Podręcznik instalacji systemu operacyjnego Aeg Lavatherm T6dce821b

Podręcznik instalacji systemu operacyjnego Aeg Lavatherm T6dce821b jest przydatnym narzędziem, które pomaga użytkownikom w instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego. Podręcznik instalacji zawiera kroki dotyczące tworzenia dyskietki startowej, instalacji systemu operacyjnego, konfigurowania ustawień sieciowych i konfigurowania systemu operacyjnego. Podręcznik instalacji także zawiera informacje na temat tworzenia kopii zapasowej i naprawy systemu operacyjnego. Użytkownicy mogą również skorzystać z porad dotyczących zabezpieczeń systemu, aby zapobiec dostępowi do systemu przez osoby nieupoważnione. Podręcznik instalacji systemu operacyjnego Aeg Lavatherm T6dce821b to cenna pomoc dla użytkowników, którzy chcą skutecznie skonfigurować system.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji systemu operacyjnego Aeg Lavatherm T6dce821b

Wprowadzenie do wdrażania systemu operacyjnego - Configuration Manager | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 7 min

Dotyczy: programu Configuration Manager (bieżąca gałąź)

Za pomocą Configuration Manager można wdrażać systemy operacyjne na wiele różnych sposobów. Informacje przedstawione w tej sekcji umożliwiają zrozumienie sposobu wdrażania systemów operacyjnych i automatyzowania zadań.

Proces wdrażania systemu operacyjnego

Configuration Manager udostępnia kilka metod, których można użyć do wdrożenia systemu operacyjnego. Istnieje kilka akcji, które należy wykonać niezależnie od używanej metody wdrażania:

 • Zidentyfikuj sterowniki urządzeń z systemem Windows, które są wymagane do uruchomienia obrazu rozruchowego lub zainstaluj obraz systemu operacyjnego, który należy wdrożyć.

 • Zidentyfikuj obraz rozruchowy, którego chcesz użyć do uruchomienia komputera docelowego.

 • Użyj sekwencji zadań, aby przechwycić obraz systemu operacyjnego, który zostanie wdrożony. Alternatywnie można użyć domyślnego obrazu systemu operacyjnego.

 • Rozłóż obraz rozruchowy, obraz systemu operacyjnego i dowolną powiązaną zawartość do punktu dystrybucji.

 • Utwórz sekwencję zadań z krokami wdrażania obrazu rozruchowego i obrazu systemu operacyjnego.

 • Wdróż sekwencję zadań na kolekcji komputerów.

 • Monitorowanie wdrożenia.

  Scenariusze wdrażania systemu operacyjnego

  Istnieje wiele scenariuszy wdrażania systemu operacyjnego w Configuration Manager, które można wybrać w zależności od środowiska i przeznaczenia instalacji systemu operacyjnego. Na przykład można partycjonować i formatować istniejący komputer z nową wersją systemu Windows lub uaktualnić system Windows do najnowszej wersji. Aby ułatwić określenie metody wdrażania spełniającej Twoje potrzeby, zapoznaj się ze scenariuszami wdrażania systemów operacyjnych przedsiębiorstwa. Możesz wybrać jeden z następujących scenariuszy wdrażania systemu operacyjnego:

 • Uaktualnianie systemu Windows do najnowszej wersji

 • Odśwież istniejący komputer z nową wersją systemu Windows

 • Instalacja nowej wersji systemu Windows na nowym komputerze (bez systemu operacyjnego)

 • Wymiana istniejącego komputera i przeniesienie ustawień

  Metody wdrażania systemów operacyjnych

  Istnieje kilka metod wdrażania systemów operacyjnych na Configuration Manager komputerach klienckich.

 • Wdrożenia inicjowane przez środowisko PXE: wdrożenia inicjowane przez środowisko PXE umożliwiają komputerom klienckim żądanie wdrożenia za pośrednictwem sieci. W tej metodzie wdrażania obraz systemu operacyjnego i obraz rozruchowy środowiska Windows PE są wysyłane do punktu dystrybucji skonfigurowanego do akceptowania żądań rozruchu środowiska PXE. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie środowiska PXE do wdrażania systemu Windows za pośrednictwem sieci za pomocą Configuration Manager.

 • Udostępnij systemy operacyjne w Programie Software Center: możesz wdrożyć system operacyjny i udostępnić go w Centrum oprogramowania. Configuration Manager klienci mogą inicjować instalację systemu operacyjnego z Centrum oprogramowania. com/pl-pl/mem/configmgr/osd/deploy-use/replace-an-existing-computer-and-transfer-settings" data-linktype="relative-path">Zastępowanie istniejącego komputera i ustawienia transferu.

 • Wdrożenia multiemisji: wdrożenia multiemisji oszczędzają przepustowość sieci przez jednoczesne wysyłanie danych do wielu klientów zamiast wysyłania kopii danych do każdego klienta za pośrednictwem oddzielnego połączenia. W tej metodzie wdrażania obraz systemu operacyjnego jest wysyłany do punktu dystrybucji. To z kolei wdraża obraz, gdy komputery klienckie żądają wdrożenia. com/pl-pl/mem/configmgr/osd/deploy-use/use-multicast-to-deploy-windows-over-the-network" data-linktype="relative-path">Używanie multiemisji do wdrażania systemu Windows za pośrednictwem sieci.

 • Wdrożenia nośników rozruchowych: wdrożenia nośników rozruchowych umożliwiają wdrażanie systemu operacyjnego po uruchomieniu komputera docelowego. Po uruchomieniu komputera docelowego pobiera sekwencję zadań, obraz systemu operacyjnego i dowolną inną wymaganą zawartość z sieci. Ponieważ ta zawartość nie jest dołączona do nośnika, można zaktualizować zawartość bez konieczności ponownego tworzenia nośnika. com/pl-pl/mem/configmgr/osd/deploy-use/create-bootable-media" data-linktype="relative-path">Tworzenie nośnika rozruchowego.

 • Wdrożenia nośników autonomicznych: wdrożenia nośników autonomicznych umożliwiają wdrażanie systemów operacyjnych w następujących warunkach:

 • W środowiskach, w których kopiowanie obrazu systemu operacyjnego lub innych dużych pakietów przez sieć nie jest praktyczne.

 • W środowiskach bez łączności sieciowej lub łączności sieciowej o niskiej przepustowości.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie nośnika autonomicznego.

 • Wstępnie przygotowane wdrożenia multimediów: wstępnie przygotowane wdrożenia multimediów umożliwiają wdrożenie systemu operacyjnego na komputerze, który nie jest w pełni aprowizowany. Nośnik wstępny to plik WIM (Windows Imaging Format), który może zostać zainstalowany na komputerze bez systemu operacyjnego przez producenta lub w centrum przejściowym przedsiębiorstwa, które nie jest połączone ze środowiskiem Configuration Manager.

  W dalszej części środowiska Configuration Manager komputer uruchamia się przy użyciu obrazu rozruchowego dostarczonego przez nośnik, a następnie nawiązuje połączenie z punktem zarządzania lokacją w celu udostępnienia sekwencji zadań, które zakończą proces pobierania. Ta metoda wdrażania może zmniejszyć ruch sieciowy, ponieważ obraz rozruchowy i obraz systemu operacyjnego znajdują się już na komputerze docelowym. Możesz określić aplikacje, pakiety i pakiety sterowników do uwzględnienia w nośniku wstępnie przygotowanym. com/pl-pl/mem/configmgr/osd/deploy-use/create-prestaged-media" data-linktype="relative-path">Tworzenie wstępnie przygotowanego nośnika.

  Obrazy rozruchowe

  Obraz rozruchowy w Configuration Manager to obraz systemu Windows PE (WinPE), który jest używany podczas wdrażania systemu operacyjnego. Obrazy rozruchowe są używane do uruchamiania komputera w programie WinPE, który jest minimalnym systemem operacyjnym z ograniczonymi składnikami i usługami, które przygotowują komputer docelowy do instalacji systemu Windows. Configuration Manager udostępnia dwa obrazy rozruchowe: jeden do obsługi platform x86 i jeden do obsługi platform x64. Są one uznawane za domyślne obrazy rozruchowe. Obrazy rozruchowe tworzone i dodawane do Configuration Manager są traktowane jako obrazy niestandardowe. Domyślne obrazy rozruchowe można automatycznie zastąpić podczas aktualizowania Configuration Manager. Aby uzyskać więcej informacji na temat obrazów rozruchowych, zobacz Zarządzanie obrazami rozruchowymi.

  Obrazy systemu operacyjnego

  Obrazy systemu operacyjnego w Configuration Manager są przechowywane w formacie pliku Windows Imaging (WIM) i reprezentują skompresowaną kolekcję plików referencyjnych i folderów, które są wymagane do pomyślnej instalacji i skonfigurowania systemu operacyjnego na komputerze. W przypadku wszystkich scenariuszy wdrażania systemu operacyjnego należy wybrać obraz systemu operacyjnego. Możesz użyć domyślnego obrazu systemu operacyjnego lub skompilować obraz systemu operacyjnego na skonfigurowanym komputerze odniesienia. com/pl-pl/mem/configmgr/osd/get-started/manage-operating-system-images" data-linktype="relative-path">Zarządzanie obrazami systemu operacyjnego.

  Pakiety uaktualniania systemu operacyjnego

  Pakiety uaktualniania systemu operacyjnego są używane do uaktualniania systemu operacyjnego i są wdrożeniami systemu operacyjnego inicjowanymi przez instalatora. Pakiety uaktualniania systemu operacyjnego są importowane do Configuration Manager z dysku DVD lub zainstalowanego pliku ISO. com/pl-pl/mem/configmgr/osd/get-started/manage-operating-system-upgrade-packages" data-linktype="relative-path">Zarządzanie pakietami uaktualniania systemu operacyjnego.

  Można utworzyć kilka rodzajów nośników, których można użyć do wdrażania systemów operacyjnych. Obejmuje to nośnik przechwytywania używany do przechwytywania obrazów systemu operacyjnego oraz nośników autonomicznych, wstępnie przygotowanych i rozruchowych używanych do wdrażania systemu operacyjnego. Za pomocą nośnika można wdrażać systemy operacyjne na komputerach, które nie mają połączenia sieciowego lub mają połączenie o niskiej przepustowości z Configuration Manager lokacją. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z nośnika, zobacz Tworzenie nośnika sekwencji zadań.

  Sterowniki urządzeń

  Sterowniki urządzeń można zainstalować na komputerach docelowych bez uwzględniania ich na wdrażanym obrazie systemu operacyjnego. Configuration Manager udostępnia wykaz sterowników zawierający odwołania do wszystkich sterowników urządzeń importowanych do Configuration Manager. Katalog sterowników znajduje się w obszarze roboczym Biblioteka oprogramowania i składa się z dwóch węzłów: sterowników i pakietów sterowników. Węzeł Sterowniki zawiera listę wszystkich sterowników zaimportowanych do katalogu sterowników. Ten węzeł umożliwia odnajdywanie szczegółów dotyczących każdego zaimportowanego sterownika, zmienianie pakietu sterowników lub obrazu rozruchowego, do którego należy sterownik, włączanie lub wyłączanie sterownika i nie tylko. com/pl-pl/mem/configmgr/osd/get-started/manage-drivers" data-linktype="relative-path">Zarządzanie sterownikami.

  Zapisywanie i przywracanie stanu użytkownika

  Podczas wdrażania systemów operacyjnych można zapisać stan użytkownika z komputera docelowego, wdrożyć system operacyjny, a następnie przywrócić stan użytkownika po wdrożeniu systemów operacyjnych. Ten proces jest zwykle używany podczas instalowania systemu operacyjnego na Configuration Manager komputerze klienckim.

  Informacje o stanie użytkownika są przechwytywane i przywracane przy użyciu sekwencji zadań. Po przechwyceniu informacji o stanie użytkownika informacje mogą być przechowywane na jeden z następujących sposobów:

 • Dane stanu użytkownika można przechowywać zdalnie, konfigurując punkt migracji stanu. Sekwencja zadań Przechwytywanie wysyła dane do punktu migracji stanu. Następnie po wdrożeniu systemu operacyjnego sekwencja zadań Przywracanie pobiera dane i przywraca stan użytkownika na komputerze docelowym.

 • Dane stanu użytkownika można przechowywać lokalnie w określonej lokalizacji. W tym scenariuszu sekwencja zadań Przechwytywanie kopiuje dane użytkownika do określonej lokalizacji na komputerze docelowym. Następnie po wdrożeniu systemu operacyjnego sekwencja zadań Przywracanie pobiera dane użytkownika z tej lokalizacji.

 • Możesz określić twarde linki, których można użyć do przywrócenia danych użytkownika do oryginalnej lokalizacji. W tym scenariuszu dane stanu użytkownika pozostają na dysku po usunięciu starego systemu operacyjnego. Następnie po wdrożeniu systemu operacyjnego sekwencja zadań Przywracanie używa twardych linków, aby przywrócić dane stanu użytkownika do pierwotnej lokalizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji , zarządzaj stanem użytkownika.

  Wdrażanie na nieznanych komputerach

  System operacyjny można wdrożyć na komputerach, które nie są zarządzane przez Configuration Manager. Brak rekordu tych komputerów w bazie danych Configuration Manager. Te komputery są nazywane nieznanymi komputerami. Nieznane komputery obejmują następujące elementy:

 • Komputer, na którym nie zainstalowano klienta Configuration Manager

 • Komputer, który nie jest importowany do Configuration Manager

 • Komputer, który nie został odnaleziony przez Configuration Manager

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przygotowanie do wdrożeń nieznanych komputerów.

  Kojarzenie użytkowników z komputerem

  Podczas wdrażania systemu operacyjnego można skojarzyć użytkowników z komputerem docelowym w celu obsługi akcji koligacji urządzenia użytkownika. Po skojarzeniu użytkownika z komputerem docelowym użytkownik administracyjny może później wykonywać akcje na dowolnym komputerze skojarzonym z tym użytkownikiem, na przykład wdrażając aplikację na komputerze określonego użytkownika. Jednak podczas wdrażania systemu operacyjnego nie można wdrożyć systemu operacyjnego na komputerze określonego użytkownika. com/pl-pl/mem/configmgr/osd/get-started/associate-users-with-a-destination-computer" data-linktype="relative-path">Kojarzenie użytkowników z komputerem docelowym.

  Automatyzowanie kroków przy użyciu sekwencji zadań

  Sekwencje zadań można tworzyć w celu wykonywania różnych zadań w środowisku Configuration Manager. Akcje sekwencji zadań są definiowane w poszczególnych krokach sekwencji. Po uruchomieniu sekwencji zadań akcje każdego kroku są wykonywane na poziomie wiersza polecenia bez konieczności interwencji użytkownika. Sekwencji zadań można użyć w następujących celach:

 • Tworzenie sekwencji zadań w celu zainstalowania systemu operacyjnego

 • Tworzenie sekwencji zadań dla wdrożeń poza systemem operacyjnym

 • Tworzenie sekwencji zadań w celu przechwycenia systemu operacyjnego

 • Tworzenie sekwencji zadań w celu przechwytywania i przywracania stanu użytkownika

 • Tworzenie niestandardowej sekwencji zadań

Dodatkowe zasoby

Podręcznik instalacji systemu operacyjnego Aeg Lavatherm T6dce821b

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji systemu operacyjnego Aeg Lavatherm T6dce821b

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji systemu operacyjnego Aeg Lavatherm T6dce821b