adres Sprzedawcy czappajkowo@gmail.com w tytule wiadomości umieszczając informację REKLAMACJA. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

7§ ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
3. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
• zawartej w wyniku sprzedaży produktu nieprefabrykowanego, czyli wykonane wg złożonego zamówienia przez Kupującego (wszystkie zakładki produktowe za wyjątkiem “OUTLET”). Tutaj zgodnie z art. 38 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

8§ POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
Informujemy, że składając u nas zamówienie za pośrednictwem FunpageHandmade Zofii korzystając do komunikacji z czatu lub naszego adresu email, zgadzasz się z postanowieniami, zawartymi w RODO.
Administratorem Państwa danych jest Salvo Group Sp. Z o.o., ul. Łużycka 21, 75-113 Koszalin. Spółka prawa handlowego wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Koszalin, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 000383843, NIP 521-35-979-35, REGON 142867170
Celem i podstawą zbierania danych osobowych jest świadczenie usług oferowanych oraz realizacja złożonych zamówień. Przetwarzanie Twoich danych osobowych obejmuje wyłącznie zakres wynikający z prawnych podstaw do realizacji zamówienia.
Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody i/lub zgodnie z normami przepisów prawa, wynikających z ordynacji podatkowej oraz przepisów dotyczących gwarancji i rękojmi.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne oraz stanowi warunek zawarcia umowy i rozpoczęcia realizacji zamówienia.
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym do tego organom władzy publicznej w prawnie uzasadnionych przypadkach. Twoje dane osobowe zostaną udostępnione instytucjom zewnętrznym, w zakresie wymagającym realizację (wysyłkę) zamówienia: firmie kurierskiej, Poczcie Polskiej.
Zakres przekazanych danych ograniczony jest do koniecznego i wynikającego z realizacji zamówienia minimum.
Zbierając i przechowując Państwa dane osobowe, Salvo Group Sp. Z o.o. dokłada wszelkich starań o dochowanie poufności oraz stosuje dostępne środki techniczne, wynikające z przepisów prawa oraz możliwości technologicznych, służące ich ochronie.
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.