Podręcznik instalacji sprzętu i bezpieczeństwa Aeg Lavatherm 57720 Electronic

Podręcznik instalacji sprzętu i bezpieczeństwa Aeg Lavatherm 57720 Electronic jest przeznaczony do przeprowadzania instalacji i konserwacji suszarki bębnowej. Zawiera on szczegółowe informacje na temat bezpiecznego użytkowania, zabezpieczeń, programów i funkcji suszarki. Podręcznik zawiera również informacje na temat instalacji, konserwacji i czyszczenia, a także instrukcje dotyczące naprawy i wymiany części. Dzięki Podręcznikowi instalacji sprzętu i bezpieczeństwa Aeg Lavatherm 57720 Electronic można w pełni wykorzystać i cieszyć się z bezpiecznego i niezawodnego działania suszarki.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji sprzętu i bezpieczeństwa Aeg Lavatherm 57720 ElectronicINSTRUKCJA OBS UGI

KONDENSACYJNA
SUSZARKA DO BIELIZNY

LAVATHERM
57720
AEG

2

SPIS TRE CI
CHARAKTERYSTYKA SUSZARKI................................................................... 9
EKSPLOATACJA SUSZARKI.......................................................................... 10
PRZED PIERWSZYM SUSZENIEM................................................................ 12
SUSZENIE....................................................................................................... 13
TABELA Z PROGRAMAMI.............................................................................. 18
INFORMACJE DOTYCZ CE KONSERWACJI ODZIE! Y.............................. 19
MYCIE I KONSERWACJA............................................................................... 20
OBJAWY I PRZYCZYNY ZAK " ÓCE$ W FUNKCJONOWANIU SUSZARKI. 21
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI.................................................. 24
PROGRAMOWANIE SUSZARKI..................................................................... 26
DANE TECHNICZNE....................................................................................... 27
POD " CZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ....................................... 28
WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA................................................................ 28
AUTORYZOWANY SERWIS........................................................................... 29

3

Szanowni Klienci!
Przed przyst-pieniem do pod/-czenia i eksploatacji suszarki do bielizny
prosimy o dok/adne przeczytanie instrukcji obs/ugi.
Na pierwszych stronach podano istotne wskazówki dotycz-ce bezpiecze9stwa, których nale;y bezwzgl & lt; dnie przestrzega=. Instrukcj & lt; obs/ugi
nale;y zachowa=, aby w razie konieczno & gt; ci móc z niej skorzysta=. W
przypadku sprzeda;y urz-dzenia nale;y pami & lt; ta= o przekazaniu instrukcji obs/ugi nowemu u;ytkownikowi.
Prosimy o zwrócenie uwagi na znak,, Trójk-t ostrzegawczy" i/lub wyra & lt; enia,, Ostrze;enie",,, Ostro;nie",,, Uwaga". S & gt; to wskazówki o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeBstwa u & lt; ytkownika i prawidCowego funkcjonowania urz & gt; dzenia. Nale;y ich bezwzgl & lt; dnie przestrzega=.
Ten znak bFdzie pomocny PaBstwu podczas sukcesywnego zapoznawania siF z obsCug & gt; urz & gt; dzenia.

i

Informacje opatrzone tym znakiem maj & gt; charakter uzupeCniaj & gt; cy i dotycz & gt;
obsCugi oraz praktycznego u & lt; ytkowania urz & gt; dzenia.
Listek koniczyny oznacza rady i wskazówki dotycz & gt; ce ekonomicznego
u & lt; ytkowania urz & gt; dzenia w sposób przyjazny dla Hrodowiska naturalnego.

W rozdziale,, Objawy i przyczyny zakCóceB w funkcjonowaniu suszarki" podano
wskazówki dotycz & gt; ce postFpowania w przypadku wyst & gt; pienia zakCóceB i sposób usuwania ich przez u & lt; ytkownika.
Je & lt; eli nie bFd & gt; PaBstwo w stanie usun & gt; K zakCócenia samodzielnie zgodnie z
podanymi wskazówkami, wtedy nale & lt; y zgCosiK usterkF do autoryzowanego
zakCadu serwisowego.
D & gt; & lt; ymy do ulepszania naszych wyrobów i podnoszenia jakoHci Hwiadczonych
usCug.
Personel autoryzowanych zakCadów serwisowych sCu & lt; y PaBstwu pomoc & gt; w
usuwaniu usterek technicznych.

WSKAZÓWKI DOTYCZCCE BEZPIECZEDSTWA
BezpieczeBstwo urz & gt; dzeB elektrycznych marki AEG odpowiada wymogom
technicznym zawartym w ustawie o bezpieczeBstwie urz & gt; dzeB elektrycznych.
Jako producent jesteHmy zobowi & gt; zani do przedstawienia PaBstwu wskazówek
dotycz & gt; cych bezpiecznego u & lt; ytkowania urz & gt; dzenia.
Bezpiecze9stwo ogólne
o Naprawy urz & gt; dzenia mo & lt; e wykonywaK wyC & gt; cznie personel autoryzowanych
zakCadów serwisowych. Naprawy wykonywane przez osoby bez kwalifikacji
4

o

o

o
mog & gt; stwarzaK zagro & lt; enie dla u & lt; ytkownika. W przypadku usterki nale & lt; y
zwróciK siF do autoryzowanego zakCadu serwisowego AEG.
Przed wC & gt; czeniem suszarki nale & lt; y sprawdziK, czy dane zamieszczone na
tabliczce znamionowej (tj. napiFcie nominalne, rodzaj pr & gt; du) odpowiadaj & gt;
parametrom elektrycznym w instalacji elektrycznej, do której urz & gt; dzenie ma
byK podC & gt; czone. WartoHK wymaganego zabezpieczenia podana jest równie & lt;
na tabliczce znamionowej.
Suszarki nie wolno w/-cza=, je & gt; li:
instalacja elektryczna jest uszkodzona;
przewód zasilaj & gt; cy jest uszkodzony;
uszkodzenia w obrFbie panelu steruj & gt; cego, blatu i cokoCu spowoduj & gt; swobodny dostFp do wnFtrza urz & gt; dzenia.
Przed przyst & gt; pieniem do mycia lub wykonywania czynnoHci konserwacyjnych nale & lt; y odC & gt; czyK suszarkF od sieci zasilania elektrycznego wyjmuj & gt; c
wtyczkF z gniazdka lub (przy podC & gt; czeniu staCym) wyC & gt; czyK wC & gt; cznik bezpieczeBstwa znajduj & gt; cy siF w skrzynce z bezpiecznikami (lub wykrFciK bezpiecznik).
W przypadku dCu & lt; szej przerwy w u & lt; ywaniu urz & gt; dzenia nale & lt; y odC & gt; czyK je od
zasilania.
Wyjmuj & gt; c wtyczkF z gniazdka nale & lt; y chwyciK za wtyczkF, a nie ci & gt; gn & gt; K za
przewód zasilaj & gt; cy.
Nie wolno opieraK siF o otwarte drzwiczki suszarki, gdy & lt; urz & gt; dzenie mo & lt; e
siF przewróciK.
Suszarki nie wolno polewaK strumieniem wody. Ryzyko pora & lt; enia pr & gt; dem.
OsCona & lt; arówki oHwietlenia wewnFtrznego bFbna musi byK przykrFcona.
Przy zamykaniu drzwi zwróciK uwagF, aby bielizna nie zostaCa zakleszczona
miFdzy obudow & gt;, a drzwiami.
JeHli zostanie przerwany program suszenia w celu wyjFcia bielizny, nale & lt; y
pamiFtaK, & lt; e bFben i znajduj & gt; ca siF w nim bielizna s & gt; gor & gt; ce.
Nie u & lt; ywaK przedCu & lt; aczy i rozgaCFziaczy do podC & gt; czenia urz & gt; dzenia. Ryzyko przegrzania i po & lt; aru.

Bezpiecze9stwo dzieci
o ZwróciK uwagF na dzieci, które bawi & gt; c siF urz & gt; dzeniami elektrycznymi czFsto nie dostrzegaj & gt; niebezpieczeBstwa. Podczas pracy suszarki nale & lt; y zapewniK dzieciom wCaHciw & gt; opiekF. Dzieciom nie wolno bawi= si & lt; urz-dzeniem. Istnieje niebezpiecze9stwo zamkni & lt; cia si & lt; w b & lt; bnie suszarki.
o CzFHci opakowania (np. folia, styropian) stwarzaj & gt; powa & lt; ne niebezpieczeBstwo dla dzieci. Niebezpiecze9stwo uduszenia si & lt;. Elementy opakowania
nale & lt; y przechowywaK w miejscu niedostFpnym dla dzieci.
o Urz & gt; dzenie nale & lt; y tak zabezpieczyK, aby do bFbna nie weszCy dzieci lub np.
zwierzFta domowe.
Przeznaczenie urz-dzenia
o Ze wzglFdów bezpieczeBstwa nie wolno dokonywaK przeróbek lub zmian
parametrów urz & gt; dzenia.
5

o Suszarka sCu & lt; y do suszenia bielizny na u & lt; ytek gospodarstwa domowego.
JeHli bFdzie u & lt; ytkowana niezgodnie z przeznaczeniem lub nieprawidCowo
obsCugiwana, producent nie odpowiada za ewentualne szkody.
o W suszarce wolno suszyK tylko bieliznF pran & gt; w wodzie. Bielizna przeznaczona do suszenia nie mo & lt; e zawieraK Hrodków Catwopalnych, rozpuszczalników (np. benzyny, alkoholu, Hrodków do usuwania plam). Zagro;enie po;arem i eksplozj-.
o W suszarce nie wolno suszyK odzie & lt; y z wykoBczeniami z gumy piankowej
lub innego podobnego materiaCu. Zagro;enie po;arem.
o Nie u & lt; ywaK pCynów zmiFkczaj & gt; cych podczas suszenia odzie & lt; y.
o Nie nale & lt; y suszyK odzie & lt; y zniszczonej, postrzFpionej, z wypeCnieniami itp.
Ryzyko po & lt; aru.
o Nie suszyK odzie & lt; y z metalowymi usztywnieniami (np. biustonosze z fiszbinami), gdy & lt; mog & gt; one spowodowaK uszkodzenie suszarki.
o Elementy usztywniane mogF przykryK otwory wylotowe powietrza. Otwory
bFd & gt; zasConiFte tak & lt; e w przypadku przeCadowania bFbna. Nie przekraczaK
maksymalnego wsadu 5 kg.
o Nie suszyK tkanin, które zawieraj & gt; substancje lub przedmioty palne (zapalniczki, spray'e itp. ). Ryzyko po & lt; aru lub eksplozji.
o Po ka & lt; dym suszeniu nale & lt; y oczyHciK filtr.
o Regularnie czyHciK zbiornik na wodF.
o W przypadku ustawienia suszarki na pralce nie nale & lt; y kCaHK na wierzchu
& lt; adnych przedmiotów, gdy & lt; mog & gt; spaHK w trakcie suszenia.
Ustawienie, pod/-czenie, eksploatacja
o SprawdziK, czy suszarka nie zostaCa uszkodzona podczas transportu. W
& lt; adnym wypadku nie wolno podC & gt; czaK uszkodzonego urz & gt; dzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeB transportowych nale & lt; y zwróciK siF do miejsca, w którym zakupili PaBstwo suszarkF.
o JeHli suszarka ma byK przenoszona, nale & lt; y usun & gt; K osConF cokoCu.
o Suszarki nie wolno ustawiaK w pomieszczeniu nara & lt; onym na oddziaCywanie
niskich temperatur (zagro & lt; enie zamarzniFcia).
o SuszarkF nale & lt; y ustawiK na gCadkim i równym podCo & lt; u.
o W przypadku ustawienia urz & gt; dzenia obok kuchni gazowej, wFglowej lub
elektrycznej nale & lt; y pomiFdzy suszark & gt; i kuchni & gt; zamontowaK pCytF izolacyjn & gt; z materiaCu ognioodpornego (wymiary 85 x 57, 5 cm).
o Suszarki nie ustawiaK na wykCadzinie dywanowej z dCugim wCosem, poniewa & lt; mo & lt; e zostaK zakCócona prawidCowa cyrkulacja powietrza w otworach
wentylacyjnych.
o Po instalacji suszarki wtyczka musi byK dostFpna.
o Zgodnie z technicznymi warunkami zakCadu energetycznego staCe podC & gt; czenie suszarki do instalacji elektrycznej mo & lt; e wykonaK wyC & gt; cznie elektryk z
odpowiednimi uprawnieniami.

6

i

WSKAZÓWKI OGÓLNE

o Usztywniana lub krochmalona bielizna pozostawia na bFbnie osad ze Hrodka usztywniaj & gt; cego i dlatego takiej bielizny nie nale & lt; y suszyK w suszarce.
o JeHli przekrocz & gt; PaBstwo iloHK wsadu bielizny podan & gt; w tabeli programów,
wysuszona bielizna bFdzie pognieciona. W przypadku suszenia bardzo delikatnych tkanin wolno wkCadaK jednorazowo do bFbna najwy & lt; ej 1, 5 kg bielizny.
o Dla PaBstwa informacji: zu & lt; ycie tkaniny w 70 procentach nastFpuje podczas
noszenia, 20 procent podczas prania i tylko 10 procent podczas suszenia w
suszarce. W tym modelu suszarki resztki zmechaconej tkaniny gromadz & gt;
siF w filtrze. Podczas suszenia w suszarce na kilogram odzie & lt; y przypada
tylko ok. 0, 03 gramów resztek zmechaconej tkaniny.

USUNIFCIE OPAKOWANIA I ZUGYTEGO URZCDZENIA
Informacje dotycz-ce opakowania urz-dzenia
Opakowanie urz & gt; dzenia nale & lt; y usun & gt; K zgodnie z obowi & gt; zuj & gt; cymi przepisami
o ochronie Hrodowiska. Wszystkie materiaCy u & lt; yte do produkcji wszystkich
elementów opakowania s & gt; nieszkodliwe dla Hrodowiska naturalnego i nadaj & gt;
siF do bezpiecznego skCadowania lub spalania w urz & gt; dzeniach sCu & lt; & gt; cych do
tego celu.
Równie & lt; tworzywa sztuczne nadaj & gt; siF do ponownego przetworzenia:
o zewnFtrzna powCoka i worki plastikowe we wnFtrzu wykonane s & gt; z polietylenu (oznaczenie symbolem & gt; PE & lt;);
o elementy zabezpieczenia wykonane s & gt; z pianki polistyrenowej bez zawartoHci freonu (oznaczenie symbolem & gt; PS & lt;).
CzFHci kartonowe wykonano z makulatury i nale & lt; y je przekazaK do miejsca
zbiórki surowców wtórnych.
Usuni cie zu ytego urz dzenia
OSTRZEGENIE
Je & gt; li stara suszarka ma by= usuni & lt; ta z gospodarstwa domowego,
nale;y wyj-= wtyczk & lt; z gniazdka, odci-= przewód zasilaj-cy, wtyczk & lt; razem z resztk- przewodu usun-= i unieruchomi= zamek drzwi,
aby uniemo;liwi= zamkni & lt; cie si & lt; dzieci w b & lt; bnie podczas zabawy.
Zu & lt; yte urz & gt; dzenie przeznaczone do usuniFcia z gospodarstwa domowego nale & lt; y przekazaK do odpowiedniego oHrodka recyklingu.
WSKAZÓWKI DOTYCZCCE OCHRONY KRODOWISKA NATURALNEGO
o JeHli bielizna bFdzie suszona w suszarce nale & lt; y zrezygnowaK z pCynu
zmiFkczaj & gt; cego. Po wysuszenia w suszarce bielizna bFdzie miFkka i puszysta równie & lt; bez dodawania pCynu zmiFkczaj & gt; cego.
o Przed wCo & lt; eniem bielizny do bFbna nale & lt; y j & gt; rozluSniK. W ten sposób zapobiega siF pognieceniu odzie & lt; y.
7

o Po praniu nale & lt; y bieliznF dokCadnie odwirowaK, poniewa & lt; dobrze odwirowana bielizna wymaga krótszego czasu suszenia, a zatem zostaje zu & lt; yta
mniejsza iloHK energii elektrycznej. SzczegóCowe dane dotycz & gt; ce zu & lt; ycia i
koszty w zale & lt; noHci od liczby obrotów wirówki podano w poni & lt; szej tabeli.
Dane dotycz & gt; wsadu 5 kg bielizny suszonej przy ustawieniu programu 3
,, Bawe/na do szafy".
TABELA 1
Odwirowanie
resztki wilgoci
Pr d. wirowania / min
W%
w litrach
800
3, 5
70
1000
3, 0
59
1200
2, 7
53
1400
2, 5
50
1600
2, 2
44

Program suszenia
czas suszenia
zu ycie energii
w minutach
w kWh
90
85
75
2, 6
65
2, 5

o Nie zasCaniaK otworów wentylacyjnych w podstawie suszarki.
o Pomieszczenie, w którym stoi suszarka musi byK odpowiednio wentylowane.
o Suszarka pracuje oszczFdnie, jeHli przestrzegaj & gt; PaBstwo iloHci wsadu
podanych w tabeli. WykorzystywaK maksymalnie zalecan & gt; iloHK wsadu bielizny.
o WybieraK program suszenia odpowiedni dla rodzaju suszonej bielizny i iloHci. W ten sposób suszarka pracuje najbardziej ekonomicznie.
TABELA 2
Warto & gt; ci zu;ycia
Zu ycie energii
w kWh

Czas trwania
w minutach

3, 5

90

Bawe na,, Do prasowania" 1)
8

2)

wsadu
w kg

Bawe na,, Do szafy" 1)

1)

Ilo

2, 8

70

Tkaniny delikatne
,, Do szafy" 2)

1, 3

35

Bielizna odwirowana przy 800 obrotach na minutF.
Bielizna odwirowana przy 1000 obrotach na minutF.

,, Do prasowania") jest zbyt maCa w
JeHli iloHK bielizny (np. w programie 5
stosunku do wybranego stopnia wysuszenia, powinni PaBstwo ze wzglFdów
ekonomicznych suszyK stopniowo:
napeCniK suszarkF i wybraK program 5
,, Do prasowania". Po zakoBczeniu
programu wyj & gt; K bieliznF. PozostaC & gt; bieliznF wysuszyK ustawiaj & gt; c program 3
,, Do szafy".
o WC & gt; czenie funkcji,, Suszenie oszcz & lt; dzaj-ce" poprzez wciHniFcie przycisku jest uzasadnione tylko przy wsadzie do 2, 5 kg bielizny.
o Po ka & lt; dym suszeniu nale & lt; y czyHciK filtr.
o Po ka & lt; dym suszeniu nale & lt; y opró & lt; niaK zbiornik na wodF kondensacyjn & gt;.
Zebran & gt; wodF kondensacyjn & gt; mo & lt; na u & lt; yK jako wodF destylowan & gt;. Jednak & lt; e
przed u & lt; yciem nale & lt; y przelaK j & gt; przez filtr papierowy.
UWAGA!
Woda kondensacyjna jest niezdatna do picia i nie nadaje si & lt; do celów spo;ywczych.
o Regularnie czy & gt; ci= wymiennik ciep/a.
Regularne czyszczenie wymiennika ciepCa pozwala na ekonomiczniejsze zu & lt; ycie energii elektrycznej.

CHARAKTERYSTYKA SUSZARKI
o Programator sCu & lt; y do ustawiania programu i czasu suszenia.
Sygna/ akustyczny rozbrzmiewa w okreHlonych odstFpach czasowych
po zakoBczeniu programu; ustawiany dodatkowo.
Przycisk suszenia oszcz & lt; dzaj-cego nale & lt; y wcisn & gt; K w przypadku suszenia delikatnych tkanin.
o Ustawienie czasu startu programu suszenia
RozpoczFcie (start) programu mo & lt; na przesun & gt; K w zakresie od 1 do 19
godzin (np. na czas wC & gt; czenia nocnej taryfy).
o Wy & gt; wietlacz
Na wyHwietlaczu wskazywane s & gt; nastFpuj & gt; ce informacje:
przewidywany czas trwania programu lub czas, jaki pozostaC do jego zakoBczenia;
ustawienie czasu startu programu (przesuniFcie czasu rozpoczFcia programu lub czas, jaki pozostaC do rozpoczFcia programu);
kod usterki.
o WskaNnik stopnia wysuszenia bielizny
o WskaNnik przebiegu programu
o Mo;liwo & gt; = programowania na staCe przebiegu programu odpowiednio do
PaBstwa potrzeb.

9

EKSPLOATACJA SUSZARKI
Widok z przodu

1. Panel steruj-cy

2. Zbiornik na wod & lt; kondensacyjn- z uchwytem
3. Filtr
4. Drzwi (mo;liwo & gt; = prze/o;enia zawiasów)
5. Wymiennik ciep/a (za os/on- coko/u)
6. Nó;ki regulacyjne (mo;liwo & gt; = regulacji wysoko & gt; ci wszystkich
nó;ek)
7. Otwór wentylacyjny
8. Tabliczka znamionowa
9. Garówka o & gt; wietlenia wewn & lt; trznego b & lt; bna

10

PANEL STERUJ#CY

A Programator
sCu & lt; y do ustawiania programów suszenia.
B WskaNnik stopnia wysuszenia bielizny
wskazuje osi & gt; gniFty stopieB wysuszenia, dziFki czemu mog & gt; PaBstwo we wCaHciwym czasie wyj & gt; K okreHlone sztuki odzie & lt; y podczas programu suszenia.
C Blok przycisków i wskaNników
Przycisk,, SYGNA AKUSTYCZNY": jeHli przycisk zostaC wciHniFty, wtedy po zakoBczeniu suszenia rozbrzmiewa sygnaC akustyczny przypominaj & gt; cy o koniecznoHci wyjFcia bielizny z bFbna.
Przycisk,, SUSZENIE OSZCZFDZAJCCE": opcja przeznaczona do suszenia delikatnych tkanin.
,, DRZWI": sCu & lt; y do otwierania drzwi suszarki, gdy jest wC & gt; czoPrzycisk
na.
/
Przycisk,, START/PRZERWA": po wciHniFciu przycisku mo & lt; na
wC & gt; czyK lub przerwaK program.
Przycisk,, USTAWIENIE CZASU STARTU": sCu & lt; y do ustawiania czasu
startu programu w zakresie od 1 do 19 godzin; sygnalizacja na wyHwietlaczu,, Programowanie czasu".
Wy & gt; wietlacz wielofunkcyjny/Wy & gt; wietlacz,, Czas przebiegu": wskazuje
przewidywany czas trwania programu lub czas pozostaCy do zakoBczenia
suszenia ustawionego programu; przy opóSnionym czasie startu (przycisk
,, Ustawienie czasu startu") wskazuje czas pozostaCy (w godzinach) do
rozpoczFcia programu suszenia. JeHli wyst & gt; pi & gt; zakCócenia w pracy suszarki, zostaje wskazany kod usterki (C i cyfra).
D WskaNnik przebiegu programu
zapala siF lampka kontrolna odpowiadaj & gt; ca aktualnie trwaj & gt; cej fazie suszenia.
E Wskazówki dla u;ytkownika:
,, WYMIENNIK CIEP A": oczyHciK wymiennik ciepCa.
WskaSnik
,, ZBIORNIK NA WODF KONDENSACYJNC":
WskaSnik
opró & lt; niK zbiornik.
WskaSnik
,, FILTR": wyczyHciK filtr.
Uwaga: wskaSniki gasn & gt; dopiero po wyC & gt; czeniu programu.
11

PROGRAMATOR
o Pozycja O,, Wy/-czony"
Suszarka jest wyC & gt; czona.
,, O & gt; wietlenie"
o Pozycja
przy otwartych drzwiach zostaje wC & gt; czone wewnFtrzne oHwietlenie bFbna.
o Grupa programów 1 - 6,, Bawe/na"
W tej grupie znajd & gt; PaBstwo programy
do suszenia tkanin baweCnianych i lnianych. Maksymalny wsad: 5 kg.
,, Tkaniny
o Grupa programów 7 - 9
mieszane"
W tej grupie znajd & gt; PaBstwo wszystkie programy do suszenia tkanin mieszanych i syntetyków. Maksymalny wsad: 2, 5 kg.
o Programy czasowe
przewidziane s & gt; do dodatkowego suszenia bielizny lub suszenia wsadu poni & lt; ej 1 kg.
o Program
,, atwe prasowanie"
Specjalny program suszenia tkanin i ochron & gt; przed pognieceniem. Maksymalny wsad: 1 kg.
o Program,, We/na"
Program do odHwie & lt; enia weCnianych tkanin (suszonych - rozCo & lt; onych pCasko).
o Program
,, Od & gt; wie;anie"
Do odHwie & lt; ania tkanin i Cagodnego czyszczenia z u & lt; yciem Hrodków do
czyszczenia na sucho (przestrzegaK wskazówek producenta).
Czas trwania programu: 35 minut.

PRZED PIERWSZYM SUSZENIEM
BFben suszarki nale & lt; y wytrzeK wilgotn & gt; szmatk & gt; lub wCo & lt; yK wilgotne
szmatki i wykonaK krótki program suszenia (20 minut).
KOLEJNO) CZYNNO CI
o BieliznF dobrze odwirowaK.
o PrzygotowaK bieliznF do suszenia.
o OtworzyK drzwi i wCo & lt; yK bieliznF do bFbna.
o Zamkn & gt; K drzwi. Uwaga: nie przytrzasn & gt; K bielizny drzwiami.
o UstawiK wybrany program suszenia
programatorem
lub wcisn & gt; K odpowiednio przycisk,, Sygna/ akustyczny" lub
oszcz & lt; dzaj-ce".
o UstawiK czas startu.
START/PAUZA.
o WC & gt; czyK program wciskaj & gt; c przycisk
12

,, Suszenie

Podczas trwania programu mo & lt; na otworzyK drzwi suszarki, aby doCo & lt; yK dodatkow & gt; bieliznF lub wyj & gt; K okreHlone sztuki odzie & lt; y.
Po zako9czeniu programu
KONIEC i
OCHRONA PRZED POGNIECENIEM s & gt; podHwieWskaSnik
tlone, rozlega siF sygnaC akustyczny - je & lt; eli wC & gt; czony, rozpoczyna siF faza
ochrony przed pognieceniem):
o Wyj & gt; K bieliznF z bFbna.
o Opró & lt; niK zbiornik na wodF kondensacyjn & gt;.
o WyczyHciK filtr.
JeHli Hwieci siF wskaSnik
,, Wymiennik ciep/a":
o NiezwCocznie nale & lt; y wyczyHciK wymiennik ciepCa.
o WyC & gt; czyK suszarkF ustawiaj & gt; c programator w poCo & lt; eniu O OFF (wyC & gt; czony).

SUSZENIE
PRZYGOTOWANIE BIELIZNY DO SUSZENIA
o Aby unikn & gt; K uszkodzenia odzie & lt; y i suszarki, nale & lt; y zamkn & gt; K zamki bCyskawiczne, pozapinaK guziki na poszwach, luSne paski np. fartuszków zawi & gt; zaK.
o Opró & lt; niK kieszenie.
o Usun & gt; K elementy metalowe (np. klamerki biurowe, zapinki zabezpieczaj & gt; ce
itp.
o Odzie & lt; z dwuwarstwowej tkaniny obróciK (kurtki z baweCnian & gt; podszewk & gt;
obróciK warstw & gt; baweCnian & gt; na zewn & gt; trz). Wtedy tkanina bFdzie lepiej wysuszona.
o RozluSniK odzie & lt;.

OTWORZYX DRZWI
W celu otworzenia drzwi suszarki nale & lt; y:
o nacisn & gt; K mocno drzwi suszarki (punkt naciHniFcia

)

lub
o jeHli suszarka jest wC & gt; czona - wcisn & gt; K przycisk

,, Drzwi".

W OGYX BIELIZNF DO BFBNA
o Przygotowan & gt; i rozluSnion & gt; bieliznF wCo & lt; yK do bFbna.
Zwróci= uwag & lt;, aby nie zatrzasn-= drzwiami odzie;y. W ten sposób
mo;na uszkodzi= tkanin & lt;.

13

USTAWIX PROGRAM SUSZENIA
Programatorem ustawiK odpowiedni program
suszenia (patrz tabela z programami).

Wcisn & gt; K (jeHli to konieczne) przycisk
,, Suszenie oszcz & lt; dzaj-ce".

,, Sygna/ akustyczny" lub

o Przycisk,, Sygna/ akustyczny"
Podczas fazy ochraniaj & gt; cej bieliznF przed pognieceniem (natychmiast po
zakoBczeniu suszenia) rozbrzmiewa sygnaC akustyczny w okreHlonych odstFpach czasu (patrz rozdziaC,, ZakoBczenie programu suszenia").
o Przycisk,, Suszenie oszcz & lt; dzaj-ce"
Ustawiony program wykonywany jest przy obni & lt; onej mocy nagrzewania.
Nacisn & gt; K przycisk
,, Suszenie oszcz & lt; dzaj-ce" w przypadku suszenia
odzie & lt; y oznaczonej nastFpuj & gt; cym symbolem konserwacji odzie & lt; y.
WC & gt; czenie funkcji suszenia oszczFdzaj & gt; cego zaleca siF do tekstyliów nieodpornych na wysok & gt; temperaturF (np. akryl, wiskoza).

USTAWIENIE CZASU STARTU
Za pomoc & gt; opcji ustawiania czasu startu mo & lt; na zaprogramowaK start programu suszenia w zakresie od 1 do 19 godzin.
UstawiK program.
Przycisk
,, Ustawienie czasu startu" naciskaK tak
dCugo, a & lt; na wyHwietlaczu,, Czas przebiegu" pojawi
siF wybrana liczba godzin do momentu startu programu.
Wcisn & gt; K przycisk
/
,, Start / Przerwa"
Po ustawieniu iloHci godzin suszarka rozpocznie automatycznie ustawiony
program suszenia. Na wskaSniku,, Czas przebiegu" zostaje wskazane,
za ile godzin rozpocznie siF ustawiony program suszenia. Ustawiony
wczeHniej czas startu mo & lt; na w ka & lt; dej chwili zmieniK.

W CCZENIE PROGRAMU SUSZENIA
/
,, Start / Przerwa".
Program suszenia rozpocznie siF. Na wskaSniku stopnia
wysuszenia i wskaSniku przebiegu programu mo & lt; na odczytaK przebieg suszenia.

14

WYJCX LUB DO OGYX DODATKOWC BIELIZNF
W ka & lt; dej chwili mo & lt; na przerwaK program suszenia, aby wyj & gt; K okreHlone sztuki odzie & lt; y lub wCo & lt; yK dodatkow & gt; bieliznF.
OtworzyK drzwi suszarki.
Bielizna i b & lt; ben mog- by= gor-ce.
Wyj & gt; K lub wCo & lt; yK dodatkow & gt; bieliznF.
Zamkn & gt; K drzwi suszarki.
suszenia.

/

,, Start / Przerwa", aby kontynuowaK program

ZAKODCZENIE PROGRAMU SUSZENIA
Krótko przed zakoBczeniem programu suszenia rozpoczyna siF faza sch/adzania bielizny. W tej fazie grzaCka jest wyC & gt; czona. Po fazie schCadzania jest
podHwietlony wskaSnik
KONIEC i OCHRONA PRZED POGNIECENIEM.
Teraz mo & lt; na wyj & gt; K bieliznF z bFbna bez zagro & lt; enia oparzenia siF.
Po programie suszenia wC & gt; cza siF automatycznie równie & lt; funkcja ochrony
odzie;y przed pognieceniem. Podczas fazy trwaj & gt; cej 30 minut bFben obraca
siF w okreHlonych odstFpach i w ten sposób bielizna jest luSna, puszysta i bez
zagnieceB.
JeHli zostaC wciHniFty przycisk,, Sygna/ akustyczny", rozbrzmiewa podczas
tej fazy sygnaC akustyczny w okreHlonych odstFpach czasu.
Bielizn & gt; nale & lt; y wyjmowaK w czasie fazy ochrony przed pognieceniem (zalecamy - jak najpóSniej).

WYJCX BIELIZNF
OtworzyK drzwi suszarki i wyj & gt; K z bFbna bieliznF.

OPRÓGNIX ZBIORNIK NA WODF KONDENSACYJNC
UWAGA:
Woda kondensacyjna jest niezdatna do picia i nie mo & lt; na jej u & lt; ywaK do
celów spo & lt; ywczych.
Po zakoBczeniu ka & lt; dego suszenia nale & lt; y opró & lt; niaK zbiornik na wodF
kondensacyjn & gt;. W ten sposób unika siF automatycznego przerwania programu suszenia z powodu caCkowitego napeCnienia zbiornika.

15

Poci & gt; gn & gt; K klapkF z uchwytem zbiornika na
wodF kondensacyjn & gt; i caCkowicie wysun & gt; K
zbiornik.

PokrywF zbiornika odwróciK w bok i wylaK
wodF kondensacyjn & gt;.
Zbiornik na wodF kondensacyjn & gt; ponownie
wCo & lt; yK do panelu steruj & gt; cego.
Je & lt; eli cykl suszenia jeszcze trwa:

START/PRZERWA,
aby wznowiK proces suszenia.

Zbiornik na wodF kondensacyjn & gt; mieHci ok. 3, 8 litra i wystarcza na wsad
5 g bielizny, która byCa odwirowana na 800 obrotów / minutF.

OCZYKCIX USZCZELKF DRZWI
PrzetrzeK uszczelkF drzwi wilgotn & gt; szmatk & gt;.

WYCZYKXIX FILTR
Aby zapewniK prawidCowe dziaCanie suszarki, nale & lt; y po ka & lt; dym suszeniu wyczyHciK filtr. SprawdzaK, czy w bFbnie nie pozostaCy wCókna i nitki: jeHli tak, nale & lt; y je wyj & gt; K.
Nacisn & gt; K w dóC przycisk odblokowuj & gt; cy
osConF filtra. OsCona odskoczy.
Wyj & gt; K filtr.
Usun & gt; K resztki zmechaconej tkaniny najlepiej wilgotn & gt; rFk & gt;.
Ponownie wCo & lt; yK filtr.

16

Nacisn & gt; K pokrywF filtra do momentu zatrzaHniFcia zamka osCony.

Bez filtra zamek osCony nie zatrzaHnie siF
i drzwiczki suszarki nie dadz & gt; siF zamkn & gt; K.
Nie wolno w/-cza= suszarki, je & gt; li filtr jest uszkodzony.

WYCZYKCIX WYMIENNIK CIEP A
JeHli zostanie podHwietlona lampka kontrolna
,, Wymiennik ciep/a" nale & lt; y
niezwCocznie wyczyHciK wymiennik ciepCa.
W przeciwnym razie suszarka mo & lt; e zostaK uszkodzona. Suszarka zu & lt; ywa
wiFcej energii elektrycznej podczas pracy z zanieczyszczonym wymiennikiem.
OtworzyK drzwi.
OdryglowaK i zdj & gt; K osConF cokoCu naciskaj & gt; c oba zaczepy.
Obie tarcze zabezpieczaj & gt; ce pokrFciK o
jedn & gt; czwart & gt; obrotu na zewn & gt; trz.
Wymiennik ciepCa wyj & gt; K z cokoCu trzymaj & gt; c za uchwyt.
Wymiennik ciepCa wyczyHciK u & lt; ywaj & gt; c
szczoteczki lub spCukaK strumieniem
wody. Równie & lt; szczeliny odwadniaj & gt; ce
na tylnej stronie wymiennika ciepCa musz & gt; byK dro & lt; ne.

UWAGA: Do mycia wymiennika ciepCa nie wolno u & lt; ywaK ostrych przedmiotów, gdy & lt; mo & lt; na go w ten sposób uszkodziK i wymiennik bFdzie nieszczelny.

17

Ponownie wCo & lt; yK wymiennik ciepCa i zaryglowaK. Obie tarcze zabezpieczaj & gt; ce nale & lt; y pokrFciK o jedn & gt; czwart & gt; obrotu do wewn & gt; trz. Napis,, topoben - en haut" musi znajdowaK siF u góry.
Ponownie zaCo & lt; yK osConF cokoCu.
Suszarki nie wolno u & lt; ywaK bez wymiennika ciepCa.

WY CCZYX SUSZARKF
PokrFtCo programatora ustawiK na pozycji O,, WyC & gt; czony".

TABELA Z PROGRAMAMI
Grupa programów do bawe/ny 1 - 6 Bawe/na
Symbole konserwacji odzie;y
; maksymalny wsad do 5 kg
Program

Rodzaj bielizny

Przyk%ady
bielizny / tkaniny

1

EXTRA
SUSZENIE

grube tkaniny wielowarstwowe wywyroby frotte, p aszcze k*pielowe
magaj*ce intensywnego suszenia

2

INTENSYWNE
grube tkaniny wymagaj*ce mocnego
wyroby frotte, r, czniki frotte
wysuszenia

DO SZAFY

tkaniny o -redniej grubo-ci wymaga- wyroby frotte, trykoty, r, czniki
j*cego mocnego wysuszenia
frotte

LEKKIE
cienkie tkaniny przeznaczone do
trykoty, koszulki bawe niane
prasowania

DO
PRASOWANIA

odzie. bawe niana lub lniana

MAGLOWANIA

bielizna bawe niana lub lniana przepo-ciel, obrusy
znaczona do maglowania

po-ciel, obrusy

Grupa programów do tkanin mieszanych 7 - 9
1)
Symbole konserwacji odzie;y
; maksymalny wsad do 2, 5 kg
grube tkaniny wielowarstwowe wySwetry, po-ciel, obrusy
cienkie tkaniny wymagaj*ce dodat- koszule, obrusy, odzie. dzieci, kowych czynno-ci (np. prasowanie) ca, skarpetki, bielizna osobista

Wcisn & gt; K przycisk

,, Suszenie oszcz & lt; dzaj-ce"!
18

Programy czasowe
Symbole konserwacji odzie;y

1)

; wsad poni;ej 1 kg

Mo & lt; na wybraK czas trwania programu suszenia 20 lub 40 minut, aby pojedyncze sztuki odzie & lt; y dosuszyK lub suszyK maC & gt; iloHK bielizny.
Wcisn & gt; K przycisk

,, Suszenie oszcz & lt; dzaj-ce"!

,, ATWE PRASOWANIE"
Program
Symbole konserwacji odzie;y
; wsad poni;ej 1 kg (ok. 5-6 koszulek)
Do suszenia koszulek i bluzek, które wymagaj & gt; lekkiego prasowania.
Efekt suszenia zale & lt; y od rodzaju i wykoBczenia tkaniny.
Zalecenia: odwirowaK bieliznF na 1200 obr. /min. i natychmiast przeCo & lt; yK
do suszarki. Wyj & gt; K ubrania natychmiast po zakoBczeniu programu suszenia i rozwiesiK.
Wcisn & gt; K przycisk

,, Suszenie oszcz & lt; dzaj-ce"!

Program,, WE NA"
Maksymalny wsad 1 kg
Do odHwie & lt; enia tkanin weCnianych po wysuszeniu (rozCo & lt; one na pCasko)
lub dCu & lt; szym przechowywaniu w szafie. Odzie & lt; zostanie poddana nawiewowi ciepCego powietrza, bFdzie miFkka.
Zalecenia: Wyj & gt; K ubrania natychmiast po zakoBczeniu programu suszenia.
,, ODKWIEGANIE"
Czas trwania programu: 35 minut.

INFORMACJE DOTYCZCCE KONSERWACJI
ODZIEGY
SYMBOLE KONSERWACJI ODZIE-Y
Przed przyst & gt; pieniem do suszenia nale & lt; y sprawdziK, czy dana sztuka bielizny
nadaje siF do suszenia w suszarce. Na metkach odzie & lt; y znajduj & gt; siF nastFpuj & gt; ce symbole konserwacji:
BieliznF mo & lt; na suszyK w suszarce, jednak & lt; e producent nie podaje informacji, czy dana rzecz ma byK suszona w zwykCym programie, czy te & lt; w
programie suszenia oszczFdzaj & gt; cego.
ZwykCe suszenie
19

Suszenie oszczFdzaj & gt; ce. Wcisn & gt; K przycisk,, Suszenie oszcz & lt; dzaj-ce"!
Nie suszy= w suszarce b & lt; bnowej.
Je & gt; li na odzie;y nie ma etykietki z podanymi powy;ej symbolami konserwacji odzie;y:
nale & lt; y bieliznF biaC & gt; i kolorow & gt; do gotowania oraz tkaniny mieszane suszyK w
normalnej temperaturze. Przycisk,, Suszenie oszcz & lt; dzaj-ce" wcisn & gt; K tylko
wtedy, kiedy bFd & gt; suszone tkaniny delikatne.
Zalecamy, aby zwracaK uwagF podczas zakupu nowej odzie & lt; y na symbole
konserwacji podawane na etykietkach wszywanych do odzie & lt; y.
o We/na
We/ny nie wolno suszy= w suszarce.
Mo & lt; na jedynie wC & gt; czyK program do odHwie & lt; enia odzie & lt; y weCnianej (maksymalnie do 1 kg),, WE NA".
o Tekstylia nieodporne na wysok- temperatur & lt;
Tekstylia nieodporne na wysok & gt; temperaturF (np. akryl, wiskoza) i tkaniny
oznaczone symbolem
suszyK tylko po wciHniFciu przycisku,, Suszenie
o Bielizna trykotowa, dzianina
Bielizna trykotowa i dzianina wykazuj & gt; skConnoHci do kurczenia siF. Dlatego nie
wolno przesuszyK nadmiernie tych tkanin.
o Nowe kolorowe tekstylia
Nowych kolorowych wyrobów nie nale & lt; y suszyK razem z jasnymi. Bielizna mo & lt; e zafarbowaK.

MYCIE I KONSERWACJA
CZYSZCZENIE WYMIENNIKA CIEP A
Informacje dotycz & gt; ce czyszczenia znajduj & gt; siF w rozdziale,, Suszenie".

CZYSZCZENIE FILTRA
Minimalna czFHK zmechaconej tkaniny przedostaje siF do filtra pomimo sitka
zbieraj & gt; cego. Co pewien czas (przynajmniej raz na kwartaC) nale & lt; y wyczyHciK
caCy filtr.

20

Zdj & gt; K filtr.
KlapkF filtra przytrzymaK u góry i poci & gt; gn & gt; K
do przodu do momentu zwolnienia obu
uchwytów.
Usun & gt; K resztki zmechaconych tkanin z caCego obszaru filtra, najlepiej przy u & lt; yciu odkurzacza.
Obie zatyczki filtra wcisn & gt; K do uchwytów
drzwi, do momentu zatrzaHniFcia.
Nacisn & gt; K klapkF filtra tak, aby zamek zatrzasn & gt; C siF.

CZYSZCZENIE BFBNA
Do mycia bFbna ze stali szlachetnej nie wolno stosowaK Hrodków szoruj & gt; cych lub weCny stalowej.
Urodki pior & gt; ce lub wapB z wody mog & gt; osadzaK siF w postaci maCo widocznego osadu na bFbnie. Suszarka nie mo & lt; e wtedy rozpoznaK dokCadnie
stopnia wysuszenia bielizny. Bielizna jest wtedy bardziej wilgotna, ni & lt; oczekiwano.

PowierzchniF wewnFtrzn & gt; bFbna i zabieraki nale & lt; y przecieraK na wilgotno
Hrodkiem dostFpnym w handlu.

PANEL STERUJCCY
Do mycia panelu i elementów steruj & gt; cych nie wolno u & lt; ywaK Hrodków do
czyszczenia mebli lub innych agresywnych Hrodków czyszcz & gt; cych.
Panel steruj & gt; cy nale & lt; y wytrzeK wilgotn & gt; Hciereczk & gt;. Do mycia u & lt; ywaK tylko ciepCej wody.

OBJAWY I PRZYCZYNY ZAK ÓCED
W FUNKCJONOWANIU SUSZARKI
JeHli wyst & gt; pi jakaH usterka, powinni PaBstwo spróbowaK usun & gt; K j & gt; samodzielnie
wedCug wskazówek podanych w instrukcji obsCugi.
Je & gt; li w przypadku opisanych w poni;szej tabeli usterek lub zak/óce9 w
funkcjonowaniu suszarki, spowodowanych nieprawid/ow- obs/ug- urz--

21

dzenia, wezw- Pa9stwo montera z zak/adu serwisowego, jego wizyta b & lt; dzie
odp/atna równie; w czasie trwania gwarancji.

USTERKA

MO=LIWA PRZYCZYNA
Wtyczka nie jest w o. ona do
gniazdka.

Suszarka nie dzia a.

Przycisk
/
,, START/PRZERWA" nie zosta
wci-ni, ty.
Program nie zosta ustawiony.
Zbiornik na wod, jest pe en.
Drzwi s* otwarte.
Bezpieczniki lub wy *cznik bezpiecze;stwa Fl w skrzynce bezpieczników (instalacja domowa)
s* uszkodzone.
Ustawiono niew a-ciwy program
suszenia.
Filtr jest zatkany.
Wymiennik ciep a jest zanieczyszczony.

Niezadowalaj*cy rezultat suszenia.

Nieprawid owy wsad bielizny.
Bielizna nie zosta a wystarczaj*co odwirowana.
Otwory wentylacyjne w obszarze
coko u s* zas oni, te.
Na powierzchni b, bna lub zabierakach tworzy si, osad.

Rezultat suszenia jest
Parametry wody w miejscu instaniewystarczaj*cy;
lacji suszarki s* niezgodne z
bielizna jest nadal
ustawieniem fabrycznym.
wilgotna
Wymiennik ciep a jest zanieProgram suszenia
czyszczony.
trwa zbyt d ugo.
Filtr jest nieprawid owo w o. ony
Nie mo. na zamkn*4
lub / i pokrywa filtra jest podniedrzwi.
siona.
Nie mo. na otworzy4 Wtyczka nie jest w gniazdku.
drzwi po naci-ni, ciu
Programator znajduje si, w pozyprzycisku
cji O,, Wy%Bczony".
,, Drzwi".

ROZWI & gt; ZANIE
W o. y4 prawid owo wtyczk, do gniazdka
Wcisn*4 przycisk
/
,, START/PRZERWA".
Ustawi4 program.
Opró. ni4 zbiornik.
Zamkn*4 drzwi.
Sprawdzi4 bezpieczniki lub wy *cznik
bezpiecze;stwa Fl. Uszkodzenia powstae w domowej instalacji elektrycznej mo. e
usun*4 wy *cznie uprawniony elektryk.
Przy nast, pnym suszeniu ustawi4 inny
program.
Wyczy-ci4 filtr.
Wyczy-ci4 wymiennik ciep a.
Zachowa4 prawid owe proporcje wsadu
(waga - czas suszenia).
Odwirowa4 prawid owo bielizn, przed
w o. eniem do suszarki.
Ods oni4 otwory wentylacyjne.
Wyczy-ci4 b, ben i zabieraki.
Zmieni4 ustawienie, np. HO zamiast HI
(patrz rozdzia o programowaniu).
W o. y4 filtr na miejsce i upewni4 si,,. e
pokrywa filtra jest zamkni, ta. y4 wtyczk, do gniazdka. Drzwi dadz* si, otworzy4 w ka. dej chwili po mocnym naci-ni, ciu. (

punkt naci-ni, cia).

Programator znajduje si, w pozy- Pokr, t o ustawi4 na pozycji
,, O wieO-wietlenie b, bna nie cji O,, Wy%Bczony".
tlenie" lub ustawi4 program suszenia.
funkcjonuje.
Wymieni4. arówk, (patrz odpowiedni
@arówka jest uszkodzona.
rozdzia w instrukcji).
22

Awieci si, lampka
kontrolna
,, Zbiornik".
Lampka kontrolna
,, Zbiornik" jest pod-wietlona nawet, je-li
pojemnik zosta przed
chwil* opró. niony.
Wskazania na wy-wietlaczu szybko si,
zmieniaj*.
Suszarka ko;czy automatycznie program
suszenia: zapala si,
na krótko lampka kontrolna,, Koniec" po
starcie programu, brak
wskazania stopnia
wysuszenia. 4, 5
godziny po zako;czeniu programu:
- pulsuje lampka kontrolna,, Koniec"
- rozbrzmiewa sygna
akustyczny
- nast, puje przerwanie programu suszenia;
- wy-wietlacz pulsuje
- zostaje wskazany
kod usterki C6.

Zbiornik na wod, kondensacyjn*
jest pe ny.

Opró.

Dysza wlotowa i / lub zawór na
zako;czeniu pojemnika jest zablokowany w osami, sier-ci* itp.

Przy wysuni, tym zbiorniku w *czy4 na
chwil, suszark,. Oczy-ci4 dysz, lub zawór.

Czas pozostaj*cy do zako;czenia
programu jest odliczany automaJest to proces automatyczny i nie -wiadtycznie w zale. no-ci od ilo-ci
czy o usterce urz*dzenia.
wsadu oraz jego rodzaju i stopnia
wilgotno-ci bielizny.

W o. ono zbyt ma o lub zbyt such* bielizn, w stosunku do
ustawionego programu.

Ustawi4 program czasowy o wy. szym
stopniu wysuszenia
(1,, Extra suszenie" zamiast 2,, Intensywne suszenie").

Przycisk,, Suszenie oszcz dzajBce" zosta wci-ni, ty i wsad
bielizny jest za du. y.

Sprawdzi4 ustawienie programatora:
przycisk,, Suszenie oszcz dzajBce"
wciska4 tylko przy wsadzie 2, 5 kg bielizny.

Wsad jest za du.

Zmniejszy4 wsad bielizny.

Bielizna jest zbyt wilgotna.

Bielizn, dok adnie odwirowa4.

JeHli po wykonaniu czynnoHci opisanych w tabeli, suszarka nadal nie funkcjonuje, nale & lt; y awariF zgCosiK w autoryzowanym zakCadzie serwisowym podaj & gt; c
objawy usterki.

23

WYMIANA GARÓWKI
W przypadku koniecznoHci wymiany & lt; arówki nale & lt; y zamówiK w autoryzowanym zakCadzie serwisowym odpowiedni & gt; & lt; arówkF (numer katalogowy
647072580).
OSTRZEGENIE: W;adnym wypadku nie wolno stosowa= do suszarki
;arówek standardowych. Garówki takie wytwarzaj- zbyt du;o ciep/a i
wskutek nadmiernej kumulacji ciep/a pod os/on-;arówki spowodujuszkodzenie urz-dzenia.
Wyj & gt; K wtyczkF z gniazdka. W przypadku staCego poC & gt; czenia wykrFciK lub
wyC & gt; czyK bezpieczniki.
OdkrFciK osConF & lt; arówki nad & lt; arówk & gt;. (! arówka znajduje siF za drzwiczkami u góry).
WymieniK uszkodzon & gt; & lt; arówkF.
Ponownie przykrFciK osConF & lt; arówki.
OSTRZEGENIE:
Os/ona musi by= przykr & lt; cona ze wzgl & lt; dów bezpiecze9stwa. Nie
w/-cza= suszarki bez przykr & lt; conej pokrywy.

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
JeHli ze wzglFdów lokalizacji zajdzie koniecznoHK zmiany kierunku otwierania
drzwi suszarki, mo & lt; na przeCo & lt; yK zawiasy.
OSTRZEGENIE: Przed przyst & gt; pieniem do przeCo & lt; enia drzwiczek suszarki
nale & lt; y wyj & gt; K wtyczkF z gniazdka, a w przypadku staCego podC & gt; czenia wykrFciK lub wyC & gt; czyK bezpieczniki.
Aby przeCo & lt; yK zawiasy drzwiczek, nale & lt; y wykonaK nastFpuj & gt; ce czynnoHci:
OdkrFciK Hruby A w przedniej Hciance suszarki.
Zdj & gt; K drzwi wysuwaj & gt; c je poziomo.
WykrFciK Hruby B na wewnFtrznej czFHci drzwi i zdj & gt; K zawiasy C.
OdkrFciK i zdj & gt; K rygiel D.
Wysun & gt; K zaHlepki E, F i G cienkim HrubokrFtem naciskaj & gt; c zamek, przesun & gt; K w bok, wyj & gt; K i zaCo & lt; yK po przeciwnej stronie.
Zawiasy C i rygiel D przykrFciK po przeciwnej stronie.

24

OdkrFciK i wyj & gt; K zamek drzwicz H, zdj & gt; K zaHlepkF.
Wyj & gt; K poluzowan & gt; osConF zamka J i zdj & gt; K zaHlepkF.
Zamek drzwi H zamontowaK po przeciwnej stronie w miejscu zaHlepki J.
ZaHlepk & gt; J zakryK otwór pozostaCy po zamku H.
Drzwi wsun & gt; K zawiasami do przewidzianych otworów w przedniej czFHci
urz & gt; dzenia i mocno dokrFciK.
Po przeCo & lt; eniu nale & lt; y sprawdziK, czy drzwi otwieraj & gt; siF po wciHniFciu
przycisku
,, DRZWI".
Uwaga:
Bezpieczna praca urz & gt; dzenia jest zapewniona dopiero po zaCo & lt; eniu
wszystkich elementów osCaniaj & gt; cych i zaHlepiaj & gt; cych z tworzywa sztucznego.

25

PROGRAMOWANIE SUSZARKI
DziFki elektronicznemu sterowaniu suszarki maj & gt; PaBstwo mo & lt; liwoHK staCego
zaprogramowania funkcji odpowiednio do PaBstwa potrzeb.
CEL

SPOSÓB WYKONANIA

,, Ochrona bielizny": je-li
chc* Pa;stwo zaprogramowa4 wybrany program
suszenia
(ustawionego
programu nie mo. na
zmieni4 podczas suszenia
programatorem ani przyci,, Suszenie
skiem
oszcz dzajBce"):
po
w *czeniu
opcji
,, Ochrona bielizny" program suszenia b, dzie
odbywa si, ze zmniejszonym nagrzewaniem (funkcja,, Suszenie oszcz dzajBce".

Je-li programatorem ustawiony jest program suszenia i wci-ni, ty jest
przycisk /,, Start/Przerwa":
- Przytrzyma4 5 sekund wci-ni, ty przycisk,, Suszenie oszcz dzajBce".
WskaFnik przebiegu programu pulsuje 5 sekund. Funkcja ochrony
bielizny jest w *czona.
Je-li jednak zostanie podj, ta próba zmiany ustawienia programu, pulsuje wskaFnik przebiegu programu; po wci-ni, ciu przycisku,, Suszenie oszcz dzajBce" pulsuje 5 sekund, po pokr, ceniu programatora
pulsuje do momentu ustawienia programatora na pozycj, wyj-ciow*.

Je-li chc* Pa;stwo, aby
sygna akustyczny po
zako;czeniu
programu
suszenia przypomina o
konieczno-ci wyj, cia bielizny z b, bna.

Je-li chc* Pa;stwo wyprowadzi4 wod, kondensacyjn* poprzez zewn, trzne wyprowadzenie i
na sta e mie4 uruchomion* funkcj, wskaFnika
,, Zbiornik".

Je-li chc* Pa;stwo anulowa4 opcj, ochrony bielizny:
- Przycisk,, Suszenie oszcz dzajBce" przytrzyma4 przez 5 sekund
WskaFnik przebiegu programu pulsuje przez 5 sekund, lampka kontrolna -wieci si, przez pi, 4 sekund; funkcja ochrony bielizny zostaje anulowana.
,, O wie1. Sprawdzi4, czy programator nie znajduje si, w pozycji
tlenie" lub O,, Wy%Bczony".
2. Wcisn*4 i przytrzyma4 przynajmniej 5 sekund przycisk,, Sygna%
akustyczny".
Zapali si, lampka kontrolna,, Sygna% akustyczny" i rozbrzmiewa krótki sygna. W ten sposób wybrane ustawienie zostaje zaprogramowane.
Je-li chc* Pa;stwo anulowa4 wykonane zaprogramowanie:
3. Wykona4 czynno-ci opisane w punkcie 1 i 2.
Lampka kontrolna,, Sygna% akustyczny" zga-nie.
1. Pokr, t o ustawi4 na pozycj,
,, O wietlenie".
,, Sygna% akustyczny" przytrzyma4 wci-ni, ty przez
2. Przycisk
pi, 4 sekund.
We wskaFniku,, Czas przebiegu" pojawi si, wskazanie,, U" dla
normalnej funkcji,,, II" dla zewn, trznego odprowadzenia wody
kondensacyjnej.
,, Sygna% akustyczny" nale. y
3. Krótkim naci-ni, ciem przycisku
wybra4,, U" lub,, II".
4. Pokr, ci4 pokr, t em programatora.
W ten sposób zosta o zaprogramowane wybrane ustawienie.

26

Je-li woda w Pa;stwa 1. Programator ustawi4 na pozycji
,, O wietlenie".
sieci wodnej wykazuje 2. Przycisk
,, Ustawienie czasu startu" przytrzyma4 wci-ni, te
du. e odchylenia od warprzez pi, 4 sekund.
to-ci znormalizowanych i
,, Czas przebiegu" pojawi si, aktualne ustawieNa wskaFniku
chc* Pa;stwo dopasowa4
nie:
rozpoznanie stopnia wy,, H I" jest ustawieniem standardowym (przewidziane do wody o
suszenia w suszarce do
stopniu twardo-ci 2 i 3), przy,, H 2" (do wody o stopniu twardo-ci
parametrów wody.
4) bielizna jest bardziej wilgotna, przy,, H O" (do wody o stopniu
twardo-ci 1) bielizna jest bardziej sucha 1).
,, Ustawienie czasu startu" nale. y naciska4 tak cz, 3. Przycisk
sto a. na wskaFniku pojawi si, wybrana warto-4.
Aby zaprogramowa4 na sta e wybrane ustawienie:
4. nale. y pokr, ci4 pokr, t em programatora.
InformacjF o stopniu twardoHci wody w PaBstwa miejscu zamieszkania
mo & lt; na uzyskaK w miejscowym zakCadzie wodoci & gt; gowym.

DANE TECHNICZNE
Wymiary:
Wysoko & gt; =............................................................ 85 cm
Szeroko & gt; =............................................................ 60 cm
G/ & lt; boko & gt; =............................................................ 60 cm
regulacja wysoko & gt; ci........................................... ok. +1, 0 / -0, 4 cm
waga pustego urz-dzenia.................................. 46 kg
ilo & gt; = wsadu (w zale;no & gt; ci od programu)......... max 5 kg
(ró;ne wielko & gt; ci wsadów w niektórych krajach
spowodowane s- innymi metodami pomiaru)
zu;ycie energii wg IEC 1121 s. e......................... 3, 5 kWh
(5 kg bawe/ny odwirowanej na 800 obrotów/minut & lt;, program 3
,, Bawe/na do szafy")
zakres zastosowania.......................................... gospodarstwo domowe
dopuszczalna temperatura otoczenia............... +5oC do +35oC
Urz-dzenie spe/nia nast & lt; puj-ce normy Unii Europejskiej:
dyrektywa Unii Europejskiej 73/23 z 19. 2. 1973,, Niskie napiFcie"
dyrektywa Unii Europejskiej 89/336 z 3. 5. 1989,, EMV" C & gt; cznie z dyrektyw & gt;
Unii Europejskiej 92/31 wprowadzaj & gt; c & gt; zmiany.

27

POD CCZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Parametry elektryczne urz & gt; dzenia podane s & gt; na tabliczce znamionowej.
Przed podC & gt; czeniem nale & lt; y sprawdziK, czy wartoHci podane na tabliczce znamionowej urz & gt; dzenia odpowiadaj & gt; parametrom (napiFcie, rodzaj pr & gt; du) w sieci
elektrycznej, do której urz & gt; dzenie ma byK podC & gt; czone.
Na tabliczce znamionowej podane s & gt; równie & lt; informacje dotycz & gt; ce wymaganego zabezpieczenia elektrycznego.

WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA
W przypadku podC & gt; czenia suszarki bez wtyczki nale & lt; y przestrzegaK wskazówek i zaleceB podanych w instrukcji i obowi & gt; zuj & gt; cych przepisów bezpieczeBstwa.
Urz & gt; dzenia, które mo & lt; na dostosowaK do podC & gt; czenia do instalacji elektrycznej
o innych parametrach, posiadaj & gt; schemat podC & gt; czenia znajduj & gt; cy siF na pokrywie skrzynki przyC & gt; czeniowej umieszczonej na tylnej Hciance.
WYPOSAGENIE DODATKOWE
Wyposa & lt; enie dodatkowe mo & lt; na zamówiK w autoryzowanych zakCadach serwisowych firmy AEG:
ZESTAW DO WYPROWADZENIA WODY KONDENSACYJNEJ NA ZEWNCTRZ
Po zainstalowaniu tego zestawu (numer katalogowy: E 916 019 000) mo & lt; na
(przy maksymalnej wysokoHci pompowania 1 m od poziomu ustawienia suszarki) wyprowadziK wodF kondensacyjn & gt; bezpoHrednio do odpCywu (umywalka, syfon, studzienka odpCywowa) (dCugoHK 3 m). Opró & lt; nienie zbiornika na wo,, Zbiornik" na zadF kondensacyjn & gt; nie jest wtedy konieczne. WskaSnik
koBczenie programu mo & lt; na wtedy zignorowaK. Zbiornik na wodF kondensacyjn & gt; musi byK jednak prawidCowo umieszczony w panelu.
ZESTAWY KOLUMNOWE: PRALKA / SUSZARKA
DziFki zestawowi kolumnowemu mo & lt; na zestawiK PaBstwa suszarkF z ka & lt; dym
typem pralki LAVAMAT. Przy ustawieniu kolumnowym: pralka na dole / suszarka na górze urz & gt; dzenia zajmuj & gt; bardzo maCo miejsca.
DostFpne s & gt; nastFpuj & gt; ce zestawy do ustawienia kolumnowego:
bez blatu............................... numer katalogowy: E 916 018 900
ze zdejmowanym blatem....... numer katalogowy: E 916 018 901

28

AUTORYZOWANY SERWIS
JeHli nie znajd & gt; PaBstwo w instrukcji obsCugi wskazówek, w jaki sposób mo & lt; na
usun & gt; K nieprawidCowoHK w funkcjonowaniu suszarki, wtedy nale & lt; y:
w przypadku wady technicznej zgCosiK usterkF w autoryzowanym zakCadzie
serwisowym;
w przypadku pytaB dotycz & gt; cych obsCugi i u & lt; ytkowania suszarki zatelefonowaK do producenta. Tu otrzymaj & gt; PaBstwo dokCadn & gt; informacjF, jak nale & lt; y
korzystaK z suszarki i jej licznych funkcji.
W obu przypadkach nale & lt; y podaK personelowi zakCadu serwisowego dokCadne
informacje, które bFd & gt; pomocne w ustaleniu usterki i podjFciu decyzji o koniecznoHci wizyty montera.
Przy zgCoszeniu nale & lt; y podaK numer wyrobu (PNC) i numer seryjny (Ser. No).
Numery te podane s & gt; na tabliczce znamionowej, która znajduje siF za drzwiami suszarki.

PNC- Nr numer wyrobu......................................................
Ser No-Nr numer fabryczny...............................................
Dla personelu zakCadu serwisowego istotne s & gt; nastFpuj & gt; ce informacje:
objawy usterki;
w jakich okolicznoHciach wystFpuje usterka;
czy wyHwietlacz pokazuje informacjF o wyst & gt; pieniu zakCócenia (C i cyfra).
U;ytkownik pokrywa koszty naprawy, je & gt; li
usuniFcie usterek opisanych w tabeli (patrz rozdziaC,, Objawy i przyczyny
zakCóceB... ") lub usterki zwi & gt; zanej z nieprawidCow & gt; obsCug & gt; urz & gt; dzenia le & lt; y
w gestii u & lt; ytkownika,
monter nie bFdzie przed pierwsz & gt; wizyt & gt; u PaBstwa dokCadnie poinformowany o rodzaju usterki i np. bFdzie zmuszony przywieSK czFHci zamienne do
PaBstwa urz & gt; dzenia, a tym samym do ponownej wizyty.
Podanie wyczerpuj & gt; cej informacji umo & lt; liwi personelowi zakCadu serwisowego
szybsze zaCatwienie PaBstwa zgCoszenia, pozwoli na unikniFcie powtórnych
wizyt montera i zwi & gt; zanych z tym dodatkowych kosztów.
Producent nie ponosi odpowiedzialno & gt; ci za szkody spowodowane wskutek nieprzestrzegania obowi-zuj-cych przepisów bezpiecze9stwa.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych, nie
wp/ywaj-cych ujemni na obs/ug & lt; urz-dzenia.
29

Znaleziono około 52 wyników dla: aeg lavatherm

 • Suszarka do bielizny AEG Lavatherm Euroline K

  Suszarka kondensacyjna AEG Euroline KTYP A 48 1 ASA 01NPNC 916 014 192 00PozdrawiamPiotr

  AGD Pralki, Suszarki 10 Mar 2008 14:54Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4508

 • Poszukuję schematu AEG Lavatherm 320

  Poszukują schematu elektrycznego lub układ łączeniowy programatora w suszarce AEG Lavatherm 320 - suszarka grzeje, ale nie kręci bębnem.

  29 Kwi 2009 16:56Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1459

  AEG LAVATHERM 57720 suszarka do bielizny instrukcja PL

  proszę... :

  AGD Instrukcje Obsługi 26 Maj 2009 11:45Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1532

  AEG LAVATHERM 57760 suszarka do bielizny instrukcja PL

  26 Maj 2009 11:46Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1008

  AEG LAVATHERM 58800 suszarka do bielizny instrukcja PL

  26 Maj 2009 11:48Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3447

  AEG LAVATHERM 58810 suszarka do bielizny instrukcja PL

  26 Maj 2009 11:49Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1277

  AEG LAVATHERM 57700 suszarka do bielizny instrukcja PL

  Tłumaczenie nie jest doskonałe ale prace trwająKolejne modyfikacje będę wprowadzał jak dokonam znaczących poprawek, w tym stanie jak jest teraz całkowicie wystarcza do zapoznania się z podstawowymi zasadami użytkowania suszarki.

  11 Sty 2011 15:02Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2863

  suszarka kondensacyjna AEG lavatherm 740

  Witam poszukuje płyty głównej i grzałki małej do wyżej wymienionej suszarki.

  AGD Początkujący 10 Mar 2012 16:39Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 689

  AEG LAVATHERM 56840L - wyłącza się po 1 minucie

  Cześć drodzy koledzy zakupiłem niedawno na allegro używaną suszarkę AEG LAVATHERM 56840L i niestety po transporcie mam taki objaw ze wyłącza się po około 1 min i pokazuje 00 czy miał ktoś taki problem?pozdrawiam

  AGD Użytkowy 27 Sty 2014 09:56Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1710

  AEG Lavatherm T59840 - Suszarka, błąd E60

  WitamKilka dni temu miałem przypadek w suszarce jak w tytule, po kilku minutach wyskakiwał błąd E60 i wyłączała się. Ten model suszarki jest ze sprężarką, ale to nie ona była przyczyną tego błędu. Po oględzinach sprzętu okazało się iż zablokowany jest silnik wiatraka który wymusza obieg powietrza w...

  22 Lut 2014 21:00Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 6690

  SUSZARKA AEG LAVATHERM T 75470H - nie odprowadza wody do zbiornika

  Suszarka ma skończone 4 lata i ostatnio zaczęła szwankować.Woda częściowo ląduje w pojemniku - tam, gdzie jest jej miejsce, ale niestety "stoi" też przy dolnym filtrze (przy otwieraniu drzwiczek w celu wyjęcia i wyczyszczenia filtra wylewa się na zewnątrz).I teraz zestaw pytań:-)1. czy coś tam...

  02 Lut 2015 11:25Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2748

  Suszarka AEG LAVATHERM - nie włącza się

  Naprawiam właśnie suszarkę ( jak w temacie). Dzięki informacjom jakie udało mi się zdobyć praktycznie kończę naprawę ale natknąłem się na pewien problem. Wymieniłem wszystkie wyschnięte elektrolity, uszkodzony układ LNK304GN, rezystor 47ohm/3W, diodę p6ke200a i natrafiłem na trzy uszkodzone diody smd...

  06 Cze 2015 00:15Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3255

  AEG lavatherm T59850 - nie włącza się

  Pomiarów nie wykonywałem żadnych na własną rękę. Multimetr w domu mam. Do modułu nie wiem jak się dostać. Oczyściłem parę miejsc, ale to jest robione tak czy owak na bieżąco. Kluczowy może być ten moduł. Odkręciłem dwie śruby, ale to chyba za mało żeby zdjąć osłonę programatora. Nie chcę niczego wyłamać....

  28 Paź 2019 19:58Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1974

  AEG Lavatherm T96699IH - Nie uruchamia się, słychać klikanie przekaźników

  Mam problem z suszarką AEG Lavatherm T96699IH model: TC09H6THP. Suszarka po podłączeniu do zasilania i włączeniu jakiegokolwiek programu nie uruchamia się. Słychać klikanie przekaźników na płycie głównej. Do płyty sterującej pracą silnika (falownika) po uruchomieniu programu przyciskiem start dochodzi...

  23 Cze 2019 13:29Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2613

  AEG Lavatherm L735 (E Nr. 607. 623 005) - Suszarka nie zmienia progamu.

  Dzień dobry.Sprzęt - rok produkcji 1985. Po nastawieniu żądanego programu suszarka nie przechodzi do kolejnych (1), bądź przechodzi błyskawicznie przez kolejne nie realizując pracy przypisanej do kanału (z 3 do 6). Przed wystąpieniem awarii w/w końcowej fazie cyklu informowała prawidłowo sygnałem...

  AGD Retro 19 Lis 2018 16:21Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 423

  Suszarka AEG Lavatherm T76280AC - nie grzeje

  Suszarka jak w temacie nie grzeje. Bęben pracuje, dmucha zimnym powietrzem, ale nie grzeje. Gdzie zacząć poszukiwania? Jestem raczej początkujący tzn. gdyby ktoś poinstruował z wykorzystaniem fotek/rysunków - byłoby super!

  20 Gru 2018 11:26Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1557

  AEG Lavatherm T96699IH - nie uruchamia się silnik

  Cześć!Mam problem z suszarką AEG Lavatherm T96699IH, nie kręci silnikiem. Wiem że jest niemal identyczny post ale kończy się słowami "wymieniłem moduł na nowy".Zdjęcie modułu:Nie wygląda żeby coś było spalone.Zmierzyłem tranzystory (IGBT GP8NC60KD) bez wlutowywania multimetrem ale nie...

  02 Mar 2020 06:35Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 744

  Suszarka AEG Lavatherm T5127AC - po naciśnięciu start błąd 3 piknięcia i tak 3 r

  Model AEG Lavatherm T5127ACProd. no. 916 097 118 01Po uruchomieniu suszarki (przycisk on/off), wybraniu programu (obojętnie jakiego) i naciśnięciu przycisku start dioda "statusu" (ta zaraz nad przyciskiem start) zmienia się z czerwonego na pomarańczowy migający i słychać 3 sygnały powtarzające...

  09 Wrz 2020 15:24Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 459

  Suszarka AEG Lavatherm T59850 - błąd E71

  Witam szanownych grupowiczów. Na suszarce wyrzuca mi błąd E70, po wejściu w tryb serwisowy pokazuje błąd E71 i według różnych źródeł za błąd odpowiada czujnik NTC. Prośba o pomoc w lokalizacji. Za wszelką pomoc i sugestie będę wdzięczna.

  25 Lis 2020 22:03Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 735

  AEG Lavatherm T61270AC - Ponowny błąd E60 E63 E32 po wymianie grzałki

  Hej. Mam problem jak to ogarnąć a mianowicie. Suszarka pokazywała E60 ale jakoś działała do momentu aż padł termostat grzałki. Po wymianie na nową grzałkę, poprawieniu lutów od przekaźników na pcb i skasowaniu błędów powracał tylko E32 ale suszarka działała normalnie. Po miesiącu ten sam objaw E60 E63...

  04 Gru 2020 20:02Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 1152

  Suszarka AEG Lavatherm 65270AC żadnych oznak "życia "

  Nie reaguje żaden przycisk. Tak jakby nie było prądu w gniazdku, ale w innym jest tak samo. Włożyłam pranie, suszyła gdzieś z pół cyklu. Pranie było jeszcze wilgotne. Nie udało mi się jej ponownie uruchomić. Macie jakieś sugestie co mogło się stać i czy warto naprawiać czy raczej nową, ale jaka?

  06 Kwi 2021 14:58Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 240

  Instrukcja obsługi suszarki AEG Lavatherm 57900

  Instrukcja obsługi suszarki AEG Lavatherm 57900Instrukcja w języku holenderskim

  14 Lis 2021 23:30Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 180

  Instrukcja obsługi suszarki AEG Lavatherm 58800

  Instrukcja obsługi suszarki AEG Lavatherm 58800Instrukcja w języku polskim

  14 Lis 2021 23:32Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 273

  Instrukcja obsługi suszarki AEG Lavatherm T57900

  Instrukcja w języku niemieckim.

  14 Lis 2021 23:35Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 183

  AEG Lavatherm 59840 - pękający pasek

  Dostałem uszkodzoną suszarkę (jak w tytule) i wymieniłem tylko pasek.Ale w ciągu roku wymieniłem go dwa razy i dzisiaj kolejny raz.Nie mam pojęcia jak ma być prawidłowo ułożony i montuję go drogą dedukcji.Sprężynę też tak zamontowałem.Może ktoś coś poradzi?1114893 1114892

  25 Wrz 2022 10:53Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 456

  Suszarka AEG Lavatherm Protex T6127

  Co to oznacza (w teście konduktometru trzeba zrobić zwarcie połówek bębna). Mam ten sam błąd i te same objawy. Z góry dziękuję za odpowiedź.A który to jest test? rozjechała się u mnie rolka napinacza i zjarało jedną ścieżkę. Ścieżka naprawiona, niestety wyskoczyło Eh0 (z raz było wcześniej)....

  24 Sty 2022 21:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 150

  Suszarka AEG Lavatherm T86280IC - Bład E60

  Witam serdecznie.Mam problem z Suszarka AEG Lavatherm T86280ic.W połowie suszenia przerywa cykl i zatrzymuje się bez dokończonego suszenia- ciuchy w pół mokre - gorące.Suszarkę kupiłem używaną, która miała być sprawna, ale zostałem zrobiony...Bardzo prosze kogoś podpowiedź jak uporać się z tym...

  28 Sty 2022 11:35Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 327

  AEG Lavatherm 59840 - proces suszenia trwa w nieskończoność

  Tutaj jest opisane pomiarów jakich elementów należy dokonać i oczywiście wiązki elektrycznej również:

  11 Gru 2022 16:39Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 210

  [Sprzedam] Suszarka AEG Lavatherm T76385AH1 na części

  Mi też ręce opadają. Suszarka Electrolux ale wnętrze to samo co AEG. Czekam bo gość ma mi zadzwonić co u mnie padło. Objawy jak u pana. Agregat chodzi, rurki zimne. Jak coś to w kontakcie. Pozdrawiam

  AGD Bazar 05 Gru 2022 21:31Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 411

  Wybór pralki i suszarki (wybór pomiędzy AEG, BOSCH, Gorenje i Miele)

  Cześć,Poszukuję pralki i suszarki. Najlepiej jednego producenta. Urządzenia będą pracować w piwnicy więc hałas nie ma najmniejszego znaczenia. Chciałbym, aby były one względnie ekonomiczne i dobrze i bezawaryjnie działały. Myślałem na wstępie o pralce Mastercook, ale po oględzinach w sklepie, trochę...

  AGD Co kupić? 07 Sie 2012 13:19Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 5306

  Suszarka AEG T97689IH3 - zapchany wymiennik

  AEG Lavatherm Model: T97689IH3 Numer produktu: 916097475Bardzo proszę o sprawdzenie

  15 Lut 2018 20:12Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2757

  [Sprzedam] Suszarka AEG z pompą ciepła moduł, programator.

  Sprzedam jak w temacie sprawny moduł suszarki AEG LAVATHERM EXCLUSIV T97689IH, po naprawie na losowe wyłączanie się i niedosuszanie przez przedwczesne wyłączenie programu, problem powszechny tych i podobnych modeli.Moduł zakupiłem na alle... rzekomo sprawny miała być uszkodzona pompa ciepła, a jak...

  22 Wrz 2021 18:52Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 678

  Suszarka Lavatherm T59850 - temperatura

  Dzięki za odpowiedź.Tak zacząłem myśleć nad procesem suszenia i chyba źle zadałem pytanie.Tak naprawdę to jaka będzie temperatura powietrza podczas suszenia. Podczas suszenia pranie w pierwszej fazie i przez pewien czas jest mokre tak więc temperatura suszenia przy mokrym wsadzie nie będzie wyższa...

  27 Cze 2011 15:04Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2554

  [Zlecę]Przegląd, naprawę programatora mechanicznego suszarki AEG.

  Programator suszarki do ubrań Lavatherm 735. Model programatora AKO typ 514 400.Suszarka nie zmienia programu, lub przechodzi przez kolejne bez realizacji czynności przewidzianych dla każdego z nich. W końcowej fazie pracy sygnalizuje co prawda sygnałem dźwiękowym zakończenie cyklu, lecz...

  12 Gru 2018 10:04Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 267

  AEG Electrolux LAVATHERM 59840

  Witam,Czy ktoś może używał wymienionej suszarki? Może napisać czy jest zniej zadowolony?Czy firma AEG Electrolux produkuje dobry sprzęt AGD?pozdrawiamRobert

  13 Sty 2008 21:39Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2637

  AEG Electrolux Lavatherm 59850 - Bardzo długi cykl prania/para w całej łazience

  Mam suszarkę do bielizny jak w temacie (AEG Electrolux Lavatherm T59850).Suszarka w pewnym momencie zaczęła bardzo długo suszyć (czas wydłużył się 2-3 razy) i woda zamiast skroplić się do pojemnika na wodę zostaje wyparowana na zewnątrz suszarki i skrapla się na kafelkach.Sprężarka nagrzewa...

  08 Lis 2013 10:03Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2160

  Samoczynne wyłączanie się suszarki AEG Elektrolux Lavatherm TN 95479

  Cześć kolego czy wiesz może coś się stało ja mam podobny problem z modelem LAVATHERM 56840L 21 Sty 2014 19:41Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2103

  aeg electrolux lavatherm 59840

  Witajcie, potrzebuję pomocy do naprawy silnika dmuchawy przymocowanego z dołu obudowy, silnik wyje. Obudowę rozebrałem i co dalej, jak ściągnąć łożysko, czy ktoś to robi w Katowicach?

  30 Cze 2014 17:53Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1599

  AEG - Suszarka Lavatherm - błąd E60, podbłąd E63

  Dzieki. To wiem że jest to błąd grzania. Niestety w tych nie ma podkodu E63 który precyzuje gdzie jest błąd.No rzeczywiście podkod E63 jest bardzo arcyważny. Raptem do sprawdzenia grzałka, czujniki i elektronika.Ale jasnym jest, że podkod E63 wskaże jaśnie panu uszkodzoną część... :(W serwisówce,...

  05 Sty 2017 19:20Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 17196

  Suszarka AEG Electrolux Lavatherm 36600 - bęben nie obraca się

  Elektronika jest ok,Na jakiej podstawie, była sprawdzana?W sklepie AEG doradzono mi wymianę paska.Wróżbita Maciej tam pracuje? :)a naprawa płyty przez '' fachowca '' myślę że max z 50.Myślę, że za 50zł to cieżko bedzie znaleźć fachowca który raczy w ogóle przyjechać i zajrzeć,...

  14 Sty 2020 18:48Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 1662

  AEG-Electrolux Lavatherm 59840 - suszarka kondensacyjna czy to sprężarka padła?

  Po pierwsze grzałki występują nawet suszarkach:A po drugie warto podać zawsze PNC urządzenia by ułatwić innym użytkownikom pomoc:

  17 Lip 2022 17:47Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 315

  Jaka suszarka do ubrań? Jakie parametry są istotne?

  A co myślicie o AEG Lavatherm T59840 (z pompą) a może AEG Lavatherm T 58860 (bez pompy)?

  22 Sty 2023 13:11Odpowiedzi: 113 Wyświetleń: 140220

  Jaką suszarkę do bielizny kupić?

  W najbliższym czasie zamierzam kupić suszarkę kondensacyjną do bielizny. Wybór jest tak ogromny, że ciężko się zdecydować, który model wybrać. Chciałabym aby suszarka była nieawaryjna, w miarę energooszczędna, miała czujnik wilgotności, funkcję suszenia tkanin delikatnych i wełny, program skrócony...

  21 Gru 2009 20:00Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 11960

  Jaka "wieża" (pralka z suszarką)?

  W rozsądnej cenie tylko AEG Lavatherm suszy cos koło 7 KG co nie jest bez znaczenia.

  02 Gru 2009 17:51Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 12314

  Czy warto kupić używaną suszarkę Miele?

  Dzięki serdeczne.Kupiłem jednak AEG Lavatherm.

  02 Sty 2015 10:53Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2484

  Jaki zestaw-pralka + suszarka

  jako że pozbywam się bubla w postaci pralko-suszarki stoję przed wyborem pralki i suszarki oddzielnie. W oko wpadły mi komplety 4 marek:Ariston: pralka [url=]AQLF9F69U i suszarka [url=]AQCF851BUBosch: pralka [url=]WAS28743PL i suszarka [url=]WTS86515PLAEG: pralka [url=]Lavamat 84950A...

  02 Mar 2022 23:09Odpowiedzi: 34 Wyświetleń: 18707

  Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła czy bez?

  Używałem suszarki AEG LAVATHERM 56840 prawie 7 lat- po 3 latach i 3 miesiącach padł opornik/triak na płycie (nie wiem czy jego zastosowanie ma limitować życie urządzenia) koszt wymiany 2, 50 zł plus cierpliwość przy wlutowaniu w serwisie chcieli 500zł za płytę plus 200-250 za wymianę- ostatnio zaczął...

  21 Sty 2023 14:09Odpowiedzi: 1100 Wyświetleń: 389097

  jaki kupić sprzęt do kuchni??

  podłącze się do wątkuchce kupić:Suszarka ELECTROLUX EDH 97980W lub AEG-ELECTROLUX Lavatherm T59850 różnica cenowa 600 zł ale AEG ma metalowe w bębnie popychacze ( z doświadczenia wiem że plastikowe elektryzują pranie) reszta ta sama (2300 lub 2900)Pralka AEG-ELECTROLUX Lavamat 5. 0 cena do parametrów...

  04 Sie 2010 13:04Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 12389

  Suszarka MIELE T8603C czy "wystarczy" Bosch lub S

  Witajcie - to moje początki na forum. :sm9:W ostatnim czasie kupiliśmy/wymieniliśmy zużytą elektronikę do domu i jak na razie było bez "wpadek". Oby tak dalej.Zamażyłam mi się suszarka odzieżowa i jestem bliska przekonania mojego małża do zakupu.Poczytałam odrobinkę i wiem, że ma byćkondensacyjnawolnostojącaz...

  11 Sty 2009 18:18Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 10318

  pralka, max 58cm szerokości, lub pralko-suszarka max 59, 5cm szerokości

  A jeśli chodzi o suszarkę, to lepiej osobne małe urządzenie do powieszenia na ścianie:Electrolux EDC 3150lub (podobny model) AEG TCE Lavatherm

  09 Kwi 2014 11:44Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 11259

  EDC77570W - Nie uruchamia się, nie pali się wyświetlacz

  Suszarka działa:)Ponoć te suszarki i nie tylko te wykazują dużą awaryjność podzespołu, co pozwala podejrzewać że to albo błąd producenta albo celowe zaprojektowanie awaryjności po okresie gwarancji - suszarki ulegają awarii po 3 latach eksploatacji - u mnie dokładnie 4 lata!Mąż na części (zestaw...

  28 Gru 2018 21:26Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3591

  Electrolux EDH97980W - Jak sprawdzić wydajność układu pompy ciepła?

  Test analityczny:1975g prania suchego, raczej bawełna, waga przed wrzuceniem do pralki.Suszenie kondensacyjne z grzałką, suszarka AEG Electrolux LAVATHERM 88840 - dla odniesienia.3682 g mokrego po wirowaniu 12002561 g po suszeniu1121 g wody wysuszonoczas 1:10zużycie prądu 1, 7 kWh1, 51...

  08 Lis 2018 21:32Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 5523

Podręcznik instalacji sprzętu i bezpieczeństwa Aeg Lavatherm 57720 Electronic

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji sprzętu i bezpieczeństwa Aeg Lavatherm 57720 Electronic

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji sprzętu i bezpieczeństwa Aeg Lavatherm 57720 Electronic