Instrukcje bezpieczeństwa Ge Eshf6pgycebb And

Instrukcje bezpieczeństwa Ge Eshf6pgycebb And są szczególnie ważne, ponieważ zapewniają bezpieczeństwo dla użytkowników, którzy korzystają z urządzeń firmy GE. Instrukcje bezpieczeństwa określają konkretne zalecenia dotyczące użytkowania urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Zalecenia te obejmują odpowiednie ubieranie się, stosowanie odpowiednich procedur, przestrzeganie wytycznych dotyczących użytkowania energii elektrycznej, zapewnienie odpowiedniej wentylacji, użytkowanie odpowiedniego sprzętu itd. Instrukcje bezpieczeństwa Ge Eshf6pgycebb And są dostępne w wersji online i papierowej, co umożliwia wszystkim użytkownikom łatwy dostęp do informacji potrzebnych do prawidłowego użytkowania urządzeń.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje bezpieczeństwa Ge Eshf6pgycebb And

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego wskazują na to, że obowiązek zadbania o właściwy stan ochrony przeciwpożarowej a przy tym użytkowników budynku, spoczywa na właścicielach obiektów bądź ich zarządcach lub innych użytkownikach obiektów albo ich części stanowiących strefy pożarowe. Jednym z obowiązków zawartych w polskim prawie, jest sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zawierającej m. in. plany obiektów, systemy sygnalizacji pożarowej, umiejscowienie w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych oraz postępowanie na wypadek pożaru. Co jeszcze powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i czy obowiązek jej opracowania dotyczy również Ciebie?

Kto ma obowiązek opracowania instrukcji przeciwpożarowej obiektu?

Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wskazuje, że obowiązek zapewnienia i wdrożenia instrukcji ppoż. spoczywa na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach obiektów albo ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe. Są to obiekty:

 • użyteczności publicznej,
 • zamieszkania zbiorowego,
 • produkcyjne,
 • magazynowe,
 • inwestorskie.

Powyższe Rozporządzenie wyjaśnia także, kiedy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest konieczna. Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie dotyczy nas w przypadku, gdy:

 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekroczyła 1500 m3,
 • kubatura brutto budynku lub jego części, która stanowi odrębną strefę pożarową nie przekroczyła 1000 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej danego obiektu (innego niż budynek) nie przekroczyła 1000 m2.
 • w obiekcie nie występuje strefa zagrożenia wybuchem (jeżeli w danym obiekcie występują strefy zagrożenia wybuchem to instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana bez względu na ww. limity objętości oraz powierzchni),

Zgodnie z powyższym, jeżeli w obiekcie, który nie jest budynkiem powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego będzie niezbędna. Podobnie będzie w przypadku kubatury brutto budynku lub jego części, przekraczającej 1000 m3. Warunki te może spełniać także obiekt, na terenie którego znajduje się Twoja firma. Sprawdź, czy również potrzebujesz opracowania takiego dokumentu, ponieważ za brak instrukcji, zgodnie z Kodeksem wykroczeń, grozi kara aresztu, grzywny bądź nagany.

Przepisy określają nie tylko to, kto jest zobowiązany do posiadania i wdrożenia instrukcji, ale także wytyczne na temat tego, co instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać, kto może ją sporządzić, kiedy aktualizować i gdzie należy ją umieścić.

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Zgodnie z wyżej wspomnianym Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać takie informacje, jak:

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,

b) odległości od obiektów sąsiadujących,

c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,

e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

g) podziału obiektu na strefy pożarowe,

h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

W tym samym Rozporządzeniu przeczytamy również, gdzie powinien znajdować się dokument. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy, zgodnie z ust. 9, umieścić w miejscu, które jest dostępne dla ekip ratowniczych. Według polskich przepisów prawnych, musimy również umieścić w widocznych dla użytkowników budynku miejscach instrukcję postępowania na wypadek pożaru oraz wykaz telefonów alarmowych i wymaganych informacji.

Pomożemy Ci w opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i jej aktualizacja

Jeżeli obowiązek zapewnienia i wdrożenia instrukcji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego jest również Twoim obowiązkiem, powinieneś wiedzieć, kto może zajmować się wykonywaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego a także kiedy konieczna jest jej aktualizacja.

Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – kto może opracować dokument?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być, zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, opracowana przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, specjalistów ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z ustawą osoby, które wykonują czynności z zakresu ochrony ppoż. muszą spełnić jeden z poniższych warunków:

 • posiadają tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa,
 • posiadają tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r.,
 • dyplom studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r.,
 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa.

Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego warto powierzyć ekspertom, którzy mają nie tylko potrzebne wykształcenie, ale również doświadczenie. Gwarantuje to, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowana zostanie starannie i z uwzględnieniem wszystkich najważniejszych szczegółów, a osoba odpowiedzialna za ochronę ppoż. odpowiednio zadba o bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

Kiedy należy aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Kolejnym obowiązkiem w kwestii instrukcji jest jej aktualizowanie. Według zapisów obowiązujących w polskim prawie, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji przynajmniej raz na dwa lata. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy również zaktualizować, jeżeli zmieni się sposób użytkowania obiektu, lub nastąpi zmiana procesu technologicznego, przy czym zmiany te mają wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dotyczy także Ciebie? Chcesz powierzyć jej sporządzenie wykwalifikowanym, doświadczonym specjalistom, którzy zadbają o jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi? Skontaktuj się z nami. Nasi eksperci sprawdzą jakim wymogom prawnym podlegasz, a jeśli będzie taka potrzeba pomogą opracować dokumentację, która pozwoli Ci zadbać o bezpieczeństwo użytkowników budynku oraz mienia firmy i przygotują dla Ciebie instrukcję postępowania na wypadek pożaru.

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Czym jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, nazywana również Instrukcją Przeciwpożarową lub Instrukcją Pożarową, to dokument określający zasady ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w danym obiekcie (budynku, innym obiekcie budowlanym, terenie), którego posiadanie jest wymagane w okresie użytkowania obiektu począwszy od jego odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Obowiązek sporządzenia i wdrożenia instrukcji spoczywa na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku obiektu lub jego części stanowiącej oddzielną strefę pożarową.

Co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego musi zawierać szczegółowe zasady ochrony przeciwpożarowej dobrane indywidualnie pod względem danego obiektu i umieszczone w dwóch podstawowych częściach instrukcji:

 1. Części opisowej – zawierającej m. in. informacje o obiekcie, zadania i obowiązki pracowników, wykaz czynności zabronionych, plany ewakuacji, sposoby zaznajamiania pracowników z treścią instrukcji i przepisami przeciwpożarowymi, zasady użycia sprzętu przeciwpożarowego, wymagane cele szkoleń pracowników, zasady zabezpieczania prac pożarowo-niebezpiecznych itd.
 2. Część graficznej – zawierającej plany wszystkich kondygnacji obiektu uwzględniające m. rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, dróg ewakuacji ilości osób na każdej kondygnacji oraz w poszczególnych pomieszczeniach, dostępu do urządzeń dźwigowych, hydrantów, wskazanie dróg dojazdowych, usytuowanie obiektu względem terenów przyległych itd.

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest obowiązkowym dokumentem wymaganym przez cały okres użytkowania budynku. Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku wynika z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
§ 6. 1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

 • Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 • Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 • Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 • Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 • Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 • Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 • Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 • Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
  • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
  • odległości od obiektów sąsiadujących,
  • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
  • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
  • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
  • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
  • podziału obiektu na strefy pożarowe,
  • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
  • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
  • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
  • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
 • Wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.
 • Zapoznaj się z pełną treścią rozporządzenia – rozporządzenie MSWiA uszczegóławiające zawartości Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

  Zgodnie z powyższym rozporządzeniem opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wymagane jest w przypadku, gdy w budynku występuje strefa pożarowa zagrożona wybuchem lub:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.
 • Jak wdraża się Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego

  Wskazane wcześniej Rozporządzenie MSWiA reguluje również przebieg procesu wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Przede wszystkim należy przeprowadzić pracownikom i innym osobom korzystającym z obiektu szkolenie przeciwpożarowe, w czasie którego zapoznają się z instrukcją, przyswajając wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. Wiedza teoretyczna musi dotyczyć m. zakresu odpowiedzialności danych pracowników (norm i zakazów, których należy przestrzegać prewencyjnie) oraz sposobów postępowania w razie zaistnienia niebezpieczeństwa.

  Wiedza praktyczna obejmuje naukę prawidłowej oceny zagrożenia, przekazywania informacji o zagrożeniu, używania sprzętu przeciwpożarowego oraz postępowania w czasie ewakuacji. Szkolenie musi być ewidencjonowane (nazwiska uczestników, data szkolenia, zakres tematyczny) a jego odbycie potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem. Po przeszkoleniu pracowników należy bezwzględnie dbać o przestrzeganie zasad w zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Trzeba pamiętać, że nadrzędnym tworzenia instrukcji i przeprowadzania szkolenia jest ochrona życia i zdrowia ludzi, a nie jedynie wypełnienie obowiązku prawnego.

  Czy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego należy aktualizować

  Tak, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego musi być aktualizowana przynajmniej raz na dwa lata, a także wówczas, gdy nastąpią zmiany sposobu eksploatacji obiektu lub zmienią się inne czynniki wpływające na warunki ochrony przeciwpożarowej.

  Aktualizacja musi obejmować również zmiany przepisów i norm. W sytuacjach dużych zmian zasadne jest sporządzenie nowej instrukcji.

  Kto ma prawo do opracowywania instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego?

  Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. : Dz. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm. ) Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego może opracować osoba:

 • Posiadająca średnie wykształcenie, która ukończyła szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej; tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
 • Posiadająca wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej; tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
 • Posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa,
 • Która uzyskała uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera lub technika pożarnictwa.
 • Zapoznaj się z pełną treścią ustawy

  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – dokumentacja i aktualizacja

  Firma BHP Bezpieczeństwo oferuje opracowanie Instrukcji przeciwpożarowej wg standardów oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w w/w rozporządzeniu MSWiA.

  Ponadto świadczymy również usługi związane z aktualizacją instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która zgodnie z przepisami powinna być przeprowadzana co najmniej raz na dwa lata lub po takich zmianach w budynku, które wpływają na jego warunki ochrony przeciwpożarowej. pl/wp-content/uploads/2016/10/Instrukcja-plan. png" alt="Plan z instrukcji ppoż" width="848" height="564" srcset="https://www. png 848w, https://www. pl/wp-content/uploads/2016/10/Instrukcja-plan-300x200. png 300w, https://www. pl/wp-content/uploads/2016/10/Instrukcja-plan-768x511. png 768w, https://www. pl/wp-content/uploads/2016/10/Instrukcja-plan-624x415. png 624w, https://www. pl/wp-content/uploads/2016/10/Instrukcja-plan-24x16. png 24w, https://www. pl/wp-content/uploads/2016/10/Instrukcja-plan-36x24. png 36w, https://www. pl/wp-content/uploads/2016/10/Instrukcja-plan-48x32. png 48w" sizes="(max-width: 848px) 100vw, 848px" data-old-src="//www. png" data-srcset="https://www. png 48w"/>

  Dlaczego warto powierzyć nam sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

  Firma BHP Bezpieczeństwo tworzy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego. Jest to bardzo ważny dokument, który prawidłowo opracowany i odpowiednio wdrożony pomaga w sposób optymalny chronić ludzkie zdrowie, a nawet życie, środowisko naturalne oraz mienie.

  Jej posiadanie i wprowadzenie nie tylko jest wymagane przepisami prawa, ale świadczy również o odpowiedzialności i trosce o dobro pracowników, co buduje prestiż prowadzonej działalności.

  Wyspecjalizowani profesjonaliści naszej firmy, nie tylko pomagają spełniać wszystkie wymogi prawne, ale także mają ogromną wiedzę i doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Ich opieka merytoryczna pozwala na uniknięcie sytuacji realnego zagrożenia, a sposób organizacji usprawnia przebieg szkoleń dla pracowników. Oznacza to nie tylko wzrost poziomu bezpieczeństwa, ale także efektywniejsze wykorzystanie zasobów firmy. Pouczeni pracownicy są bardziej świadomi swoich obowiązków, a także osobistego wkładu w bezpieczeństwo całości działań danego przedsiębiorstwa.

  Ponadto wdrożenie instrukcji pomaga w późniejszym administrowaniu obiektem, wywiązywaniu się z obowiązków prawnych, a także ma wpływa na możliwość negocjowania niższej składki ubezpieczeniowej.

  Instrukcje bezpieczeństwa Ge Eshf6pgycebb And

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcje bezpieczeństwa Ge Eshf6pgycebb And

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcje bezpieczeństwa Ge Eshf6pgycebb And