Konserwacja i usuwanie usterek 3m 1113040c

Konserwacja i usuwanie usterek 3m 1113040c to zestaw narzędzi do naprawy i konserwacji produktów 3M. Zestaw zawiera nożyce do cięcia i przecinania, śrubokręty do odkręcania śrub, pędzelki do czyszczenia i wszystko, co potrzebujesz do naprawy uszkodzonych produktów. Zestaw zawiera również instrukcje obsługi i instrukcje konserwacji, dzięki czemu możesz dowiedzieć się, jak najlepiej wykorzystać swój zestaw, aby naprawić i zachować swoje produkty 3M.

Ostatnia aktualizacja: Konserwacja i usuwanie usterek 3m 1113040c

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1. 1. ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1. 2. ) Nazwa zamawiającego: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1. 3. ) Oddział zamawiającego: Dział Techniczny

1. 4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934621

1. 5) Adres zamawiającego

1. 5. ) Ulica: ul. Stanisława Przybyszewskiego 102-104

1. ) Miejscowość: Wrocław

1. ) Kod pocztowy: 51-148

1. 4. ) Województwo: dolnośląskie

1. ) Kraj: Polska

1. 6. ) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1. 9. ) Adres poczty elektronicznej: tbs@tbs-wroclaw. com. pl

1. 10. ) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www. tbs-wroclaw. pl/

1. ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1. 7. ) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2. ) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2. ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2. ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi w zakresie wykonywania konserwacji i napraw dźwigów osobowych zamontowanych w budynkach mieszkalnych TBS Wrocław Sp. z o. o. oraz całodobowego dyżuru pogotowia dźwigowego i usuwania usterek

2. ) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb30f67e-e641-11ec-9a86-f6f4c648a056

2. ) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00197446

2. ) Wersja ogłoszenia: 01

2. ) Data ogłoszenia: 2022-06-07

2. 8. ) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2. 11. ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2. 14. ) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2. 16. ) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3. ) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tbs-wroclaw. logintrade. net/rejestracja/ustawowe. html

3. ) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3. ) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3. ) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tbs-wroclaw. html

3. ) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postepowaniu za pomocą Platformy nie podpisuje się oferty, a jedynie składa. Przed zaszyfrowaniem dokumentów należy je podpisać zgodnie z treścią SWZ. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:
3. podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. Podpis osobisty nie jest podpisem odręcznym.
3. Podpis zaufany – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający: a) dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie, o którym mowa w art. 20aa pkt 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, obejmujące: imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, b) identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, c) czas jego złożenia
3. Kontakt z upoważnioną osobą możliwy jest za pośrednictwem, platformy https://tbs-wroclaw. html
3. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej ― zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://tbs-wroclaw. html (zwana również: „Platformą Zakupową”, „Platformą”). Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne. Pełną obsługę techniczną platformy zakupowej świadczy firma Logintrade S. A. W przypadku ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt z infolinią techniczną +48 71 787 37 57; +48 71 787 35 34; +48 71 787 37 27; e-mail: helpdesk@logintrade. net
12. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pdf, doc, docx, rtf.
12. Zamawiający informuje, że platforma zakupowa umożliwia jednorazowe przesłanie plików o łącznej wielkości nie przekraczającej 50 MB. W związku z tym większe pliki zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) w celu nieprzekroczenia tej wielkości. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać za pośrednictwem platformy zakupowej https://tbs-wroclaw. html. Wyjaśnienia, odpowiedzi, modyfikacje, przy spełnieniu odpowiednich przesłanek, zostaną opublikowane na platformie zakupowej https://tbs-wroclaw. html
12. 12. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320); dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa. pl, tj. :
12. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
12. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych ― MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
12. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
12. włączona obsługa JavaScript,
12. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików. pdf,

3. ) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3. ) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3. ) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3. 15. ) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO”, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Spółka z o. z siedzibą 51-146 Wrocław, ul. Stanisława Przybyszewskiego 102/104.
1. wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bezp. info@gmail. com). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jak w tytule, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp
1. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi w zakresie wykonywania konserwacji i napraw dźwigów osobowych zamontowanych w budynkach mieszkalnych TBS Wrocław Sp. we Wrocławiu oraz całodobowego pogotowia dźwigowego i usuwania Usterek Technicznych. ”
1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. z 2021r. 1129 z późn. zm. ). 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania umowy, obejmuje cały czas trwania umowy. Ponadto informuję, że zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat), a umowa w sprawie zamówienia publicznego posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat). Po tym okresie przechowywania/przetwarzania dane będą zniszczone lub zanonimizowane
1. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3. ) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. c RODO. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4. ) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4. ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4. ) Numer referencyjny: ZZP. 360. 13. 2022

4. ) Rodzaj zamówienia: Usługi

4. ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4. ) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4. ) Liczba części: 2

4. ) Ofertę można składać na wszystkie części

4. ) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4. ) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji i napraw dźwigów osobowych oraz platform schodowych zamontowanych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Zamawiającego, położonych we Wrocławiu przy ulicach ul. Afgańskiej nr 2-14, Kazimierza Bieńkowskiego 20-22, Tadeusza Brzozy 21-25, oraz usługi całodobowego pogotowia dźwigowego przeznaczonego do uwalniania ludzi i usuwania usterek technicznych.
4. W budynkach mieszkalnych wymienionych w pkt. 1 zamontowane są następujące urządzenia: dźwigi osobowe OTIS – 11 urządzeń,
4. Zamówienie podzielone zostało na 2 części i oznaczone jako Zadanie nr 1, Zadanie nr 2,
4. 1 Zadanie nr 1 – dotyczy wykonywania konserwacji i napraw 7 dźwigów osobowych zamontowanych w dwóch budynkach mieszkalnych we Wrocławiu przy ulicach: ul. Afgańskiej nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 oraz wykonywania usługi całodobowego pogotowia dźwigowego przeznaczonego do uwalniania ludzi i usuwania usterek technicznych.

4. ) Główny kod CPV: 50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind

4. ) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4. ) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4. ) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4. ) Kryteria oceny ofert:

4. ) Sposób oceny ofert: 15. Zamawiający dokona oceny ofert dla każdej części odrębnie.
15. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu oraz złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu, spełniających wymogi SWZ. Zamawiający będzie w przedmiotowym postępowaniu oceniał oferty w oparciu o kryterium cenowe, które wynosi 100% tj. 100pkt
15. W ramach kryterium ceny zostały wydzielone dwa podkryteria tj. Podkryterium 1: Cena oferty – waga 50% - maksymalna liczba punktów do zdobycia 50
15. Podkryterium 2: Stawka roboczogodziny wraz z narzutami – waga 50%- maksymalna liczba punktów do zdobycia 50. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. W ramach podkryterium 1 „ Cena oferty ” punkty zostaną obliczone w oparciu o łączną cenę oferty zawartą w Formularzu ofertowym złożonym przez Wykonawcę zgodnie z poniższym wzorem
Punkty zostaną obliczone według poniższych zasad:
x 50%
Cmin - najniższa cena ofertowa spośród ocenianych ofert
Ci - cena ofertowa badanej oferty
50% - waga kryterium
15. Punkty przyznane w ramach podkryterium 1 „cena oferty” (C), zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen. W ramach podkryterium 2 – stawka roboczogodziny wraz z narzutami – punkty zostaną przyznane w oparciu o godzinową stawkę roboczogodziny kosztorysowej zawartą w Formularzu ofertowym złożonym przez Wykonawcę, zgodnie z poniższym wzorem:
Rg min
Rg = ---------------------------------x 100 x 50%
Rg b
Rg min - najniższa stawka roboczogodziny kosztorysowej spośród ocenianych ofert
Rg b - stawka roboczogodziny kosztorysowej badanej oferty
50% - waga kryterium
15. Punkty przyznane w ramach podkryterium 2 „ stawka roboczogodziny kosztorysowej” (Rg), zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen.

4. ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4. ) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4. ) Nazwa kryterium: Cena

4. ) Waga: 100

4. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4. 2 Zadanie nr 2 – dotyczy wykonywania konserwacji i napraw 4 dźwigów osobowych zamontowanych w budynku mieszkalnym we Wrocławiu przy ulicach ul. Kazimierza Bieńkowskiego nr 20-22 i Tadeusza Brzozy nr 21-25 oraz wykonywania usługi całodobowego pogotowia dźwigowego przeznaczonego do uwalniania ludzi i usuwania usterek technicznych. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5. ) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5. ) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 1 pkt 5

Art. 1 pkt 7

Art. 1 pkt 8

Art. 1 pkt 9

Art. 1 pkt 10

5. ) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5. ) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7. 4 dysponują zdolnością techniczną lub zawodową potwierdzającej zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, przejawiającą się następującym minimalnym poziomem zdolności tj. :
7. 1 Zadanie nr 1 i 2
a) posiada autoryzację firmy OTIS na wykonywanie konserwacji dźwigów osobowych OTIS,
b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - należycie wykonał lub wykonuje usługi mające w swoim zakresie konserwacje dźwigów, co najmniej 7 urządzeń, przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych.
Zamawiający wymaga by warunek był spełniony w następujący sposób:
- przez Wykonawcę samodzielnie;
- przez jeden podmiot samodzielnie, na zdolnościach którego polega Wykonawca;
- samodzielnie przez jednego z Wykonawców – w przypadku składania oferty wspólnej.
c) dysponuje osobami posiadającymi
- uprawnienia do konserwacji dźwigów elektrycznych, nadane przez jednostkę dozoru technicznego, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U z 2019r., poz. 667),
- świadectwo kwalifikacji E i D rozszerzone do wykonywania pomiarów elektrycznych.
Uprawnienia i kwalifikacje mogą być posiadane przez jedną osobę lub oddzielnie przez kilka osób.

5. ) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy: Tak

5. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9. 1 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy pzp.
9. 2 oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

5. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik nr 7 do SWZ
9. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ
9. dokument/ certyfikat potwierdzający, że Wykonawca jest autoryzowanym serwisantem lub też jest uprawniony do dokonywania napraw/ przeglądów od firmy OTIS – dla części, w której status autoryzowanego serwisanta jest elementem warunku udziału (tj. dla dźwigów objętych gwarancja).

5. ) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5. ) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5. ) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8. W postępowaniu mogą̨ wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31. 2014, str. 1) oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. z 2022 r. 835) dalej ustawa sankcyjna
8. Zamawiający informuje, że podstawa wykluczenia, o której mowa w ust. 2 będzie badana na podstawie oświadczenia składanego, w związku z art. 1 pkt 3 oraz 7 ust. 1 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
8. wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. UE L 134 z 20. 05. 2006, str. 1, ze zm. ), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. UE L 78 z 17. 03. 6, ze zm. ), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
8. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. : Dz. z 2022 r., poz. 593 ze zm. ) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z 2021 r. 217 ze zm. ) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6. ) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6. ) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6. ) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6. ) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6. ) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10. 18. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
10. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
10. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty. Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą. 19. W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7. 1 SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). 20. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z treścią Załącznika Nr 5 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 1 pkt 4, 5, 7-10 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dodatkowo członkowie Konsorcjum na podstawie art. 117 ust. 4 wskazują podziały zadań między podmiotami tworzącymi Konsorcjum, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (wzór załącznik nr 9 do SWZ)
10. 21. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z art. 4 Ustawy Pzp. 22. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

6. ) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7. ) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7. ) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7. ) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ

7. ) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7. ) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8. ) Termin składania ofert: 2022-06-15 12:00

8. ) Miejsce składania ofert: https://tbs-wroclaw. html

8. ) Termin otwarcia ofert: 2022-06-15 12:00

8. ) Termin związania ofertą: do 2022-07-14

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

KONSERWATOR-ELEKTRYK - Wrocław | Jobrapido. com
Wróć do wyników wyszukiwania:[[backlinkLabel]]

Wrocław - Dolnośląskie

Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Sp. z o. o.

Opublikowane nawww. hitpraca. pl24 sty 2023

Zakres obowiązków: zabezpieczenie i utrzymanie urządzeń i instalacji w należytym stanie, usuwanie usterek, uszkodzeń oraz wykonywanie drobnych remontów urządzeń i instalacji. Spółka oferuje bogaty pakiet socjalny.Praca w hali ORBITA ul. Wejherowska 34 Wrocław, na umowę o pracę, po okresie próbnym umowa na czas określony lub nieokreślony. Praca w godzinach 7:00-15:00Kontakt z pracodawcą: tomasz. pilch@spartan. wroc. pl lub 605767942.
Inne wymagania
wykształcenie zas. zawodowe, staż pracy 1 rok, praca na wysokości powyżej 3m, SEP- uprawnienia elektryczne
Rodzaj zatrudnienia
Umowa o pracę na okres próbny
System wynagradzania
Czasowy ze stawką miesięczną
Zmianowosc
dwie zmiany
Wyksztalcenia
zasadnicze zawodowe

Zobacz wszystkoZobacz mniej

PL

Uzupełnianie paliwa (ryc. A)

Nigdy nie należy uzupełniać paliwa, gdy maszyna

jest włączona. Po wyłączeniu należy pozwolić

maszynie ostygnąć przez co najmniej 15 minut przed

uzupełnieniem paliwa. Zawsze używać paliwa, które

spełnia następujące specyfikacje: benzyna bezołowiowa

przynajmniej 85-oktanowa

Nie palić tytoniu w pobliżu maszyny i paliwa. Nie należy

uzupełniać paliwa w obecności iskier, płomieni lub

otwartego ognia.

Zdjąć pokrywę (5) z otworu wlewowego.

Ostrożnie wlać paliwo przez otwór wlewowy. Nie należy napełniać

zbiornika powyżej górnej części filtra paliwa.

Założyć pokrywę z powrotem na otwór wlewowy.

Uruchamianie silnika (ryc. A & B)

Upewnić się, że nie jest podłączony żaden odbiornik.

Przekręcić kurek paliwa (10) w położenie otwarte "ON".

Całkowicie wyciągnąć ssanie (11).

Wyłącznik (1) należy ustawić w położeniu włączonym "ON".

Łagodnie pociągnić linkę rozrusznika (12) aż do wyczuwalnego

oporu.

Mocno pociągnić linkę rozrusznika. Czynności powtarzać aż do

uruchomienia silnika.

Powoli wciskać ssanie do położenia wyjściowego.

Instrukcja użytkowania

Uruchomić silnik zgodnie z powyższymi instrukcjami.

Aby podłączyć urządzenie lub maszynę elektryczną, należy włożyć

wtyczkę do gniazda zasilania prądu przemiennego (6).

Układ zabezpieczający przed przeciążeniem (ryc. A)

W przypadku przeciążenia lub spięcia mechanizm zabezpieczający

przerywa obwód.

Przed przełączeniem zerowania (4) odczekać przynajmniej minutę.

Wyłączanie (ryc. A)

Wyłącznik (1) ustawić w położeniu wyłączonym "OFF".

Przekręcić kurek paliwa (10) w położenie zamknięte "OFF".

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Regularne czyszczenie i konserwacje maszyny mają fundamentalne

znaczenie dla jej prawidłowego i długotrwałego funkcjonowania.

Nie wykonywać czyszczenia ani konserwacji silnika

podczas pracy.

Nie palić tytoniu w czasie wykonywania poniższych

czynności. Nie pracować w pobliżu iskier, płomieni lub

Regularnie czyścić szczeliny wentylacyjne.

Wymiana oleju (ryc. A)

Olej należy wymienić po pierwszych 20 godzinach pracy a następnie

co 100 godzin lub co 6 miesięcy.

Umieścić pojemnik odbiorczy pod miejscem spuszczania oleju.

Wyjąć bagnetowy miernik poziomu (9) z otworu napełniania.

Odkręcić nakrętkę spustu oleju (8).

Lekko przechylić urządzenie do przodu, aby usunąć cały olej.

Ponownie założyć nakrętkę i mocno ją dokręcić.

Do skrzyni korbowej nalać odpowiednią ilość oleju.

Włożyć bagnetowy wskaźnik poziomu.

36

Sprawdzanie poziomu oleju (ryc. A)

Przed uruchomieniem silnika zawsze sprawdzać poziom oleju.

Oczyść bagnetowy wskaźnik poziomu oleju.

Włożyć bagnetowy wskaźnik do otworu do napełniania na kilka

sekund, a następnie wyjąć go ponownie.

Sprawdzić poziom oleju. Poziom oleju powinien znajdować się

pomiędzy najwyższym i najniższym dopuszczalnym poziomem.

Jeżeli poziom jest poniżej znaku minimum, należy go uzupełnić.

– Użyć lejka, by uniknąć rozlania.

– W celu ułatwienia napełnienia przechylić maszynę lekko do tyłu.

Założyć bagnetowy wskaźnik napełnienia.

Czyszczenie filtra powietrza (ryc. A & C)

Filtr powietrza czyścić co 50 godzin pracy.

Poluzować dwa wsporniki zaciskowe (14).

Zdjąć pokrywę (13).

Wyjąć filtr powietrza (15) z pokrywy (16).

Oczyść filtr spirytusem lub etanolem.

Poluzować filtr. Nie skręcać!

Zanurzyć filtr w zbiorniku z czystym olejem silnikowym.

Wyjąć filtr i zamontować do urządzenia.

Ponownie włożyć filtr.

Ponownie założyć pokrywę.

Czyszczenie filtra paliwa (ryc. D)

Wyjąć filtr paliwa (17) z otworu wlewowego.

Oczyścić filtr spirytusem lub etanolem.

Wysuszyć filtr używając miękkiej ściereczki.

Wymienić filtr w otworze wlewowym.

Czyszczenie filtra w przewodzie paliwa.

Filtry w kurku paliwa i w odstojniku należy czyścić w podanych

okreasach, by uniknąć zatkania.

Filtry należy czyścić benzyną.

Sprawdzanie świecy zapłonowej (ryc. F & G)

Odłączyć przewód (18) od świecy zapłonowej.

Wykręcić świecę zapłonową (19) używając klucza do świec.

Oczyścić elektrodę (20) szczotką drucianą.

Sprawdzić przerwę międzyelektrodową (prawidłowa wielkość

0, 7 - 0, 8 mm) i wyregulować w razie konieczności.

Wymienić świecę zapłonową.

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

Jeżeli maszyna nie działa prawidłowo, należy wykonać następujące

czynności w celu usunięcia problemu. Jeżeli problemu nie można

usunąć samodzielnie, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Silnik nie daje się uruchomić

Sprawdzić, czy kurek paliwa jest otwarty.

Sprawdzić, czy w zbiorniku jest paliwo.

Sprawdzić, czy wyłącznik znajduje się w pozycji "ON".

Pociągnąć mocniej za linkę rozrusznika.

Sprawdzić, czy przewód jest zamocowany na świecy zapłonowej.

Oczyścić świecę zapłonową i sprawdzić przerwę międzyelektrodową.

Silnik pracuje nierównomiernie

Sprawdzić, czy świeca zapłonowa jest prawidłowo umieszczona.

Sprawdzić, czy zastosowano odpowiednie paliwo.

Konserwacja i usuwanie usterek 3m 1113040c

Bezpośredni link do pobrania Konserwacja i usuwanie usterek 3m 1113040c

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konserwacja i usuwanie usterek 3m 1113040c