Instrukcja uruchomienia Black And Decker Kr911

Instrukcja uruchomienia Black And Decker Kr911 jest prosta i łatwa do zrozumienia. Przed uruchomieniem tego sprzętu należy upewnić się, że jest on włączony i wszystkie przewody są poprawnie podłączone. Następnie należy wkładać śruby i śrubki, aby zapewnić stabilność podczas pracy. Aby aktywować urządzenie, należy wybrać odpowiedni tryb pracy i wcisnąć przycisk zasilania. Po włączeniu sprzętu można go używać zgodnie z instrukcją. Po zakończeniu pracy należy odłączyć przewody i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Następnie należy wyjąć śruby i śrubki i odłożyć je w bezpiecznym miejscu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja uruchomienia Black And Decker Kr911

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker KG912. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

www. blackanddecker. eu509213-47 PLTłumaczenie oryginalnej instrukcjiElektronarzędzie dlamajsterkowiczaINSTRUKCJA OBSŁUGIMODEL KG711KG911KG912KG752

Strona: 2

4POLSKIPrzeznaczenieSzlifierka kątowa BLACK+DECKER KG711, KG911,KG912, KG752 służy do szlifowania i cięcia metaluoraz betonu za pomocą odpowiedniej taraczy szlifier-skiej lub tnącej. To urządzenie musi być wyposażonew odpowiednią osłonę i nie jest przewidziane do użytkuprofesjonalnego.Zasady bezpiecznej pracyOgólne wskazówki dotyczące bezpiecznejpracy elektronarzędziamiOstrzeżenie! Zapoznaj się ze wszystkimiostrzeżeniami dotyczącymi bezpiecznejpracy oraz z instrukcją obsługi. Niestoso-wanie się do ostrzeżeń i zaleceń zawartychw tej instrukcji obsługi może być przyczynąporażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lubpoważnego zranienia.Zachowaj wszystkie instrukcje i informacje doty-czące bezpiecznej pracy, aby móc korzystać z nichw przyszłości. Pojęcie “elektronarzędzie” używanew niniejszej instrukcji, oznacza narzędzie zasilanez sieci elektrycznej (przewodem zasilającym) lub aku-mulatorami (bezprzewodowe).1. Bezpieczeństwo w miejscu pracya. Miejsce pracy musi być czyste i dobrze oświet-lone. Miejsca ciemne i takie, w których panujenieporządek, stwarzają ryzyko wypadku.b. Nie wolno używać elektronarzędzi w strefachzagrożenia wybuchem, w pobliżu palnychcieczy gazów czy pyłów. Elektronarzędzia mogąwytworzyć iskry powodujące zapłon pyłów luboparów.c. W czasie pracy elektronarzędziami nie pozwalajna przebywanie w pobliżu dzieci i innych osóbpostronnych. Chwila nieuwagi może spowodowaćutratę kontroli nad narzędziem.2. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycz-nyma. Gniazdo musi być dostosowane do wtycz-ki elektronarzędzia. Nie wolno przerabiaćwtyczek. Nie używaj żadnych łączników lubrozdzielaczy elektrycznych z uziemionymielektronarzędziami. Nieprzerabiane wtyczki i od-powiednie gniazda zmniejszają ryzyko porażeniaprądem elektrycznym.b. Należy unikać bezpośredniej styczności z uzie-mionymi lub zerowanymi powierzchniami, taki-mi jak rurociągi, grzejniki, kuchenki i lodówki.Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta,jeśli Twoje ciało jest uziemione.c. Nie narażaj elektronarzędzi na działanie desz-czu lub zwiększonej wilgotności. Woda, któradostanie się do wnętrza elektronarzędzia zwiększaryzyko porażenia prądem elektrycznym.d. Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający. Niewolno ciągnąć, podnosić ani wyciągać wtycz-ki z gniazda, poprzez ciągnięcie za przewódzasilający narzędzia. Chroń przewód zasila-jący przed kontaktem z gorącymi elementami,olejami, ostrymi krawędziami i ruchomymiczęściami. Uszkodzenie lub zaplątanie przewoduzasilającego zwiększa ryzyko porażenia prądemelektrycznym.e. W czasie pracy elektronarzędziem poza po-mieszczeniami zamkniętymi, należy używaćprzystosowanych do tego przedłużaczy. Korzy-stanie z przedłużaczy przystosowanych do użyciana dworze zmniejsza ryzyko porażenia prądem.f. Jeśli zachodzi konieczność używania narzę-dzia w wilgotnym otoczeniu, należy używaćźródła zasilania zabezpieczonego wyłączni-kiem różnicowoprądowym. Stosowanie wy-łączników różnicowoprądowych zmniejsza ryzykoporażenia prądem elektrycznym.3. Środki ochrony osobisteja. W czasie pracy elektronarzędziem zachowajczujność, patrz uważnie i kieruj się zdrowymrozsądkiem. Nie używaj elektronarzędziaw stanie zmęczenia, pod wpływem narkotyków,alkoholu lub leków. Nawet chwila nieuwagi w cza-sie pracy elektronarzędziem może doprowadzić dopoważnego uszkodzenia ciała.b. Używaj środków ochrony osobistej. Zawszezakładaj okulary ochronne. Używanie, w miarępotrzeb, środków ochrony osobistej, takich jakmaska przeciwpyłowa, buty ochronne z antypo-ślizgową podeszwą, kask czy ochronniki słuchu,zmniejsza ryzyko odniesienia uszczerbku nazdrowiu.c. Zapobiegaj przypadkowemu włączeniu. Przedprzyłączeniem do zasilania i/lub włożeniemakumulatorów oraz przed podniesieniemi przenoszeniem narzędzia, upewnij się, żewyłącznik znajduje się w pozycji "wyłączone".Trzymanie palca na wyłączniku podczas przeno-szenia lub podłączenie włączonego narzędzia dozasilania łatwo staje się przyczyną wypadków.d. Przed włączeniem elektronarzędzia usuńwszelkie klucze lub narzędzia do regulacji.Klucz pozostawiony zamocowany do obrotowejczęści elektronarzędzia może spowodować obra-żenia.e. Nie wychylaj się nadmiernie. Przez cały czaszachowuj solidne oparcie nóg i równowagę.Dzięki temu masz lepszą kontrolę nad elektrona-rzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.f. Zakładaj odpowiednią odzież. Nie noś luźnychubrań ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubraniei rękawice z dala od ruchomych elementów.Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogązostać pochwycone przez ruchome części.g. Jeśli sprzęt jest przystosowany do przyłącze-nia urządzeń odprowadzających i zbierającychpył, upewnij się, czy są one przyłączone i właś-ciwie użytkowane. Używanie takich urządzeńzmniejsza zagrożenia związane z obecnościąpyłów.

Strona: 3

54. Obsługa i konserwacja elektronarzędzia. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używajelektronarzędzi odpowiednich do rodzajuwykonywanej pracy. Dzięki odpowiednim elek-tronarzędziom wykonasz pracę lepiej i w sposóbbezpieczny, w tempie, do jakiego narzędzie zostałozaprojektowane.b. Nie wolno używać elektronarzędzia z zepsutymwyłącznikiem, który nie pozwala na sprawnewłączanie i wyłączanie. Narzędzie, którego niemożna kontrolować za pomocą włącznika nie możebyć używane i musi zostać naprawione.c. Przed przystąpieniem do regulacji, wymianyakcesoriów oraz przed schowaniem elektro-narzędzia, należy odłączyć wtyczkę od źródłazasilania i/lub odłączyć akumulator od urzą-dzenia. Takie środki zapobiegawcze zmniejszająryzyko przypadkowego uruchomienia elektrona-rzędzia.d. Nie używane elektronarzędzie przechowuj pozazasięgiem dzieci i nie dopuszczaj osób nieznających elektronarzędzia lub tej instrukcji doposługiwania się elektronarzędziem. Elektrona-rzędzia są niebezpieczne w rękach niewprawnegoużytkownika.e. Regularnie dokonuj konserwacji elektronarzę-dzi. Sprawdź, czy ruchome części są właściwiepołączone i zamocowane, czy części nie sąuszkodzone oraz skontroluj wszelkie inneelementy mogące mieć wpływ na pracę elek-tronarzędzia. Wszystkie uszkodzenia należynaprawić przed rozpoczęciem użytkowania.Wiele wypadków jest spowodowanych źle utrzy-manymi elektronarzędziami.f. Dbaj o czystość narzędzi i ostrość elementówtnących. Prawidłowo utrzymane narzędzia docięcia o ostrych krawędziach tnących rzadziej sięzakleszczają i są łatwiejsze do kontrolowania.g. Elektronarzędzi, akcesoriów i końcówek itp.,należy używać zgodnie z instrukcją obsługi,uwzględniając warunki i rodzaj wykonywanejpracy. Użycie elektronarzędzi niezgodnie z prze-znaczeniem może być bardzo niebezpieczne.5. Naprawya. Powierzaj naprawy elektronarzędzi wyłącznieosobom wykwalifikowanym, używającym iden-tycznych części zamiennych. Zagwarantuje tobezpieczeństwo elektronarzędzia.Bezpieczne użytkowanie elektronarzędzi -wskazówki dodatkoweOstrzeżenie! Dodatkowe wskazówkibezpieczeństwa dotyczące szlifowania,ścierania, polerowania oraz cięcia.♦ Opisywane elektronarzędzie przeznaczone jestdo szlifowania, ścierania, polerowania i cięcia.Należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniamidotyczącymi bezpieczeństwa i obsługi orazrysunkami i danymi umieszczonymi w dołączo-nej do elektronarzędzia instrukcji obsługi. Niestosowanie się do wszystkich poniższych instrukcjimoże stać się przyczyną porażenia prądem elek-trycznym, pożaru i/lub poważnego zranienia.♦ Użycie niezgodnie z przeznaczeniem może byćniebezpieczne i spowodować zranienie.♦ Nie wolno używać akcesoriów, które nie sąspecjalnie zaprojektowane i zalecane przezproducenta. Sama możliwość przyłączeniaakcesoriów, nie zapewnia bezpieczeństwa ichużytkowania.♦ Znamionowa prędkość robocza używanychakcesoriów musi być przynajmniej równa mak-symalnej prędkości roboczej elektronarzędzia.Użycie akcesoriów nieprzystosowanych do pracyz taką prędkością, może spowodować ich pęknię-cie i rozrzucenie.♦ Średnica zewnętrzna i grubość akcesoriówmusi mieścić się w przedziale podanym dladanego elektronarzędzia. Użycie akcesoriówo złych wymiarach nie pozwala na odpowiedniąich osłonę i kontrolę pracy.♦ Mocowanie gwintowe akcesoriów musi paso-wać do gwintu wrzeciona szlifierki. W przy-padku akcesoriów montowanych przy pomocykołnierzy, otwór trzpienia akcesorium musipasować do średnicy montażowej kołnierza.Akcesoria, które nie pasują do elementów mocu-jących elektronarzędzia, nie będą wyważone, będąwpadać w nadmierne drgania i mogą powodowaćutratę kontroli nad urządzeniem.♦ Nie wolno używać uszkodzonych akcesoriów.Przed każdym użyciem należy sprawdzićstan akcesoriów - czy tarcze nie są pęknięte,połamane lub rozwarstwione, a podkładkipęknięte, rozerwane lub nadmiernie zużyte.Jeśli elektronarzędzie upadnie, należy spraw-dzić czy nie uległo uszkodzeniu i ewentualneuszkodzone części wymienić. Po sprawdzeniui zamocowaniu danego akcesorium, należy włą-czyć urządzenie z pełną prędkością na jednąminutę. Uszkodzone akcesoria zwykle pękająw czasie takiego testu.♦ Używaj środków ochrony osobistej. W zależ-ności od wykonywanej pracy, należy używaćosłony na twarz, gogli lub okularów ochron-nych. W razie potrzeby należy zakładać maskęochronną, ochronę słuchu, rękawice i fartuch,które zatrzymają drobne cząsteczki lub frag-menty obrabianego materiału. Ochrona oczumusi zatrzymywać cząsteczki powstające w trakcieprac różnego rodzaju. Rodzaj maski przeciwpyło-wej lub oddechowej, należy dobrać w zależnościod rodzaju przeprowadzanych prac. Długotrwałaekspozycja na hałas o dużym natężeniu, możespowodować uszkodzenie słuchu.♦ Osoby postronne powinny znajdować sięw bezpiecznej odległości od miejsca pracy.Każda osoba zbliżająca się do miejsca pracypowinna musi być wyposażona w sprzęt ochro-ny osobistej. Części obrabianego elementu lubpękniętych akcesoriów mogą zostać odrzucone na

Strona: 4

6dużą odległość i zranić osoby przebywające takżepoza bezpośrednią bliskością miejsca pracy.♦ W przypadku prac, w czasie których może dojśćdo przecięcia własnego lub ukrytych przewo-dów, należy trzymać urządzenie wyłącznie zaizolowane uchwyty. Przecięcie przewodu z prą-dem może spowodować pojawienie się napięciana metalowych częściach obudowy i porażenieprądem operatora.UWAGA: Powyższe ostrzeżenie nie dotyczyw przypadku, gdy polerowanie lub piaskowanie sąjedynymi zalecanymi operacjami.♦ Trzymać przewód zasilania z dala od wirującychelementów urządzenia. W razie utraty kontroli,przewód może zostać przecięty lub nawiniętya dłoń lub ramię wciągnięte w element wirujący.♦ Nie wolno odkładać urządzenia, dopóki tarczanie zatrzyma się całkowicie. Ruchome elementymogą zaczepić się o podłoże i niekontrolowaniepociągnąć narzędzie.♦ Nie wolno uruchamiać narzędzia w czasie prze-noszenia i gdy jest blisko ciała. Przypadkowykontakt z wirującym elementem może spowodowaćwciągnięcie ubrania i przyciągnięcie narzędzia dociała.♦ Okresowo czyścić otwory wentylacyjneelektronarzędzia. Wentylator silnika wciągazabrudzenia, których duże nagromadzenie możepowodować zagrożenie porażeniem prądem elek-trycznym.♦ Nie wolno uruchamiać elektronarzędzia w po-bliżu palnych materiałów. Powstające iskry mogąspowodować zapłon tych materiałów.♦ Nie wolno używać akcesoriów, które wymagająchłodzenia cieczą. Użycie wody lub innych pły-nów do chłodzenia może spowodować porażenieUwaga: Powyższe ostrzeżenie nie dotyczy elektro-narzędzi specjalnie przystosowanych do chłodzeniacieczą.Niebezpieczeństwem gwałtownego odrzutu- ostrzeżeniaGwałtowny odrzut narzędzia jest to nagła reakcjana zatrzymanie lub zaklinowanie tarczy wirującej,podkładki szlifierskiej, szczotki lub innych akcesoriów.Zakleszczenie lub ścieranie powoduje gwałtowne za-trzymanie elementu wirującego, co w efekcie wymuszaobrót narzędzia w kierunku przeciwnym do obrotu tarczywokół miejsca zakleszczenia.Na przykład, jeśli tarcza szlifierska zaklinuje sięw obrabianym elemencie, brzeg tarczy może wbić sięw powierzchnię materiału i spowodować przetoczeniesię tarczy lub jej gwałtowne odepchniecie. Tarczamoże wyskoczyć w kierunku operatora lub w drugąstronę, w zależności od kierunku obrotów w chwilizakleszczenia. W takim przypadku może także pęknąćtarcza szlifierska.Zjawisko gwałtownego odrzutu szlifierki jest wynikiemniewłaściwego zastosowania i/lub niewłaściwego po-stępowania lub warunków pracy. Można mu zapobiegaćpodejmując opisane niżej działania:♦ Mocno trzymać elektronarzędzie za uchwytyoraz ustawić się w takiej pozycji, aby móc prze-ciwstawić się siłom odrzutu. Należy zawszeużywać dołączonej dodatkowej rękojeści, któraumożliwia maksymalną kontrolę nad siłamigwałtownego odrzutu lub momentem obroto-wym powstającym w czasie rozruchu. Operatormoże opanować gwałtowne ruchy narzędzia, jeślipodejmie odpowiednie środki zapobiegawcze.♦ Nie wolno zbliżać ręki do wirujących akce-soriów. Gwałtowny odrzut może spowodowaćdotknięcie elementu do ręki.♦ Nie wolno ustawiać się w obszarze, w którymoże zostać odepchnięte narzędzie. Narzędziezostanie odrzucone w kierunku przeciwnym dokierunku obrotu tarczy.♦ Zachować szczególną ostrożność w czasiepracy w rogach, obróbki ostrych krawędzi, itp.Unikać podskakiwania i zaczepiania tarczy.W przypadku pracy w narożnikach lub przy ostrychkrawędziach, tarcza ma tendencję do obsuwaniasię, co prowadzi do utraty kontroli nad narzędziem.♦ Nie wolno zakładać tarcz z łańcuchem lub zę-bami. Użycie takich tarcz powoduje częsty odrzutnarzędzia i utratę kontroli nad nim.Dodatkowe instrukcje bezpieczeństwadotyczące szlifowania oraz ścinaniaszlifierką.♦ Stosuj wyłącznie tarcze dopuszczone do za-stosowania w danym narzędziu oraz osłonęprzystosowaną do danej tarczy. Tarcze, którenie są przeznaczone do danego narzędzia nieposiadają osłon, dlatego ich wykorzystanie stwarzaniebezpieczeństwo.♦ Powierzchnia szlifująca tarczy z obniżonym(wklęsłym) środkiem musi być zamocowanaponiżej płaszczyzny krawędzi osłony. Błędniezamocowana tarcza wystająca poza płaszczyznękrawędzi osłony nie będzie odpowiednio zabez-pieczona.♦ Osłona musi być pewnie zamocowana donarzędzia oraz ustawiona tak, aby jak najmniej-sza cześć tarczy skierowana była w stronęoperatora, co zapewnia najwyższy możliwypoziom zabezpieczenia. Osłona pozwala chronićoperatora przed obrażeniami ciała spowodowa-nymi fragmentami pękniętej tarczy oraz przedprzypadkowym kontaktem z tarczą i iskrami, któremogłyby spowodować zapłon odzieży.UWAGA: Powyższe ostrzeżenie nie obowiązujew odniesieniu do szlifierek lub szlifierek tnącycho zakresie roboczym poniżej 55 mm.♦ Osłona musi być pewnie zamocowana do na-rzędzia oraz ustawiona tak, aby jak najmniejszacześć tarczy skierowana była w stronę opera-tora, co zapewnia najwyższy możliwy poziomzabezpieczenia. Osłona pozwala na uchronienieoperatora przed obrażeniami ciała spowodowany-

Strona: 5

7mi fragmentami tarczy oraz przed przypadkowymkontaktem z tarczą.♦ Tarcze muszą być dostosowane do danegozastosowania. Na przykład: nie należy szlifo-wać boczną stroną tarczy tnącej. Tarcze tnącesą przeznaczone do pracy zewnętrzną krawędzią,przyłożenie do takiej tarczy siły bocznej możespowodować jej rozerwanie.♦ Stosuj wyłącznie podkładki mocującew dobrym stanie, o prawidłowej wielkościoraz kształcie dobranym do danej tarczy.Prawidłowo dobrana podkładka dociska tarczę,co zmniejsza niebezpieczeństwo jej pęknięcia.Podkładki tarcz tnących mogą się różnić od tarczprzeznaczonych do szlifowania.♦ Nie stosować zużytych tarcz z większychnarzędzi. Tarcze przeznaczone do większych na-rzędzi nie są przystosowane do większej prędkościmniejszych narzędzi i mogą pęknąć.Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwadotyczące pracy przy ścinaniu szlifierką♦ Nie wolno zbyt mocno dociskać tarczy i do-prowadzać do jej zatrzymania. Nie wolnowykonywać zbyt głębokich cięć. Przeciążanietarczy zwiększa obciążenie urządzenia oraz praw-dopodobieństwo wygięcia i zaklinowania tarczyw szczelinie oraz możliwość gwałtownego odrzutuszlifierki lub połamania tarczy.♦ Nie wolno ustawiać się w linii obrotu oraz zawirująca tarczą. Jeśli tarcza w miejscu kontaktuz materiałem obraca się w kierunku od opera-tora, wzrasta prawdopodobieństwo odrzucenianarzędzie w kierunku operatora, gdy dojdzie dogwałtownego odrzutu szlifierki.♦ W razie zaklinowania tarczy lub przerwaniapracy z innego powodu, należy wyłączyćelektronarzędzie i trzymać je nieruchomo ażdo całkowitego zatrzymania tarczy. Nigdy niewolno próbować wyjąć tarczy tnącej ze szcze-liny cięcia w czasie, gdy tarcza się obraca,ponieważ może to spowodować gwałtowneodrzucenie szlifierki. Należy sprawdzić przyczy-ny blokowania tarczy i zapobiegać im.♦ Nie wolno wznawiać cięcia, gdy tarcza wsuniętajest do szczeliny cięcia. Pozwolić na całkowiterozpędzenie się tarczy i dopiero kontynuowaćcięcie. Tarcza może się zakleszczyć, przetoczyćlub wyskoczyć w przypadku ponownego włączeniaurządzenia, gdy tarcza jest w szczelinie.♦ Duże elementy i płyty należy podeprzeć tak,aby zmniejszyć ryzyko przycięcia tarczyi gwałtownego odrzutu. Duże elementy opadająpod własnym ciężarem. Podpory należy umieścićod spodu, na brzegu elementu oraz w pobliżu liniicięcia, po obu stronach tarczy.♦ Należy zachować szczególną ostrożnośćw czasie wcinania się w istniejąca ścianę lubinne osłonięte miejsca. Tarcza może przeciąćukryte rury z wodą, gazem, przewody z prądemlub inne elementy, co spowoduje gwałtowny odrzutszlifierki.Zasady bezpiecznej pracy szlifierkami -szlifowanie♦ Nie wolno używać zbyt dużych dysków papieruszlifierskiego. Przy wyborze tarcz uwzględnićzalecenia producenta. Dyski papieru ściernegowystające ponad podkładkę szlifierską są niebez-pieczne - mogą spowodować zranienie, zniszcze-nie podkładki lub zjawisko gwałtownego odrzutupolerowanie♦ Nie dopuszczać do swobodnego wirowaniaczęści materiału polerskiego lub jego moco-wań. Należy zamocować lub przyciąć luźnefragmenty. Wirujące luźne paski od akcesoriówmogą owinąć się wokół palców lub zahaczyćo obrabiany element.Bezpieczeństwo osób postronnych♦ Opisywane urządzenie nie jest przeznaczone doużycia przez osoby o obniżonych możliwościachfizycznych, ruchowych lub umysłowych (takżedzieci) lub o zbyt małej wiedzy i doświadczeniu,jeśli nie zostały one przeszkolone lub nie pozostająpod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpie-czeństwo.♦ Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urzą-dzeniem.Pozostałe zagrożenia.W czasie pracy elektronarzędziem mogą powstać za-grożenia, które nie zostały uwzględnione w załączonejinstrukcji dotyczącej bezpiecznego użytkowania. Zagro-żenia te mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania,zbyt intensywnej eksploatacji lub innych przyczyn.Nawet w przypadku przestrzegania zasad bezpiecz-nej pracy i stosowania środków ochronnych, nie jestmożliwe uniknięcie pewnych zagrożeń. Należą do nich:♦ Zranienia wynikające z dotknięcia wirujących/ruchomych elementów.♦ Zranienia w czasie wymiany części, ostrzy lubakcesoriów.♦ Zranienia związane ze zbyt długotrwałymużywaniem narzędzia. Pracując przez dłuższyczas, należy robić regularne przerwy.♦ Ryzyko uszkodzenia słuchu.♦ Zagrożenie dla zdrowia spowodowane wdycha-niem pyłu wytwarzanego podczas użytkowaniaurządzenia (np. : podczas pracy w drewnie,szczególnie dębowym, bukowym oraz MDF)DrganiaPodawana w tabeli danych technicznych oraz w de-klaracji zgodności z normami wartość drgań (wibracji),została zmierzona zgodnie ze standardową procedurązawartą w normie EN 60745. Informacja ta może służyć

Strona: 6

8do porównywania tego narzędzia z innymi. Deklarowa-na wartość emitowanych drgań może również służyćdo przewidywania stopnia narażenia użytkownika nadrgania.Ostrzeżenie! Chwilowa siła drgań, występującaw czasie pracy elektronarzędziem, może odbiegać odpodawanych wartości, w zależności od sposobu użyt-kowania urządzenia. Poziom drgań może przekroczyćpodawaną wartość.Przy określaniu ekspozycji na drgania, w celu podjęciaśrodków ochrony osób zawodowo użytkujących elek-tronarzędzia, zgodnie z dyrektywą 2002/44/WE, należyuwzględnić rzeczywiste warunki i rodzaj wykonywanejpracy. Także okresy przestoju i pracy bez obciążenia.Symbole na urządzeniuNastępujące piktogramy są umieszczone na urządzeniuwraz z kodem daty:Ostrzeżenie! Aby zminimalizować ryzykozranienia, użytkownik musi zapoznać sięz instrukcją obsługi.W czasie pracy opisywanym narzędziem nośokulary ochronne albo gogle.Stosuj ochronę słuchu w czasie pracy.Ochrona przed porażeniem prądemelektrycznymTo narzędzie ma podwójną izolację, dlategoteż przewód uziemiający nie jest potrzebny.Zawsze sprawdzaj, czy napięcie zasilaniajest zgodne z wartością podaną na tabliczceznamionowej.♦ Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszko-dzonego przewodu zasilającego należy powierzyćproducentowi lub autoryzowanemu centrum serwi-sowemu BLACK+DECKER.WyposażenieOpisywane narzędzie wyposażone jest w kilka lubwszystkie z poniższych elementów.1. Włącznik2. Dodatkowa rękojeść3. Blokada wrzeciona4. OsłonaMontażOstrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu upewnićsię, czy narzędzie jest wyłączone i wtyczka zasilaniajest odłączona.Montaż i demontaż osłony (Rys. A)Opisywane urządzenie wyposażone jest w osłonęużywaną przy szlifowaniu. W przypadku cięcia należyzałożyć inną, przeznaczoną do tego osłonę. Osłonęużywaną w czasie cięcia można nabyć w serwi-sach BLACK+DECKER - numer części 1004702-27i 1004702-28 do KG711/KG911 oraz KG912/KG752.Tylko KR912przeznaczoną wyłącznie do odcinania. W przypadkuszlifowania należy założyć inną, przeznaczoną do tegoosłonę. Osłonę używaną w czasie szlifowania możnanabyć w serwisach BLACK+DECKER - numer części569204-00.♦ Położyć narzędzie na stole wrzecionem (5) do góry.♦ Dopasować wypusty (8) do nacięć (9).♦ Wcisnąć osłonę (4) w dół i obrócić ją w wymaganepołożenie.♦ Dobrze dokręcić śrubę (6).♦ W celu zdjęcia osłony poluzować śrubę.Ostrzeżenie! Nie wolno używać narzędzia bez osłony.Montaż dodatkowej rękojeści♦ Wkręcić dodatkową rękojeść (2) w otwór montażo-wy w narzędziu.Ostrzeżenie! Zawsze używaj dodatkowej rękojeści.Montaż i demontaż tarcz szlifierskich lubtnących (Rys. B - D)Zawsze używaj tarczy przeznaczonej do danej pracy.Używaj tylko tarcz o właściwej średnicy i wielkościotworu tarczy (patrz dane techniczne).♦ Zamocować osłonę, postępując zgodnie z powyż-szą instrukcją.♦ Umieścić pierścień wewnętrzny (10) na wrzecionie(5), jak pokazano na rysunku (Rys. B). Upewnićsię, że pierścień jest umiejscowiony prawidłowoi przylega gładką stroną do ośki.♦ Umieścić tarczę (11) na wrzecionie (5), jak poka-zano na rysunku (Rys. Jeśli tarcza posiadauwypuklenie na środku (12), powinno znajdowaćsię ono od strony pierścienia wewnętrznego.♦ Upewnić się czy tarcza jest prawidłowo umiesz-czona na pierścieniu wewnętrznym.♦ Założyć pierścień zewnętrzny (13) na wrzeciono.Jeśli montowana jest tarcza szlifierska, wypukłyśrodek pierścienia zewnętrznego musi być skiero-wany do wewnątrz (A na Rys. C). Jeśli montowanajest tarcza tnąca, wypukły środek pierścieniazewnętrznego musi być skierowany na zewnątrz(B na Rys. C).♦ Trzymać wciśniętą blokadę wrzeciona (3) i dokręcićpierścień zewnętrzny za pomocą klucza z dwomatrzpieniami (14) (Rys. D).Demontaż♦ Trzymać wciśniętą blokadę wrzeciona (3) i polu-zować pierścień zewnętrzny za pomocą kluczaz dwoma trzpieniami (14) (Rys. D).♦ Zdjąć pierścień zewnętrzny (13) i tarczę (11).

Strona: 7

9Montaż i demontaż tarcz polerskich(Rys. D i E)Do polerowania potrzebna jest specjalna podkładka.Podkładki można nabyć u miejscowego sprzedawcysprzętu BLACK+DECKER.(5), jak pokazano na rysunku (Rys. E). Upewnić♦ Nałożyć podkładkę szlifierską (15) na wrzeciono.♦ Umieścić tarczę ścierną (16) na podkładce.♦ Umieścić pierścień zewnętrzny (13) na wrzecionietak, aby gładka strona przylegała do tarczy.trzpieniami (14) (Rys. D). Upewnić się, że nakrętkazewnętrzna została zamontowana poprawnie oraztarcza przylega do podkładki.♦ Zdjąć pierścień zewnętrzny (13), tarczę ścierną(16) i podkładkę szlifierską (15).EksploatacjaOstrzeżenie! Uwzględnij tempo pracy urządzenia. Nieprzeciążać narzędzia.♦ Chroń przewód zasilający, aby uniknąć przecięciago.♦ Bądź przygotowany na pojawienie się iskier, kiedytarcza dotknie obrabianego elementu.♦ Ustawiaj narzędzie w takiej pozycji, w której osłonatarczy zapewnia optymalną ochronę.Włączanie i wyłączanie♦ Aby włączyć urządzenie, przesuń włącznik (1) doprzodu. Pamiętaj, że narzędzie będzie pracowałopo puszczeniu włącznika.♦ Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć tylną częśćwłącznika.Ostrzeżenie! Nie wyłączaj obciążonego urządzenia.Funkcja miękkiego startuFunkcja płynnego startu pozwala na stopniowe zwięk-szanie obrotów, co umożliwia uniknięcie początkowegoskoku podczas uruchamiania. Ta funkcja jest szczegól-nie przydatna podczas pracy w ciasnych miejscach.Funkcja braku zasilaniaFunkcja braku zasilania uniemożliwia ponowne uru-chomienie narzędzie bez wyłączenia i ponownegowłączenia go z użyciem włącznika, jeśli dojdzie doprzerwy w zasilaniu.Wskazówki praktyczne♦ Trzymaj mocno narzędzie jedną ręką za uchwytdodatkowy, a drugą za uchwyt główny.♦ W czasie szlifowania utrzymuj kąt ok. 15° pomiędzytarczą a szlifowaną powierzchnią.KonserwacjaOpisywane sieciowe/bezprzewodowe urządzenie/narzędzie BLACK+DECKER zostało zaprojektowanetak, aby zapewnić długoletnią pracę przy minimalnejkonieczności konserwacji. Aby długo cieszyć się właś-ciwą pracą urządzenia, należy odpowiednio o nie dbaći regularnie je czyścić.Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do konserwacjielektronarzędzi zasilanych przewodem zasilającym /akumulatorami należy:♦ Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z kontaktu.♦ Lub wyłączyć i odłączyć akumulator od urządze-nia, jeśli urządzenie jest wyposażone w oddzielnyakumulator.♦ Jeśli akumulator jest zintegrowany, należy gocałkowicie rozładować a następnie wyłączyćurządzenie.♦ Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę ładowarkiz gniazda zasilającego. Ładowarka nie wymaga,oprócz okresowego czyszczenia, żadnej dodatko-wej konserwacji.♦ Regularnie czyścić otwory wentylacyjne przyużyciu miękkiej szczotki albo suchej ściereczki.♦ Regularnie czyść obudowę silnika wilgotnąściereczką. Nie używaj środków czyszczącychściernych ani zawierających rozpuszczalniki.♦ Okresowo rozkręcaj szczęki zaciskowe i wytrzepaćz nich gromadzący się pył.Wymiana wtyczki sieciowej (dotyczy tylkoWielkiej Brytanii i Irlandii)Jeśli występuje konieczność montażu nowej wtyczki:♦ Poddać starą wtyczkę odpowiedniej utylizacji.♦ Przyłączyć brązowy przewód do zacisku fazyw nowej wtyczce.♦ Przyłączyć niebieski przewód do zacisku zerowe-Ostrzeżenie! Nie wykonuj przyłączenia do końcówkiuziemienia. Postępuj zgodnie z instrukcją instalacjidołączoną do wtyczek wysokiej jakości. Zalecanybezpiecznik: 13 A.Ochrona środowiskaSelektywna zbiórka odpadów. Produktówi akumulatorów oznaczonych tym symbolemnie wolno usuwać ze zwykłymi odpadamiz gospodarstw domowych.Produkty i akumulatory zawierają materiały, któremożna odzyskać lub poddać recyklingowi, zmniejszajączapotrzebowania na surowce. Oddawać produkty elek-tryczne i akumulatory do recyklingu zgodnie z krajowymiprzepisami.

Strona: 8

10zst00304089 - 16-05-2016Dane techniczneKG711 (Typ 1)Napięcie wejściowe Vprądu zmiennego230Moc wejściowa W 750Prędkość nominalna min-112 000Średnica tarczy mm 115Średnica otworu tarczy mm 22Maksymalna grubość tarczytarcze do szlifowania mm 6tarcze do cięcia mm 3, 5Wrzeciono M14Ciężar kg 2KG911-KG912-KG752(Typ 1)Moc wejściowa W KG911, KG912 = 900 WKG752 = 800 WŚrednica tarczy mm KG711, KG911 = 115KG912, KG752 = 125Ciężar kg KG711, KG911, KG752 = 2, 1KG912 = 2, 2KG711, KG911, KG912LpA(ciśnienie akustyczne) 92, 6 dB(A), niepewność pomiarowa(K) 3 dB(A), LWA(moc akustyczna) 103, 6 dB(A), niepewnośćpomiarowa (K) 3 dB(A)Sumaryczna wielkość drgań (suma wektorów trzech osi)zgodnie z normą EN 60745:Szlifowanie płaszczyzn (ah, SG) 9, 9 m/s², niepewnośćpomiarowa (K) 1, 5 m/s²; Odcinanie (ah) 4, 6 m/s², niepewnośćpomiarowa (K) 1, 5 m/s²; Polerowanie (ah, P) 4, 5 m/s²,niepewność pomiarowa (K) 1, 5 m/s²; Szlifowanie (ah, DS)9, 6 m/s², niepewność pomiarowa (K) 1, 5 m/s²(ciśnienie akustyczne) 94, 5 dB(A), niepewność pomiarowa(moc akustyczna) 105 dB(A), niepewnośćpomiarowa (K) 1, 5 m/s²; Odcinanie (ah) 9, 1 m/s², niepewnośćpomiarowa (K) 1, 5 m/s²; Polerowanie (ah, P) 5, 0 m/s², niepewnośćpomiarowa (K) 1, 5 m/s²; Szlifowanie (ah, DS) 3, 3 m/s², niepewnośćpomiarowa (K) 1, 5 m/s²Deklaracja zgodności WEDYREKTYWA MASZYNOWASzlifierki kątowe KG711, KG911, KG912, KG752Firma Black & Decker oświadcza, że produkty opisanew "dane techniczne", są zgodne z wymogami z nastę-pujących dokumentów: 2006/42/EC, EN 60745-1:2009+ A11:2010; EN 60745-2-3:2011 + A2:2013 + A11:2014+ A12:2014.Te produkty są również zgodne z wymogami Dy-rektyw: 2004/108/WE (do 19/04/2016), 2014/30/UE (od 20/04/2016) oraz 2011/65/UE. Aby otrzymaćwięcej informacji, należy skontaktować się z firmąBlack & Decker pod adresem podanym poniżej lub nakońcu instrukcji.Osoba niżej podpisana odpowiedzialna jest za zesta-wienie informacji technicznych i złożenie deklaracjizgodności w imieniu firmy Black & Decker.Ray LaverickDirector of EngineeringBlack & Decker Europe210 Bath Road, SloughBerkshire, SL1 3YDWielka Brytania2015-11-25

Strona: 9

11BLACK+DECKERWARUNKI GWARANCJI:Produkty marki BLACK+DECKER reprezentująbardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dlanich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejszewarunki gwarancji nie pomniejszają praw klientawynikających z polskich regulacji ustawowychlecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪnana terenie Rzeczpospolitej Polskiej.BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanieproduktu w przypadku postĊpowania zgodnegoz warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisa-nymi w instrukcji obsáugi.Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowewyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączo-na oddzielna karta gwarancyjna oraz elementywyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.1. Niniejszą gwarancją objĊte są usterki pro-duktu spowodowane wadami produkcyjnymii wadami materiaáowymi.2. Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedsta-wieniu przez Klienta w Centralnym SerwisieGwarancyjnym reklamowanego produktuoraz áącznie:a) poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;b) waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪytaką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopiifaktury.3. Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊurządzenia (wraz z bezpáatną wymianąuszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcyod daty zakupu.4. Produkt reklamowany musi byü:a) dostarczony bezpoĞrednio do CentralnegoSerwisu Gwarancyjnego wraz z poprawniewypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnymparagonem zakupu (lub kopią faktury) orazszczegóáowym opisem uszkodzenia, lubb) przesáany do Centralnego Serwisu Gwaran-cyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪywraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.5. Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwa-rancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie kosztyzwiązane z zapewnieniem bezpiecznegoopakowania, ubezpieczeniem i innym ryzy-kiem ponosi Klient. W przypadku odrzuceniaroszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsy-áany do miejsca nadania na koszt adresata.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdąusuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyj-ny w terminie:a) 14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktuprzez Centralny Serwis Gwarancyjny;b) termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byüwydáuĪony o czas niezbĊdny do importuniezbĊdnych czĊĞci zamiennych.7. Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi napiĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianiebez dokonywania naprawy.8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪebyü wydany nowy produkt o nie gorszychparametrach.9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjne-go odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterekjest decyzją ostateczną.10. Gwarancją nie są objĊte:a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowo-dowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lubuĪywaniem produktu niezgodnie z przezna-czeniem, instrukcją obsáugi lub przepisamibezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profe-sjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdziBLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowo-dowane przeciąĪaniem narzĊdzia, któreprowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadnilub innych elementów a takĪe stosowa-niem osprzĊtu innego niĪ zalecany przezBLACK+DECKER;c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywo-áane nimi wady;d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutekdziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innychklĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypad-ków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploata-cji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;e) produkty, w których naruszone zostaáy plom-by gwarancyjne lub, które byáy naprawianepoza Centralnym Serwisem Gwarancyjnymlub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urzą-dzenia oraz elementy ulegające naturalnemuzuĪyciu.11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy han-dlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielająupowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlo-ne w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞcinie obejmują prawa klienta do domaganiasiĊ zwrotu utraconych zysków w związkuz uszkodzeniem produktu.12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza aninie zawiesza uprawnieĔ kupującego wyni-kających z niezgodnoĞci towaru z umową.Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECHul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciskatel. : (22) 862-08-08, (22) 431-05-05faks: (22) 862-08-09

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker KS880EC. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Black & Decker KS880EC, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker KS880EC. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker KS880EC tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Black & Decker KS880EC

Strona: 1

www. blackanddecker. eu555555-20 PLINSTRUKCJA OBSŁUGIMODEL KS880Elektronarzędzieprzeznaczone dlamajsterkowiczów.

Strona: 2

3POLSKIZastosowanie zgodne z przeznaczeniemPilarka firmy Black & Decker jest przeznaczona do cięciadrewna, tworzyw sztucznych i metali.Urządzenie to nie nadaje się do celów przemysłowych.Ogólne przepisy bezpieczeństwaUwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi zamieszczonymi tutajwskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzićdo porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawetciężkiego urazu ciała. Występujące w tekście wyrażenie„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kablasieciowego).PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.1. Obszar pracya. Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządekw miejscu pracy grozi wypadkiem.b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniuzagrożonym wybuchem, gdzie występują palnepary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzająiskry, które mogą spowodować zapalenie się tychsubstancji.c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejscapracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanychczynności, co grozi wypadkiem.2. Bezpieczeństwo elektrycznea. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować dogniazdasieciowegoiwżadnymwypadkuniewolnojej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierająuziemienie ochronne, nie używaj żadnychwtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczkii pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszająryzyko porażenia prądem elektrycznym.b. Unikaj dotykania uziemionych elementów, jakna przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądemelektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.c. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działaniedeszczu ani wilgoci. Przedostanie się wodydo wnętrza obudowy grozi porażeniem prądemelektrycznym.d. Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używajgo do przenoszenia elektronarzędzia ani dowyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego.Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzićdo porażenia prądem elektrycznym.e. Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylkoprzeznaczone do tego celu przedłużacze.Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczamizmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.3. Bezpieczeństwo osóba. Zawszezachowujuwagę, koncentrujsięnaswojejpracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem.Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lubznajdujesz się pod wpływem narkotyków,alkoholu czy też leków. Moment nieuwagi w czasiepracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.b. Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładajokulary ochronne. Odpowiednie wyposażenieochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie naszorstkiej podeszwie, kask ochronny lub słuchawkiochronne, zależnie od rodzaju i zastosowaniaelektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznaniaurazu.c. Unikaj niezamierzonego załączania. Przedprzyłączeniem elektronarzędzia do sieci sprawdź,czy jego wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenieelektronarzędzia z palcem opartym na wyłącznikulub przyłączanie go do sieci przy włączonymwyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.d. Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.Klucz pozostawiony w obracającym się elemenciemoże doprowadzić do urazu ciała.e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowujstabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejśpozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwiazachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziemw nieoczekiwanych sytuacjach.f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nienoś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzieżi rękawice trzymaj z dala od ruchomychelementów. Luźna odzież, biżuteria lub długiewłosy mogą zostać pochwycone przez obracającesię części narzędzia.g. Gdy producent przewidział urządzenia doodsysania lub gromadzenia się pyłu, sprawdź czysą one przyłączone i prawidłowo zamocowane.Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożeniezdrowia pyłem.4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzia. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używajnarzędzi odpowiednich do danego przypadkuzastosowania. Najlepszą jakość i osobistebezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwenarzędzia.b. Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonymwyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje sięnormalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpiecznei trzeba je naprawić.c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek pracnastawczych, przed wymianą akcesoriów lubodłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmujwtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środekostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonegouruchomienia elektronarzędzia.d. Niepotrzebne elektronarzędzia przechowujw miejscu niedostępnym dla dzieci. Niepozwalaj używać elektronarzędzi osobom,które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytałyniniejszej instrukcji. Narzędzia używane przezniedoświadczone osoby są niebezpieczne.e. Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanietechnicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementyobracają się w odpowiednim kierunku, nie sązakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, żenie zapewniają prawidłowego funkcjonowaniaurządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia

Strona: 3

4przed użyciem należy naprawić. Powodemwielu wypadków jest niewłaściwa konserwacjaelektronarzędzi.f. Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędziarobocze. Starannie konserwowane, ostre narzędziarobocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimipracować.g. Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówekitp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem.Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisówbhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrewprzeznaczeniu jest niebezpieczne.5. Serwisa. Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywanetylko przez uprawnionych specjalistów przyużyciu oryginalnych części zamiennych. Jest toistotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwapracy.Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy pilarekręcznych• Uwaga! Kontakt z pyłami lub wdychanie pyłówpowstających w czasie piłowania zagraża zdrowiuużytkownika i ewentualnie innych przebywającychw pobliżu osób. Dla ochrony przed pyłami i paramizakładaj maskę ochronną, a także pomyślo zabezpieczeniu innych osób, które znalazły sięw miejscu pracy• Nie używaj pilarki do celów niezgodnychz przeznaczeniem, na przykład do piłowania gałęzii pni drzew.• Zawsze używaj brzeszczotów odpowiednich dladanego materiału i rodzaju przewidzianego cięcia.• Brzeszczoty zawsze muszą się znajdowaćw nienagannym stanie.• Przed odłożeniem pilarki najpierw ją wyłączi odczekaj, aż brzeszczot całkowicie się zatrzyma.• Gdy pilarka nie jest używana, odłóż ją na bok.• W czasie piłowania trzymaj ręce z dala odbrzeszczota.• W miarę możliwości zawsze używaj ściskówstolarskich lub imadła do przytrzymywaniaprzedmiotu obrabianego.• Przed użyciem pilarki sprawdź czy w obszarze cięcianie ma jakichś przeszkód, a zwłaszcza z tyłu ciętegomateriału.• Przed rozpoczęciem piłowania w ścianach lubpodłogach dowiedz się, jak przebiegają ruryi przewody.• Nie używaj pilarki, siedząc na drzewie, stojąc nadrabinie lub innej niestabilnej powierzchni.• Pilarką nie wolno się posługiwać osobom młodymani słabym bez nadzoru doświadczonegoużytkownika. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tymelektronarzędziem.• W razie uszkodzenia kabla sieciowego należy dlazapewnienia bezpieczeństwa zlecić jego wymianęproducentowi lub autoryzowanemu centrumserwisowemu Black & Decker.Bezpieczeństwo elektrycznePilarka jest podwójnie zaizolowana i dlategożyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawszesprawdzaj, czy lokalne napięcie siecioweodpowiada wartości podanej na tabliczceznamionowej elektronarzędzia.Elementy pilarkiPilarka zawiera niektóre lub wszystkie z wymienionychniżej elementów.1. Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej2. Guzik blokujący3. Guzik zwalniający brzeszczotMontażUwaga! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czypilarka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta z gniazdasieciowego.Zakładanie i zdejmowanie brzeszczota (rys. rys.A – C)Brzeszczot4. Brzeszczot do ciężkich prac5. Brzeszczot do cięcia po łuku6. Brzeszczot do metaluZakładanie• Załóż brzeszczot na kołek ustalający (7).• Obróć brzeszczot o 90° do góry, aż zablokuje sięw szczelinie (8), a kołek ustalający znajdzie sięw pozycji zabezpieczenia.• Sprawdź, czy brzeszczot jest dobrze zamocowany,próbując go wyjąć bez naciskania guzikazwalniającego (3).Gdy brzeszczot nie daje się zamocować, sprawdź, czykołek ustalający znajduje się w prawidłowej pozycjipokazanej na rysunku C. Jeżeli nie, naciśnij guzikzwalniający i wkrętakiem obróć kołek ustalający dowłaściwej pozycji.Zdejmowanie• Naciśnij guzik zwalniający (3) i obróć brzeszczoto 90° do dołu.• Zsuń brzeszczot z kołka ustalającego na boki zdejmij z pilarki.• Zwolnij guzik (3).ZastosowanieUwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikajprzeciążania pilarki.• Bezpośrednio po zakończeniu pracy nie dotykajbrzeszczota, gdyż może być gorący.Załączanie i wyłączanie (rys. D)• By załączyć pilarkę, przesuń guzik blokujący(2) do pozycji odblokowania i naciśnij wyłącznikz regulatorem prędkości (1).• By wyłączyć pilarkę, zwolnij wyłącznik z regulatoremprędkości.

Strona: 4

5Piłowanie (rys. E)• W miarę możliwości zawsze trzymaj pilarkę obiemarękami.• Przed rozpoczęciem piłowania pozwól, by brzeszczotpracował przez kilka sekund na biegu jałowym.• W czasie pracy tylko lekko naciskaj pilarkę.• Wykonuj pilarką ruchy posuwisto-zwrotne tak, jakprzy użyciu normalnej piły ręcznej. W ten sposóbuzyskasz dokładniejszy rzaz i szybciej zakończyszpracę.Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracyPiłowanie drewna• Załóż brzeszczot do ciężkich prac (4).• Dobrze zamocuj obrabiany przedmiot i niezapomnij wyjąć z niego wszystkich gwoździ i innychmetalowych przedmiotów.• Niektóre materiały, jak na przykład laminat, łatwo przypiłowaniu odpryskują. By maksymalnie ograniczyćto zjawisko, zamocuj kawałek drewnianego odpadulub płyty pilśniowej twardej po obydwu stronachprzedmiotu obrabianego i razem przepiłuj tękombinację.Piłowanie metalu• Pamiętaj, że piłowanie metalu zajmuje dużo więcejczasu, niż cięcie drewna.• Załóż specjalny brzeszczot do cięcia metalu (6).• Przy piłowaniu cienkiej blachy zamocuj kawałekdrewnianego odpadu z tyłu przedmiotu obrabianegoi razem przepiłuj tę kombinację.• Przed rozpoczęciem pracy nanieś cienką warstwęoleju na linię cięcia.KonserwacjaPilarka firmy Black & Decker odznacza się dużątrwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracyniezbędne jest jego regularne czyszczenie.Uwaga! Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnychwyłącz pilarkę i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda• Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne w pilarce zapomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty.• Regularnie wilgotną szmatą czyść obudowę silnika.Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środkówczyszczących ani zawierających rozpuszczalnik.Ochrona środowiskaSelektywna zbiórka odpadów. Produktu tegonie wolno wyrzucać do normalnych śmieciz gospodarstw domowych.Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produktBlack & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go jużpotrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstwdomowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładuutylizacji odpadów.Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktówi opakowań materiały mogą być odzyskanei ponownie wykorzystane. W ten sposób chronisię środowisko naturalne i zmniejsza popytna surowce.Lokalneprzepisymogąwymagaćoddawaniaelektrycznychurządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u któregoprodukt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje jezgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jestbezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie doautoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzizbiórkę w naszym imieniu.W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstwhandlowych firmy Black & Decker, które udzielająinformacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesztakże w internecie pod adresem: www. 2helpU. com.Dane techniczneKS880Napięcie VAC230Por mocy W 400Prędkość skokowa min-10 - 4500Długość skoku mm 10Maksymalna grubość piłowanegodrewna mm 100stali mm 3rur z tworzywa sztucznego ø 50Masa kg 1, 9

Strona: 5

6Deklaracja zgodności z normami UEFirma Black & Decker deklaruje niniejszym, że pilarkaKS880 została wykonana zgodnie z następującymiwytycznymi i normami: 98/37/EWG, 89/336/EWG,EN 60745, EN 55014, EN 61000Poziom ciśnienia akustycznego A 85 dB(A)moc akustyczna A 96 dB(A)ważona wartość skuteczna przyśpieszeńna rękojeści 6, 3 m/s2Współczynnik niepewności poziomuciśnienia akustycznego 3 dB(A)współczynnik niepewności mocy akustycznej 3 dB(A)Kevin HewittDyrektor TechnicznyBlack & DeckerSpennymoor, County DurhamDL16 6JG, Wielka Brytania13-09-2005Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetowąwww. pl, na której przedstawiamy nowewyroby i oferty specjalne.Więcej informacji na temat samej firmy Black & Deckeri produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć podadresem: www. pl

Strona: 6

7zst00054951 - 12-12-2007Warunki gwarancji:Gwarantujemy sprawne działanie produktu,zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymiopisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancjąnie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżelinie została do niego dołączona oddzielnakarta gwarancyjna oraz elementy podlegającenaturalnemu zużyciu.1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktuspowodowane wadami produkcyjnymii wadami materiałowymi.2. Niniejsza gwarancja jest ważna poprzedstawieniu przez Klienta w CentralnymSerwisie Gwarancyjnym reklamowanegoproduktu oraz łącznie:a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedażytaką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopiifaktury.3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawęurządzenia (wraz z bezpłatną wymianąuszkodzonych części) w okresie 24 miesięcyod daty zakupu.4. Produkt reklamowany musi być:a) dostarczony bezpośrednio do CentralnegoSerwisu Gwarancyjnego wraz z poprawniewypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnymparagonem zakupu (lub kopią faktury) orazszczegółowym opisem uszkodzenia, lubb) przesłany do Centralnego SerwisuGwarancyjnego za pośrednictwem punktusprzedaży wraz z dokumentami wymienionymipowyżej.5. Koszty wysyłki do Centralnego SerwisuGwarancyjnego ponosi Black & Decker.Wszelkie koszty związane z zapewnieniembezpiecznego opakowania, ubezpieczeniemi innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadkuodrzucenia roszczenia gwarancyjnego,produkt jest odsyłany do miejsca nadania nakoszt adresata.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będąusunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjnyw terminie:a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktuprzez Centralny Serwis Gwarancyjny;b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może byćwydłużony o czas niezbędny do importuniezbędnych części zamiennych;7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi napiśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianiebez dokonywania naprawy.8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, możebyć wydany nowy produkt o nie gorszychparametrach.9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnegoodnośnie zasadności zgłaszanych usterek jestdecyzją ostateczną.10. Gwarancją nie są objęte:a) wadliwe działanie lub uszkodzeniaspowodowane niewłaściwym użytkowaniemlub używaniem produktu niezgodniez przeznaczeniem, instrukcją obsługi lubprzepisami bezpieczeństwa. W szczególnościprofesjonalne użytkowanie amatorskichnarzędzi Black & Decker powoduje utratęgwarancji;b) wadliwe działanie lub uszkodzeniaspowodowane przeciążaniem narzędzia,które prowadzi do uszkodzeń silnika,przekładni lub innych elementów a takżestosowaniem osprzętu innego niż zalecanyprzez Black & Decker;c) mechaniczneuszkodzeniaproduktuiwywołanenimi wady;d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutekdziałania pożaru, powodzi, czy też innych klęskżywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,korozji, normalnego zużycia w eksploatacjiczy też innych czynników zewnętrznych;e) produkty, w których naruszone zostały plombygwarancyjne lub, które były naprawiane pozaCentralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byłyprzerabiane w jakikolwiek sposób;f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmyhandlowe, które sprzedały produkt, nieudzielają upoważnień ani gwarancji innychniż określone w karcie gwarancyjnej.W szczególności nie obejmują prawa klientado domagania się zwrotu utraconych zyskóww związku z uszkodzeniem produktu.12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani niezawiesza uprawnień kupującego wynikającychz niezgodności towaru z umową.Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECHul. Obozowa 61, 01-418 Warszawatel. : (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09

Marka:
Black & Decker
Produkt:
Piły
Model/nazwa:
KS880EC
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Polski

Powiązane produkty Black & Decker KS880EC

Black and Decker Przeznaczenie Pilarka tarczowa BLACK+DECKER BDCS18 została zaprojektowana do cięcia drewna i wyrobów z drewna. To narzędzie jest przeznaczone dla profesjonalnych i prywatnych, nieprofesjonalnych użytkowników. Instrukcje bezpieczeństwa Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. Niezastosowanie się do poniższych ostrzeżeń i instrukcji może…

Kontynuuj czytanie „Instrukcja obsługi piły Black and Decker BDCCS18”

BLACK and DECKER SKU CC2000/ CC2001 Instrukcja obsługi SKU #CC2000/#CC2001 Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. Niszczarki Black & Decker stały się wzorcem innowacyjności, wydajności i jakości w celu ochrony przed kradzieżą tożsamości. Z wielką starannością zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy…

Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika BLACK and DECKER SKU CC2000/CC2001”

BLACK and DECKER SKU CC500/ CC501 Instrukcja obsługi SKU #CC500/#CC501 Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. plus/pl/czarny-i-decker/Instrukcja-obs%C5%82ugi-Black-and-Decker-SKU-CC500-CC501">Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika BLACK and DECKER SKU CC500/CC501”

BLACK and DECKER SKU #CC800 Instrukcja obsługi SKU #CC800 Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zaprojektować i skonstruować produkt…

Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika BLACK and DECKER SKU #CC800”

BLACK and DECKER SKU #CC600/601/602 Instrukcja obsługi SKU #CC600/601/602 Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. plus/pl/czarny-i-decker/Black-and-Decker-SKU-CC600-601-602-Instrukcja">Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika BLACK and DECKER SKU #CC600/601/602”

Homedics CC1500 BLACK i DECKER SKU #CC1500 Instrukcja obsługi – Pobierz [zoptymalizowany] Homedics CC1500 BLACK i DECKER SKU #CC1500 Instrukcja obsługi – Pobierz

Homedics CC1200 BLACK i DECKER SKU #CC1200 Instrukcja obsługi SKU #CC1200 Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. Dołożyliśmy wszelkich starań w projektowaniu i inżynierii…

Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika Homedics CC1200 BLACK i DECKER SKU #CC1200”

CHROŃ SWÓJ TOŻSAMOŚĆ MARKA, KTÓREJ UFASZ BLACK and DECKER SKU #CC1000 SKU #CC1000 Przed użyciem przeczytaj niniejszą instrukcję Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. Zadbaliśmy o …

Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika BLACK and DECKER SKU #CC1000”

Instrukcja uruchomienia Black And Decker Kr911

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja uruchomienia Black And Decker Kr911

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja uruchomienia Black And Decker Kr911