Instrukcja obsługi - podręcznik Dell Optiplex 7020 Mini Tower

Instrukcja obsługi Dell Optiplex 7020 Mini Tower jest przydatnym podręcznikiem, który pomaga użytkownikom uzyskać jak najwięcej z ich systemu. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat budowy i działania systemu, w tym instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji systemu, jak również informacje na temat używania i utrzymywania systemu. Instrukcja obsługi zawiera również informacje na temat zgodności z innymi systemami, jak również informacje na temat bezpieczeństwa i bezpieczeństwa danych. Podręcznik może pomóc użytkownikowi zoptymalizować wydajność systemu, a także zapewnić bezpieczne użytkowanie systemu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi - podręcznik Dell Optiplex 7020 Mini Tower

Zobacz poniższy poradnik dla Dell OptiPlex 3020 Mini Tower. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

Dell OptiPlex 3020 — obudowa typu miniwieżaPodręcznik użytkownikaModel regulacji: D15MTyp regulacji: D15M001

Strona: 2

Uwagi, przestrogi i ostrzeżeniaUWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.OSTRZEŻENIE: PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych oraz przedstawia sposóbuniknięcia problemu.PRZESTROGA: OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia mienia,odniesienia obrażeń ciała lub śmierci.© 2013 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.Znaki towarowe użyte w tekście: nazwa Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™,Venue™, Vostro™ oraz Wi-Fi Catcher™ są znakami towarowymi firmy Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® oraz Celeron®są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AMD® jest zastrzeżonym znakiemtowarowym, a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, oraz ATI FirePro™ są znakami towarowymi firmyAdvanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista® przycisk Start systemu Windows Vista oraz Office Outlook® sąznakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.Blu-ray Disc™ jest znakiem towarowym firmy Blu-ray Disc Association (BDA) i jest używany na zasadzie licencji obejmującej dyski i odtwarzacze.Słowo Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth® SIG, Inc., używanym przez firmę Dell Inc. na zasadzie licencji. Wi-Fi®jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.2013 - 10Rev. A00

Strona: 3

Spis treści1 Serwisowanie komputera....................................................................................................... 5Przed przystąpieniem do serwisowania komputera................................................................................................... 5Wyłączanie komputera........................................................................................................................................... 6Po zakończeniu serwisowania komputera................................................................................................................ 72 Wymontowywanie i instalowanie komponentów................................................................. 9Zalecane narzędzia............................................................................................................................................... 9Przegląd systemu.................................................................................................................................................. 9Widok wnętrza komputera............................................................................................................................... 9Wymontowywanie pokrywy................................................................................................................................... 11Instalowanie pokrywy........................................................................................................................................... 11Wymontowywanie przełącznika czujnika naruszenia obudowy................................................................................. 12Instalowanie przełącznika czujnika naruszenia obudowy......................................................................................... 12Wymontowywanie pokrywy przedniej..................................................................................................................... 12Instalowanie pokrywy przedniej............................................................................................................................. 13Wymontowywanie karty rozszerzeń....................................................................................................................... 13Instalowanie karty rozszerzeń............................................................................................................................... 14Zalecenia dotyczące modułów pamięci.................................................................................................................. 15Wymontowywanie modułów pamięci..................................................................................................................... 15Instalowanie modułów pamięci.............................................................................................................................. 15Wymontowywanie baterii pastylkowej.................................................................................................................... 16Instalowanie baterii pastylkowej............................................................................................................................ 16Wymontowywanie dysku twardego........................................................................................................................ 16Instalowanie dysku twardego................................................................................................................................ 17Wymontowywanie napędu dysków optycznych....................................................................................................... 17Instalowanie napędu dysków optycznych............................................................................................................... 18Wymontowywanie głośnika................................................................................................................................... 18Instalowanie głośnika........................................................................................................................................... 19Wymontowywanie zasilacza................................................................................................................................. 19Instalowanie zasilacza......................................................................................................................................... 21Wymontowywanie zestawu radiatora..................................................................................................................... 21Instalowanie zestawu radiatora............................................................................................................................. 22Wymontowywanie procesora................................................................................................................................ 22Instalowanie procesora........................................................................................................................................ 22Wymontowywanie wentylatora systemowego......................................................................................................... 22Instalowanie wentylatora systemowego................................................................................................................. 23Wymontowywanie przełącznika zasilania............................................................................................................... 24Instalowanie przełącznika zasilania....................................................................................................................... 25

Strona: 4

Wymontowywanie panelu we/wy........................................................................................................................... 25Instalowanie panelu we/wy................................................................................................................................... 27Elementy płyty systemowej................................................................................................................................... 28Wymontowywanie płyty systemowej...................................................................................................................... 29Instalowanie płyty systemowej.............................................................................................................................. 313 Program konfiguracji systemu............................................................................................ 33Sekwencja ładowania.......................................................................................................................................... 33Klawisze nawigacji............................................................................................................................................... 33Opcje konfiguracji systemu................................................................................................................................... 34Aktualizowanie systemu BIOS............................................................................................................................. 43Czyszczenie zapomnianego hasła.................................................................................................................. 43Czyszczenie pamięci CMOS.......................................................................................................................... 44Hasło systemowe i hasło konfiguracji systemu........................................................................................................ 44Przypisywanie hasła systemowego i hasła konfiguracji systemu......................................................................... 44Usuwanie lub zmienianie hasła systemowego i/lub hasła konfiguracji systemu.................................................... 45Wyłączanie hasła systemowego..................................................................................................................... 464 Diagnostyka........................................................................................................................... 47Program diagnostyczny ePSA (Enhanced Pre-Boot System Assessment)................................................................. 475 Rozwiązywanie problemów z komputerem........................................................................ 49Lampki diagnostyczne......................................................................................................................................... 49Kod dźwiękowy................................................................................................................................................... 50Komunikaty o błędach.......................................................................................................................................... 506 Dane techniczne.................................................................................................................... 577 Kontakt z firmą Dell.............................................................................................................. 61

Strona: 5

1Serwisowanie komputeraPrzed przystąpieniem do serwisowania komputeraAby uniknąć uszkodzenia komputera i zapewnić sobie bezpieczeństwo, należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczącychbezpieczeństwa. O ile nie wskazano inaczej, każda procedura opisana w tym dokumencie opiera się na założeniu, że są spełnionenastępujące warunki:• Użytkownik zapoznał się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, jakie zostały dostarczone z komputerem.• Podzespół można wymienić lub, jeśli został zakupiony oddzielnie, zainstalować po wykonaniu procedury wymontowywania wodwrotnej kolejności.PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputeranależy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowezalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności zprzepisami prawnymi) pod adresem www. dell. com/regulatory_compliance.OSTRZEŻENIE: Wiele procedur naprawczych może wykonywać tylko przeszkolony technik serwisu. Użytkownikpowinien wykonać tylko czynności związane z rozwiązywaniem problemów oraz proste naprawy wymienione wdokumentacji produktu lub zlecone przez zespół serwisu i pomocy technicznej przez telefon lub przez Internet.Uszkodzenia wynikające z serwisowania nie autoryzowanego przez firmę Dell nie są objęte gwarancją naurządzenie. Należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z produktem.OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć wyładowania elektrostatycznego, należy odprowadzać ładunki z ciała za pomocąopaski uziemiającej zakładanej na nadgarstek lub dotykając co pewien czas niemalowanej metalowej powierzchni(np. złącza z tyłu komputera).OSTRZEŻENIE: Z komponentami i kartami należy obchodzić się ostrożnie. Nie należy dotykać elementów anistyków na kartach. Kartę należy chwytać za krawędzie lub za metalowe wsporniki. Komponenty takie jakmikroprocesor należy trzymać za brzegi, a nie za styki.OSTRZEŻENIE: Odłączając kabel, należy pociągnąć za wtyczkę lub umieszczony na niej uchwyt, a nie za sam kabel.Niektóre kable mają złącza z zatrzaskami; przed odłączeniem kabla tego rodzaju należy nacisnąć zatrzaski złącza.Pociągając za złącza, należy je trzymać w linii prostej, aby uniknąć wygięcia styków. Przed podłączeniem kablanależy także sprawdzić, czy oba złącza są prawidłowo zorientowane i wyrównane.UWAGA: Kolor komputera i niektórych części może różnić się nieznacznie od pokazanych w tym dokumencie.Aby uniknąć uszkodzenia komputera, wykonaj następujące czynności przed rozpoczęciem pracy wewnątrz komputera.1. Sprawdź, czy powierzchnia robocza jest płaska i czysta, aby uniknąć porysowania komputera.2. Wyłącz komputer (zobacz Wyłączanie komputera).OSTRZEŻENIE: Kabel sieciowy należy odłączyć najpierw od komputera, a następnie od urządzeniasieciowego.3. Odłącz od komputera wszystkie kable sieciowe.4. Odłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne od gniazdek elektrycznych.5

Strona: 6

5. Po odłączeniu komputera od źródła zasilania naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby odprowadzić ładunki elektryczne zpłyty systemowej.6. Zdejmij pokrywę.OSTRZEŻENIE: Przed dotknięciem jakiegokolwiek elementu wewnątrz komputera należy pozbyć się ładunkówelektrostatycznych z ciała, dotykając dowolnej nielakierowanej metalowej powierzchni, np. metalowychelementów z tyłu komputera. Podczas pracy należy okresowo dotykać nielakierowanej powierzchni metalowejw celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych, które mogłyby spowodować uszkodzenie wewnętrznychelementów.Wyłączanie komputeraOSTRZEŻENIE: Aby zapobiec utracie danych, należy zapisać i zamknąć wszystkie otwarte pliki i zakończyćwszystkie programy.1. Zamknij system operacyjny:– Windows 8:* Za pomocą dotykowego urządzenia wskazującego:a. Przesuń od prawej krawędzi ekranu, aby otworzyć menu, a następnie wybierz panel Ustawienia.b. Wybierz a następnie wybierz polecenie Zamknij.* Za pomocą myszy:a. Wskaż prawy górny róg ekranu i kliknij panel Ustawienia.b. Kliknij i wybierz polecenie Zamknij.– Windows 7:1. Kliknij przycisk Start.2. Kliknij polecenie Zamknij.lub2. Kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu menu Start (jak pokazano poniżej), a następnie kliknij polecenie Zamknij..2. Sprawdź, czy komputer i wszystkie podłączone do niego urządzenia są wyłączone. Jeśli komputer i podłączone do niegourządzenia nie wyłączyły się automatycznie razem z systemem operacyjnym, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj goprzez około 6 sekund, aby je wyłączyć.6

Strona: 7

Po zakończeniu serwisowania komputeraPo zainstalowaniu lub dokonaniu wymiany sprzętu a przed włączeniem komputera podłącz wszelkie urządzenia zewnętrzne, karty ikable.1. Załóż pokrywę.OSTRZEŻENIE: Aby podłączyć kabel sieciowy, należy najpierw podłączyć go do urządzenia sieciowego, anastępnie do komputera.2. Podłącz do komputera kable telefoniczne lub sieciowe.3. Podłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne do gniazdek elektrycznych.4. Włącz komputer.5. W razie potrzeby uruchom program Dell Diagnostics, aby sprawdzić, czy komputer działa prawidłowo.7

Strona: 8

2Wymontowywanie i instalowanie komponentówTa sekcja zawiera szczegółowe instrukcje wymontowywania i instalowania komponentów w komputerze.Zalecane narzędziaProcedury przedstawione w tym dokumencie mogą wymagać użycia następujących narzędzi:• Mały wkrętak z płaskim grotem• Wkrętak krzyżakowy• Mały rysik z tworzywa sztucznegoPrzegląd systemuPoniższa ilustracja przedstawia widok wnętrza komputera w obudowie typu miniwieża po zdjęciu pokrywy dolnej. Objaśnieniazawierają nazwy podzespołów i informację o ich rozmieszczeniu w komputerze.Widok wnętrza komputera1. dysk twardy2. karta rozszerzeń3. przełącznik czujnika naruszenia obudowy4. zasilacz5. pokrywa przednia9

Strona: 9

6. głośnik1. moduł pamięci2. płyta systemowa3. napęd dysków optycznych4. przedni panel we/wy5. bateria pastylkowa6. radiator procesora7. wentylator systemowy10

Strona: 10

Wymontowywanie pokrywy1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.2. Wykręć śruby radełkowane mocujące pokrywę do komputera. Zsuń pokrywę z komputera.3. Odchyl pokrywę w górę pod kątem 45 stopni i zdejmij ją z komputera.Instalowanie pokrywy1. Umieść pokrywę na komputerze.2. Przesuń pokrywę komputera ku przodowi ramy montażowej, aż zostanie zamocowana.3. Przekręć śrubę skrzydełkową w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zamocować pokrywę.11

Strona: 11

4. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.Wymontowywanie przełącznika czujnika naruszenia obudowy2. Wymontuj następujące elementy:a) pokrywab) zestaw radiatora3. Wykonaj następujące czynności zgodnie z ilustracją:a) Naciśnij kabel przełącznika czujnika naruszenia obudowy [1].b) Odłącz kabel przełącznika czujnika naruszenia obudowy od płyty systemowej [2].c) Przesuń przełącznik czujnika naruszenia obudowy ku dołowi i wyjmij go z komputera.Instalowanie przełącznika czujnika naruszenia obudowy1. Umieść przełącznik czujnika naruszenia obudowy z tyłu ramy montażowej i przesuń go na zewnątrz, aby go zamocować.2. Podłącz kabel przełącznika czujnika naruszenia obudowy do płyty systemowej.3. Zainstaluj następujące elementy:a) zestaw radiatorab) pokrywa4. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.Wymontowywanie pokrywy przedniej2. Zdejmij pokrywę.3. Podważ zatrzaski pokrywy przedniej, odciągając je od ramy montażowej.12

Strona: 12

4. Odchyl pokrywę od komputera, aby zwolnić zaczepy po przeciwnej stronie pokrywy. Następnie unieś ramę montażową izdejmij pokrywę przednią z komputera.Instalowanie pokrywy przedniej1. Umieść zaczepy na dolnej krawędzi pokrywy przedniej w szczelinach w obudowie komputera.2. Dociśnij pokrywę przednią do komputera, aby zamknąć zatrzaski mocujące pokrywę (charakterystyczne kliknięcie).3. Zainstaluj pokrywę.Wymontowywanie karty rozszerzeń13

Strona: 13

3. Wykonaj następujące czynności zgodnie z ilustracją:a) Naciśnij zaczep [1].b) Pociągnij dźwignię mocującą karty do góry [2].4. Wykonaj następujące czynności zgodnie z ilustracją:a) Pociągnij dźwignię zwalniającą od karty rozszerzeń, aż zaczep mocujący zostanie uwolniony z wycięcia na karcie [1].b) Wysuń kartę z gniazda do góry i wyjmij ją z komputera [2].Instalowanie karty rozszerzeń1. Umieść kartę rozszerzeń w gnieździe na płycie systemowej i dociśnij, aby ją zamocować.2. Naciśnij i zablokuj dźwignię mocującą.14

Strona: 14

Zalecenia dotyczące modułów pamięciSkonfigurowanie pamięci operacyjnej zgodnie z poniższymi wskazówkami pozwoli zapewnić optymalną wydajność komputera:• Moduły pamięci o różnych pojemnościach (np. 2 GB i 4 GB) można łączyć, ale konfiguracja wszystkich kanałów, w których sązainstalowane moduły pamięci, musi być taka sama.• Moduł pamięci należy instalować począwszy od pierwszego gniazda.UWAGA: Gniazda modułów pamięci mogą mieć różne oznaczenia zależnie od konfiguracji sprzętowej komputera. Naprzykład, A1, A2 lub 1, 2, 3.• W przypadku łączenia modułów o randze 4 z modułami o randze 1 lub 2, moduły o randze 4 muszą być zainstalowane wgniazdach wyposażonych w białe dźwignie zwalniające.• W przypadku zainstalowania modułów pamięci o różnych szybkościach wszystkie moduły działają z szybkościąnajwolniejszego zainstalowanego modułu.Wymontowywanie modułów pamięcib) karta rozszerzeń3. Naciśnij zaczepy mocujące moduł pamięci po obu stronach i wyjmij moduł pamięci z gniazda na płycie systemowej.UWAGA: Wymontuj kartę rozszerzeń, aby wyjąć moduł pamięci.Instalowanie modułów pamięci1. Dopasuj wycięcie na module pamięci do wypustki w gnieździe na płycie systemowej.2. Dociśnij moduł pamięci, aż zatrzaski zostaną zamknięte, a moduł zostanie zamocowany.3. Zainstaluj następujące komponenty:a) karta rozszerzeń15

Strona: 15

Wymontowywanie baterii pastylkowejb) karty rozszerzeń3. Odciągnij dźwignię od baterii pastylkowej. Kiedy bateria pastylkowa zostanie wysunięta z gniazda, wyjmij ją z komputera.Instalowanie baterii pastylkowej1. Umieść baterię pastylkową w gnieździe na płycie systemowej i naciśnij, aż dźwignia zwalniająca zaskoczy i zablokuje baterię.2. Zainstaluj następujące elementy:3. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.Wymontowywanie dysku twardegob) pokrywa przednia16

Strona: 16

3. Wykonaj następujące czynności zgodnie z ilustracją:a) Odłącz kabel danych i kabel zasilania od złączy na tylnej ściance dysku twardego.b) Naciśnij niebieskie zaczepy mocujące wspornik dysku twardego do środka [1].c) Wyjmij wspornik dysku twardego z wnęki dysku twardego [2].4. Rozegnij wspornik dysku twardego i wyjmij dysk twardy ze wspornika.Instalowanie dysku twardego1. Umieść dysk twardy we wsporniku.2. Naciśnij zatrzaski wspornika do wewnątrz i wsuń wspornik dysku twardego do wnęki.3. Podłącz kabel danych i kabel zasilania do złączy z tyłu dysku twardego.4. Zainstaluj następujące elementy:a) pokrywa przednia5. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.Wymontowywanie napędu dysków optycznych17

Strona: 17

3. Wykonaj następujące czynności zgodnie z ilustracją:a) Odłącz kabel danych i kabel zasilania od złączy na tylnej ściance napędu dysków optycznych.b) Przesuń i przytrzymaj dźwignię napędu dysków optycznych, aby odblokować napęd [1].c) Wysuń napęd dysków optycznych z komputera [2].4. Powtórz punkt 3, aby wymontować drugi napęd dysków optycznych (jeśli jest zainstalowany).Instalowanie napędu dysków optycznych1. Włóż napęd dysków optycznych przez przód komputera i dociśnij, aby zatrzask mocujący napęd został zablokowany.2. Podłącz kabel danych i kabel zasilania do złączy na tylnej ściance napędu dysków optycznych.3. Zainstaluj pokrywę przednią.4. Zainstaluj pokrywę.Wymontowywanie głośnika18

Strona: 18

3. Wykonaj następujące czynności zgodnie z ilustracją:a) Odłącz kabel od płyty systemowej [1].b) Odłącz kabel głośnika od płyty systemowej [2].c) Naciśnij zaczep mocujący głośnik [3].d) Przesuń głośnik ku górze, aby go wyjąć [4].Instalowanie głośnika1. Wsuń głośnik do wnęki, aby go zamocować.2. Umieść kabel głośnika w zacisku na ramie montażowej i podłącz kabel głośnika do płyty systemowej.Wymontowywanie zasilacza19

Strona: 19

3. Wykonaj następujące czynności zgodnie z ilustracją:a) Naciśnij 4-stykowy kabel zasilania [1].b) Odłącz 4-stykowe kable zasilania od płyty systemowej [2].c) Naciśnij 8-stykowy kabel zasilania [3].d) Odłącz 8-stykowe kable zasilania od płyty systemowej [4].e) Odłącz kable od płyty systemowej [5].4. Wykręć śruby mocujące zasilacz do tylnej części komputera.20

Strona: 20

5. Wykonaj następujące czynności zgodnie z ilustracją:a) Naciśnij niebieski zaczep zwalniający obok zasilacza [1].b) Przesuń zasilacz w kierunku przedniej części komputera [2].c) Pociągnij zasilacz do góry i wyjmij go z komputera [3].Instalowanie zasilacza1. Umieść zasilacz w ramie montażowej i przesuń go ku tyłowi komputera, aby go zamocować.2. Wkręć śruby mocujące zasilacz z tyłu komputera.3. Podłącz kable zasilania z cztero- i ośmiostykowymi końcówkami do płyty systemowej.4. Umieść kable zasilania w zaciskach na ramie montażowej.5. Zainstaluj pokrywę.6. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.Wymontowywanie zestawu radiatoraa) Naciśnij kabel wentylatora [1].b) Odłącz kabel wentylatora od płyty systemowej [2].c) Poluzuj naprzemiennie śruby mocujące, a następnie unieś zestaw radiatora i wyjmij go z komputera.21

Strona: 21

Instalowanie zestawu radiatora1. Umieść zestaw radiatora w komputerze.2. Dokręć naprzemiennie śruby mocujące zestaw radiatora do płyty komputera.3. Podłącz kabel wentylatora do złącza na płycie systemowej.Wymontowywanie procesorab) zespół radiatora3. Naciśnij dźwignię zwalniającą, a następnie przesuń ją na zewnątrz, aby uwolnić ją z zaczepu. Podnieś pokrywę procesora,wyjmij procesor z gniazda i włóż do woreczka antystatycznego.Instalowanie procesora1. Umieść procesor w gnieździe. Sprawdź, czy procesor jest poprawnie osadzony.2. Opuść pokrywę procesora.3. Naciśnij dźwignię zwalniającą w dół, a następnie przesuń ją do środka, aby zabezpieczyć ją zaczepem.a) zespół radiatoraWymontowywanie wentylatora systemowego22

Strona: 22

3. Odłącz kabel wentylatora systemowego od płyty systemowej.4. Podważ i zdejmij wentylator systemowy z czterech pierścieni mocujących go do tylnej ścianki komputera.Instalowanie wentylatora systemowego1. Umieść wentylator systemowy w ramie montażowej.2. Przełóż cztery pierścienie przez otwór w obudowie i przesuń je wzdłuż rowka, aby je zamocować.3. Podłącz kabel wentylatora systemowego do złącza na płycie systemowej.23

Strona: 23

Wymontowywanie przełącznika zasilaniac) napęd dysków optycznycha) Naciśnij kabel zasilania [1].b) Odłącz kabel przełącznika zasilania od płyty systemowej [2].4. Wyjmij kabel przełącznika zasilania z zacisków na ramie montażowej.24

Strona: 24

5. Wykonaj następujące czynności zgodnie z ilustracją:a) Naciśnij zaciski po obu stronach przełącznika zasilania, aby go uwolnić z ramy montażowej [1].b) Przesuń przełącznik zasilania i wyjmij go z komputera razem z kablem [2].Instalowanie przełącznika zasilania1. Włóż przełącznik zasilania przez otwór z przodu komputera.2. Przymocuj kabel przełącznika zasilania do ramy montażowej.3. Umieść kabel przełącznika zasilania w zaciskach na ramie montażowej.4. Podłącz kabel przełącznika zasilania do płyty systemowej.5. Zainstaluj następujące elementy:a) napęd dysków optycznychc) pokrywaWymontowywanie panelu we/wy25

Strona: 25

3. Odłącz kabel panelu we/wy, kabel danych i kabel USB od płyty systemowej.4. Wyjmij kabel panelu we/wy, kabel danych i kabel USB z zacisku na płycie systemowej.26

Strona: 26

5. Wykręć śrubę mocującą panel we/wy do komputera.6. Uwolnij panel we/wy i wyjmij go z komputera razem z kablem.Instalowanie panelu we/wy1. Umieść panel we/wy w szczelinie z przodu ramy montażowej.2. Przesuń panel we/wy ku prawej stronie komputera, aby go zamocować.3. Wkręć śrubę mocującą panel we/wy do ramy montażowej.4. Umieść kabel panelu we/wy kabel danych USB w zacisku na ramie montażowej.5. Podłącz kabel panelu we/wy i kabel danych USB do płyty systemowej.27

Strona: 27

6. Zainstaluj następujące komponenty:7. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.Elementy płyty systemowejPoniższa ilustracja przedstawia układ elementów na płycie systemowej.1. złącza SATA 2. zwornik resetowania hasła3. przednie złącze USB 2. 0 4. wewnętrzne złącze USB5. zwornik resetowania zegara czasu rzeczywistego(RTCRST)6. bateria pastylkowa7. przednie złącze audio 8. złącze PCI-ex19. złącze PCI-ex16 10. złącze przełącznika czujnika naruszenia obudowy11. złącze wentylatora systemowego 12. gniazdo procesora13. złącze zasilania procesora 14. złącze portu szeregowego PS215. złącze wentylatora procesora 16. złącze pamięci17. złącze przełącznika zasilania 18. złącze zasilania ATX19. złącze kabla zasilania HDD_ODD 20. złącze HDD_LED21. złącze głośnika28

Strona: 28

Wymontowywanie płyty systemowejb) pamięćc) karty rozszerzeńd) zestaw radiatorae) procesor3. Odłącz wszystkie kable od płyty systemowej.a) Odłącz 8-stykowy kabel zasilania.b) Naciśnij 4-stykowy kabel zasilania [1].c) Odłącz 4-stykowe kable zasilania od płyty systemowej [2].29

Strona: 29

5. Wykręć śruby mocujące płytę systemową do komputera.6. Odchyl płytę systemową pod kątem 45 stopni, a następnie unieś ją.30

Strona: 30

7. Wyjmij płytę systemową z komputera.Instalowanie płyty systemowej1. Wyrównaj płytę systemową ze złączami portów z tyłu obudowy i umieść płytę systemową w ramie montażowej komputera.2. Wkręć śruby mocujące płytę systemową do ramy montażowej.3. Podłącz kable do płyty systemowej.4. Podłącz wszystkie kable:a) procesorc) karta rozszerzeńd) pamięće) pokrywa31

Strona: 31

3Program konfiguracji systemuProgram konfiguracji systemu służy do zarządzania sprzętem zainstalowanym w komputerze i umożliwia modyfikowaniekonfiguracji systemu BIOS. W programie konfiguracji systemu można wykonywać następujące zadania:• Zmienianie ustawień zapisanych w pamięci NVRAM po zainstalowaniu lub wymontowaniu sprzętu• Wyświetlanie konfiguracji sprzętowej systemu• Włączanie i wyłączanie wbudowanych urządzeń• Ustawianie opcji wydajności i zarządzania zasilaniem• Zarządzanie zabezpieczeniami komputeraSekwencja ładowaniaOpcja Boot Sequence (Sekwencja ładowania) umożliwia pominięcie kolejności urządzeń startowych zdefiniowanej w programiekonfiguracji systemu i uruchomienie komputera z określonego urządzenia (na przykład z napędu dysków optycznych lub z dyskutwardego). Po wyświetleniu logo Dell, kiedy komputer wykonuje automatyczny test diagnostyczny (POST), dostępne sąnastępujące funkcje:• Dostęp do konfiguracji systemu: naciśnij klawisz <F2>.• Wyświetlenie menu jednorazowej opcji uruchamiania: naciśnij klawisz <F12>.Menu jednorazowej opcji uruchamiania zawiera urządzenia, z których można uruchomić komputer oraz opcję diagnostyki. Opcjedostępne w tym menu są następujące:• Removable Drive (Dysk wymienny, jeśli jest dostępny)• STXXXX Drive (Napęd STXXXX)UWAGA: XXX oznacza numer napędu SATA.• Optical Drive (Napęd dysków optycznych)• Diagnostics (Diagnostyka)UWAGA: Wybranie opcji Diagnostics (Diagnostyka) powoduje wyświetlenie ekranu ePSA diagnostics (DiagnostykaePSA).Ekran sekwencji ładowania zawiera także opcję umożliwiającą otwarcie programu konfiguracji systemu.Klawisze nawigacjiPoniższa tabela przedstawia klawisze nawigacji w programie konfiguracji systemu.UWAGA: Większość opcji konfiguracji systemu jest zapisywana, a zmiany ustawień są wprowadzane po ponownymuruchomieniu komputera.33

Strona: 32

Tabela 1. Klawisze nawigacjiKlawisze NawigacjaStrzałka w górę Przejście do poprzedniego pola.Strzałka w dół Przejście do następnego pola.<Enter> Umożliwia wybranie wartości w bieżącym polu (jeśli pole udostępnia wartości do wyboru) orazkorzystanie z łączy w polach.Spacja Rozwijanie lub zwijanie listy elementów.<Tab> Przejście do następnego obszaru.UWAGA: Tylko w standardowej przeglądarce graficznej.<Esc> Powrót do poprzedniej strony, aż do wyświetlenia ekranu głównego. Naciśnięcie klawisza <Esc> naekranie głównym powoduje wyświetlenie komunikatu z monitem o zapisanie zmian i ponowneuruchomienie systemu.<F1> Wyświetlenie informacji pomocy programu konfiguracji systemu.Opcje konfiguracji systemuUWAGA: W zależności od komputera oraz zainstalowanych urządzeń wymienione w tej sekcji pozycje mogą, ale niemuszą, pojawiać się na ekranie.Tabela 2. OgólneOpcja OpisSystem Board W tej sekcji są wyświetlone najważniejszeinformacje o sprzęcie zainstalowanym wkomputerze.• System Information (Informacje o systemie)• Memory Information (Informacje o pamięci)• PCI Information (Informacje o urządzeniachPCI)• Processor Information (Informacje oprocesorze)• Device Information (Informacje ourządzeniach)Boot Sequence Umożliwia zmienianie kolejności urządzeń, naktórych komputer poszukuje systemuoperacyjnego podczas uruchamiania.• Boot Sequence• Diskette drive (Napęd dyskietek)• SATA HDD Drive (Dysk twardy SATA)• USB Storage Device (Urządzeniemagazynujące USB)• CD/DVD/CD-RW Drive (Napęd CD/DVD/CD-RW)• Onboard NIC (Zintegrowany kontroler NIC)• Boot List Option34

Strona: 33

Opcja Opis• Umożliwia skonfigurowanie listy urządzeństartowych– Legacy (Zgodność ze starszymiurządzeniami)– UEFIAdvanced Boot Options Umożliwia włączenie ustawienia Enable LegacyOption ROMs.• Enabled (Włączone; ustawienie domyślne)Date/Time Umożliwia ustawienie daty i godziny. Zmiana datyi godziny w systemie jest wprowadzananatychmiast.Tabela 3. System Configuration (Konfiguracja systemu)Integrated NIC Umożliwia skonfigurowanie zintegrowanej karty sieciowej. Dostępne sąnastępujące opcje:• Disabled (Wyłączone)• Enable UEFI Network Stack• Enabled (Włączone)• Enabled w/PXE (Włączone z PXE; ustawienie domyślne)• Enabled w/Cloud Desktop (Włączone z usługą Cloud Desktop)Serial Port Określa ustawienia portu szeregowego. Dla portu szeregowego można wybraćnastępujące ustawienia:• Disabled (Wyłączone; ustawienie domyślne)• COM1• COM2• COM3• COM4UWAGA: System operacyjny może przydzielić zasoby do tegourządzenia, nawet jeśli port jest wyłączony.SATA Operation Umożliwia skonfigurowanie trybu pracy wewnętrznego kontrolera dyskówtwardych SATA. Dostępne są następujące opcje:• ATA• AHCI (ustawienie domyślne)Drives Umożliwia włączanie i wyłączanie wbudowanych napędów:• SATA-0• SATA-1• SATA-235

Strona: 34

Opcja OpisUstawienie domyślne: wszystkie napędy włączone.SMART Reporting To pole określa, czy błędy zintegrowanych dysków twardych będą zgłaszanepodczas uruchamiania systemu. Technologia ta stanowi część specyfikacjiSMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology).• Enable SMART Reporting (Włącz obsługę systemu SMART) — ta opcjajest domyślnie włączona.USB Configuration Umożliwia włączanie i wyłączanie wewnętrznych urządzeń USB. Dostępne są• Enable Boot Support (Włącz obsługę uruchamiania)• Enable Front USB Ports (Włącz przednie porty USB)• Enable USB 3. 0 Ports (Włącz porty USB 3. 0)• Enable Rear Dual USB 2. 0 Ports (Włącz dwa tylne porty USB 2. 0)• Enable Dual USB 2. 0 Ports (Under LAN ports) (Włącz dwa porty USB 2. 0(pod złączami sieci LAN))Audio Umożliwia włączanie i wyłączanie obsługi dźwięku.Ustawienie domyślne: dźwięk włączony.Tabela 4. VideoMulti-Display Umożliwia włączanie i wyłączanie obsługi więcejniż jednego monitora. Tę opcję można włączaćtylko w systemie operacyjnym Windows 7 32/64-bit lb nowszym.• Disable Multi Display (Obsługa wielumonitorów wyłączona)Tabela 5. Security (Zabezpieczenia)Admin Password To pole umożliwia ustawianie, zmienianie i usuwanie hasła administratora (nazywanego niekiedy„hasłem systemu BIOS”). Hasło administratora umożliwia dostęp do kilku funkcji zabezpieczeń.Domyślnie hasło dysku nie jest ustawione.• Enter the old password (Wprowadź stare hasło)• Enter the new password (Wprowadź nowe hasło)• Confirm the new password (Potwierdź nowe hasło)System Password Za pomocą tego pola można ustawiać, zmieniać i usuwać hasło systemowe. Hasło systemoweumożliwia korzystanie z kilku funkcji zabezpieczeń.36

Strona: 35

Opcja OpisInternal HDD_0 Password Umożliwia ustawianie, modyfikowanie i usuwanie hasła wewnętrznego dysku twardego (HDD).Pomyślne zmiany tego hasła są wprowadzane natychmiast. Domyślnie hasło dysku nie jestustawione.Strong Password Enforce strong password (Wymuś silne hasła) — ta opcja jest domyślnie wyłączona.Password Configuration To pole umożliwia określenie minimalnej i maksymalnej liczby znaków w haśle administratora ihaśle systemowym.• Admin Password Min (Min. liczba znaków w haśle administratora)• Admin Password Max (Maks. liczba znaków w haśle administratora)• System Password Min (Min. liczba znaków w haśle systemowym)• System Password Max (Maks. liczba znaków w haśle systemowym)Password Bypass Umożliwia pominięcie hasła systemowego i wewnętrznego hasła dysku twardego, kiedy komputerjest uruchamiany ponownie.• Disabled (Wyłączone) — system zawsze monituje o podanie hasła systemowego i hasławewnętrznego dysku twardego, jeśli te hasła są ustawione. Ta opcja jest domyślnie wyłączona.• Reboot Bypass (Pomiń przy ponownym uruchamianiu) — monit o hasło jest pomijany przyponownym uruchamianiu (restarcie) komputera.UWAGA: System zawsze monituje o podanie ustawionego hasła systemowego i hasławewnętrznego dysku twardego podczas uruchamiania wyłączonego komputera („zimnegostartu”). Ponadto system zawsze monituje o podanie hasła dostępu do dysków twardychzainstalowanych we wnęce modułowej.Password Change Umożliwia określenie, czy hasło systemowe i hasło dysku twardego mogą być zmieniane, kiedy jestustawione hasło administratora.• Allow Non-Admin Password Changes (Zezwalaj na zmiany konfiguracji przez użytkownikówniebędących administratorami) — ta opcja jest domyślnie włączona.TPM Security Za pomocą tej opcji można określić, czy moduł TPM (Trusted Platform Module) w systemie ma byćwłączony i widoczny w systemie operacyjnym.TPM Security (Moduł zabezpieczeń TPM) - ta opcja jest domyślnie wyłączona.TPM ACPI Support (Obsługa TPM ACPI)TPM PPI Deprovision Override (Wymuszenie deaktywowania TPM PPI)Clear (Wyczyść)TPM PPI Provision Override (Wymuszenie aktywowania TPM PPI)UWAGA: Załadowanie domyślnych ustawień programu konfiguracji systemu nie wpływa naaktywowanie, deaktywowanie i wyczyszczenie informacji modułu. Zmiany tej opcji sąuwzględniane natychmiast.Computrace Za pomocą tego pola można włączyć lub wyłączyć w systemie BIOS interfejs modułu opcjonalnejusługi Computrace Service firmy Absolute Software.• Deactivate (Dezaktywuj) — ta opcja jest domyślnie wyłączona.• Disable (Wyłączone)37

Strona: 36

Opcja Opis• Activate (Aktywne)Chassis Intrusion• Disable (Wyłącz) — ta opcja jest domyślnie wyłączona.• On-Silent (Włączone - tryb cichy)CPU XD Support Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji Execute Disable (Wyłączanie wykonania) w procesorze.• Enable CPU XD Support (Włącz funkcję Execute Disable) — ta opcja jest domyślniewłączona.Admin Setup Lockout Umożliwia włączanie i wyłączanie opcji otwierania programu konfiguracji systemu, kiedy jest• Enable Admin Setup Lockout (Włącz blokadę konfiguracji przez administratora) — ta opcjajest domyślnie wyłączona.HDD Protection Support Umożliwia włączanie i wyłączanie ochrony dysku twardego.• HDD Protection Support (Obsługa zabezpieczenia dysku twardego) — ta opcja jestdomyślnie wyłączona.Tabela 6. Secure BootSecure Boot Enable Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcjibezpiecznego uruchamiania. Dostępne sąExpert Key Management Umożliwia modyfikowanie baz danych kluczyzabezpieczeń tylko wtedy, gdy system znajdujesię w trybie niestandardowym. Opcja EnableCustom Mode (Włącz tryb niestandardowy) jestdomyślnie wyłączona. Dostępne są następująceopcje:• PK• KEK• db• dbxW przypadku włączenia trybu Custom Mode(niestandardowego) opcje dotyczące baz danychPK, KEK, db i dbx nie są wyświetlane. Dostępnesą następujące opcje:• Save to File (Zapisz w pliku) — zapisujeklucz w pliku wybranym przez użytkownika.• Replace from File (Zastąp z pliku) —zastępuje bieżący klucz kluczem z plikuwybranego przez użytkownika.38

Strona: 37

Opcja Opis• Append from File (Dodaj do pliku) — dodajedo bieżącej bazy danych klucz z pliku• Delete (Usuń) — usuwa wybrany klucz.• Reset All Keys (Resetuj wszystkie klucze) —przywraca ustawienia domyślne.• Delete All Keys (Usuń wszystkie klucze) —usuwa wszystkie klucze.UWAGA: Wyłączenie trybuniestandardowego spowoduje wymazaniewszelkich zmian i przywrócenie domyślnychustawień kluczy.Tabela 7. Performance (Wydajność)Multi Core Support To pole określa, czy w procesorze będziewłączony jeden rdzeń, czy wszystkie. Użyciedodatkowych rdzeni przyspiesza działanieniektórych aplikacji.• All (Wszystkie) — domyślne włączone• 1• 2Intel SpeedStep Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji IntelSpeedStep.Ustawienie domyślne: Enable Intel SpeedStepC States Control Umożliwia włączanie i wyłączanie dodatkowychstanów uśpienia procesora.Ustawienie domyślne: EnabledLimit CPUID Value W tym polu wprowadzane jest ograniczeniemaksymalnej wartości, którą obsługujestandardowa funkcja CPUID procesora.• Disable CPUID Limit (Wyłącz limit CPUID)UWAGA: Gdy funkcja CPUID ma wartośćwiększą niż 3, niektóre systemy operacyjnenie ukończą instalacji.HyperThread control (SFF) Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcjihiperwątkowania. Ta opcja jest domyślnieTabela 8. Power Management (Zarządzanie zasilaniem)AC Recovery Umożliwia określenie, w jaki sposób system reaguje w chwili włączenia zasilania po jego uprzedniejutracie. Dla tej opcji można wybrać następujące ustawienia:39

Strona: 38

Opcja Opis• Power Off (Wyłącz zasilanie; ustawienie domyślne)• Power On (Włącz zasilanie)• Last Power State (Przywróć ostatni stan zasilania)Auto On Time Umożliwia ustawienie daty i godziny, o której komputer będzie automatycznie włączany. Dostępne• Every Day (Codziennie)• Weekdays (Dni tygodnia)• Select Days (Wybierz dni)Deep Sleep Control Umożliwia określenie, kiedy ma być włączany tryb głębokiego uśpienia.• Enabled in S5 only (Włączone tylko w trybie S5)• Enabled in S4 and S5 (Włączone w trybach S4 i S5)Fan Speed Control Steruje prędkością obrotową wentylatora systemowego. Ta opcja jest domyślnie wyłączona.UWAGA: Kiedy ta opcja jest włączona, wentylator pracuje z pełną prędkością.USB Wake Support Umożliwia włączenie funkcji wyprowadzenia komputera ze stanu wstrzymania przez urządzeniaUSB.• Enable USB Wake Support (Włącz obsługę uaktywnienia przez port USB) — ta opcja jestdomyślnie włączona.Wake on LAN Ta opcja umożliwia wyprowadzanie komputera ze stanu uśpienia przez specjalny sygnał z sieciLAN. To ustawienie nie wpływa na ustawienie uaktywniania ze stanu gotowości (tę ostatnią opcjęnależy skonfigurować w systemie operacyjnym). Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy komputer jestpodłączony do zewnętrznego źródła zasilania. Dostępne opcje zależą od obudowy komputera.• Disabled (Wyłączone) — system nie będzie włączany po otrzymaniu sygnału z przewodowejlub bezprzewodowej sieci LAN.• LAN Only (Tylko sieć LAN) — umożliwia włączanie systemu przez specjalne sygnały z sieciLAN.• LAN or PXE Boot (Sieć LAN lub rozruch PXE) — umożliwia włączanie systemu przezspecjalny sygnał z przewodowej sieci LAN lub PXE (dotyczy wyłącznie komputerów wobudowie Ultra SFF).Ta opcja jest domyślnie wyłączona.Block Sleep Umożliwia zablokowanie przechodzenia komputera do trybu uśpienia (S3) w środowisku systemuoperacyjnego.Ustawienie domyślne: DisabledIntel Smart ConnectTechnologyTa opcja jest domyślnie wyłączona. Kiedy ta opcja jest włączona, system będący w trybie uśpieniaokresowo wykrywa dostępne w pobliżu sieci bezprzewodowe. Umożliwia to synchronizowaniepoczty e-mail i aplikacji społecznościowych nawet podczas uśpienia systemu.• Smart Connection40

Strona: 39

Tabela 9. POST Behavior (Zachowanie podczas testu POST)Numlock LED Określa, czy funkcja NumLock ma być włączana podczas uruchamiania systemu. Ta opcja jestKeyboard Errors Określa, czy podczas uruchamiania mają być zgłaszane błędy klawiatury. Ta opcja jest domyślnieTabela 10. Virtualization Support (Obsługa wirtualizacji)Virtualization Ta opcja określa, czy moduł VMM (Virtual Machine Monitor) może korzystać z dodatkowych funkcjisprzętowych, jakie udostępnia technologia wirtualizacji firmy Intel.• Enable Intel Virtualization Technology (Włącz technologię wirtualizacji Intel) — ta opcja jestTabela 11. Maintenance (Konserwacja)Service Tag Wyświetla znacznik serwisowy komputera.Asset Tag Umożliwia oznaczenie systemu numerem środka trwałego, jeśli taki numer nie został jeszczeustawiony. Domyślnie ta opcja nie ma ustawienia.SERR Messages Steruje mechanizmem komunikatów SERR. Ta opcja jest domyślnie wyłączona. Niektóre kartygraficzne wymagają wyłączenia mechanizmu powiadamiania SERR.Tabela 12. Cloud DesktopServer Lookup Method Określa, jak program ImageServer wyszukuje adres serwera.• Static IP (Statyczny adres IP)• DNS (opcja domyślnie włączona)UWAGA: Ustawienie tego pola jest uwzględniane tylko wtedy, gdy dla opcji IntegratedNIC (Zintegrowany kontroler NIC) w grupie System Configuration (Konfiguracjasystemu) wybrano ustawienie Enabled with ImageServer (Włączone z programemImageServer).Server IP Address Określa podstawowy statyczny adres IP programu ImageServer, z którym komunikują sięprogramy klienckie. Domyślny adres IP: 255. 255. 255.ImageServer), a dla opcji Lookup Method (Metoda wyszukiwania) wybrano ustawienieStatic IP (Statyczny adres IP).Server Port Określa podstawowy port IP programu ImageServer, z którym będzie się komunikowaćoprogramowanie klienckie. Port domyślny: 06910.41

Strona: 40

Opcja OpisClient Address Method Określa, jak klient uzyskuje adres IP.• DHCP (opcja domyślnie włączona)Client IP Address Określa statyczny adres IP klienta. 255.ImageServer), a dla opcji Client DHCP (Protokół DHCP klienta) wybrano ustawienieClient SubnetMask Określa maskę podsieci używaną przez klienta. Ustawienie domyślne: 255. 255.Client Gateway Określa adres IP bramy używanej przez klienta. 255.Advanced Określa tryb zaawansowanego debugowania• Verbose Mode (Wyłączone)UWAGA: Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dla opcji Integrated NIC(Zintegrowany kontroler NIC) w grupie System Configuration (Konfiguracja systemu)wybrano ustawienie Enabled with Cloud Desktop (Włączone z usługą Cloud Desktop).Tabela 13. System logs (Systemowe rejestry zdarzeń)BIOS events Wyświetla systemowy rejestr zdarzeń i umożliwia wyczyszczenie rejestru.• Clear Log (Wyczyść rejestr)42

Strona: 41

Aktualizowanie systemu BIOSAktualizacje systemu BIOS (konfiguracji systemu) należy instalować po wymianie płyty systemowej oraz po opublikowaniunowszych wersji systemu BIOS. Przed zainstalowaniem aktualizacji w komputerze przenośnym należy się upewnić, że akumulatorjest w pełni naładowany, oraz podłączyć komputer do gniazdka elektrycznego.1. Uruchom ponownie komputer.2. Przejdź do strony internetowej dell. com/support.3. Wpisz znacznik serwisowy lub kod usług ekspresowych, a następnie kliknij przycisk Submit (Wprowadź).UWAGA: Aby odszukać znacznik serwisowy, kliknij pozycję Where is my Service Tag? (Gdzie jest mój znacznikserwisowy? )UWAGA: Jeśli nie możesz znaleźć znacznika serwisowego, kliknij pozycję Detect My Produkt (Wykryj mój produkt).Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.4. Jeśli nie możesz znaleźć ani wykryć znacznika serwisowego, kliknij odpowiednią kategorię komputera na liście ProductCategory (Kategoria produktu).5. Z listy Product Type (Typ produktu) wybierz odpowiednią opcję.6. Wybierz model komputera. Zostanie wyświetlona strona Product Support (Wsparcie dla produktu).7. Kliknij pozycję Get drivers (Pobierz sterowniki), a następnie kliknij pozycję View All Drivers (Wyświetl wszystkie sterowniki).Zostanie otwarta strona Drivers and Downloads (Sterowniki i pliki do pobrania).8. Na ekranie Drivers and Downloads (Sterowniki i pliki do pobrania) z listy rozwijanej Operating System (System operacyjny)wybierz pozycję BIOS.9. Znajdź plik z najnowszą aktualizacją systemu BIOS i kliknij przycisk Download File (Pobierz plik).Możesz także sprawdzić, które sterowniki wymagają aktualizacji. W tym celu kliknij pozycję Analyze System for Updates(Znajdź wymagane aktualizacje systemu) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.10. Wybierz preferowaną metodę pobierania w oknie Please select your download method below (Wybierz metodę pobieraniaponiżej), a następnie kliknij przycisk Download File (Pobierz plik).Zostanie wyświetlone okno File Download (Pobieranie pliku).11. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać plik na komputerze.12. Kliknij przycisk Run (Uruchom), aby zainstalować aktualizację systemu BIOS na komputerze.Czyszczenie zapomnianego hasłaFunkcje zabezpieczeń systemu obejmują hasło systemowe i hasło konfiguracji systemu. Używane hasła można wyłączyć zapomocą zwornika resetowania hasła. Zwornik resetowania hasła zawiera 3 styki.3. Odszukaj zwornik resetowania hasła na płycie systemowej (zobacz „Elementy płyty systemowej”).4. Zdejmij 2-stykowy wtyk zwornika ze styków 2 i 3 i załóż go na styki 1 i 2.6. Podłącz komputer do gniazdka elektrycznego i włącz komputer. Hasło zostanie usunięte.7. Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilania od gniazdka elektrycznego.8. Zdejmij pokrywę.9. Przełóż wtyk zwornika na styki 2 i 3.43

Strona: 42

10. Zainstaluj pokrywę.11. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.12. Włącz komputer.13. Otwórz program konfiguracji systemu i utwórz nowe hasło systemowe lub hasło konfiguracji systemu.Czyszczenie pamięci CMOS3. Wymontuj kartę PCI, jeśli jest zainstalowana.4. Odszukaj zwornik CMOS na płycie systemowej (zobacz „Elementy płyty systemowej”).5. Przełóż 2-stykowy wtyk zwornika na styki 1 i 2, aby wyczyścić pamięć CMOS.6. Zainstaluj kartę PCI, jeśli była zainstalowana.7. Zainstaluj pokrywę.8. Pamięć CMOS zostanie wyczyszczona.9. Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilania od gniazdka elektrycznego.10. Zdejmij pokrywę.11. Przełóż wtyk zwornika na styki 1 i 2.12. Zainstaluj kartę PCI, jeśli była zainstalowana.13. Zainstaluj pokrywę.14. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.15. Włącz komputer.Hasło systemowe i hasło konfiguracji systemuW celu zabezpieczenia komputera można utworzyć hasło systemowe i hasło konfiguracji systemu.Typ hasła OpisHasło systemowe Hasło, które należy wprowadzić, aby zalogować się do systemu.Hasło konfiguracjisystemuHasło, które należy wprowadzić, aby wyświetlić i modyfikować ustawienia systemu BIOS wOSTRZEŻENIE: Hasła stanowią podstawowe zabezpieczenie danych w komputerze.OSTRZEŻENIE: Jeśli komputer jest niezablokowany i pozostawiony bez nadzoru, osoby postronne mogą uzyskaćdostęp do przechowywanych w nim danych.UWAGA: W dostarczonym komputerze hasło systemowe i hasło konfiguracji systemu są fabrycznie wyłączone.Przypisywanie hasła systemowego i hasła konfiguracji systemuPrzypisanie nowego hasła systemowego i/lub hasła konfiguracji systemu oraz usunięcie istniejącego hasła systemowegoi/lub hasła konfiguracji systemu jest możliwe tylko wtedy, gdy dla opcji Password Status (Stan hasła) jest wybrane ustawienieUnlocked (Odblokowane). Jeśli dla tej opcji jest wybrane ustawienie Locked (Zablokowane), zmiana hasła systemowego nie jestmożliwa.UWAGA: Jeśli zworka hasła nie jest zainstalowana, istniejące hasło systemowe i hasło konfiguracji systemu zostanieusunięte, a do komputera będzie można się zalogować bez podawania hasła systemowego.44

Strona: 43

Aby uruchomić program konfiguracji systemu, naciśnij klawisz <F2> niezwłocznie po włączeniu zasilania lub ponownym1. Na ekranie System BIOS lub System Setup (Konfiguracja systemu) wybierz opcję System Security (Zabezpieczeniasystemu) i naciśnij klawisz <Enter>.Zostanie wyświetlony ekran System Security (Zabezpieczenia systemu).2. Na ekranie System Security (Zabezpieczenia systemu) upewnij się, że dla opcji Password Status (Stan hasła) jest wybraneustawienie Unlocked (Odblokowane).3. Wybierz opcję System Password (Hasło systemowe), wpisz hasło systemowe, a następnie naciśnij klawisz <Enter> lub<Tab>.Hasło systemowe musi spełniać następujące warunki:– Hasło może zawierać do 32 znaków.– Hasło może zawierać cyfry od 0 do 9.– W haśle można używać tylko małych liter. Wielkie litery są niedozwolone.– W haśle można używać tylko następujących znaków specjalnych: spacja, (”), (+), (, ), (-), (. ), (/), (;), ([), (\), (]), (`).Po wyświetleniu monitu ponownie wpisz hasło systemowe.4. Wpisz wprowadzone wcześniej hasło systemowe i kliknij przycisk OK.5. Wybierz opcję Setup Password (Hasło konfiguracji systemu), wpisz hasło konfiguracji systemu, a następnie naciśnij klawisz<Enter> lub <Tab>.Zostanie wyświetlony monit o ponowne wpisanie hasła konfiguracji systemu.6. Wpisz wprowadzone wcześniej hasło konfiguracji systemu i kliknij przycisk OK.7. Naciśnij klawisz <Esc>. Zostanie wyświetlony monit o zapisanie zmian.8. Naciśnij klawisz <Y>, aby zapisać zmiany.Komputer zostanie uruchomiony ponownie.Usuwanie lub zmienianie hasła systemowego i/lub hasła konfiguracji systemuPrzed usunięciem lub zmianą istniejącego hasła systemowego lub hasła konfiguracji systemu należy się upewnić, że dla opcjiPassword Status (Stan hasła) jest wybrane ustawienie Unlocked (Odblokowane) w programie konfiguracji systemu. Jeśli dla opcjiPassword Status (Stan hasła) jest wybrane ustawienie Locked (Zablokowane), nie można zmienić ani usunąć tych haseł.Aby uruchomić program konfiguracji systemu, naciśnij klawisz <F2> niezwłocznie po włączeniu zasilania lub ponownym3. Wybierz opcję System Password (Hasło systemowe), zmień lub usuń istniejące hasło systemowe, a następnie naciśnijklawisz <Enter> lub <Tab>.4. Wybierz opcję Setup Password (Hasło konfiguracji systemu), zmień lub usuń istniejące hasło konfiguracji systemu, anastępnie naciśnij klawisz <Enter> lub <Tab>.UWAGA: Jeśli hasło systemowe lub hasło konfiguracji systemu zostało zmienione, należy ponownie wpisać nowehasło po wyświetleniu monitu. Jeśli hasło systemowe lub hasło konfiguracji systemu zostało usunięte, po wyświetleniumonitu należy potwierdzić polecenie usunięcia hasła.5. Zostanie wyświetlony monit o zapisanie zmian.45

Strona: 44

6. Naciśnij klawisz <Y>, aby zapisać zmiany i zamknąć program konfiguracji systemu.Wyłączanie hasła systemowegopomocą zworki hasła.UWAGA: Następująca procedura umożliwia wyłączenie hasła w przypadku jego zapomnienia.1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.3. Odszukaj zworkę PSWD na płycie systemowej.4. Wyjmij zworkę PSWD z płyty systemowej.UWAGA: Istniejące hasła zostaną wyłączone (usunięte) dopiero wtedy, gdy komputer zostanie uruchomiony bezzainstalowanej zworki.UWAGA: Jeśli nowe hasło systemowe lub hasło konfiguracji systemu zostanie przypisane, kiedy zworka PSWD jestzainstalowana, system wyłączy nowe hasło (lub hasła) przy najbliższym uruchomieniu.6. Podłącz komputer do gniazdka elektrycznego i włącz komputer.9. Załóż zworkę PSWD na płycie systemowej.10. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.13. Otwórz program konfiguracji systemu i utwórz nowe hasło systemowe lub hasło konfiguracji systemu. Zobacz Konfigurowaniehasła systemowego.46

Strona: 45

4DiagnostykaW przypadku wystąpienia problemów z funkcjonowaniem komputera, przed nawiązaniem kontaktu z firmą Dell w celu uzyskaniapomocy technicznej należy uruchomić program diagnostyczny ePSA. Program ten wykonuje testy diagnostyczne sprzętu, które niewymagają użycia dodatkowego wyposażenia i nie pociągają za sobą ryzyka utraty danych. Jeśli samodzielne rozwiązanieproblemu okaże się niemożliwe, wyniki testów diagnostycznych należy udostępnić personelowi pomocy technicznej.Program diagnostyczny ePSA (Enhanced Pre-Boot SystemAssessment)Program diagnostyczny ePSA wykonuje wyczerpujący test sprzętu zainstalowanego w komputerze. Program ePSA jestskładnikiem systemu BIOS i jest uruchamiany przez system BIOS. Wbudowane testy diagnostyczne zawierają kilka opcji, któreumożliwiają:• Uruchamianie testów automatycznie lub w trybie interaktywnym• Powtarzanie testów• Wyświetlanie i zapisywanie wyników testów• Wykonywanie wyczerpujących testów z dodatkowymi opcjami oraz wyświetlanie dodatkowych informacji o wykrytych awariachurządzeń• Wyświetlanie komunikatów o stanie z informacjami o pomyślnym lub niepomyślnym zakończeniu testów• Wyświetlanie komunikatów o błędach z informacjami o problemach wykrytych podczas testowania sprzętuOSTRZEŻENIE: Programu do diagnostyki systemu należy używać tylko do testowania komputera, z którymprogram został dostarczony. Wyniki testowania innych komputerów mogą być nieprawidłowe, a program możewyświetlać komunikaty o błędach.UWAGA: Testy niektórych urządzeń wymagają interwencji użytkownika. Podczas wykonywania testów diagnostycznych nienależy odchodzić od terminala.1. Włącz komputer.2. Kiedy komputer zacznie się uruchamiać i zostanie wyświetlone logo Dell, naciśnij klawisz <F12>.3. Na ekranie menu startowego wybierz opcję Diagnostics (Diagnostyka).Zostanie wyświetlone okno Enhanced Pre-boot System Assessment z listą wszystkich urządzeń wykrytych w komputerze.Rozpocznie się test diagnostyczny wszystkich wykrytych urządzeń.4. Jeśli chcesz wykonać test tylko określonego urządzenia, naciśnij klawisz <Esc>, a następnie kliknij przycisk Yes (Tak), abyzatrzymać wykonywany test diagnostyczny.5. Wybierz urządzenie w okienku po lewej stronie i kliknij przycisk Run Tests (Uruchom testy).6. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów zostaną wyświetlone kody błędów.Zanotuj wyświetlone kody błędów i skontaktuj się z firmą Dell.47

Strona: 46

5Rozwiązywanie problemów z komputeremW diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z komputerem pomagają lampki diagnostyczne, kody dźwiękowe oraz komunikaty obłędach wyświetlane, kiedy komputer jest uruchomiony.Lampki diagnostyczneLampka (wskaźnik diodowy) przycisku zasilania znajdująca się z przodu komputera służy także jako dwukolorowa lampkadiagnostyczna. Lampka diagnostyczna jest aktywna i widoczna tylko w czasie, gdy komputer wykonuje test POST. Lampka niefunkcjonuje po załadowaniu systemu operacyjnego.Kod lampki bursztynowej: lampka miga 2 lub 3 razy, a następnie po krótkiej przerwie lampka miga od 1 do 7 razy. Kod jestpowtarzany po dłuższej przerwie. Na przykład kod 2, 3 oznacza: 2 mignięcia pomarańczowej lampki, krótka przerwa, 3 mignięciapomarańczowej lampki. Nastąpi przerwa, po której kod zostanie powtórzony.Tabela 14. Lampki diagnostyczneStan lampki bursztynowej Stan lampki białej Opisnie świeci nie świeci system jest wyłączonynie świeci powoli pulsuje system jest w stanie uśpieniamiga nie świeci awaria zasilacza (PSU)świeci światłem ciągłym nie świeci zasilacz (PSU) działa, ale nie mógł pobrać kodunie świeci świeci światłem ciągłym system jest włączonyStan lampkibursztynowejOpis2, 1 awaria płyty systemowej2, 2 awaria płyty systemowej, zasilacza lub kabli zasilacza2, 3 awaria płyty systemowej, pamięci lub procesora2, 4 awaria baterii pastylkowej2, 5 uszkodzenie systemu BIOS2, 6 błąd konfiguracji procesora lub awaria procesora2, 7 moduły pamięci zostały wykryte, ale wystąpiła awaria pamięci3, 1 możliwa awaria karty urządzenia peryferyjnego lub płyty systemowej3, 2 możliwa awaria interfejsu USB3, 3 nie wykryto modułów pamięci3, 4 możliwa awaria płyty systemowej49

Strona: 47

Stan lampki3, 5 moduły pamięci zostały wykryte, ale wystąpił błąd konfiguracji pamięci lub zgodności3, 6 możliwa awaria zasobu płyty systemowej i/lub sprzętu3, 7 inna awaria (zobacz wyświetlane komunikaty o błędach)Kod dźwiękowyPodczas uruchamiania systemu, kiedy nie ma możliwości wyświetlenia komunikatów o błędach lub problemach, komputer możewyemitować serię sygnałów dźwiękowych. Sygnały te, nazywane kodami dźwiękowymi, wskazują rodzaj wykrytego problemu.Kody dźwiękowe są emitowane co 300 ms; przerwa między kolejnymi seriami kodów dźwiękowych trwa 3 sekundy, a ostatnisygnał trwa 300 ms. Po każdym sygnale i po każdej serii sygnałów system BIOS sprawdza, czy użytkownik nacisnął przyciskzasilania. Jeśli tak, system BIOS przerywa emitowanie kodów dźwiękowych i wyłącza system.Kod 1-2-3Przyczyna Awaria pamięciUWAGA: 1. Jeśli w systemie jest zainstalowany wewnętrzny głośnik, dźwięk zostanie wyemitowany bezpośrednio.UWAGA: 2. Jeśli w systemie nie ma wewnętrznego głośnika, sygnały dźwiękowe są emitowane tylko po podłączeniugłośnika zewnętrznego.UWAGA: W celu uzyskania informacji diagnostycznych użytkownik może także posiłkować się kodami wskaźnikówdiodowych zamiast kodami dźwiękowymi.Komunikaty o błędachKomunikat o błędzie OpisAddress mark notfound (Nie znalezionoznacznika adresu)System BIOS wykrył uszkodzony sektor na dysku lub nie mógł znaleźć odpowiedniego sektora.Previous attempts atbooting this systemhave failed atcheckpoint [nnnn].For help in resolvingthis problem, pleasenote this checkpointand contact DellTechnicalSupport (Uwaga!Poprzednie próbyuruchomienia tegosystemu nie powiodłysię w punkciekontrolnym [ nnnn].Aby uzyskać pomocKomputer nie może ukończyć trzech kolejnych prób wykonania procedury startowej z powoduwystąpienia tego samego błędu. Skontaktuj się z firmą Dell i podaj pracownikowi pomocy technicznejkod punktu kontrolnego (nnnn).50

Strona: 48

Komunikat o błędzie Opisw rozwiązaniu tegoproblemu, zanotuj tenpunkt kontrolny iskontaktuj się zpomocą technicznąfirmy Dell)Alert! Securityoverride Jumper isinstalled. (Uwaga!Zainstalowanozworkę wyłączeniazabezpieczeń)Zworka MFG_MODE jest ustawiona; funkcje zarządzania AMT będą niedostępne do czasu usunięciazworki.Attachment failed torespond (Dołączoneurządzenie nieodpowiada)Kontroler napędu dyskietek lub dysku twardego nie może wysyłać danych do odpowiedniego napędu.Bad command or filename (Nieprawidłowanazwa polecenia lubpliku)Sprawdź, czy polecenie zostało wpisane prawidłowo, z odstępami w odpowiednich miejscach i zprawidłową nazwą ścieżki.Bad error-correctioncode (ECC) on diskread (Nieprawidłowykod ECC korekcjibłędów podczasodczytu dysku)Kontroler dyskietki lub dysku twardego wykrył niekorygowalny błąd odczytu.Controller has failed(Awaria kontrolera)Nastąpiła awaria dysku twardego lub skojarzonego z nim kontrolera.Data error (Błąddanych)Nie jest możliwy odczyt danych z dyskietki lub z dysku twardego. W systemie operacyjnym Windows:uruchom narzędzie chkdsk, aby sprawdzić strukturę plików na dyskietce lub dysku twardym. W innymsystemie operacyjnym: uruchom odpowiednie narzędzie o podobnej funkcji.Decreasing availablememory(Zmniejszenie ilościdostępnej pamięci)Co najmniej jeden moduł pamięci może być uszkodzony lub nieprawidłowo osadzony. Wymontuj iponownie zainstaluj moduły pamięci, a w razie potrzeby wymień je.Diskette drive 0 seekfailure (Błąd napędudyskietek 0 podczaswyszukiwania)Możliwe, że jeden z kabli jest obluzowany lub informacje w konfiguracji komputera są niezgodne zrzeczywistą konfiguracją sprzętu.Diskette read failure(Błąd odczytudyskietki)Możliwe, że dyskietka jest uszkodzona lub jeden z kabli jest poluzowany. Jeśli lampka dostępu donapędu dyskietek świeci, spróbuj użyć innej dyskietki.Diskette subsystemreset failed (BłądMożliwa awaria kontrolera dyskietki.51

Strona: 49

Komunikat o błędzie Opispodczas resetowaniapodsystemu napędudyskietek)Błąd bramy A20 Co najmniej jeden moduł pamięci może być uszkodzony lub nieprawidłowo osadzony. Wymontuj iGeneral failure (Błądogólny)System operacyjny nie może wykonać polecenia. Temu komunikatowi zazwyczaj towarzysząszczegółowe informacje, na przykład Printer out of paper (Brak papieru w drukarce). Podejmijodpowiednie działania, aby rozwiązać problem.Hard-disk driveconfiguration error(Błąd konfiguracjidysku twardego)Inicjalizacja dysku twardego nie powiodła się.controller failure(Awaria kontroleraHard-disk drive failure(Awaria dyskutwardego)Hard-disk drive readfailure (Błąd odczytuInvalid configurationinformation — pleaserun SETUP program(Nieprawidłoweinformacje okonfiguracji —uruchom programSETUP)Informacje o konfiguracji systemu nie odpowiadają konfiguracji sprzętu.Invalid Memoryconfiguration, pleasepopulate DIMM1(Nieprawidłowakonfiguracja pamięci,zainstaluj modułpamięci w gnieździeDIMM1)System nie rozpoznaje modułu pamięci zainstalowanego w gnieździe DIMM1. Sprawdź i poprawosadzenie modułu pamięci albo zainstaluj odpowiedni moduł pamięci.Keyboard failure(Awaria klawiatury)Kabel lub złącze mogą być obluzowane lub klawiatura albo kontroler klawiatury/myszy mogą byćuszkodzone.Memory address linefailure at address,read value expectingvalue (Błąd w liniiJeden z modułów pamięci może być uszkodzony lub nieprawidłowo osadzony. Wymontuj i ponowniezainstaluj moduły pamięci, a w razie potrzeby wymień je.52

Strona: 50

Komunikat o błędzie Opisadresu pamięci wadresie, funkcjaodczytu wartościoczekuje wartości)Memory allocationerror (Błądprzydzielaniapamięci)Wystąpił konflikt między oprogramowaniem, które próbowano uruchomić, a systemem operacyjnym,innym programem lub narzędziem.Memory data linedanych pamięci wMemory double wordlogic failure ataddress, read valueexpecting value (Błądlogiczny podwójnegosłowa w adresie,funkcja odczytuwartości oczekujewartości)Memory odd/evenlogiczny parzystościw adresie, funkcjaMemory write/readvalue (Błąd zapisu/odczytu pamięci wMemory size in CMOSinvalidpojemność pamięciCMOS)Dane zapisane w konfiguracji systemu zawierają wskazują ilość pamięci niż rzeczywista ilość pamięcizainstalowana w komputerze.53

Instrukcja obsługi - podręcznik Dell Optiplex 7020 Mini Tower

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi - podręcznik Dell Optiplex 7020 Mini Tower

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi - podręcznik Dell Optiplex 7020 Mini Tower