Instrukcja instalacji i podłączenia California Air Tools Cat 8010spcad

Instalacja i podłączanie narzędzia California Air Tools Cat 8010spcad jest proste i można je wykonać w kilku prostych krokach. Po pierwsze, przed podłączeniem narzędzia do zasilania, należy sprawdzić, czy jest ono włączone. Następnie należy sprawdzić, czy wszystkie wtyczki i przewody zasilające są właściwie podłączone i dobrze zamocowane. Następnie należy podłączyć narzędzie do zasilania. Po podłączeniu narzędzia do zasilania, należy włączyć je, aby uruchomić instalację. Jeśli wszystko jest w porządku, można przystąpić do pracy z narzędziem. Aby to zrobić, należy ustawić narzędzie w odpowiedniej pozycji i skonfigurować ustawienia dostosowane do potrzeb użytkownika. Aby zakończyć proces instalacji i podłączenia narzędzia California Air Tools Cat 8010spcad, należy ustawić wszystkie wyłączniki i przełączniki w pozycji wyłączonej i sprawdzić, czy narzędzie jest poprawnie podłączone.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i podłączenia California Air Tools Cat 8010spcad

<strong>10</strong> Instrukcja <strong>instalatora</strong> <strong>CA</strong>-<strong>10</strong> plus SATEL 12 - wyłącznik monostabilny - wyjście startuje w momencie wywołania 7 funkcji użytkownika ([HASŁO][*][7]) lub użycia hasła o uprawnieniach 5 ([HASŁO][#]). Działanie wyjścia można ograniczyć do określonych stref. Wyjście może działać przez czas od 01 do 99 sekund lub od 01 do 99 minut. 13 - wyłącznik bistabilny (ON/OFF) - wyjście zmienia stan w momencie wywołania 8 funkcji użytkownika lub użycia hasła o uprawnieniach 6. 14 - wskaźnik czuwania - wyjście aktywne w czasie czuwania. Działanie wyjścia można ograniczyć poprzez wskazanie "listy wejść" lub określonych stref. Gdy nie wskaże się wejść i stref, wyjście jest aktywne, gdy dowolna strefa (wejście) czuwa. 15 - wskaźnik czuwania cichego - wyjście aktywne w czasie czuwania cichego. 16 - wskaźnik "czasu na wyjście" - wyjście aktywne podczas odliczania przez centralę "czasu na wyjście". Działanie wyjścia można ograniczyć do wskazywania "czasu na wyjście" określonych stref. 17 - wskaźnik "czasu na wejście" - wyjście aktywne podczas odliczania "czasu na wejście". Działanie wyjścia można ograniczyć do wskazywania "czasu na wejście" określonych stref. 18 - wskaźnik telefonowania - wyjście aktywne, gdy centrala zajmuje linię telefoniczną. 19 - sygnał GROUND START - wyjście uaktywniane przez centralę w sytuacji, gdy ma być generowany sygnał GROUND START (sygnał trwający 2 sekundy, pojawiający się przed "podniesieniem słuchawki" przez centralę, wymagany przez specyficzny typ central telefonicznych). 20 - sygnał potwierdzenia monitoringu - wyjście uaktywniane przez centralę na 3 sekundy, po poprawnym zakończeniu łączności ze stacją monitorującą. 21 - wskaźnik BYPASS - wyjście aktywne, gdy w systemie są zablokowane wejścia. Działanie wyjścia można ograniczyć do wskazywania blokady określonych przez listę wejść lub blokady wejść wskazanych stref. 22 - wskaźnik READY - wyjście aktywne, gdy wszystkie wejścia centrali są nienaruszone. Działanie wyjścia można ograniczyć do wskazywania stanu READY określonych przez listę wejść lub stanu READY wejść wskazanych stref. 23 - sygnalizacja naruszenia wejścia - wyjście startuje w momencie naruszenia któregoś z wejść. Działanie wyjścia można ograniczyć do wskazanej "listy wejść" lub określonych stref (identycznie jak dla wyjścia typu 01). Wyjście może działać przez określony czas (od 01 do 99 sekund lub od 01 do 99 minut) lub do momentu wyłączenia czuwania lub alarmu. 24 - wskaźnik awarii linii telefonicznej - wykorzystywane przy dublowaniu powiadamiania łączem telefonicznym przez łącze radiowe, umożliwia wysłanie informacji o uszkodzeniach linii telefonicznej. 25 - wskaźnik awarii sieci 230V. 26 - wskaźnik awarii (niskiego napięcia) akumulatora – uaktywniane, gdy napięcie akumulatora w trzech kolejnych testach spadnie do ok. 11V. 27 - wyjście zasilające - wyjście przeznaczone do zasilania czujek, szyfratorów, radiolinii i innych urządzeń napięciem stałym 12V. Przy programowaniu tego typu wyjścia należy zwrócić szczególną uwagę na dopuszczalną obciążalność każdego z wyjść centrali. 28 - wyjście zasilające czujniki pożarowe - wyjście przeznaczone do zasilania czujników pożarowych. Wyjście ściśle współdziała z wejściami określonymi jako 24H FIRE. Przypisanie tego typu funkcji dowolnemu z wyjść centrali, uaktywnia mechanizm weryfikacji alarmów pożarowych. Mechanizm ten działa następująco: pierwsze naruszenie powoduje odłączenie zasilania czujników pożarowych na około 15 sekund. Zanik zasilania spowoduje reset naruszonych czujników. Następnie zasilanie załączy się ponownie, ale centrala przez kilkanaście sekund nie będzie obserwować wejść "24H FIRE", ze względu na czas równoważenia się czujników. Następnie centrala przechodzi w tryb szczególnej kontroli wejść pożarowych

Rozdział 1 - Charakterystyka centrali 11 trwający około 90 sekund. Jeżeli w tym czasie nastąpi ponowne naruszenie czujnika, zostanie wywołany alarm FIRE. Jeżeli nie, centrala przejdzie do normalnego obserwowania wejść pożarowych "24H FIRE". Wyjście reaguje na funkcję "RESET zasilania" (funkcja 9 użytkownika, wyłączenie na czas zaprogramowany jako czas działania wyjścia). 29 - wyjście zasilające z funkcją RESET - wyjście przeznaczone do zasilania czujek wymagających chwilowego wyłączenia zasilania do skasowania pamięci stanu. Mechanizm RESET wywoływany jest z manipulatora, poprzez funkcję 9 użytkownika (wywołanie [HASŁO][*][9]). Napięcie wyłączane jest na czas zaprogramowany jako czas działanie wyjścia (minimum 5 sekund). 30 - TIMER - wyjście sterowane przez zegar centrali, włącza się i wyłącza w godzinach wskazanych przez odpowiedni TIMER centrali (patrz Funkcje programujące TIMERY). 31 - wskaźnik czuwania głośnego - wyjście sygnalizuje stan czuwania głośnego. 32 - wskaźnik czuwania całości - wyjście aktywne tylko wtedy, gdy wszystkie linie lub strefy przypisane do niego czuwają. 33 - sygnalizacja włączenia czuwania / wyłączenia czuwania / wyłączenia czuwania i kasowania alarmu - wyjście sygnalizuje odpowiednio jednym, dwoma lub czterema impulsami po 0, 16s wykonanie poszczególnych operacji. 34 - wskaźnik sygnalizacji alarmu w manipulatorze - sygnalizacja alarmu cichego w manipulatorze strefy. 35 - wyjście załączające zasilanie w czuwaniu - działa podobnie jak wskaźnik czuwania lecz załącza się już w momencie startu czasu na wyjście, a nie przejścia z czasu na wyjście do czuwania, może być stosowane jako wskaźnik lub wyjście do zasilania np. czujek mikrofalowych w pomieszczeniach, w których znajdują się ludzie. 36 - sygnalizacja stanu (LED) – dane wyjście może sterować diodą LED, która będzie wskazywać następujące stany: - nie świeci – centrala nie czuwa - świecenie ciągłe – centrala czuwa - świecenie pulsujące – centrala czuwa, był alarm lub awaria Uwaga: Jeśli po załączeniu czuwania będą naruszone wejścia w systemie, dioda będzie migać i zaświeci w sposób ciągły dopiero po zakończeniu naruszenia. 37 - sygnalizacja stanu (przekaźnik) – dane wyjście może sterować przekaźnikiem. Wyjście uaktywnia się po załączeniu czuwania, a przestaje być aktywne po wywołaniu alarmu, wystąpieniu awarii lub po wyłączeniu czuwania. Uwaga: Jeśli po załączaniu czuwania będą naruszone wejścia w systemie, wyjście uaktywni się po zakończeniu naruszenia. 38 - sygnalizacja awarii wejścia – sygnalizacja przekroczenia maksymalnego czasu naruszenia wejścia lub maksymalnego czasu braku naruszeń. 39 - sygnalizacja braku wprowadzenia kodu wartownika – wyjście uruchamiane przez TIMER zaprogramowany jako timer kontroli strefy, jeśli w czasie określonym w timerze nie wprowadzono hasła wartownika. 40 - sygnalizacja trybu serwisowego – wyjście załączone, jeśli na którymkolwiek manipulatorze wywołano tryb serwisowy centrali. 41 - wskaźnik nienaładowanego akumulatora – wyjście, którego stan jest uaktualniany po każdym teście napięcia akumulatora.

 • Page 1 and 2: INSTRUKCJA INSTALATORA Centrala ala
 • Page 3 and 4: SPIS TREŚCI 1 WSTĘP - INFORMACJE
 • Page 5 and 6: SPIS TREŚCI 3 FS-76 - programowani
 • Page 7 and 8: WSTĘP - INFORMACJE OGÓLNE Central
 • Page 9 and 10: Rozdział 1 - Charakterystyka centr
 • Page 11: Rozdział 1 - Charakterystyka centr
 • Page 15 and 16: Rozdział 1 - Charakterystyka centr
 • Page 17 and 18: Rozdział 1 - Charakterystyka centr
 • Page 19 and 20: Rozdział 1 - Charakterystyka centr
 • Page 21 and 22: MONTAŻ CENTRALI Opis płyty głów
 • Page 23 and 24: Rozdział 2 - Montaż centrali 21 K
 • Page 25 and 26: Rozdział 2 - Montaż centrali 23 Z
 • Page 27 and 28: Rozdział 2 - Montaż centrali 25
 • Page 29 and 30: Rozdział 2 - Montaż centrali 27 W
 • Page 31 and 32: Rozdział 2 - Montaż centrali 29 C
 • Page 33 and 34: Rozdział 2 - Montaż centrali 31 J
 • Page 35 and 36: Rozdział 3 - Uruchamianie wybranyc
 • Page 37 and 38: Rozdział 3 - Uruchamianie wybranyc
 • Page 39 and 40: Rozdział 3 - Uruchamianie wybranyc
 • Page 41 and 42: Manipulator LCD 39 krótkimi dźwi
 • Page 43 and 44: Manipulator LCD 41 klawiszy numeryc
 • Page 45 and 46: Funkcje programujące podstawowe pa
 • Page 47 and 48: Funkcje programujące podstawowe pa
 • Page 49 and 50: Funkcje programujące podział 47 F
 • Page 51 and 52: Funkcje programujące podział 49 F
 • Page 53 and 54: Funkcje programujące parametry wej
 • Page 55 and 56: Funkcje programujące parametry wej
 • Page 57 and 58: Funkcje programujące parametry wyj
 • Page 59 and 60: Funkcje programujące parametry wyj
 • Page 61 and 62: Funkcje programujące parametry tra
 • Page 63 and 64:

  Funkcje programujące parametry tra

 • Page 65 and 66:

  Funkcje programujące kody zdarzeń

 • Page 67 and 68:

  Funkcje programujące kody zdarzeń

 • Page 69 and 70:

  Funkcje programujące kody zdarzeń

 • Page 71 and 72:

  Funkcje programujące dialer 69 Zak

 • Page 73 and 74:

  Funkcje programujące TIMERY 71 Gdy

 • Page 75 and 76:

  Funkcje specjalne 73 Wywołanie fun

 • Page 77 and 78:

  Funkcje specjalne 75 Wywołanie fun

 • Page 79 and 80:

  Funkcje specjalne 77 DRUGI ZESTAW O

 • Page 81 and 82:

  Funkcje specjalne 79 FS-136 - progr

 • Page 83 and 84:

  DLOAD10 81 KONFIGURACJA PROGRAMU W

 • Page 85 and 86:

  83 Dodatek A - Tablica znaków HEX

 • Page 87 and 88:

  85 Dodatek C - Dane techniczne DANE

 • Page 89 and 90:

  Diagram połączeń w systemie alar

 • Page 91:

  UWAGA: Firma SATEL zaleca, aby dzia

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

procik 15 Jan 2008 10:45 36722

 • #1Level 13  

  #1

  Chcę samodzielnie podłączyć alarm w mieszkaniu w konfiguracji:
  - 4 czujki Aqua plus w konfiguracji 2EOL/NC
  - 1 kontraktron przy drzwiach wejściowych - jako aktywujący alarm
  - 1 stycznik przy drzwiczkach obudowy centrali
  - sygnalizator zewnętrzny SP-4001
  - sygnalizator wewnętrzny SPW-210
  Zamieszczam schemat podłączenia - proszę was o uwagi czy jest OK.
  Czy przy sygnalizatorze SP-4001 trzeba użyć przekaźnika i opornika? Jakiego?
  Jak skonfigurowac centralę alarmu.
  W instalacji mam przewody osobno do każdej czujki i sygnalizatora - 4 pary 0. 5mm

  Moderated By norbert. s. :

  Jeżeli chodzi o konfigurację, to wszystko jest podane w instrukcjach przy centralce, oraz na www. satel. pl
  Wiele informacji dotyczących CA-5 jest również do znalezienia w wyszukiwarce.
  W przypadku gdy temat zamieni się w szkółkę niedzielną, zostanie natychmiast zamknięty.

 • #2User removed accountLevel 1  #2

  Fatalnie stary, naprawdę fatalnie.
  Po pierwsze za mała centrala - masz w niej 5 linii, a chcesz wykorzystać 6 - cztery czujki, kontakt i sabotaż (wykorzystuje on 1 linię).
  Po drugie źle podłączone czujki, a konkretnie linia dozorowa - powinna być podpięta między Zx a COM-a, a nie między Zx i Z5.
  Po trzecie sabotaż: W Twoim przypadku obejmujący obudowy manipulatora, centrali i syren łączymy SZEREGOWO, a nie w przypadkowej kolejności - oczywiście rezystor na końcu.
  Syreny podłączone całkowicie błędnie - w zewnętrznej (jako, że zastosowałeś kabel o zbyt małej liczbie żył) musisz zmostkować ze sobą sygnalizację optyczną i akustyczną i podłączyć do OUT1 (jeśli potrzebny będzie rezystor to 1 kohm), sabotaż szeregowo z innymi, tak samo sygnalizator wewnętrzny.
  Przeczytaj instrukcję, wyłap i popraw błędy, potem pojedziemy dalej (chociaż widzę, że ciężko będzie).

  M.

 • #3KrookLevel 16  #3

  Proponuję zrobić tak:
  da się to zrobić na 5 liniach, tylko że sabotaż trzeba połączyć szeregowo z którąkolwiek czujką (wtedy po naruszeniu pętli sabotażu zostanie przerwany obwód czujki i rekcją będzie alarm.

 • #4#4

  Zmieniłem podłączenie i podłączę wszystkie czujki jako EOL/NC w tym dwie szeregowo, wejście Z5 domyślnie jako sabotaż 24h, wejście Z4 - jako NC do aktywacji alarmu. Załączam schemat.

 • #5cerber777Level 11  #5

  witam. osobiście uważam że trzeba było pozostać przy połączeniu czujek PIR przez podwójny parametr. ten sposób podłączenia zaoszczędza kombinowanie z tamperem. (a gdy obwód zostanie przerwany nie będziesz wiedział w którym miejscu nastąpiła przerwa!!! )

  Dodano po 8 [minuty]:

  Jeżeli w pomieszczeniu gdzie zamontowałeś centralkę znajduje się PIR możesz zrezygnować z mikrostyku.
  A zamiast sygnalizatora zewnętrznego założyłbym komunikator słowny lub GSM.
  I kolego jeszcze jedno kto polecił Tobie takie czujki? chyba zalegały regały!
  pozdrawiam i życzę pomyślnego montażu alarmu

 • #6#6

  Jasny gwint ale sajgon w instalacji
  Napisz, co wg. Ciebie znaczy "kontraktron przy drzwiach wejściowych - jako aktywujący alarm" - czy to linia wejścia/wyjścia - może wystarczy którąś z linii zaprogramować jako opóźnioną?
  I ten sygnalizator (teraz dopiero doczytałem, że masz 4 pary, a nie żyły) - musisz rozdzielać optykę i akustykę?

 • #7#7

  sharp wrote:

  Jasny gwint ale sajgon w instalacji M.

  Myślałem o skonfigurowaniu wejścia Z4 (kontraktronu - drzwi wejściowe do mieszkania) FS 29 jako "0" a następnie odpowiednio czasu FS 34 dla Z4.
  Czujki mam w pokojach + sygnalizator zewnętrzny na balkonie a wewnętrzny przy drzwiach wejściowych.

 • #8kasprzyk

  Electrician specialist  #8

  WitamFajny wątek się zrobił

  Nie patrzę na Twój schemat, tylko odpowiem co do pierwszego postu.Masz 5 wejść - potrzebujesz 6.Żeby był wilk syty i owca cała -Z1 - kontaktron - linia wejściowa (mylisz coś z aktywacją alarmu - po prostu będzie to linia z opóźnionym czasem na wejście/wyjście)Z2 - pod to wejście podpiął bym dwie czujki w trybie 2EOLNC - zyskasz jedną linię wejściową, nadal będziesz miał sabotaż tych czujek (jeżeli będziesz zainteresowany, zapodam schemat)Z3 - 3 -czujka (2EOLNC)
  Z4 - 4 -czujka (2EOLNC)
  Z5 - szeregowo sabotaż manipulatora, sygnalizatorów, obudowy - jeżeli będzie problem z opornością linii - a przy tych kilku nie powinno być - to wtedy wejście NO i przekaźnik w centralce - chyba dobrze myślę )Widziałem gdzieś na schemacie przekaźnik do sygnalizatorów - wydaje mi się że wyjście OUT1 czy też OUT2 są wyskoprądowe? - sprawdź w instrukcji (ca5 chyba montowałem jedną, mogłem zapomnieć)
  Moim zdaniem nie będzie także tragedii, jeżeli będzie zmostkowany SA i SO. w sygnalizatorze.pzdr powodzenia

 • #9#9

  W CA-5 tylko OUT1 jest wysokoprądowy - przeznaczony właśnie do sterowania sygnalizatora.
  procik
  Czy koniecznie musisz mieć ten kontaktron - bo w Twojej konfiguracji wystarczy, jeśli czujka "wejściowa" będzie linią we/wy z jakimś rozsądnym czasem na wejście i wyjście i wtedy w centrali starczy wejść.

 • #10#10

  Myślę że poradziłem sobię z ilością wejść dla 4 czujek i kontraktronu, konfigurując podłączenie czujek jako 2EOL/NC i włączając w szereg 2 czujki do wejścia Z3. Wtedy wejście Z5 pozostaje jako sabotaż 24h, na wejście Z4 podłączam kontraktron w funkcji wejście/wyjście i nadając opóźnienie np 30sek. No i reszta Z1 na pierwszą czujkę i Z2 na drugą czujkę. Z sygnalizatora zewnętrznego rozdzielam sygnał optyczny i akustyczny, podłączając ten pierwszy przez przekaźnik. Załączam schemat podłączenia - co wy na to?

 • Helpful post

  #11#11

  WitamAlbo zapodałeś inny schemat - albo jest kompletnie namieszane.Z4 - kontaktron - OK!Z1 - piszesz pierwsza czujka - a układ zamyka się przez: 1 czujka + SAB SPW -210 +SAB SP 4001 + SAB obudowy i najlepsze że zamyka się do Z5

  Z2 - piszesz druga czujka - a układ zamyka się przez 2-gą i 3-ciąPod Z3 - podłączone masz obecnie 3 czujkiPodsumuję

  Jeżeli nawet to zadziała a ktoś po Tobie przejmie tą instalacje to się załamie

  Za bardzo komplikujesz sobie życie, spróbuję to uprościć i narysuję.
  Pzdr

 • #12User removed account  #12

  Zgodnie z obietnicą zamykam temat na podstawie punktu 8. 1 regulaminu.
  Najwyraźniej problem przerasta możliwości kolegi procik. Nie zawsze wszystko da się zrobić samemu.

  ............................................................................
  Ogłoszenie

  Przeczytaj również:

  Centrala alarmowa Satel CA-5, konfiguracja - wybrane zagadnienia Zbiór tematów
  Wyjścia (programowalne i nie tylko) central alarmowych
  Jak działają wyjścia alarmowe centrali
  Dwie czujki na jednym przewodzie. Dwie czujki pod jedno wejście centrali.
  Podłączenie dowolnej czujki do dowolnej centrali alarmowej - poradnik
  Jak podłączyć sygnalizator do centrali alarmowej - poradnik[/b]

  Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi poradnikami, tematami wyróżnionymi, artykułami, z zakresu systemów zabezpieczeń takich jak domofony, automatyka bram i szlabanów, systemy alarmowe, kamery, kontrola dostępu:
  Poradniki dot. systemów zabezpieczeń
  Jeżeli w w/w tematach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy na forum:
  Systemy zabezpieczeń

  Zachęcamy również do odwiedzenia sekcji Poradniki Ogólne, gdzie znajdziecie materiały z pozostałych działów forum, w tym dla osób rozpoczynających swoją przygodę z elektroniką:
  Poradniki Ogólne

Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi
dla rejestratorów

Pobierz

Instrukcja obsługi
dla kamer

Pobierz

Instrukcja obsługi
dla aplikacji mobilnej

Instrukcja obsługi
dla oprogramowania uCMS

Pobierz

Instrukcja instalacji i podłączenia California Air Tools Cat 8010spcad

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i podłączenia California Air Tools Cat 8010spcad

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i podłączenia California Air Tools Cat 8010spcad