Karta charakterystyki produktu Asus E12001

Karta charakterystyki produktu Asus E12001 jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich wymagających użytkowników, którzy szukają wydajnego i wszechstronnego laptopa. Ten laptop jest wyposażony w procesor Intel Core i5-1035G1, 8 GB pamięci RAM i szybki dysk SSD o pojemności 512 GB. Wyświetlacz ma przekątną 15,6 cali i rozdzielczość HD, a dodatkowo wyposażony jest w układ graficzny Intel UHD Graphics. Zintegrowany moduł Wi-Fi i Bluetooth umożliwia łatwe połączenie z siecią bezprzewodową. Asus E12001 został zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, dlatego idealnie nadaje się do pracy, gier i rozrywki.

Ostatnia aktualizacja: Karta charakterystyki produktu Asus E12001

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS (skrótowiec od ang. material safety data sheet), SDS ( safety data sheet)[1] – dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna (dawniej preparat), a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat. Jej podstawowym celem jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją (mieszaniną), metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia opisywaną substancją (mieszaniną).

Status prawny[edytuj | edytuj kod]

Dokument ten w krajach Unii Europejskiej, NAFTA i wielu innych musi być obowiązkowo sporządzany przez producentów chemikaliów dla sprzedawanych przez nich niebezpiecznych substancji i preparatów i przekazywany każdemu nabywcy. Karta charakterystyki musi być zawsze dostępna podczas ich transportu, używania i przechowywania. Odbiorcy takich substancji i preparatów mają obowiązek przechowywać kartę w taki sposób, aby każda osoba mająca z nimi do czynienia mogła w dowolnej chwili zapoznać się z zagrożeniami opisanymi w karcie.

Zawartość i struktura kart charakterystyki jest normowana przepisami prawa, różnymi dla krajów UE i NAFTA.

Unia Europejska[edytuj | edytuj kod]

W Europejskim Obszarze Gospodarczym układ karty charakterystyki i jej niezbędną zawartość definiuje Rozporządzenie WE 1907/2006 REACH, paragraf 31, załącznik II, który został zmieniony Rozporządzeniem WE 2015/830 z dnia 28. 05. 2015 r. ze sprostowaniem z dnia 17. 01. 2017 r. (zastępujące rozporządzenie (UE) nr 453/2010) oraz rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywy Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z dnia 18 grudnia 2006 roku.

Karta charakterystyki zgodna z REACH zawiera datę sporządzenia, datę aktualizacji, numer wersji i następujące numerowane punkty[2][3]:

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1. 1. Identyfikator produktu
1. 2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1. 3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
1. 4. Numer telefonu alarmowego

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń

2. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
2. Elementy oznakowania
2. Inne zagrożenia

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach

3. Substancje
3. Mieszaniny

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy

4. Opis środków pierwszej pomocy
4. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
4. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5. Środki gaśnicze
5. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
5. Informacje dla straży pożarnej

Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
6. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
6. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
6. Odniesienia do innych sekcji

Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
7. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
7. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8. Parametry dotyczące kontroli
8. Kontrola narażenia

Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
9. Inne informacje

Sekcja 10: Stabilność i reaktywność

10. Reaktywność
10. Stabilność chemiczna
10. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
10. Warunki, których należy unikać
10. 5. Materiały niezgodne
10. 6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11. Informacje dotyczące działań toksycznych

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12. Toksyczność
12. Trwałość i zdolność do rozkładu
12. Zdolność do bioakumulacji
12. Mobilność w glebie
12. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
12. Inne szkodliwe skutki działania

Sekcja 13: Postępowanie z odpadami

13. Metody unieszkodliwiania odpadów

Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu

14. Numer UN (Numer ONZ)
14. Prawidłowa nazwa przewozowa ONZ
14. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
14. Grupa pakowania
14. Zagrożenia dla środowiska
14. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
14. 7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
15. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Sekcja 16: Inne informacje

Kraje NAFTA[edytuj | edytuj kod]

W krajach NAFTA (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk) podstawowym dokumentem normującym zawartość MSDS-ów jest norma ANSI Z400. 1-2004[4]. W przypadku eksportu/importu chemikaliów z UE do krajów NAFTA i z krajów NAFTA do UE producenci są zmuszeni dołączać do nich dwa różne dokumenty MSDS, jeden zgodny z normami UE i drugi z normami NAFTA. Istnieje wprawdzie norma ISO definiująca międzynarodowy standard tych dokumentów, nie jest on jednak w pełni respektowany przez kraje NAFTA i UE[5].

Zgodnie z normą ANSI karta charakterystyki powinna zawierać sekcje odpowiadające na następujące pytania[4]:

 • Co to za materiał? (skład chemiczny, prawidłowy wygląd, nazwa, producent, podstawowe dane fizyczne i chemiczne itp. )
 • Co zrobić natychmiast po wystąpieniu zagrożenia? (krótki opis najpoważniejszych zagrożeń i opis jak sobie z nimi szybko poradzić + zwykle dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej)
 • Co powinno się zrobić w razie wystąpienia zagrożenia? (szczegółowy opis działań, które należy podjąć w razie zatrucia/pożaru/skażenia)
 • Jak uniknąć potencjalnych zagrożeń? (sposoby prawidłowego przechowywania i transportowania, lista potencjalnych czynników ryzyka)
 • Inne pożyteczne informacje (zwroty ryzyka, szczegółowe dane fizyczne i chemiczne itp. )

Norma ISO 11014-1 definiuje układ karty charakterystyki w bardziej precyzyjny sposób. Zgodnie z tą normą powinna ona zawierać:[5]

 • nazwę produktu i dane jego producenta
 • skład chemiczny
 • zwroty ryzyka
 • procedurę pierwszej pomocy
 • procedurę gaszenia
 • procedurę działania w razie wycieku i skażenia
 • sposoby przechowywania i posługiwania się
 • opis niezbędnych środków ostrożności przy kontakcie
 • właściwości fizykochemiczne
 • informacje o trwałości i reaktywności
 • informacje o toksyczności
 • informacje ekologiczne
 • uwagi na temat utylizacji lub neutralizacji
 • informacje o prawidłowym transporcie
 • informacje na temat regulacji prawnych dotyczących substancji
 • pozostałe informacje.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Safety Data Sheets | Free SDS Database | Chemical Safety, chemicalsafety. com [dostęp 2020-04-07].
 2. EKOS, Karty charakterystyki, tłumaczenie i opracowanie - EKOS [dostęp 2017-11-06].
 3. Komisja Europejska: Rozporządzenie 2015/830. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2015-05-28. [dostęp 2018-01-12]. (pol. ).
 4. a b How do I write an MSDS? , Canadian Centre for Occupational Health & Safety, 2007
 5. a b Norma ISO 11014-1. [dostęp 2008-01-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-04-17)].

Ostatnia aktualizacja: 2021/09/23

Wszystkie produkty:

Płyta główna

Metoda 1: Ponowne uruchomienie systemu

Wciśnij klawisz "Del" kiedy zobaczysz BIOS - EZ Mode, możesz tutaj sprawdzić informacje pokazane na ekranie

Na przykład: PRIME X370-PRO określa model płyty głównej

Metoda 2: Znajdź nazwę modelu na powierzchni płyty głównej

Jeśli to konieczne, otwórz obudowę w celu odczytania nazwy modelu.

Na przykład:SABERTOOTH Z170 MARK 1 to nazwa modelu płyty głównej

Notebook

Metoda 1: Nazwa modelu znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie laptopa.

Na przykład: X302LA

Metoda 2: Sprawdź w DXDiag

1. Wpisz frazę “DXDIAG” w polu wyszukiwarki Windows.

2. Nazwa modelu będzie wyświetlona w polu Model systemu (tak jak pokazano na zdjęciu, zaznaczone na czerwono).

PadFone & ZenFone & FonePad

• Proszę przejść do ZenUI FAQ→Kontakt z ASUS, aby sprawdzić nazwę modelu (dla Zenfone/Padfone/Fonepad)

• Proszę sprawdzić naklejkę na opakowaniu. Na naklejce tej znajduje się nazwa modelu, na przykład ASUS_T00F (A500CG) (dla Zenfone/Padfone/Fonepad). com/support/images/upload/24b309dc-c99d-4dda-bb44-6ccb2c564976. Na naklejce tej znajduje się nazwa modelu jak oznaczono to na zdjęciu czerwonym prostokątem (dla Zenfone/Padfone). com/pl/support/Article/565/%20/support/images/upload/25dcdd9e-1b7c-4a44-8cd2-82b1f9f00397. jpg"/>

• A. Wyłącz urządzenie i ściągnij tylną obudowę. Nazwa modelu będzie wskazana na naklejce (dla Zenfone/Padfone).

• B. Sprawdź tylną część tabletu, będzie na niej podana nazwa modelu (dla Fonepad). com/support/images/upload/66ba9d02-fac3-4584-8746-b66fc0c73827. png"/>

• Proszę sprawdzić okładkę instrukcji użytkownika (dla Zenfone).

Zenwatch

Metoda 1: Proszę sprawdzić tylna obudowę swojego Zenwatch. Tu można odczytać nazwę modelu.

Metoda 2: Proszę sprawdzić naklejkę na opakowaniu. Tu można odczytać nazwę modelu.

Eee PC

Metoda 1: Zamknij klapę z ekranem i odwróć urządzenie spodem do góry. Nazwa modelu będzie wydrukowana w miejscu oznaczonym na zdjęciu na czerwono.

Na przykład: 701 (nazwa modelu).

Napęd optyczny

Wciśnij klawisz "Pause/Break" gdy zobaczysz napis "Detecting Secondary Master"

Na przykład: CRW-4012A to nazwa modelu napędu optycznego

Method 2: Sprawdź nazwę modelu na obudowie napędu optycznego

Na przykład: CRW-5224A to nazwa modelu napędu optycznego

Karta graficzna

Metoda 1: Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie systemu Windows, a następnie wybierz z menu kontekstowego "Właściwości -> Ustawienia".

Na przykład: V9520 to nazwa modelu karty graficznej. com/support/images/upload/a3c3f157-5310-4a48-9a93-3fd57a0c6607. png"/>

Metoda 2: Kliknij "Start" -> "Panel sterowania" -> "Menedżer urządzeń" -> "System" -> "Karty graficzne”. com/support/images/upload/e314d1e8-7e9f-470a-9cab-9181a3971631. jpg"/>

Metoda 3: Sprawdź nazwę modelu na obudowie karty graficznej

Na przykład: STRIX-GTX1080-O8G-GAMING oznacza nazwę modelu.

Urządzenia bezprzewodowe

Metoda 1: Znajdź nazwę modelu na obudowie bezprzewodowego punktu dostępowego

Na przykład: WL-500g to nazwa modelu bezprzewodowego punktu dostępowego

Metoda 2: Znajdź nazwę modelu na karcie bezprzewodowej

Na przykład: WL-107g to nazwa modelu karty bezprzewodowej

Metoda 3: Znajdź nazwę modelu na karcie HSDPA

Na przykład: T500 to nazwa modelu karty HSDPA

Okładka instrukcji użytkownika

Naklejka na opakowaniu

Świetnie zaprojektowane karty produktów bywają zwodnicze. Na pozór zupełnie proste, wydają się nie sprawiać większych trudności. Zapewniają klientom wszystkie niezbędne informacje oraz konsekwentnie prowadzą ich do przycisku „Dodaj do koszyka”.

Za kulisami jednak wiele się dzieje. Tworzenie stron o wysokiej konwersji wymaga godzin pracy nad projektem i wielu tygodni, a czasem nawet i miesięcy przeprowadzania testów.

Następnym razem, kiedy karta produktu wyda Ci się dobrze zaprojektowana, zatrzymaj się na chwilę. Prawdopodobnie każdy jej detal – od koloru CTA po rozmiar czcionki nagłówka – był wcześniej wielokrotnie testowany i modyfikowany.

Na szczęście, nie musisz poświęcać tak wiele czasu na szukanie klucza do sukcesu. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie najlepsze przykłady kart produktów w sieci i na ich podstawie opracowaliśmy praktyczne wskazówki odnośnie ich tworzenia, które omówimy w tym artykule.

Krótka lista tego, co znajdziesz w poniższym artykule:

Anatomia karty produktu e-commerce: co powinna zawierać?
3 gotowe wzory kart produktów e-commerce
1. Tradycyjna karta produktu e-commerce
2. Przewijany karta produktu
3. Wzór karty produktu dla urządzeń mobilnych
Inspiracja: 10 przykładów kart produktu, które dają wysokie konwersje
7 sposobów na zwiększenie konwersji za pomocą nowego wzoru karty produktu:
1. Buduj pilną potrzebę (ang. urgency) i poczucie niedostępności (ang. scarcity)
2. Chwal się dobrymi recenzjami, otrzymanymi referencjami, wzmiankami w prasie czy aprobatą celebrytów
3. Upewnij się, że wysokiej jakości zdjęcia eksponują kluczowe cechy produktu
4. Wyświetl certyfikat bezpieczeństwa oraz możliwe opcje płatności obok CTA
5. Ogranicz niepotrzebny chaos (np. ikony mediów społecznościowych)
6. Zoptymalizuj wersję strony dla urządzeń mobilnych
7. Przyłóż się do stworzenia świetnych opisów produktów
Jak zaprojektować wzór karty produktu, który przyniesie wysoką konwersję?

Przejdźmy zatem do tematu.

Anatomia karty produktu e-commerce: co powinna zawierać?

Omówmy więc pokrótce podstawowe elementy karty produktu, jakie powinny znaleźć się w Twoim szablonie. Do tzw. must-have’ów należą przede wszystkim te informacje, które będą absolutnie niezbędne użytkownikom do podjęcia decyzji o zakupie.

1. Nazwa produktu (nagłówek)

W nagłówku strony umieszczona powinna zostać nazwa produktu, wyraźnie identyfikująca dany przedmiot i odróżniająca go od innych, podobnych produktów. Powiedzmy na przykład, że sprzedajesz zegarki Rolexa. „Zegarek Rolex Daytona 40mm 18kt Yellow Gold Green Dial” powie klientom o wiele więcej, niż ogólnikowe „zegarek Rolex”.

W nazwę produktu wchodzi zwykle jego rodzaj (np. zegarek), nazwa marki (np. Rolex) oraz najważniejsze cechy wyróżniające go spośród podobnych produktów, takie jak kolor, rozmiar czy model (np. „Daytona 40mm 18kt Yellow Gold Green Dial”).

Nazwy produktów są ważne również ze względu na pozycjonowanie w rankingach wyszukiwarek oraz sprowadzanie ruchu na stronę. Jednoznaczna i szczegółowa nazwa produktu przekłada się na wysoki współczynnik klikalności, a do tego pojawia się w wynikach wyszukiwania dla większej liczby wyszukiwanych haseł.

2. Zdjęcia produktu

Zdjęcia powinny znajdować się obok lub bezpośrednio ponad opisem przedmiotu (na urządzeniach mobile). Odwiedzający chętnie weryfikują za ich pomocą informacje o produkcie, zwracając uwagę na jego kluczowe elementy oraz istotne szczegóły.

Warto zadbać o to, aby dostarczać klientom większą liczbę zdjęć danego produktu – tak, aby przedstawić go z różnych kątów i ukazać wszystkie funkcje – oraz zapewnić możliwość przybliżania obrazu, która pozwoli potencjalnym klientom na jeszcze większą interakcję z produktem.

Nie zapomnij jednak, że zdjęcie musi przedstawiać dokładnie ten przedmiot, którego sprzedaż oferujesz – w tym miejscu absolutnie nie należy dodawać zdjęć produktów podobnych ani całej gamy asortymentu. Warto również uwzględnić na fotografii punkt odniesienia, np. osobę lub dłoń, tak aby zobrazować odwiedzającym rozmiar przedmiotu.

3. Opis produktu

Opisy produktów pełnią dwie funkcje: mają informować i przekonywać. Powinny zatem zawierać możliwie wyczerpujący i szczegółowy opis funkcji produktu. Warto także wzbudzać zwiększone zainteresowanie odwiedzających dodatkowymi informacjami, chwaląc się wzmiankami w mediach, zdobytymi nagrodami czy szczegółami procesu produkcji (np. wieloletnią tradycją czy przestrzeganiem zasad etyki).

Z punktu widzenia SEO opisy produktów mają równie spore znaczenie tak jak ich nazwy, dlatego powinny zawierać obszerną liczbę słów kluczowych.

4. Cena

Informacja o cenie jest jedną z najważniejszych informacji dla kupujących, powinna zatem zostać umieszczona w widocznym miejscu – najlepiej bezpośrednio pod nazwą produktu (lub możliwie jak najbliżej). Jeżeli dany produkt jest właśnie w promocji, pamiętaj, aby umieścić przekreśloną pierwotną cenę tuż obok ceny aktualnie obowiązującej.

5. Możliwe warianty produktu (różne wersje kolorystyczne, rozmiary etc. ) oraz dostępność

Klienci zwykle decydują się na określone parametry produktu – takie jak rozmiar i kolor – bezpośrednio przed zakupem. Warto zatem wyświetlać dostępne warianty produktu w pobliżu głównego CTA.

Aby uniknąć nieporozumień, jasno komunikuj, które produkty są dostępne, a których brakuje w magazynie. Wyświetlanie rzeczywistego stanu zapasów w momencie, gdy liczba produktów jest ograniczona, pozwala wykorzystać regułę niedostępności i wzbudzić pilną potrzebę u potencjalnego nabywcy.

6. Warunki dostawy

Podobnie jak cena, czas oczekiwania na dostawę oraz jej koszt to ważne czynniki wpływające na decyzję potencjalnego nabywcy. Niepewność w kwestii kosztu i terminu otrzymania przesyłki przyczynia się do znacznego spadku liczby kupujących oraz, co za tym idzie, współczynników konwersji.

Nie pozostawiaj w tej kwestii niedomówień, informując o warunkach dostawy w pobliżu CTA. Jeśli oferujesz bezpłatną i/lub ekspresową dostawę, koniecznie daj o tym znać!

7. CTA (Call-to-Action, dosł. wezwanie do działania)

CTA reprezentuje najbardziej pożądane przez nas działanie ze strony użytkownika witryny. Pamiętaj zatem, aby umieścić je w widocznym miejscu – w pobliżu zdjęcia produktu, koniecznie powyżej linii przewijania. Badania sugerują, że w roli CTA najlepiej sprawdzają się imperatywy, czyli wyrażenia, które „nakazują” odwiedzającym podjęcie działań – takie jak „Dodaj do koszyka” czy „Kup teraz”. Twoje CTA powinno wyraźnie wyróżniać się spośród pozostałych elementów strony, a na urządzeniach mobilnych zajmować całą jej szerokość, tak aby umożliwić klientom kliknięcie jednym kciukiem.

8. Recenzje i oceny użytkowników

Włączenie do karty produktu recenzji użytkowników znacząco podnosi ich skuteczność. Recenzje powinny wyświetlać się w dwóch miejscach na stronie: średnią ocen warto umieścić bezpośrednio pod nazwą produktu, w dalszej części strony powinno się natomiast zamieścić dedykowaną sekcję recenzji, wyposażoną w funkcje sortowania oraz filtrowania.

Wielu sprzedawców e-commerce boi się negatywnych opinii, chociaż na ogół nie mają powodu do obaw. Obecność negatywnych czy też bardzo przeciętnych recenzji pozwala nadać autentyczności całej sekcji, a umiejętne odpowiadanie na kiepskie oceny jest w stanie złagodzić ich najgorsze skutki.

9. Produkty powiązane

Po dodaniu pierwszego elementu do koszyka klienci często kontynuują przeglądanie asortymentu. Warto naprowadzać ich na karty pokrewnych produktów, które sami mogliby przeoczyć, a które mają szansę wzbudzić ich zainteresowanie.

3 gotowe wzory kart produktów e-commerce

Oto trzy szablony, z których możesz skorzystać, aby efektywnie rozmieścić wszystkie elementy, które powinna zawierać karta produktu. Ich skuteczność sprawdzona została przez wiele sklepów internetowych.

1. Tradycyjny wzór karty produktu

Kliknij tutaj, aby wyświetlić tradycyjny wzór karty produktu e-commerce w pełnym rozmiarze.

Ten wzór spotykany jest najczęściej. Większość głównych elementów strony prezentowana jest w nim powyżej linii zanurzenia, a opis produktu oraz CTA umieszczone zostają obok głównego zdjęcia. Ideą tego szablonu jest podanie odwiedzającym wszystkich najpotrzebniejszych informacji na stosunkowo niewielkiej przestrzeni.

Klienci mogą kupować w Amazon bez konieczności przewijania ekranu. Choć na stronie zawarte zostały wszystkie podstawowe elementy, nie wygląda ona na przepełnioną. Zwróć uwagę, jak efektywnie Amazon korzysta z oznaczenia kolorami (wykorzystując żółty do oznaczenia recenzji, czerwony do ceny, a zielony – widoczności).

Wśród różnych układów kart produktu, ten wzór to bezwzględny „pewniak”, który stanowi świetny punkt wyjścia do własnych modyfikacji.

2. Przewijany wzór karty produktu

Kliknij tutaj, aby wyświetlić przewijany wzór karty produktu w pełnym rozmiarze.

Przewijane karty produktu świetnie sprawdzają się w przypadku produktów kosztownych, których nabywcy potrzebują dostępu do jak największej ilości szczegółowych informacji, aby dokonać wyboru. Pojedyncza kolumna na całej szerokości ekranu jest świetnym narzędziem pozwalającym sukcesywnie przeprowadzać użytkowników przez kolejne punkty, uzyskując dzięki temu dużą kontrolę nad podróżą klienta.

Kartę produktu Ipad’a Mini cechuje elegancja i prostota. Zgrabnie przeprowadza odwiedzających przez główne funkcje produktu, cały czas wyświetlając na ekranie ruchomy przycisk „Kup”.

Jeżeli zdecydujesz się na ten wzór, pamiętaj, aby dołączyć ruchome CTA – to ważne, aby klienci nie musieli go szukać. Po kliknięciu CTA przez użytkowników warto przekierować ich na bardziej „tradycyjną” kartę produktu lub stronę kasy, na której będą mogli zweryfikować cenę oraz warunki dostawy.

Po kliknięciu przycisku „Kup” odwiedzający zostają przekierowani na stronę kasy, która wyglądem przypomina raczej tradycyjną kartę produktu.

3. Wzór karty produktu na urządzenia mobilne

Kliknij tutaj, aby wyświetlić wzór karty produktu na urządzenia mobilne w pełnym rozmiarze.

Mobilne wersje stron często sprawiają trudności sprzedawcom internetowym. Rozmiar ekranów w urządzeniach mobilnych jest mniejszy, zakres uwagi użytkowników ograniczony, a do ich obsługi najczęściej wystarcza jedna dłoń. To wszystko sprawia, że ​​proces projektowania mobilnej wersji witryny wymaga naprawdę sporego wysiłku.

ASOS stosuje uproszczony układ kart produktów w mobilnej wersji witryny, wykorzystując elementy przystosowane do obsługi jednym kciukiem.

Przy tworzeniu mobilnych wersji stron prostota jest prawie zawsze najlepszym rozwiązaniem. thinkwithgoogle. com/marketing-resources/micro-moments/mobile-shoppers-consumer-decision-journey/" rel="nofollow">Sześć na dziesięć osób robiących zakupy online wykorzystuje w tym celu kilka różnych urządzeń, a wstępny research często przeprowadzany jest właśnie za pomocą telefonów komórkowych.

Inspiracja: 10 przykładów kart produktu, które dają wysokie konwersje

Przyjrzyjmy się niektórym przykładom kart produktu o wysokiej konwersji i zastanówmy się, co sprawia, że są tak skuteczne. Amazon

Amazon to absolutny must na każdej liście. Ten potentat branży e-commerce pochwalić może się aż 13-procentowym współczynnikiem konwersji. To ponad sześć razy więcej niż branżowa średnia, wynosząca w przybliżeniu 2%.

Karty produktów Amazona to efekt wieloletnich testów i ciągłych udoskonaleń. Wszystkie te drobne poprawki z czasem przełożyły się na stworzenie globalnej witryny e-commerce o najwyższym współczynniku konwersji w całym internecie.

Oto niektóre z najlepszych elementów kart produktów Amazona:

 • Wyróżniające się, kolorowe CTA.
 • Szczegółowe opisy produktów z wykorzystaniem punktorów (bullet-point’ów).
 • Ograniczona czasowo ekspresowa dostawa.
 • Wysokiej jakości zdjęcia.
 • Zagregowane recenzje wyświetlane pod nazwą produktu.
 • Dyskretne przyciski udostępniania w mediach społecznościowych w prawym górnym rogu ekranu.

Amazon może pochwalić się także naprawdę efektywnym gospodarowaniem przestrzeni – choć na stosunkowo niewielkim obszarze zawartych jest wiele informacji, strona nie wygląda na przepełnioną. ASOS

ASOS jest jednym z największych internetowych sklepów odzieżowych. Największą popularnością cieszy się w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, odnotowując łącznie ponad 50 milionów odwiedzin każdego miesiąca.

Do kluczowych obszarów, w których ASOS pozostaje niezrównany, należą między innymi opisy przedmiotów. Jeżeli prowadzisz odzieżowy sklep internetowy, śmiało możesz brać z nich przykład.

Jakie są zatem najważniejsze cechy ich kart produktów?

 • Prosty i przyjemny wizualnie układ ze sporą ilością wolnej przestrzeni.
 • Ruchome strzałki pozwalające wygodnie przewijać zdjęcia oraz treści wideo.
 • Krótkie i charakterystyczne opisy, w których najważniejsze informacje o produkcie wyszczególnione są za pomocą punktorów, oraz podawanie informacji o rozmiarze modela na zdjęciach, użytych materiałach czy krótkiej historii, jaka stoi za jego powstaniem.
 • Kontrastowy, jasnozielony CTA.
 • 3. Apple

  Karty produktów Apple’a są prawie tak piękne, jak same ich produkty. Przede wszystkim są proste i dobrze zaprojektowane, a zawarte w nich kreatywne opisy i zdjęcia produktów z łatwością wzbudzają zaangażowanie czytelników. Po zapoznaniu się z ich treścią, potencjalny klient zyskuje pełny obraz najważniejszych funkcji i głównych USP (ang. Unique Selling Point) produktu.

  Co sprawia, że karty produktu Apple’a działają tak dobrze?

 • Ultra-przejrzysty jednokolumnowy układ, który płynnie przeprowadza klientów od jednej funkcji produktu do drugiej.
 • Kolorowe, przyciągające wzrok zdjęcia.
 • Chwytliwe hasła w opisach produktów.
 • Ruchome CTA w prawym górnym rogu ekranu.
 • Fotografowanie produktów na tle dłoni, aby lepiej ukazać prawdziwy rozmiar przedmiotu.
 • 4. Zappos

  Zappos należy do czołowych obuwniczych sklepów internetowych. Ich design oraz układ na kartach produktów sprawiają, że odwiedzający mogą z niezwykłą łatwością ocenić produkt i podjąć odpowiednią decyzję.

  Nie ma tu miejsca na zbędne informacje. Szereg przydatnych opcji – takich jak umieszczone po prawej stronie sugestie podobnych produktów – ułatwia porównywanie różnych modeli i wariantów.

  Oto najważniejsze elementy ich kart produktów:

 • Wysokiej jakości zdjęcia o dużej rozdzielczości, robione z wielu kątów, które przedstawiają najważniejsze elementy produktu (jak np. podeszwy), oraz treści wideo.
 • Czytelnie przedstawiona lista dostępnych rozmiarów oraz wariantów kolorystycznych ponad wyraźnym CTA.
 • Powiadomienie o bezpłatnej dostawie umieszczone obok ceny produktu.
 • Migawki z recenzji w tle obrazków.
 • Łatwe przewijanie pomiędzy zdjęciami produktu w różnych wariantach kolorystycznych.
 • Szczegółowa i łatwa do przesortowania sekcja recenzji.
 • 5. Zalando

  Inny potentat modowy – Zalando – stosuje minimalistyczny wzór karty produktu, który przyciąga uwagę użytkowników do najbardziej atrakcyjnych cech produktów i ułatwia im poruszanie się po stronie.

  W kartach produktów Zalando najbardziej spodobały nam się:

 • Dołączenie logotypu marki na górze strony.
 • Określanie rodzaju produktu (np. „trampki”) w jego nazwie.
 • Przycisk „Dodaj do listy życzeń” dla klientów, którzy nie są w danym momencie gotowi na dokonanie zakupu.
 • Informacja o bezpłatnej dostawa oraz możliwościach szybkiej wysyłki widoczne tuż pod pomarańczowym CTA.
 • Przejrzyście podane informacje w ramce pod zdjęciem produktu, które umożliwiają odwiedzającym sprawne przeskakiwanie między opisem produktu, warunkami dostawy i sekcją recenzji.
 • Zdjęcia umieszczone w dalszej części strony, które zwracają uwagę na istotne elementy produktu (jak np. niebieski znak Nike).
 • 6. Dollar Shave Club

  Dollar Shave Club sprzedaje tradycyjne produkty do golenia. Jego propozycja wartości (ang. value proposition) składa się z połączenia jakości, świetnej obsługi klienta i wygody. Zazwyczaj ich pakiety produktów dostarczane są do drzwi klientów regularnie raz w miesiącu.

  Karty produktów w Dollar Shave Club to przykład świetnego wykorzystania układu jednokolumnowego. Pod wieloma względami są one wyjątkowe. Oto, co urzekło nas w nich najbardziej:

 • Styl ewidentnie przemawiający do męskiej grupy demograficznej.
 • Wysokiej jakości zdjęcia i minimalistyczna grafika.
 • Jasnopomarańczowe CTA, które jednocześnie wpasowuje się w stronę i wyróżnia spośród pozostałych elementów.
 • Informacja o bezpłatnej dostawie pod CTA.
 • Podkreślane są dodatkowe atuty: brak ukrytych kosztów, możliwość anulowania subskrypcji w dowolnym momencie i gwarancja 100% zwrotu pieniędzy.
 • 7. Fitbit

  Fitbit stał się jednym z najpopularniejszych sprzedawców inteligentnych gadżetów fitness. Ich karty produktów są proste, przejrzyste i dobrze dopasowane do grupy odbiorców.

  Fitbit rozwiewa wątpliwości klientów podkreślając oferowane im korzyści, takie jak 45-dniowa polityka zwrotów oraz roczna gwarancja, a wyczerpujące opisy podawane są w naprawdę przystępny sposób.

  Oto niektóre z najbardziej interesujących elementów kart produktów Fitbit:

 • Minimalistyczny pasek nawigacji.
 • Treściwy, angażujący opis podkreślający zalety produktu.
 • Łatwy wybór pomiędzy wariantami produktu.
 • Jasnoróżowe CTA.
 • Informacje o dodatkowych korzyściach, takich jak bezpłatna wysyłka, gwarancja zwrotu pieniędzy czy roczna gwarancja, umieszczone obok CTA.
 • Niezwykle szczegółowa i czytelna sekcja opisu.
 • Zdjęcia pokazujące produkt w użyciu.
 • 8. Booking. com

  Booking. com, jedna z najpopularniejszych witryn umożliwiających dokonywanie rezerwacji hoteli, wyróżnia się na wielu polach. Charakterystyczne elementy ich kart produktów często wykorzystywane są jako przykład dla wielu witryn e-commerce.

  Booking. com szczególnie dobrze wie, jak wywoływać pilną potrzebę u klienta. Ich karty produktów pełne są elementów mających zachęcić odwiedzających do szybkiego podjęcia decyzji. Wszystko odbywa się jednak w sposób otwarty i uczciwy, bez pozornych manipulacji.

  Oto niektóre z najważniejszych elementów na stronach produktów Booking. com:

 • Dostęp do dużej liczby zdjęć hotelów oraz rezerwowanych pokojów.
 • Prezentowanie pozytywnych recenzji zarówno obok zdjęć produktów, jak i w pionowej sekcji wzdłuż strony.
 • Wyświetlanie budujących pilną potrzebę powiadomień takich jak „Zostały już tylko 4 pokoje w tym terminie! ” czy „1 855 osób szuka w tym momencie zakwaterowania w Nowym Jorku” pod przyciskiem CTA.
 • Poszczególne akapity w opisach obiektów mają jedynie kilka zdań długości, natomiast wszelkie udogodnienia wypunktowane są w formie listy.
 • Używanie różnych kolorów w tekście w celu wyróżnienia najważniejszych kwestii.
 • 9. Bransoletki Pura Vida

  Pura Vida to sklep internetowy kładący duży nacisk na etykę działania. Pomaga on rzemieślnikom w Kostaryce znaleźć pracę w pełnym wymiarze godzin, udostępniając im platformę do sprzedaży biżuterii i innych akcesoriów.

  Karty produktów Pura Vida wyróżniają się z następujących powodów:

 • Wielokrotnie podkreślane są wartości wyznawane przez firmę, tak aby klienci mieli świadomość, że ich działalność przynosi coś dobrego dla świata.
 • Wyeliminowane zostały wszelkie zbędne elementy, zastosowano także możliwość rozwijania skróconego opisu.
 • Główne korzyści, jakie oferuje produkt, wyszczególnione zostały pod jego opisem i zdjęciami.
 • 10. Fabletics

  Fabletics sprzedaje damską odzież sportową. Firma zyskała dużą popularność wśród kobiet i obok działalności w internecie prowadzi także kilka sklepów stacjonarnych, ale dobrze wie, co powinna zawierać świetna karta produktu.

  Oto elementy, którymi wyróżniają się karty produktów Fabletics:

 • Przekreślona pierwotna cena wyświetlana tuż obok ceny promocyjnej.
 • Jasny opis z wykorzystaniem punktorów (bullet-point’ów).
 • 45-dniowa gwarancja.
 • Zaznaczenie kluczowych USP na zdjęciach produktów (np. kieszeni w legginsach).
 • 7 sposobów na zwiększenie konwersji za pomocą nowego wzoru karty produktu

  Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak działają wspomniani liderzy.

  Dzięki opisanym wyżej wzorom wiesz już, co powinna zawierać karta produktu i w jaki sposób najlepiej je połączyć. Jak jednak zoptymalizować je dla osiągnięcia maksymalnej konwersji?

  Oto kilka praktycznych wskazówek, jak najlepiej wykorzystać karty produktów:

  1. scarcity)

  Pilna potrzeba i poczucie niedostępności to dwie najpotężniejsze emocje, jakimi posługują się sprzedawcy w e-commerce. Jeżeli opanujesz umiejętność wywoływania ich i zastosujesz ją na swoich kartach produktów, bez dwóch zdań zaowocuje to znaczną poprawą ogólnego współczynnika konwersji.

  Oto niektóre z najlepszych strategii budowania poczucia niedostępności:

 • Wyświetlaj informacje o niskim poziomie zapasów – jeżeli w magazynie pozostało już niewiele sztuk danego produktu, wyświetl ich liczbę tuż obok CTA. W przypadku ubrań dobrym posunięciem jest również wyświetlanie rozmiarów, które nie są już dostępne w sprzedaży, co stwarza u potencjalnych klientów poczucie niedostępności.
 • Wyraźnie informuj o terminach zakończenia promocji czy wyprzedaży (możesz nawet wyświetlać minutnik odliczający pozostały czas). Rozważ też informowanie o pierwotnej cenie produktu obok obecnej.
 • Zagwarantuj dostawę jeszcze tego samego (lub następnego) dnia dla zamówienia złożonego w określonym czasie. Klienci kochają bezpłatne i ekspresowe dostawy, które dają im poczucie natychmiastowej gratyfikacji. Określ warunki promocji i wyświetlaj hasła takie jak „Złóż zamówienie przed 21:00 i otrzymaj swoje zakupy już na następny dzień! ” czy „Jeżeli dokonasz zakupu w przeciągu najbliższej godziny, dostawę otrzymasz jeszcze dziś! ”.
 • 2. Chwal się dobrymi recenzjami, otrzymanymi referencjami, wzmiankami w prasie czy aprobatą celebrytów

  Badania pokazują, że pozytywne opinie mają bezpośredni wpływ na wzrost konwersji i, co za tym idzie, sprzedaży. Zazwyczaj sekcja z recenzjami jest jednak umieszczona na stronie poniżej linii przewijania. Warto upewnić się, że wszyscy odwiedzający zobaczą Twoje najlepsze recenzje, prezentując ich przegląd jako część opisu produktu.

  Oto kilka wskazówek, jak przyciągnąć maksimum uwagi użytkowników do Twoich pozytywnych recenzji:

 • Wyświetlaj średnią notę produktu (w systemie gwiazdkowym) pod jego nazwą – to jeden z głównych elementów karty produktu, dlatego należy umieścić go w widocznym miejscu.
 • Pokaż logotypy publikacji i stron internetowych, w których pojawiły się wzmianki o Twoich produktach – jeżeli Twoje produkty zostały wspomniane w którejś z popularnych witryn czy w prasie, umieść ich logo w opisie produktu. Powiązanie ze znanymi markami buduje zaufanie i autorytet w oczach klientów.
 • Dołączaj krótkie fragmenty pozytywnych recenzji – większość klientów zagląda do sekcji recenzji przed dokonaniem zakupu. Warto jednak samemu napędzić ten proces, chwaląc się fragmentami najlepszych uzyskanych przez Ciebie opinii – włączając do opisu produktu krótkie cytaty. Jeżeli któryś z celebrytów polecił określony produkt Twojej marki, również o tym warto wspomnieć pod głównym opisem produktu. Obie te taktyki działają szczególnie dobrze na „przewijanych” kartach produktów.
 • 3. Upewnij się, że wysokiej jakości zdjęcia eksponują kluczowe cechy produktu

  Zdjęcia mogą w równym stopniu przyczynić się do sukcesu, jak i zupełnej porażki karty produktu. Niskiej jakości, rozpikselowane obrazy to najgorsze doświadczenie, jakie możesz zafundować potencjalnemu (a może raczej niedoszłemu klientowi), który chce obejrzeć wybrany produkt.

  Oto krótka checklista, pozwalająca sprawdzić, czy fotografie, jakie umieszczasz w karcie produktu, spełniają podstawowe oczekiwania odbiorców:

 • Czy zdjęcie produktu jest wystarczająco duże, żeby przedstawić istotne szczegóły? Duże obrazy ze sporą ilością widocznych detal pozwalają odtworzyć doświadczenie robienia zakupów w sklepie stacjonarnym, w którym na własne oczy mogą zobaczyć czy dotknąć wybrany produkt.
 • Czy funkcja przybliżania działa prawidłowo? Powiększane obrazy powinny zachowywać odpowiedni rozmiar (nie wypełniając jednocześnie całego ekranu), tak aby użytkownicy mogli łatwo skupić się na poszczególnych fragmentach zdjęcia i aby mogli je szybko zminimalizować, żeby wejść w interakcję z innymi elementami strony.
 • Czy zdjęcia cechuje wysoka rozdzielczość i dobra jakość? Porządne fotografie nie tylko umożliwiają widzom dojrzenie konkretnych szczegółów, ale również świadczą o Twoim profesjonalizmie
 • Czy zdjęcia produktów podkreślają kluczowe dla ich użytkowników elementy (jak np. podeszwy butów)? Warto eksponować główne USP produktu, dołączając dedykowane im fotografie.
 • Czy zdjęcia łatwo jest przeglądać? W prosty sposób możesz ułatwić klientom przeglądanie obrazków, wykorzystując ruchome strzałki lub zapewniając możliwość przesuwania ich palcem (w szczególności na urządzeniach mobilnych).
 • 4. Wyświetl certyfikat bezpieczeństwa oraz możliwe opcje płatności obok CTA

  To prosta, ale naprawdę ważna wskazówka. Klienci niechętnie przekazują innym podmiotom swoje dane, w szczególności, jeśli dotyczą one płatności, a już zwłaszcza, jeżeli dana firma nie jest powszechnie znana.

  Dołączenie certyfikatu potwierdzającego bezpieczeństwo płatności pomoże załagodzić te obawy, daje bowiem Twojej witrynie poręczenie znanej i zaufanej marki.

  5. ikony mediów społecznościowych)

  Karty produktów mają jeden cel: sprawić, że klienci nacisną przycisk CTA. Nie rozpraszaj niepotrzebnie ich uwagi. Pozbądź się zbędnych elementów paska nawigacyjnego czy linków do stron zewnętrznych. Do zaobserwowania Twoich profili w mediach społecznościowych możesz zachęcić swoich klientów równie dobrze już po sfinalizowaniu transakcji!

  6. Zoptymalizuj wersję strony dla urządzeń mobilnych

  Szacuje się, że do 2021 r. statista. com/statistics/249863/us-mobile-retail-commerce-sales-as-percentage-of-e-commerce-sales/" rel="nofollow">ponad 50% sprzedaży e-commerce będzie realizowane za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

  Nie można zatem bagatelizować potrzeby optymalizacji tego niesamowicie istotnego kanału sprzedaży.

  Upewnij się, że optymalizujesz strony produktów mobilnych w następujący sposób:

 • Zminimalizuj pasek nawigacji – wolna przestrzeń to na urządzeniach mobilnych towar deficytowy. Upewnij się, że menu czy elementy nawigacyjne są tak dyskretne, jak tylko jest to możliwe.
 • Ustaw CTA na całą szerokość ekranu – zapewnij klientom możliwość naciskania najważniejszych przycisków oboma kciukami.
 • Użyj jednokolumnowego szablonu strony – unikaj „przepełniania” ekranu, wybierając układ jednokolumnowy.
 • Korzystaj z rozwijalnych sekcji – umożliwienie klientom rozwijania oraz minimalizowania poszczególnych sekcji (takich jak główny opis produktu) to świetny sposób na efektywne wykorzystanie przestrzeni oraz usprawnienie przeglądania strony.
 • 7. Przyłóż się do stworzenia świetnych opisów produktów

  Opisy produktów to kluczowy element karty produktu. Dobrze przygotowany opis nie tylko dostarczy klientom potrzebnych informacji, ale też skradnie ich serca, znacznie podkręcając chęć zakupu.

  Skorzystaj z następujących wskazówek, aby poprawić jakość pisanych przez Ciebie tekstów:

 • Upewnij się, że opis zawiera wszystkie dane techniczne.
 • Podpieraj śmiałe stwierdzenia (typu „najlepszy na świecie”) solidnymi faktami.
 • Utrzymuj dosyć krótkie akapity. Pamiętaj, że nikt nie lubi zbyt obszernych bloków tekstu.
 • Tworząc opisy, cały czas miej z tyłu głowy sylwetkę Twojego typowego klienta, i koncentruj się na najważniejszych dla niego aspektach.
 • Na blogu Conversion omówiliśmy już dokładnie każdy z powyższych podpunktów. Jeżeli chciałbyś znaleźć więcej wskazówek i sugestii o tym, co powinna zawierać karta produktu, sprawdź następujące artykuły:

 • Projektowanie, Testowanie i Optymalizacja Karty Produktu w Ecommerce: 20 Cennych Porad
 • Jak stworzyć skuteczne Call to Action (CTA): 9 sprawdzonych porad
 • Jak zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym dzięki opiniom klientów (customer reviews): 7 wskazówek
 • Jak zaprojektować wzór karty produktu, który przyniesie wysoką konwersję?

  Zanim skończymy, musimy pamiętać o ostatniej kwestii.

  Wszystkie te wskazówki stosować należy we właściwy sposób. Prezentowany w tym poście cały wachlarz pomysłów, wskazówek oraz podrzucone szablony powinny stanowić dobre paliwo dla przyszłych testów.

  Jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, co sprawdzi się w Twoim sklepie, jest testowanie. Niestety, nie istnieje uniwersalna strategia optymalizacji e-commerce. Każda taktyka czy proponowane ulepszenie, o którym przeczytać powinno zostać zweryfikowane przeprowadzeniem własnych testów A/B (lub testów wielowymiarowych).

  Tak naprawdę najlepsza strategia – stosowana przez najlepiej prosperujące sklepy internetowe na świecie – to ciągły proces poprawiania, testowania i wdrażania. Z biegiem czasu wszystkie te drobne zmiany sumują się, owocując długoterminowym, stałym wzrostem współczynników konwersji.

  Paweł optymalizuje konwersję, szkoli, wdraża analitykę i dodatkowo zajmuje się marketingiem w Conversion. Jednak przede wszystkim Paweł jest nieskończoną kopalnią pomysłów, które napędzają naszą firmę. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie. Możecie przeczytać całą masę artykułów, które napisał oraz posłuchać go na konferencjach branżowych.

  : Tagi: co to jest karta produktu, ecommerce, karta charakterystyki produktu, karta katalogowa produktu, karta produktu, karta produktu przykład, karta produktu wzór, Optymalizacja konwersji, optymalizacja współczynnika konwersji, product page, Sklep internetowy, Współczynnik konwersji


  Karta charakterystyki produktu Asus E12001

  Bezpośredni link do pobrania Karta charakterystyki produktu Asus E12001

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Karta charakterystyki produktu Asus E12001