Podręcznik konfiguracji i funkcji Cisco 857

Podręcznik konfiguracji i funkcji Cisco 857 to kompletna instrukcja dla użytkowników zaawansowanych routerów Cisco 857. Zawiera ona szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji i opcji routera Cisco 857, w tym instalacji, konfiguracji, wdrażania i obsługi. Podręcznik zawiera również informacje dotyczące konfiguracji routingu, konfiguracji sieci, konfiguracji protokołów TCP / IP, tworzenia sieci VPN oraz innych zaawansowanych zagadnień związanych z konfiguracją i użyciem routera Cisco 857. Jest to idealna pozycja dla administratorów sieci, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości swoich routerów Cisco 857.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji i funkcji Cisco 857

Podręcznik obsługi telefonu

Telefon IP Cisco 7960G i 7940G
dla systemu Cisco CallManager
Zawiera Licencję i gwarancję

Siedziba firmy
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www. cisco. com
Tel. : +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Faks: +1 408 526-4100

Wykonaj następujące
czynności...

Naciśnij klawisz Edycja, a
następnie klawisz & lt; & lt; lub & gt; & gt;,
aby przesunąć kursor lub
skasować cyfry.

Wybierz opcję
& gt;
Firmowa książka telefoniczna.
Wprowadź kilka pierwszych liter i
naciśnij klawisz Szukaj.
Następnie przewiń do
odpowiedniej pozycji i podnieś
słuchawkę.

dokonać edycji
numeru w
dzienniku
połączeń

wybrać numer z
firmowej książki
telefonicznej

Naciśnij klawisz NowePoł.
Pierwotne połączenie jest
automatycznie zawieszane.

OL-6633-02

Copyright (C) 2005 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Cisco, Cisco
IOS, Cisco Systems i logo Cisco Systems są zarejestrowanymi znakami
handlowymi firmy Cisco Systems, Inc. lub jej firm zależnych w Stanach
Zjednoczonych i niektórych innych krajach. Wszystkie inne marki, nazwy lub znaki
towarowe innych firm wymienione w tym dokumencie lub na stronach WWW są
własnością tych firm. Użycie słowa partner nie oznacza istnienia umowy spółki
między firmą Cisco i inną firmą. (0501R)

nawiązać
połączenie, gdy
aktywne jest inne
połączenie

zadzwonić,
Naciśnij klawisz NowePoł i
używając układu wprowadź numer. Lub naciśnij
głośnomówiącego klawisz
przed lub po
wybraniu, powtórzeniu lub
szybkim wybraniu numeru.

Przewiń do pozycji w dzienniku
połączeń, dokonaj edycji numeru
(jeśli jest to konieczne) i podnieś
zainicjować
połączenie przy
użyciu dziennika
przejrzeć dzienniki Wybierz kolejno opcje
połączeń
& gt; Połączenia nieodebrane,
Połączenia odebrane, lub
Połączenia wybierane.

ponownie wybrać Naciśnij klawisz Powtórz.
ostatnio wybrany
numer

Aby...

Wyświetlanie i nawiązywanie
Nawiązywanie połączeń
konferencyjnych

Korzystanie z funkcji
przekierowywania połączeń

Przekazywanie połączenia

Definicje klawiszy

Definicje klawiszy programowych

Telefon IP Cisco 7960G i
7940G

Skrócona instrukcja obsługi

Anulowanie czynności lub
zakończenie bez stosowania zmian

Odświeżanie zawartości i pobieranie
najnowszych informacji

Przywracanie ustawień (w tym
głośności) do oryginalnych wartości
fabrycznych

Dołącz

Domyślny

Edycja numeru w dzienniku połączeń

Połączenie kilku połączeń na jednej
linii w celu utworzenia połączenia
konferencyjnego

cWtrąć

Odbieranie połączenia

Przywrócenie ustawień (w tym
głośności) do poprzednio zapisanych
wartości
Zapisanie połączenia przy użyciu
funkcji Parkuj połączenie

Powtórz

Udostępnienie/zabronienie dostępu
do informacji lub wtrącania się do
połączeń na linii wspólnej

Ponowne wybieranie ostatnio
wybranego numeru

Połącz

Prywatne

Połączenie z wprowadzonym
numerem telefonu

Parkuj

Odtwórz

Abonent jest powiadamiany,
gdy zajęty numer jest już dostępny.

Odbierz
Oddzwoń

Utworzenie konferencji typu MostKnf
Nawiązanie nowego połączenia

ListaK

NowePoł

Wyświetlenie uczestników
konferencji

Konfer

MostKnf

Utworzenie połączenia
Edycja

Dołączanie do połączenia na linii
wspólnej i utworzenie konferencję

Anuluj

Aktual.

Definicje klawiszy
programowych

Odebranie połączenia z innego
numeru wewnętrznego należącego do
grupy

Skonfigurowanie/anulowanie
Przekazanie połączenia

Odebranie połączenia z innego
numeru wewnętrznego poza grupą

Połączenie dwóch rozmów

Przesyłanie problemów z
połączeniem do administratora
systemu

Rozłączenie bieżącego połączenia

Wybieranie numeru przy użyciu
numeru szybkiego wybierania

Wyszukiwanie pozycji w książce
Usuwanie znaków z prawej strony
kursora podczas korzystania z funkcji
Usunięcie uczestnika konferencji

Usunięcie uczestnika ostatnio
dołączonego do konferencji

Wyświetlenie dodatkowych klawiszy
Dodawanie się do połączenia na linii
wspólnej

Wybór elementu na ekranie

Usuwanie pozycji lub ustawień

Powrót do poprzedniego widoku

Wznowienie zawieszonego
połączenia

Zapisanie wybranego ustawienia

Usuwanie wprowadzonych znaków

Przesuwanie kursora po
wprowadzonych znakach

Przejm

Przek.

Przekaż

PrzejmG

PrzkBzp

QRT

Rozłącz

SkrWybier

Szukaj

Usuń

UsuńOst

Więcej

Wtrącenie

Wybierz

Wyczyść

Wyjście

Wznów

Zapisz

& lt; & lt;

& gt; & gt;

Zestaw nagłowny

Wycisz

Głośnik

Ustawienia

Książki telefoniczne

Pomoc

Podczas połączenia naciśnij
klawisz Przekaż i wprowadź
numer docelowy. Gdy usłyszysz
sygnał dzwonka, rozłącz się lub
naciśnij klawisz Przekaż i
rozłącz się.

Wykonaj następujące
Przewiń do każdego połączenia
docelowego na linii, po czym
naciśnij klawisz Wybierz. Dla
jednego z wybranych połączeń,
naciśnij klawisze więcej & gt;
PrzkBzp. Aby pozostać na linii
z rozmówcami, należy użyć
klawisza Dołącz, aby zamiast
dokonywać bezpośredniego
przekazania utworzyć
konferencję.

przekazać
i

lub

Usługi

Wiadomości

połączyć dwie
bieżące rozmowy
(przekazanie
bezpośrednie)

Naciśnij klawisz Przek.

Zaloguj się na stronie WWW
opcji użytkownika i wybierz
opcję Przekieruj wszystkie
połączenia... z menu
głównego.

Naciśnij klawisz Przek. i
wprowadź docelowy numer
telefonu.

usunąć uczestnika
z konferencji

wyświetlić listę
uczestników

Jeśli jesteś uczestnikiem
konferencji, naciśnij klawisz
UsuńOst, lub przewiń do nazwy
na liście konferencji i naciśnij
klawisz Usuń.

Wybierz aktywną konferencję,
a następnie naciśnij klawisz
ListaK. Znak * wskazuje
inicjatora.

naciśnij klawisz Wybierz. Z
wybranego połączenia, naciśnij
klawisz więcej & gt; Dołącz.

klawisz więcej & gt; Konfer, aby
dodać do połączenia kolejnego
rozmówcę. Wybierz numer
uczestnika. Po nawiązaniu
połączenia naciśnij ponownie
klawisz Konfer. Powtórz, aby
dodać każdego uczestnika.

ustanowić
standardową
konferencję
poprzez
nawiązanie
połączeń z jej
uczestnikami
zaprosić bieżących
rozmówców do
przyłączenia się do
standardowej
anulować
przekazywanie

skonfigurować lub
przekierowanie
połączeń z komputera
(na dowolnej linii)

skonfigurować
przekazywanie
połączeń na linii
podstawowej

Spis treści
Pierwsze kroki 1
Jak korzystać z tego podręcznika 1
Informacje na temat bezpieczeństwa i użytkowania 2
Czyszczenie wyświetlacza telefonu 5
Zródła dodatkowych informacji 5
É
Więcej informacji na temat dostosowywania telefonu w sieci WWW 5
Podłączanie telefonu 6
Przegląd funkcji telefonu 9
Klawisze i sprzęt 9
Funkcje wyświetlacza telefonu 12
Omówienie funkcjonalności i dostępności funkcji 13
Wskazówki dotyczące obsługi połączeń i nawigacji 14
Praca w trybie odłożonej lub podniesionej słuchawki 14
Linie i połączenia 14
Ikony połączenia 15
Wybieranie połączeń 16
Wyświetlanie połączeń i Przełączanie pomiędzy połączeniami 16
Wybieranie pozycji na wyświetlaczu telefonu 17
Korzystanie z menu funkcji 18
Wprowadzanie i edycja tekstu 18
Uzyskiwanie pomocy za pośrednictwem telefonu 19
Ikony klawiszy 19

Telefon IP Cisco 7960G i 7940G

iii

Podstawowa obsługa połączeń 20
Nawiązywanie połączenia 20
Odbieranie połączenia 24
Kończenie połączenia 25
Zawieszanie i wznawianie połączenia 25
Używanie funkcji wyciszenia 26
Przekazywanie połączenia 26
Przekierowywanie połączeń na inny numer 28
Nawiązywanie połączeń konferencyjnych 29
Typy obsługiwanych połączeń konferencyjnych 29
Ustanawianie standardowej konferencji i dołączanie do niej 30
Ustanawianie konferencji MostKnf i dołączanie do niej 32
Zaawansowana obsługa połączeń 33
Zapamiętywanie i odbieranie zaparkowanych połączeń 33
Przejmowanie przekierowanych połączeń w telefonie 33
Korzystanie z linii wspólnej 35
Omówienie linii wspólnych 35
Dołączanie się do połączenia na linii wspólnej 36
Ochrona przed wyświetleniem lub wtrącaniem się do połączenia na linii
wspólnej 38
Śledzenie podejrzanych połączeń 38
Nawiązywanie i odbieranie bezpiecznych połączeń 39
Klasyfikowanie krytycznych połączeń 40
Korzystanie ze słuchawki, zestawu nagłownego i układu
głośnomówiącego 42
Nabycie zestawu nagłownego 43
Korzystanie z funkcji automatycznego odbierania połączeń z zestawem
nagłownym lub układem głośnomówiącym 43

iv

Zmiana ustawień telefonu 44
Regulacja głośności 44
Dostosowywanie dzwonków i wskaźników wiadomości 45
Zmiana ustawień wyświetlacza telefonu 45
Konfigurowanie funkcji szybkiego wybierania 46
Korzystanie z systemu wiadomości głosowych, dzienników połączeń i
książek telefonicznych 48
Dostęp do Wiadomości głosowych 48
Korzystanie z dzienników połączeń i książek telefonicznych 49
Dostęp do stron WWW opcji użytkownika 51
Logowanie do stron WWW opcji użytkownika 51
Uaktywnianie usług telefonu 52
Dodatkowe opcje konfiguracyjne 53
Rozwiązywanie problemów z telefonem 55
Używanie narzędzia Quality Reporting Tool 56
Warunki rocznej ograniczonej gwarancji na sprzęt firmy Cisco 57
Indeks 59

v

vi

Pierwsze kroki
Jak korzystać z tego podręcznika
W podręczniku tym omówiono funkcje dostępne w telefonie. Można go przeczytać w całości, aby uzyskać
pełny obraz możliwości telefonu, lub korzystając z poniższej tabeli, wyszukiwać często używane sekcje.

Wykonaj następujące czynności...

samodzielnie zapoznać się z
telefonem

Naciśnij klawisz i lub
dodatkowych informacji.

przejrzeć informacje na temat
bezpieczeństwa

Patrz,, Informacje na temat bezpieczeństwa i użytkowania"
na stronie 2.

podłączyć telefon

Patrz,, Podłączanie telefonu" na stronie 6.

korzystać z telefonu po instalacji

Patrz,, Przegląd funkcji telefonu" na stronie 9.

zapoznać się z wyświetlaczem

Patrz,, Funkcje wyświetlacza telefonu" na stronie 12.

wybrać połączenie lub przełączyć
pomiędzy połączeniami

Patrz,, Wskazówki dotyczące obsługi połączeń i nawigacji" na
stronie 14.

wykonać połączenie

Patrz,, Nawiązywanie połączenia" na stronie 20.

zawiesić połączenie

Patrz,, Zawieszanie i wznawianie połączenia" na stronie 25.

wyciszyć mikrofon w trakcie
Patrz,, Używanie funkcji wyciszenia" na stronie 26.

przekazać połączenie

Patrz,, Przekazywanie połączenia" na stronie 26.

wykonać połączenie konferencyjne

Patrz,, Nawiązywanie połączeń konferencyjnych" na stronie 29.

współdzielić numer telefonu

Patrz,, Korzystanie z linii wspólnej" na stronie 35.

skorzystać z telefonu jak z głośnika
lub przełączyć urządzenia audio

Patrz,, Korzystanie ze słuchawki, zestawu nagłownego i układu
głośnomówiącego" na stronie 42.

zmienić poziomy głośności lub
dźwięk dzwonka

Patrz,, Zmiana ustawień telefonu" na stronie 44.

skonfigurować szybkie wybieranie

Patrz,, Konfigurowanie funkcji szybkiego wybierania" na stronie 46.

wyświetlić połączenia nieodebrane

Patrz,, Korzystanie z systemu wiadomości głosowych, dzienników
połączeń i książek telefonicznych" na stronie 48.

na telefonie, jeśli będziesz potrzebować

1

Informacje na temat bezpieczeństwa i użytkowania
Instalacja i użytkowanie telefonu
Przed zainstalowaniem lub użyciem telefonu IP firmy Cisco należy zapoznać się z poniższymi uwagami na
temat bezpieczeństwa:
Ostrzeżenie WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Ten symbol ostrzegawczy oznacza zagrożenie. Wskazuje na sytuację
mogącą spowodować obrażenia ciała. Obsługując jakiekolwiek
urządzenie, należy zdawać sobie sprawę z możliwości porażenia prądem
płynącym w obwodach elektrycznych oraz znać podstawowe zasady
zapobiegania wypadkom.
TE INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ

Ostrzeżenie Przed podłączeniem systemu do źródła zasilania należy zapoznać się
z instrukcją instalacji.

Ostrzeżenie Ostateczna utylizacja urządzenia powinna przebiegać zgodnie z
przepisami krajowymi.

Ostrzeżenie W czasie, gdy występują wyładowania atmosferyczne, nie należy
korzystać z systemu ani podłączać lub odłączać przewodów.

Ostrzeżenie Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, do obwodów bardzo
niskiego napięcia bezpiecznego (SELV) nie należy podłączać obwodów
pod napięciem sieci telefonicznej (TNV). Gniazda sieci LAN zawierają
obwody typu SELV, natomiast gniazda sieci WAN zawierają obwody typu
TNV. W niektórych gniazdach sieci LAN i WAN stosowane są złącza RJ-45.
Przy podłączaniu kabli należy zachować ostrożność.

2

Pierwsze kroki

Przestroga

Wewnętrzne przewody zasilania przewodzą prąd przez kabel komunikacyjny. Skorzystaj
z dostarczonego przez firmę Cisco kabla lub z kabla komunikacyjnego nie mniejszego niż
24 AWG.

Ostrzeżenie Zasilanie musi być umieszczone w pomieszczeniu.

Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania
Poniższe ostrzeżenie dotyczy sytuacji, w której telefon IP firmy Cisco jest zasilany ze źródła zewnętrznego:
Ostrzeżenie Urządzenie to nie ma własnych zabezpieczeń przeciwzwarciowych
(nadprądowych) -- ochrona przeciwporażeniowa bazuje na
zabezpieczeniach elektrycznej instalacji budynku. Na przewodach
fazowych (wszystkich przewodach, przez które płynie prąd) muszą być
zainstalowane bezpieczniki topikowe lub wyłączniki nadprądowe o prądzie
znamionowym nie większym niż 15 A / 120 VAC (w USA) lub 10 A / 240 VAC
w innych krajach.

Ostrzeżenie Urządzenie jest przeznaczone do pracy w układach TN sieci energetycznej.

Ostrzeżenie Musi być zapewniony stały dostęp do wtyczki w gnieździe elektrycznym,
ponieważ to ona właśnie umożliwia całkowite odcięcie dopływu prądu.

Z danym produktem należy używać tylko zasilacza określonego przez firmę Cisco.

3

Korzystanie z zewnętrznych urządzeń podłączonych do telefonu IP Cisco
Poniższa informacja ma zastosowanie w sytuacji korzystania z zewnętrznych urządzeń współpracujących z
telefonem IP Cisco:
Firma Cisco zaleca używanie zewnętrznych urządzeń dobrej jakości (głośniki, mikrofony i zestawy
nagłowne), ekranowanych przed niepożądanymi sygnałami częstotliwości radiowej (RF) i dźwiękowej (AF).
W zależności od jakości tych urządzeń i ich odległości od innych urządzeń, takich jak telefony komórkowe
lub krótkofalówki, mogą występować pewne zakłócenia. W takich przypadkach firma Cisco zaleca podjęcie
jednego lub więcej z następujących działań:
o

Oddal zewnętrzne urządzenie od źródeł sygnałów RF lub AF.

Poprowadź przewody zewnętrznego urządzenia z dala od źródeł sygnałów RF lub AF.

Do podłączenia urządzenia zewnętrznego zastosuj przewody ekranowane lub przewody z lepszym
ekranem i złączem.

Zastosuj krótszy przewód do podłączenia urządzenia zewnętrznego.

Zastosuj ferryty lub podobne urządzenia na przewodach urządzenia zewnętrznego.

Firma Cisco nie może gwarantować jakości działania systemu, ponieważ nie ma wpływu na jakość
zewnętrznych urządzeń, przewodów i złącz. System będzie funkcjonował prawidłowo, jeśli odpowiednie
urządzenia będą podłączone przy pomocy dobrej jakości przewodów i złącz.
4

W krajach Unii Europejskiej stosuj jedynie takie zewnętrzne głośniki, mikrofony i zestawy
nagłowne, które w pełni odpowiadają Dyrektywie EMC [89/336/EC].

Czyszczenie wyświetlacza telefonu
Delikatnie wytrzyj wyświetlacz telefonu miękką, suchą szmatką. Nie używaj do czyszczenia telefonu płynów
lub proszków. Użycie czegokolwiek innego poza miękką, suchą szmatką może doprowadzić do
zanieczyszczenia elementów telefonu lub spowodować jego uszkodzenie.

Zródła dodatkowych informacji
Najbardziej aktualna dokumentacja firmy Cisco znajduje się w sieci WWW pod adresem URL:
http://www. com/univercd/home/home. htm
Witryna WWW firmy Cisco jest dostępna pod następującym adresem URL:
http://www. com/
Międzynarodowe witryny WWW firmy Cisco są dostępne pod następującym adresem URL:
http://www. com/public/countries_languages. shtml

Więcej informacji na temat dostosowywania telefonu w
sieci WWW
Telefon IP firmy Cisco jest urządzeniem sieciowym, które użytkuje informacje wspólnie z innymi
urządzeniami sieciowymi w firmie, w tym z komputerem użytkownika. Aby uruchomić i dostosować usługi
telefonu i kontrolować funkcje telefonu i ustawienia na komputerze, można skorzystać ze stron WWW Opcje
użytkownika systemu Cisco CallManager. Niniejszy podręcznik zawiera krótki opis tych możliwości. Pełne
informacje można znaleźć w dokumencie Modyfikowanie ustawień telefonu Cisco IP w sieci WWW pod
następującym adresem URL:
http://www. com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/index. htm

5

Podłączanie telefonu
Nowo nabyty telefon IP Cisco zostanie podłączony do firmowej sieci telefonii IP najprawdopodobniej
przez administratora systemu. Aby to zrobić samodzielnie, należy zapoznać się z informacjami o
podłączaniu telefonu zawartymi na poniższym rysunku i w tabeli.

8

AUX

10/100 SW

10/100 PC

+
DC48V

7

2
3
113656

6

Gniazdo zasilacza prądu stałego (DC48V) dla
telefonów bez wewnętrznego zasilania

Gniazdo dostępowe (10/100 PC) do
podłączenia telefonu do komputera

Zasilacz sieciowy

Gniazdo słuchawki

Przewód zasilający

Gniazdo zestawu nagłownego

Gniazdo sieci komputerowej (10/100 SW) do
podłączenia sieci

Klawisz podstawki

Podłączanie telefonu

Regulacja podstawki
Aby zmienić kąt nachylenia telefonu względem biurka, należy wyregulować ustawienie podstawki, trzymając
jej klawisz wciśnięty.
Ustawianie oparcia słuchawki
Po podłączeniu telefonu można ustawić oparcie słuchawki, tak aby nie zsuwała się ona z widełek. Instrukcje
można znaleźć w poniższej tabeli.
120521

Odłóż słuchawkę na bok, a następnie wyciągnij prostokątną plastikową płytkę z oparcia słuchawki.

Obróć płytkę o 180 stopni.

Wsuń płytkę z powrotem w oparcie słuchawki. Z górnej części obróconej płytki wystaje zaczep.
Odłóż słuchawkę na widełki.

Rejestrowanie przy użyciu narzędzia TAPS
Po podłączeniu telefonu do sieci administrator systemu może poprosić o wykonanie automatycznej rejestracji
telefonu przy użyciu narzędzia TAPS (Tool for Auto-Registered Phones Support, narzędzie do obsługi
telefonów rejestrowanych automatycznie). Narzędzia TAPS można użyć do rejestracji nowego telefonu,
jak i przy wymianie dotychczas używanego telefonu.
Aby zarejestrować telefon przy użyciu narzędzia TAPS, należy podnieść słuchawkę, wprowadzić numer
wewnętrzny TAPS podany przez administratora systemu i postępować zgodnie z poleceniami głosowymi.
Może być konieczna zmiana całego numeru wewnętrznego, w tym numeru kierunkowego. Po wyświetleniu
komunikatu potwierdzającego należy odłożyć słuchawkę. Telefon zostanie uruchomiony ponownie.

Informacja na temat zestawu nagłownego
Aby użyć zestawu nagłownego, należy go podłączyć do portu zestawu nagłownego znajdującego się z
tyłu telefonu.
Firma Cisco Systems wykonuje wewnętrzne testy zestawów nagłownych przeznaczonych do pracy z
telefonami IP Cisco pochodzących od innych producentów, jednak nie gwarantuje ani nie prowadzi obsługi
produktów pochodzących od producentów zestawów nagłownych lub głośnomówiących. Ze względu na
specyficzne różnice środowiskowe i sprzętowe w lokalizacjach, w których wdrażane są telefony IP Cisco, nie
ma jednego,, najlepszego" rozwiązania, będącego optymalnym dla wszystkich środowisk. Firma Cisco zaleca,
aby użytkownik sprawdził, które zestawy nagłowne będą najlepiej pracować w danym środowisku, przed
wdrożeniem dużej ilości urządzeń w sieci.
W niektórych przypadkach właściwości mechaniczne lub elektroniczne różnych zestawów nagłownych mogą
spowodować, iż rozmówcy będą słyszeć echo własnego głosu podczas rozmowy z użytkownikami telefonów
IP Cisco.
Firma Cisco zaleca używanie urządzeń zewnętrznych dobrej jakości, ekranowanych przed niepożądanymi
sygnałami częstotliwości radiowej (RF) i dźwiękowej (AF). W zależności od jakości tych urządzeń i ich
odległości od innych urządzeń, takich jak telefony komórkowe i krótkofalówki, mogą występować pewne
zakłócenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz,, Korzystanie z zewnętrznych urządzeń podłączonych
do telefonu IP Cisco" na stronie 4.
Głównym powodem dla którego konkretny zestaw nagłowny może być nieodpowiedni do pracy z telefonem
IP Cisco, jest możliwość wystąpienia słyszalnego szumu. Ten szum może być słyszany przez rozmówcę,
jak i rozmówcę i użytkownika telefonu IP Cisco. Szumy i piski mogą być spowodowane różnymi źródłami
zewnętrznymi, na przykład oświetleniem elektrycznym, znajdującymi się niedaleko silnikami elektrycznymi,
dużymi monitorami komputerów osobistych. W niektórych przypadkach szum słyszany przez użytkownika
może zostać zredukowany lub wyeliminowany dzięki użyciu lokalnej listwy zasilającej (CP-PWR-CUBE-2).
Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz,, Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania" na stronie 3.
Subiektywne wrażenia użytkownika
Bez względu na fizyczną, mechaniczną czy techniczną wydajność, dźwięk zestawu nagłownego musi
brzmieć dobrze dla użytkownika i dla rozmówcy znajdującego się po drugiej stronie połączenia. Dźwięk jest
subiektywny i firma Cisco nie może zagwarantować wydajności jakichkolwiek zestawów nagłownych lub
głośnomówiących, ale niektóre zestawy nagłowne i głośnomówiące znajdujące się na podanych poniżej
stronach zostały zgłoszone, jako działające dobrze z telefonami IP Cisco.
Pomimo tego, to na użytkowniku spoczywa obowiązek przetestowania sprzętu we własnym środowisku,
w celu określenia odpowiedniej wydajności.
Aby uzyskać informacje na temat zestawów nagłownych, patrz:
http://vxicorp. com/cisco
http://plantronics. com

Przegląd funkcji telefonu

Przegląd funkcji telefonu
Telefon IP Cisco model 7960G lub 7940G to w pełni funkcjonalnym telefonem, zapewniającym komunikację
głosową za pośrednictwem tej samej sieci przesyłania danych, która jest używana przez komputery,
pozwalającym na nawiązywanie i odbieranie połączeń, a także szybkie wybieranie numerów, zawieszanie i
przekazywanie połączeń, wykonywanie połączeń konferencyjnych itp.
Poza podstawowymi funkcjami obsługi połączeń, dany telefon umożliwia obsługę specjalnych lub
zaawansowanych funkcji, pozwalających na rozszerzenie i dostosowanie możliwości obsługi połączeń.
Telefon IP Cisco zapewnia również:
Dostęp do sieciowych danych i usług -- telefon zapewnia dostęp do specjalistycznych usług opartych na
sieci WWW.

Sterowanie online na stronach WWW Opcje użytkownika -- funkcje telefonu mogą być dostosowywane
do potrzeb użytkownika za pośrednictwem przeglądarki stron WWW.

System pomocy online -- informacje na temat funkcji, klawiszy, klawiszy programowych i elementów
menu można uzyskać bezpośrednio z telefonu

Klawisze i sprzęt
Do udogodnień sprzętowych telefonu IP Cisco należą:
Klawisze dla trybu układu głośnomówiącego i zestawu nagłownego

Cztery klawisze programowe, udostępniające funkcje telefoniczne

Cztery klawisze funkcji, umożliwiające dostęp do wiadomości, książek telefonicznych, usług i ustawień

Programowalne klawisze dla linii telefonicznych, funkcji, szybkiego wybierania numerów i usług

Klawisz pomocy umożliwiający natychmiastowe uzyskanie informacji

Szczegółowe informacje przedstawione są na poniższych rysunkach i w tabeli.

9

Rysunek 1

telefon IP firmy Cisco, model 7960

5
6
7
68561

17 16 15 14 13 12 11 10

Rysunek 2

telefon IP firmy Cisco, model 7940

10

68562

Świecący pasek na
słuchawce

Sygnalizuje połączenie przychodzące lub nową wiadomość głosową.

Wyświetlacz telefonu

Pokazuje funkcje telefonu. Patrz,, Funkcje wyświetlacza telefonu"
na stronie 12.

Oznaczenie modelu

Określa model telefonu IP firmy Cisco.

Klawisze
programowalne

W zależności od konfiguracji, klawisze programowalne umożliwiają
dostęp do:
Linii telefonicznych (klawisze linii)

Pozycji szybkiego wybierania (klawisze szybkiego wybierania)

Usług opartych na sieci WWW (na przykład klawisz Osobista książka
adresowa)

Funkcji telefonu (na przykład klawisz Prywatne)

Umożliwia zmianę kąta nachylenia obudowy telefonu.

Klawisz Książki

telefoniczne

Otwiera/zamyka menu Książki telefoniczne. Należy go użyć, aby uzyskać
dostęp do dzienników połączeń i firmowych książek telefonicznych.
Patrz,, Korzystanie z dzienników połączeń i książek telefonicznych" na
stronie 49.

Klawisz Pomoc
i lub

Uaktywnia menu Pomoc. Patrz,, Uzyskiwanie pomocy za pośrednictwem
telefonu" na stronie 19.

Klawisz Ustawienia

Otwiera/zamyka menu Ustawienia. Służy do ustawiania kontrastu
wyświetlacza telefonu i dźwięku dzwonka. Patrz,, Zmiana ustawień
telefonu" na stronie 44.

Klawisz Głośnik

Włącza lub wyłącza układ głośnomówiący.

Klawisz Wyciszenie

Włącza lub wyłącza wyciszenie.

11

Klawisz Zestaw
nagłowny

Włącza lub wyłącza zestaw nagłowny.

12

Klawisz Głośność

Ustawia głośność i inne parametry. Patrz,, Zmiana ustawień telefonu" na
stronie 44.

13

Klawisz Usługi

Otwiera/zamyka menu Usługi. Patrz,, Dostęp do stron WWW opcji
użytkownika" na stronie 51.

14

Klawisz Wiadomości

Zazwyczaj automatycznie wybiera usługę wiadomości głosowych
(działa inaczej w przypadku innych usług). Patrz,, Dostęp do Wiadomości
głosowych" na stronie 48.

15

Klawisz Nawigacja

Umożliwia przewijanie menu i podświetlanie pozycji. Może być używany
w połączeniu z klawiszami programowymi do aktywowania
podświetlonych pozycji.

16

Klawiatura

Umożliwia wybieranie numerów telefonicznych, wprowadzanie liter oraz
wybieranie pozycji z menu.

17

Klawisze programowe

Każdy z klawiszy aktywuje opcję programową (wyświetloną na
wyświetlaczu telefonu).

Funkcje wyświetlacza telefonu
W trakcie aktywnego połączenia wyświetlacz telefonu może wyglądać w następujący sposób. Poniższa tabela
zawiera podstawowy opis funkcji wyświetlacza telefonu.

Główna linia
telefoniczna

Etykiety klawiszy Wskazuje konfigurację dla klawiszy programowalnych
w telefonie:
programowalnych
Linie telefoniczne -- każda linia odpowiada klawiszowi linii.
Do telefonu można przypisać jedną linię lub wiele linii.

Wyświetla numer telefonu (numer wewnętrzny) dla głównej linii telefonicznej.

Pozycje szybkiego wybierania -- każda pozycja odpowiada klawiszowi
szybkiego wybierania. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje,
patrz,, Konfigurowanie funkcji szybkiego wybierania" na stronie 46.
Usługi telefonu -- każdy klawisz odpowiada usłudze telefonu opartej
na sieci WWW. (Na przykład klawisz Osobista książka adresowa).
Funkcja telefonu -- każdy klawisz odpowiada określonej funkcji.
(Na przykład klawisz Prywatne).

Etykiety klawiszy
Każda z nich wyświetla funkcję klawisza programowego. Klawisz programowy
można uaktywnić przez naciśnięcie
(odpowiedniego klawisza
programowego).

Wiersz stanu

Wyświetla symbole trybu dźwiękowego, informację o stanie i polecenia dla
użytkownika.

Obszar
aktywności
Wyświetla bieżące połączenia dla wyróżnionej linii, uwzględniając szczegółowe
informacje, takie jak identyfikator rozmówcy, czas trwania połączenia i stan
połączenia. (Na powyższym rysunku wyróżniona jest linia,, 6060"). Aby uzyskać
pokrewne informacje, patrz,, Wyświetlanie połączeń i Przełączanie pomiędzy
połączeniami" na stronie 16.

Omówienie funkcjonalności i dostępności funkcji
Działanie telefonu IP firmy Cisco oraz dostępne funkcje zależą od agenta przetwarzającego połączenia
używanego w firmie oraz od sposobu skonfigurowania systemu telefonicznego przez dział obsługi
technicznej. Dlatego niektóre z funkcji opisanych w tym podręczniku mogą być niedostępne dla niektórych
użytkowników lub mogą funkcjonować w inny sposób. Pytania dotyczące działania i dostępności funkcji
należy kierować do zespołu technicznego lub administratora systemu.

Wskazówki dotyczące obsługi połączeń i nawigacji
Te wskazówki mogą pomóc w obsługiwaniu połączeń oraz w poruszaniu się po menu telefonu IP Cisco.

Praca w trybie odłożonej lub podniesionej słuchawki
W zależności od tego, czy telefon jest w trybie odłożonej słuchawki, czy też w trybie podniesionej słuchawki,
realizuje on inne funkcje.
Słuchawka odłożona -- słuchawka telefonu leży na widełkach, nie ma aktywnych połączeń i brak sygnału
wybierania połączenia. Telefon umożliwia wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce, co pozwala na
wprowadzenie lub wybranie numerów telefonicznych przed uaktywnieniem połączenia. Gdy słuchawka
jest odłożona, obok każdej linii telefonicznej wyświetlana jest następująca ikona:

Słuchawka podniesiona -- słuchawka telefonu jest zdjęta z widełek, aktywny jest układ głośnomówiący
lub użyto jednej z kilku innych metod, aby uzyskać sygnał wybierania połączenia lub odebrać połączenie
przychodzące. Gdy słuchawka jest podniesiona, obok odpowiedniej linii telefonicznej wyświetlana jest
następująca ikona:

Linie i połączenia
Czasem na telefonie można łatwo pomylić linie z połączeniami. Aby uniknąć pomyłki, można użyć
poniższych wskazówek:

Linie
Telefon IP Cisco 7960G umożliwia obsługę do sześciu linii, a Telefon IP Cisco 7940G umożliwia
obsługę do dwóch linii. Liczba linii dostępnych w telefonie zależy od sposobu skonfigurowania klawiszy
programowalnych telefonu przez administratora systemu. Aby sprawdzić, iloma liniami telefon dysponuje,
należy spojrzeć na obszar linii na wyświetlaczu telefonu. Można dysponować tyloma liniami, ile jest
numerów telefonu.
Połączenia
Na każdej linii może być obsługiwanych kilka połączeń. Z tego powodu może zaistnieć sytuacja, w której
użytkownik będzie prowadził na jednej linii kilka połączeń. Domyślną konfiguracją są cztery połączenia na
linię, lecz liczba ta może zostać dostosowana do potrzeb użytkownika przez administratora systemu. Bez
względu na liczbę linii, w telefonie może być obsługiwanych nie więcej niż 200 połączeń jednocześnie.

14

Ikony połączenia
Ikony połączenia są wyświetlane w telefonie, aby możliwe było określenie stanu połączenia (czy połączenie
jest zawieszone, przychodzące, nawiązane itd. ). Symbole stanu połączenia wyświetlane są w obszarze
aktywności połączenia obok odpowiednich połączeń.

Stan
Symbol połączenia

Opis

Trwające
Użytkownik jest aktualnie połączony ze swoim rozmówcą. Wiele funkcji
telefonu dotyczy trwającego połączenia.

Połączenie
przychodzące,
dzwoni

Na jednej z linii dzwoni połączenie przychodzące. Szczegóły zawiera
,, Odbieranie połączenia" na stronie 24.

wychodzące,
Połączenie wychodzące dzwoni na linii rozmówcy. Szczegóły zawiera
,, Nawiązywanie połączenia" na stronie 20.

zawieszone

Dane połączenie zostało zawieszone przez użytkownika. (Gdy ten symbol jest
wyświetlony obok linii telefonicznej, oznacza to, że wszystkie połączenia na
danej linii są zawieszone).

linia zajęta

Wykonane połączenie wychodzące natrafiło na zajętą linię.

Używanie
zdalne

Współdzielący tę linię inny telefon jest w trakcie nawiązanego połączenia.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz,, Korzystanie z linii wspólnej" na
stronie 35.

Połączenie
,, Nawiązywanie i odbieranie bezpiecznych połączeń" na stronie 39 zawiera
uwierzytelnione opis danego symbolu.
szyfrowane

,, Nawiązywanie i odbieranie bezpiecznych połączeń" na stronie 39 zawiera
opis danego symbolu.

Wybieranie połączeń
Wiele funkcji telefonu wymaga wybrania połączeń, których ma dotyczyć ich działanie. Na przykład, jeśli
zawieszone są cztery połączenia, a tylko dwa mają zostać połączone w połączenie konferencyjne, należy
wybrać połączenia, które mają zostać dodane do konferencji, zanim dana funkcja zostanie uaktywniona.

podświetlić połączenie Użyj klawisza Nawigacja, aby przewinąć listę połączeń. Wyróżnione połączenia są
wyświetlane w nieco ciemniejszym kolorze niż inne połączenia.
wybrać połączenie

Podświetl trwające lub zawieszone połączenie i naciśnij klawisz Wybierz.
Wybrane połączenia oznaczone są symbolem
.

sprawdzić wybrane
Skorzystaj z przycisku Nawigacja, aby przewinąć listę połączeń. Wybrane
połączenia oznaczone są symbolem
i razem zgrupowane na liście połączeń.

Wyświetlanie połączeń i Przełączanie pomiędzy
połączeniami
Poniższe wskazówki mogą pomóc w przełączaniu się między połączeniami na jednej lub kilku liniach. Jeśli
połączenie, które ma zostać przełączone, nie jest automatycznie wyróżnione, należy użyć klawisza
Nawigacja, aby przewinąć do danego połączenia.

przełączyć się między
połączeniami na jednej
linii

Podświetl połączenie, na które chcesz się przełączyć, i naciśnij klawisz Wznów.
Drugie połączenie jest automatycznie zawieszane.

przełączyć się z
bieżącego połączenia
w celu odebrania
połączenia dzwoniącego

Naciśnij klawisz Odbierz lub naciśnij klawisz
dla linii z połączeniem
przychodzącym. Taka czynność powoduje automatyczne zawieszenie
pierwszego połączenia.

Naciśnij klawisz
dla linii, na której znajduje się zawieszone połączenie.
). Jeśli na linii jest
połączeniami na różnych (Na linii wyświetlana jest ikona zawieszonego połączenia
zawieszone tylko jedno połączenie, zostanie automatycznie wznowione. Jeśli na
liniach
linii zawieszonych jest wiele połączeń, należy przewinąć do określonego
połączenia (jeśli to konieczne) i nacisnąć klawisz Wznów.

wyświetlić wszystkie
połączenia na określonej
Naciśnij klawisz i lub
, a następnie natychmiast naciśnij klawisz linii.
W ten sposób wyświetlone zostaną szczegóły, a stan połączenia nie zostanie
zmieniony; jest to przydatne podczas rozmowy na jednej linii i wyświetlania
zawieszonych połączeń na innej linii.

wyświetlić przegląd
aktywności linii (jedno
połączenie na linię)

dla wyróżnionej linii. (Linia jest wyświetlana jako
wyróżniona, kiedy powiązane z nią połączenie jest wyświetlane na ekranie
telefonu).
Telefon zostanie przełączony do trybu przeglądania właściwości połączenia i
wyświetlane będzie jedno połączenie na linię. Będzie to albo połączenie
aktywne, albo jeśli wszystkie połączenia są zawieszone, zawieszone połączenie
o najdłuższym czasie trwania.
Aby powrócić do widoku standardowego, naciśnij klawisz i lub
następnie natychmiast naciśnij klawisz linii.

, a

Wskazówki
o Tylko jedno połączenie może być aktywne; inne połączenia zostaną automatycznie zawieszone.
Jeśli na linii jest więcej połączeń, połączenia z najwyższym poziomem pierwszeństwa oraz najdłużej
trwające wyświetlane są na początku listy połączeń. Patrz,, Klasyfikowanie krytycznych połączeń" na
stronie 40.

Połączenia tego samego rodzaju są na liście połączeń zgrupowane. Na przykład, połączenia w których
użytkownik jest rozmówcą są zgrupowane na szczycie listy, następnie zgrupowane są wybrane
połączenia, a na końcu zgrupowane są połączenia, których użytkownik jeszcze nie odebrał.

Wybieranie pozycji na wyświetlaczu telefonu
Aby wybrać
pozycję na
wyświetlaczu
telefonu...

przez przewinięcie

Naciśnij klawisz Nawigacja, aby podświetlić pozycję na liście. Naciśnij
odpowiedni klawisz programowy, taki jak Wybierz lub Połącz, aby zakończyć
czynność.

przez numer pozycji

Naciśnij na klawiaturze odpowiadający jej numerowi klawisz. Na przykład
naciśnięcie klawisza 4 spowoduje wybranie czwartej pozycji z menu.

Korzystanie z menu funkcji
otworzyć lub zamknąć
menu funkcji

Naciśnij klawisz funkcji:
Wiadomości
Usługi
Książki telefoniczne
przewinąć listę lub menu

Naciśnij klawisz Nawigacja.

cofnąć się w menu funkcji
do poprzedniego poziomu

Naciśnij klawisz Wyjście. (Naciśnięcie klawisza Wyjście w menu
najwyższego poziomu spowoduje zamknięcie menu).

Wprowadzanie i edycja tekstu
wprowadzić literę na
wyświetlaczu telefonu

Aby wybrać literę (dużą lub małą) z menu podręcznego, jeden lub więcej
razy naciśnij odpowiadający jej klawisz z cyfrą. Gdy przerwiesz, kursor
automatycznie przeniesie się o jedną pozycję, umożliwiając wprowadzenie
kolejnej litery.

kasować znaki lub
przemieszczać kursor

Naciśnij klawisz & lt; & lt; lub Usuń, aby usunąć literę lub cyfrę. Naciśnij
klawisz & gt; & gt;, aby przesunąć kursor w prawą stronę.

18

Uzyskiwanie pomocy za pośrednictwem telefonu
Telefon IP Cisco umożliwia natychmiastowe uzyskanie pomocy dzięki odpowiednim klawiszom i funkcjom.
Tematy pomocy są wyświetlane na wyświetlaczu telefonu. Szczegółowe informacje zawiera poniższa tabela.

znaleźć opis klawisza lub Naciśnij jeden raz klawisz i lub
klawisza programowego lub klawisz programowy.

, a następnie natychmiast naciśnij klawisz

znaleźć opis pozycji
menu

Naciśnij klawisz
,
, lub
, aby wyświetlić menu funkcji.
Wyróżnij pozycję menu, a następnie naciśnij szybko dwukrotnie klawisz i
lub
.

uzyskać pomoc
dotyczącą korzystania
z systemu pomocy

Naciśnij szybko dwukrotnie klawisz i lub
pozycji menu).

(nie wybierając wcześniej

wyświetlić statystykę
sieciową dotyczącą
aktywnego połączenia

połączenia.

podczas trwania aktywnego

Ikony klawiszy
W danym telefonie na klawiszach mogą być wydrukowane słowa zamiast ikon. Jednak w niniejszym
podręczniku użytkownika użyte są zdjęcia klawiszy z ikonami. Aby uzyskać opis ikon na klawiszach, patrz
,, Klawisze i sprzęt" na stronie 9 lub odwołaj się do sekcji,, Definicje klawiszy" na karcie Skrócona instrukcja
obsługi, znajdującej się na początku tego podręcznika.

19

Podstawowa obsługa połączeń
Ta sekcja zawiera informacje na temat podstawowych zadań, takich jak nawiązanie, odebranie i przekazanie
połączenia. Do wykonywania tych zadań służą standardowe i dostępne w większości systemów
telefonicznych funkcje.

Nawiązywanie połączenia
W celu nawiązania połączenia należy podnieść słuchawkę i wybrać numer. Można też skorzystać z jednej z
opcji opisanych w poniższej tabeli.

wybrać numer przy
odłożonej słuchawce
(brak sygnału
wybierania)

Wprowadź numer telefonu i wykonaj jedną z następujących czynności,
aby podnieść słuchawkę:
Podnieś słuchawkę

Naciśnij klawisz

Naciśnij klawisz Połącz

lub
(klawisz linii)

zadzwonić, używając
Naciśnij klawisz NowePoł i wprowadź numer telefonu. Możesz również
układu głośnomówiącego nacisnąć klawisz
przed lub po wybraniu, powtórzeniu lub szybkim wybraniu
numeru.
Wiele czynności podejmowanych w celu wybrania numeru automatycznie
włącza tryb układu głośnomówiącego, jeśli słuchawka jest odłożona na widełki,
a klawisz
nie świeci. Jedną z tych czynności jest naciśnięcie klawisza
Powtórz lub klawisza szybkiego wybierania.
ponownie wybrać
ostatnio wybrany numer

Naciśnij klawisz Powtórz. Domyślnie funkcja Powtórz korzysta z linii
podstawowej. Jednak użytkownik może otworzyć druga linię i nacisnąć
klawisz Powtórz. Aby otworzyć linię, naciśnij klawisz
.

szybko wybrać numer

Wykonaj jedną z następujących czynności:
(klawisz szybkiego wybierania) przed lub po
podniesieniu słuchawki.

Wprowadź numer indeksowy szybkiego wybierania (od 1 do 99 na
klawiaturze), gdy słuchawka leży na widełkach, i naciśnij klawisz
SkrWybier.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz,, Konfigurowanie funkcji szybkiego
wybierania" na stronie 46.
20

Podstawowa obsługa połączeń

nawiązać połączenie,
gdy aktywne jest inne
połączenie (używając
nowej linii)

Naciśnij klawisz
, aby włączyć nową linię. Taka czynność powoduje
automatyczne zawieszenie pierwszego połączenia.

tej samej linii)

Naciśnij klawisz Zawieś, następnie naciśnij klawisz NowePoł, a następnie
wybierz numer, powtórz numer lub szybko wybierz numer. Można też
kontynuować rozmowę na aktywnym połączeniu podczas przygotowań do
wybrania numeru z dziennika połączeń lub firmowej książki telefonicznej.
(Więcej szczegółów można znaleźć w następnych dwóch wierszach tej tabeli).

zainicjować połączenie
przy użyciu dziennika
Wybierz kolejno opcje
& gt; Połączenia nieodebrane, Połączenia
odebrane, lub Połączenia wybierane, a następnie przewiń do odpowiedniej
pozycji i podnieś słuchawkę. Aby dodać prefiks lub inne cyfry, naciśnij klawisz
Edycja.
Jeśli chcesz nawiązać połączenie z dziennika połączeń w czasie trwania
aktywnego połączenia, przewiń listę do odpowiedniej pozycji i naciśnij klawisz
Połącz. Następnie wybierz klawisz programowy, aby obsłużyć pierwsze
połączenie:
Zawieś -- Zawiesza pierwsze połączenie i nawiązuje drugie.

Rozłącz -- Rozłącza pierwsze połączenie i nawiązuje drugie.

Przekaż -- Przekazuje pierwszego rozmówcę do drugiego. (Naciśnij
klawisz Przekaż dwukrotnie).

Konfer -- Tworzy połączenie konferencyjne ze wszystkimi rozmówcami.
(Naciśnij klawisz Konfer dwukrotnie).

wybrać numer z firmowej Wybierz kolejno opcje
& gt; Firmowa książka telefoniczna (nazwa może
książki telefonicznej
być inna). Użyj klawiatury, aby wprowadzić litery, a następnie naciśnij klawisz
Szukaj. Aby wybrać numer, przewiń listę do tego numeru i podnieś słuchawkę.
Jeśli chcesz nawiązać połączenie z książki telefonicznej w czasie trwania
21

Aby...

wybrać numer ze strony
WWW firmowej książki
Użyj funkcji Cisco WebDialer. Otwórz przeglądarkę WWW i przejdź do
firmowej książki telefonicznej. Kliknij numer telefonu w książce telefonicznej.
Kliknij klawisz Połącz, aby nawiązać połączenie. Kliknij klawisz Rozłącz,
aby zakończyć połączenie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie
Modyfikowanie ustawień telefonu Cisco IP w sieci WWW:
zadzwonić przy użyciu
zestawu nagłownego

Jeśli klawisz
nie świeci, naciśnij go przed lub po wybraniu, powtórzeniu
lub szybkim wybraniu numeru.

jest podświetlony, naciśnij klawisz NowePoł, Powtórz lub
klawisz
(klawisz linii lub klawisz szybkiego wybierania).
Lub wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz Połącz.

otrzymać
powiadomienie, gdy
zajęty lub dzwoniący
numer staje się dostępny

Zadzwoń na numer i naciśnij klawisz Oddzwoń podczas sygnału zajętości lub
dźwięku dzwonka. Rozłącz połączenie. Kiedy numer stanie się dostępny, telefon
uruchomi dźwiękowy i wizualny alarm. (Oddzwonienie na ten numer nie jest
automatyczne; trzeba nawiązać połączenie). Funkcja Oddzwoń jest funkcją
specjalną, którą administrator systemu może skonfigurować w telefonie.
Funkcja Oddzwoń nie będzie działać, jeśli rozmówca ma włączoną funkcję
przekazywania połączenia.

nawiązać połączenie
priorytetowe
(z pierwszeństwem)

Wprowadź numer telefonu poprzedzony przez numer dostępowy funkcji MLPP
(dostarczony przez administratora systemu). Aby uzyskać szczegółowe
informacje, patrz,, Klasyfikowanie krytycznych połączeń" na stronie 40.

używając pozycji
osobistej książki
adresowej (PAB,
Personal Address Book)
lub stosując kod
szybkiego wybierania

& gt; Usługa PAB lub Usługa szybkiego
wybierania (wyświetlane mogą być inne nazwy). Aby wybrać numer z książki,
przewiń listę do tego numeru i podnieś słuchawkę. Aby uzyskać pomoc przy
uaktywnianiu książki adresowej lub usługi szybkiego wybierania, patrz,, Dostęp
do stron WWW opcji użytkownika" na stronie 51.

Wybierz numer i po usłyszeniu dźwięku wprowadź kod tematu klienta (client
korzystając z billingu lub matter code - CMC) lub kod wymuszonej autoryzacji (forced authorization
code - FAC). Administrator systemu poinformuje użytkownika, czy konieczne
kodu śledzenia
jest wprowadzanie kodów CMC lub FAC i dostarczy szczegółowe instrukcje.

22

korzystając z profilu
przenośnego numeru
wewnętrznego Cisco

Upewnij się, czy użytkownik jest zalogowany do usługi Przenośny numer
wewnętrzny (Extension Mobility - EM) w telefonie, który ma zostać użyty.
& gt; Usługa EM (dokładna nazwa może się różnić).
Następnie skorzystaj z klawiatury, aby wprowadzić informacje logowania.
Podczas korzystania z telefonu we wspólnym miejscu pracy, może wystąpić
konieczność zalogowania się do usługi EM przed uzyskaniem dostępu do
niektórych funkcji lub zakończeniem połączenia.
Funkcja EM jest funkcją specjalną, którą administrator systemu może przypisać
do telefonów i użytkowników telefonów. Patrz Modyfikowanie ustawień telefonu
Cisco IP w sieci WWW:
wykonać połączenie
wideo

Sprawdź, czy na wyświetlaczu telefonu znajduje się następująca ikona:
Jeśli ikona jest wyświetlona, telefon może obsługiwać połączenia wideo i może
obsługiwać funkcję Cisco VT Advantage. To umożliwia wykonywanie połączeń
wideo za pomocą telefonu IP Cisco, komputera i zewnętrznej kamery wideo.
Skontaktuj się z administratorem systemu, aby otrzymać pomoc i zapoznaj się
z podręcznikami Cisco VT Advantage Quick Start Guide i Cisco VT Advantage
User Guide:
o Jeśli pomylisz się przy wprowadzaniu numeru telefonu, naciśnij klawisz & lt; & lt;, aby skasować jedną lub
więcej cyfr. Naciśnij klawisz Anuluj, aby zakończyć próbę dzwonienia.
Gdy nawiązywanie połączenia odbywa się przy odłożonej słuchawce, numer nie może zaczynać się od
symbolu * ani #. Jeśli konieczne jest użycie tych klawiszy, należy wybrać numer przy podniesionej
słuchawce.

Jeśli nie słyszysz dźwięku dzwonka lub nie możesz zakończyć połączenia, mógł wystąpić jeden z
następujących czynników. Jeśli to konieczne, w celu uzyskania dodatkowych informacji należy
skontaktować się z administratorem systemu.
- Może być konieczne zalogowanie się do usługi Przenośny numer wewnętrzny za pomocą klawisza

w telefonie.
- Po wybraniu numeru może być konieczne wprowadzenie kodu tematu klienta lub kodu wymuszonej

autoryzacji.
- Dany telefon może mieć włączone ograniczenia zależne od pory dnia, które uniemożliwiają

korzystanie z niektórych funkcji podczas określonych godzin w ciągu dnia.

23

Odbieranie połączenia
W celu odebrania połączenia należy zdjąć słuchawkę z widełek, podnosząc ją. Więcej opcji można znaleźć w
poniższej tabeli.

odebrać przy użyciu zestawu
nagłownego

Naciśnij klawisz

, jeśli nie jest podświetlony.

Lub, jeśli klawisz
jest podświetlony, naciśnij klawisz Odbierz lub
(klawisz linii dla połączenia przychodzącego).

odebrać przy użyciu układu
głośnomówiącego

przychodzącego).

, Odbierz lub

(klawisz linii dla połączenia

przełączyć się z bieżącego
połączenia w celu odebrania
Naciśnij klawisz Odbierz lub
(klawisz linii dla połączenia
przychodzącego). Wykonanie tej czynności spowoduje odebranie
nowego połączenia i automatyczne zawieszenie pierwszego
połączenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz,, Zawieszanie i
wznawianie połączenia" na stronie 25.

odebrać połączenie przy użyciu
funkcji połączenia oczekującego

Zwróć się do administratora systemu, aby ustawił funkcję połączeń
oczekujących dla telefonu.
Jeśli ta funkcja jest włączona, nadejście nowego połączenia podczas
trwania innego jest sygnalizowane dźwiękiem połączenia oczekującego
i pojawieniem się identyfikatora abonenta dzwoniącego na
wyświetlaczu telefonu. Aby odebrać to połączenie, naciśnij klawisz
Odbierz. Aby powrócić do oryginalnego połączenia, należy zawiesić
dane połączenie. Patrz,, Zawieszanie i wznawianie połączenia" na
stronie 25.

automatycznie połączyć
połączenie przychodzące po
jednym albo dwóch dzwonkach

Poproś administratora systemu o skonfigurowanie funkcji
Automatyczne odbieranie. Więcej informacji zawiera,, Korzystanie z
funkcji automatycznego odbierania połączeń z zestawem nagłownym
lub układem głośnomówiącym" na stronie 43.

podjąć lub pozwolić komuś
Użyj funkcji parkowania połączeń. Patrz,, Zapamiętywanie i odbieranie
innemu na podjęcie przy użyciu
zaparkowanych połączeń" na stronie 33.
innego telefonu (na przykład w
sali konferencyjnej) zawieszonego
połączenia
użyć telefonu do odebrania
Użyj funkcji przejmowania połączeń. Patrz,, Korzystanie z linii
połączenia dzwoniącego na innym wspólnej" na stronie 35.
telefonie

24

odebrać połączenie priorytetowe

Rozłącz bieżące połączenie i naciśnij klawisz Odbierz. Patrz
,, Klasyfikowanie krytycznych połączeń" na stronie 40.

wysłać przychodzące połączenie
bezpośrednio do systemu
wiadomości głosowych

Naciśnij klawisz PNatPGł. Połączenie jest automatyczne
przekazywane do systemu wiadomości głosowych.

Kończenie połączenia
Aby zakończyć połączenie, rozłącz się.

rozłączyć podczas korzystania ze
słuchawki

Odłóż słuchawkę na widełki lub naciśnij klawisz Rozłącz.

rozłączyć podczas korzystania z zestawu
Naciśnij klawisz
. Jeśli chcesz, aby tryb zestawu nagłownego
pozostał aktywny (pozostawić podświetlony klawisz po
rozłączeniu), naciśnij klawisz Rozłącz.

rozłączyć podczas korzystania z układu
lub Rozłącz.

rozłączyć jedno połączenie, ale zachować Naciśnij klawisz Rozłącz. Jeśli to konieczne, odwieś najpierw
na tej samej linii inne
połączenie.

Zawieszanie i wznawianie połączenia
W dowolnej chwili tylko jedno połączenie może być aktywne; pozostałe muszą być zawieszone.

Upewnij się, że połączenie, które chcesz zawiesić, jest podświetlone,
i naciśnij klawisz Zawieś.

wznowić zawieszone połączenie Przewiń do określonego połączenia (jeśli to konieczne) i naciśnij
na bieżącej linii
klawisz Wznów.
wznowić zawieszone połączenie Naciśnij klawisz
dla linii, na której jest zawieszone połączenie. Jeśli na
na innej linii
(Na linii wyświetlana jest ikona zawieszonego połączenia
linii jest zawieszone tylko jedno połączenie, zostanie ono automatycznie
wznowione. Jeśli na linii zawieszonych jest wiele połączeń, należy
przewinąć do określonego połączenia (jeśli to konieczne) i nacisnąć
klawisz Wznów.

25

Wskazówka
Zawieszenie połączenia powoduje, że w słuchawce słychać muzykę lub sygnał dźwiękowy. Z tego powodu
należy unikać zawieszania połączeń konferencyjnych.

Używanie funkcji wyciszenia
Funkcja Wyciszenie wyłącza przekazywanie głosu dla słuchawki, zestawu nagłownego, układu
głośnomówiącego i zewnętrznego mikrofonu. Przy włączonej funkcji Wyciszenie użytkownik słyszy
swoich rozmówców, ale oni nie słyszą tego użytkownika.

włączyć wyciszenie

Naciśnij klawisz

.

wyłączyć wyciszenie

Przekazywanie połączenia
Funkcja przekazywania przekierowuje aktywne połączenie. Miejsce docelowe jest numerem, na który
połączenie ma być przekazane.

przekazać połączenie bez
Naciśnij przycisk Przekaż i wprowadź docelowy numer telefonu. Rozłącz
informowania o tym odbiorcy się po usłyszeniu sygnału dzwonka.
transferu
Jeśli administrator nie włączył funkcji przekazywania przy odłożonej
słuchawce, naciśnij ponownie przycisk Przekaż, aby zakończyć
przekazanie. Aby anulować przekazanie, naciśnij przycisk Rozłącz.
porozmawiać z odbiorcą
transferu przed przekazaniem
połączenia (przekazanie z
konsultacją)

Naciśnij przycisk Przekaż i wprowadź docelowy numer telefonu. Poczekaj,
aż odbiorca transferu odbierze połączenie. Jeśli odbiorca zgodzi się na
przyjęcie przekazywanego połączenia, ponownie naciśnij przycisk
Przekaż. Jeśli rozmówca odmówi przyjęcia połączenia, naciśnij przycisk
Wznów, aby powrócić do pierwotnego połączenia.
przekazanie.

26

połączyć dwie bieżące
rozmowy (przekazanie
Przewiń i podświetl dowolne połączenie na linii, a następnie naciśnij
przycisk Wybierz. Powtórz tę czynność dla drugiego połączenia. Po
podświetleniu jednego z wybranych połączeń naciśnij przycisk PrzkBzp.
(Być może konieczne będzie wcześniejsze naciśnięcie klawisza
programowego więcej, aby wyświetlić opcję PrzkBzp). Obie rozmowy
zostaną ze sobą połączone i rozłączone z osobą, która dokonała tego
połączenia.
Aby pozostać na linii, należy użyć przycisku Dołącz, aby zamiast
dokonywać bezpośredniego przekazania, utworzyć konferencję. Aby
uzyskać szczegółowe informacje, patrz,, Nawiązywanie połączeń
konferencyjnych" na stronie 29.

o Gdy włączona jest funkcja przekazywania przy odłożonej słuchawce, można rozłączyć się lub nacisnąć
przycisk Przekaż, a następnie się rozłączyć.
Jeśli funkcja przekazywania przy odłożonej słuchawce nie jest włączona w telefonie, należy pamiętać,
że rozłączenie się zamiast naciśnięcia przycisku Przekaż spowoduje anulowanie operacji przekazania
i zawieszenie połączenia, które miało zostać przekazane.

Nie można użyć przycisku Przekaż do przekierowania zawieszonego połączenia. Naciśnij przycisk
Przekaż, aby wznowić zawieszone połączenie przed jego przekazaniem.

27

Przekierowywanie połączeń na inny numer
Używając funkcji Przekierowywanie wszystkich połączeń, można przekierować na inny numer wszystkie
połączenia kierowane do używanego telefonu IP firmy Cisco.
Uwaga Wprowadź numer docelowego miejsca przekierowania dla wszystkich połączeń w ten sam sposób,
jak w przypadku zwykłego wybierania numeru. Na przykład w razie potrzeby należy wpisać numer
linii zewnętrznej (np. 9) lub numer kierunkowy.

skonfigurować przekazywanie
połączeń na linii podstawowej

Naciśnij klawisz Przek. i wprowadź docelowy numer telefonu.

anulować przekazywanie
sprawdzić, czy na linii
podstawowej włączona jest
funkcja przekierowania
Sprawdź, czy powyżej linii podstawowej jest wyświetlona następująca
ikona:
. Sprawdź także wiersz stanu na dole ekranu telefonu;
wyświetlany tam jest numer docelowy przekazywania połączenia.

skonfigurować lub anulować
przekierowanie połączeń na
dowolnej linii

Zaloguj się na stronie WWW opcji użytkownika, wybierz urządzenie,
a następnie wybierz z głównego menu opcję Przekieruj wszystkie
połączenia.... Przekierowanie połączeń można skonfigurować lub
anulować dla każdej linii telefonu. Instrukcje logowania zawiera
,, Logowanie do stron WWW opcji użytkownika" na stronie 51.
Gdy przekazywanie połączeń jest włączone dla dowolnej linii innej niż
linia podstawowa, na telefonie nie ma żadnych znaków potwierdzających
przekierowywanie połączeń. Zamiast tego należy potwierdzić ustawienia
użytkownika na stronach WWW Opcje użytkownika.

o Połączenia można przekierować do tradycyjnego telefonu analogowego lub do innego telefonu IP,
chociaż administrator systemu może ograniczyć funkcję przekierowania połączeń do numerów
wewnętrznych firmy użytkownika.
28

Funkcja jest osobno konfigurowana dla każdej linii; jeśli połączenie trafi na linię, na której funkcja
przekierowania nie jest włączona, połączenie będzie dzwonić w zwykły sposób.

Nawiązywanie połączeń konferencyjnych
Telefon IP Cisco umożliwia włączenie trzech lub więcej osób do rozmowy telefonicznej poprzez utworzenie
połączenia konferencyjnego.

Typy obsługiwanych połączeń konferencyjnych
Wyróżnia się dwa typy połączeń konferencyjnych: Standardowe i MostKnf.

Standardowe połączenia konferencyjne
W standardowych (lub,, ad hoc") połączeniach konferencyjnych, organizator konferencji musi zadzwonić do
uczestników, aby dodać ich do konferencji. Przy użyciu telefonu IP Cisco możliwe jest utworzenie
standardowej konferencji na różne sposoby, w zależności od potrzeb i konfiguracji telefonu:
Konfer -- Użyj tego klawisza programowego, aby inicjować standardowe konferencje przez
indywidualne dzwonienie do wszystkich uczestników. Standardowe połączenie konferencyjne jest
domyślną funkcją dostępną w większości telefonów.

Dołącz -- Użyj tego klawisza programowego, aby zainicjować standardową konferencję miedzy różnymi
połączeniami znajdującymi się już na jednej linii.

cWtrąć -- Użyj tego klawisza programowego, aby dodać się do istniejącego połączenia na linii wspólnej
i zamienić połączenie na standardowe połączenie konferencyjne. Jest to dodatkowa funkcja, dostępna
jedynie dla linii wspólnych, która musi być skonfigurowana przez administratora systemu. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, patrz,, Korzystanie z linii wspólnej" na stronie 35.

Aby znaleźć dodatkowe instrukcje, patrz,, Ustanawianie standardowej konferencji i dołączanie do niej" na
stronie 30.

Połączenia konferencyjne MostKnf
W przypadku konferencji MostKnf uczestnicy mogą dołączyć do konferencji przez wybranie bezpośrednio
numeru konferencji i nie muszą czekać, aż inicjator konferencji nawiąże z nimi połączenie.
Aby zainicjować połączenie konferencyjne MostKnf, użyj klawisza programowego MostKnf w telefonie,
a następnie wybierz numer telefonu konferencji MostKnf otrzymany od administratora systemu. Aby wziąć
udział w konferencji MostKnf, wybierz w określonym czasie numer telefonu konferencji MostKnf.
Użytkownicy, którzy nawiążą połączenie z numerem konferencji przed jej inicjatorem, usłyszą sygnał
zajętości. Połączenie konferencyjne MostKnf zostaje ustanowione po nawiązaniu połączenia przez inicjatora
i może być kontynuowane nawet po jego rozłączeniu. Konferencje MostKnf to funkcja specjalna, którą
administrator systemu musi skonfigurować dla użytkownika.
Aby znaleźć dodatkowe informacje, patrz,, Ustanawianie konferencji MostKnf i dołączanie do niej" na
stronie 32.

29

Ustanawianie standardowej konferencji i dołączanie
do niej
Standardowa konferencja umożliwia przynajmniej trzem osobom na uczestnictwo w pojedynczym
połączeniu.

ustanowić standardową
Podczas połączenia naciśnij klawisz Konfer, aby dodać do połączenia
konferencję poprzez nawiązanie kolejnego rozmówcę. (Być może konieczne będzie wcześniejsze
połączeń z jej uczestnikami
naciśnięcie klawisza programowego więcej, aby wyświetlić opcję
Konfer). Wprowadź numer telefonu uczestnika konferencji.
Po nawiązaniu połączenia i rozmowie z uczestnikiem konferencji naciśnij
ponownie klawisz Konfer, aby dodać tego uczestnika do połączenia.
Powtórz, aby dodać kolejnych uczestników.
zaprosić bieżących rozmówców Jeśli na linii znajdują się dwa lub więcej połączenia, przewiń i podświetl
do przyłączenia się do
dowolne z nich, a następnie naciśnij klawisz Wybierz. Powtarzaj tę
czynność dla każdego połączenia, które chcesz dodać do konferencji.
standardowej konferencji
Podświetlając jedno z wybranych połączeń, naciśnij klawisz Dołącz.
programowego więcej, aby wyświetlić opcję Dołącz). Należy zauważyć,
że połączenie aktywne jest automatycznie wybierane i dodawane do
konferencji.
uczestniczyć w standardowej
Odbierz telefon, gdy zadzwoni. Nie trzeba wykonywać żadnych
szczególnych czynności, aby uczestniczyć w standardowym połączeniu
konferencyjnym.

wtrącić się (dodać się) do
połączenie na linii wspólnej i
zamienić połączenie w
standardowe połączenie
konferencyjne

Podświetl połączenie używane zdalnie na wspólnej linii i naciśnij klawisz
cWtrąć. (Być może konieczne będzie wcześniejsze naciśnięcie klawisza
programowego więcej, aby wyświetlić opcję cWtrąć). Inni rozmówcy
usłyszą dźwięk wtrącenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz
,, Korzystanie z linii wspólnej" na stronie 35.

przejrzeć listę uczestników
Podświetl aktywną konferencję, po czym naciśnij klawisz ListaK.
Uczestnicy wyświetleni są w kolejności przystąpienia do konferencji,
z ostatnio przyłączonymi uczestnikami na początku listy.

pobrać aktualną listę
uczestników konferencji

Podczas przeglądania listy konferencji naciśnij klawisz Aktual.

sprawdzić, kto rozpoczął
konferencję

W trakcie przeglądania listy konferencji znajdź osobę umieszczoną na
dole listy z gwiazdką (*) obok nazwy.

30

usunąć uczestnika ostatnio
Podświetl nazwę uczestnika znajdującego się na szczycie listy
konferencji i naciśnij klawisz Usuń. (Ostatni uczestnik jest zawsze
umieszczony na szczycie listy). Lub, nie widząc listy konferencji, naciśnij
klawisz UsuńOst. Tylko inicjator konferencji może usuwać z niej
uczestników.

usunąć uczestnika konferencji

Podświetl nazwę uczestnika, po czym naciśnij klawisz Usuń. Tylko
inicjator konferencji może usuwać z niej uczestników.

zakończyć uczestnictwo w
standardowej konferencji

Odłóż słuchawkę lub naciśnij klawisz Rozłącz. Jeśli inny użytkownik
zainicjował połączenie konferencyjne, rozłączenie się nie zakłóci
połączenia dla pozostałych rozmówców.
Jeśli użytkownik zainicjował połączenie konferencyjne, rozłączenie się
może zakończyć konferencję (w zależności od sposobu skonfigurowania
telefonu przez administratora systemu). Aby temu zapobiec, należy przed
rozłączeniem się przekazać konferencję innemu rozmówcy. Ten
rozmówca jest wówczas,, wirtualnym kontrolerem" konferencji.
Kontroler wirtualny nie może dodawać ani usuwać rozmówców;
konferencja jednak będzie kontynuowana z dotychczasowymi
rozmówcami.

o Połączenia muszą być na tej samej linii, aby można było dodać je do standardowego połączenia
konferencyjnego. Jeśli połączenia są na różnych liniach, przekaż je na pojedynczą linię przed użyciem
klawisza Konfer lub Dołącz.
Jeśli przy próbie użycia klawisza Dołącz wyświetlany jest komunikat o błędzie,, Brak informacji o
uczestniku", upewnij się, czy poza aktywnym połączeniem, które jest wybierane automatycznie,
zostało wybrane przynajmniej jeszcze jedno połączenie.

W zależności od konfiguracji telefonu, jeśli uczestnik opuści konferencję po jej utworzeniu, może ona
zostać zakończona. Więcej informacji można znaleźć w ostatnim wierszu poniższej tabeli.

31

Ustanawianie konferencji MostKnf i dołączanie do niej
numeru konferencji i nie muszą czekać, aż inicjator konferencji nawiąże z nimi połączenie. Szczegółowe
informacje zawiera poniższa tabela.

ustanowić konferencję
Naciśnij klawisz NowePoł lub podnieś słuchawkę. Następnie naciśnij
klawisz MostKnf i wybierz numer konferencji MostKnf. (Aby uzyskać
listę prawidłowych numerów, należy skontaktować się z administratorem).
Należy pamiętać o dostarczeniu uczestnikom numeru konferencji, aby
mogli oni nawiązać połączenie konferencyjne. Uczestnicy, którzy nawiążą
połączenie z podanym numerem przed inicjatorem konferencji, usłyszą
sygnał zajętości.

uczestniczyć w konferencji
Wybierz numer podany przez inicjatora konferencji MostKnf. Połączenie
z numerem konferencji zostanie nawiązane dopiero wówczas, gdy inicjator
konferencji nawiąże połączenie z jej numerem.

zakończyć konferencję
Odłóż słuchawkę lub naciśnij klawisz Rozłącz.

32

Zaawansowana obsługa połączeń

Zaawansowana obsługa połączeń
Operacje zaawansowanej obsługi połączeń obejmują specjalne (niestandardowe) funkcje, które mogą zostać
skonfigurowane przez administratora systemu w zależności od potrzeb obsługi połączeń oraz środowiska
roboczego. Użytkownik nie ma dostępu do tych funkcji, jeśli nie zostaną one uruchomione przez
administratora systemu.

Zapamiętywanie i odbieranie zaparkowanych
Użytkownik może,, zaparkować" połączenie, jeśli ma być ono zachowane w celu późniejszego odebrania
z innego telefonu systemu Cisco CallManager (na przykład przy biurku współpracownika lub w pokoju
konferencyjnym). Parkowanie połączeń jest opcjonalną funkcją, która musi być uruchomiona przez
administratora.

zapisać aktywne
połączenie przy użyciu
funkcji parkowania

Podczas połączenia naciśnij klawisz Parkuj. (Być może konieczne będzie
wcześniejsze naciśnięcie klawisza programowego więcej, aby wyświetlić
opcję Parkuj). Powoduje to zapamiętanie połączenia. Zanotuj wyświetlony
na wyświetlaczu telefonu numer parkingu i odłóż słuchawkę.

odebrać zaparkowane
Na dowolnym telefonie IP Cisco w sieci wprowadź numer parkingu, aby odebrać
połączenie.
Czas na odebranie zaparkowanego połączenia jest ograniczony i po jego
przekroczeniu zaczyna dzwonić telefon, do którego połączenie było pierwotnie
kierowane. Informacje o tym limicie czasowym można uzyskać od
Przejmowanie przekierowanych połączeń
w telefonie
Administrator systemu może włączyć funkcję przejmowania połączeń dla telefonu w przypadku dzielenia ze
współpracownikami odpowiedzialności za obsługę połączeń. Funkcja przejmowania połączeń pozwala na
odebranie połączenia dzwoniącego na telefonie współpracownika przez przekierowanie połączenia na
obsługiwany telefon. Funkcje przejmowania połączeń można wykorzystać do obsługi połączeń dla
współpracowników znajdujących się w tej samej grupie przejmowania połączeń (Przejmij), znajdujących się
w innej grupie przejmowania połączeń (PrzejmG) lub znajdujących się w grupie powiązanej (PrzejmI).

33

odebrać połączenie sygnalizowane na
innym numerze wewnętrznym z tej
samej grupy przejmowania połączeń

Naciśnij przycisk Przejmij, aby utworzyć połączenie.
(Przed naciśnięciem przycisku Przejmij może być konieczne
podniesienie słuchawki).
Jeśli administrator systemu nie włączył funkcji automatycznego
przejmowania połączeń, po naciśnięciu przycisku Przejmij
połączenie zostanie zasygnalizowane na telefonie dzwonkiem.
W takim przypadku naciśnij przycisk Odbierz, aby utworzyć
odebrać połączenie dzwoniące na
innym numerze wewnętrznym poza
grupą

Naciśnij przycisk PrzejmG. (Przed naciśnięciem przycisku
PrzejmG może być konieczne podniesienie słuchawki).
Wprowadź podany przez administratora kod grupy przejmowania
połączeń, aby utworzyć połączenie.
przejmowania połączeń, po naciśnięciu przycisku PrzejmG i
wprowadzeniu kodu grupy przejmowania połączeń połączenie
zostanie zasygnalizowane na telefonie dzwonkiem. W takim
przypadku naciśnij przycisk Odbierz, aby utworzyć połączenie.

innym numerze wewnętrznym w tej
samej grupie lub w grupie powiązanej

Naciśnij przycisk PrzejmI, aby utworzyć połączenie. (Przed
naciśnięciem przycisku PrzejmI może być konieczne podniesienie
słuchawki).
przejmowania połączeń, po naciśnięciu przycisku PrzejmI
o Naciśnięcie przycisku Przejmij lub PrzejmG powoduje odebranie połączenia najdłużej
sygnalizowanego dzwonkiem.
W przypadku funkcji PrzejmI administrator systemu może przypisać grupie wiele grup przejmowania
połączeń i nadać im priorytety. Naciśnięcie przycisku PrzejmI powoduje odebranie połączenia
dzwoniącego w grupie przejmowania o najwyższym priorytecie.

Aby przejąć połączenie sygnalizowane na numerze wewnętrznym innym od numeru linii podstawowej,
należy najpierw nacisnąć przycisk
(przycisk dostępnej linii), a następnie klawisz programowy
Przejmij połączenie.

34

Korzystanie z linii wspólnej
Administrator systemu może przydzielić użytkownikowi,, wspólną" linię telefoniczną. Linie wspólne mają
zwykle dwa podstawowe zastosowania:
Jedna osoba korzysta z wielu telefonów -- Na przykład, linia wspólna użytkownika jest przypisana
zarówno do telefonu na biurku, jak i w pracowni. Połączenie przychodzące na linię wspólną dzwoni
na obu telefonach i można użyć każdego z nich do odebrania połączenia.

Wiele osób dzieli linię -- Na przykład użytkownik jest jedną z wielu osób mogących obsługiwać
połączenia przychodzące na linii wspólnej, lub jest menadżerem dzielącym numer wewnętrzny ze
swoim asystentem.

Omówienie linii wspólnych
Używanie zdalne
W przypadku używania linii wspólnej, można zobaczyć ikonę używania zdalnego na wyświetlaczu telefonu:
. Ta ikona oznacza, że linia wspólna jest aktualnie zajęta przez współpracownika. Możliwe jest normalne
wykonywanie i odbieranie połączeń na linii wspólnej, nawet kiedy wyświetlana jest ikona używania zdalnego.
Informacje na temat Połączeń wspólnych i Wtrąceń
Jeśli współpracownik dzielący linię z użytkownikiem nie ma włączonej funkcji Prywatność, możliwe
jest wyświetlanie na wyświetlaczu telefonu informacji na temat wykonywanych i odbieranych przez
współpracownika połączeń na linii wspólnej. Informacje te mogą zawierać identyfikator rozmówcy i
czas trwania połączenia. I odwrotnie, w przypadku nawiązania połączenia informacje o tym połączeniu
są wyświetlane na wyświetlaczu telefonu współpracownika.
Gdy informacja o połączeniu jest wyświetlana, użytkownik i współpracownicy mogą włączać się do rozmów
na liniach wspólnych przy użyciu funkcji Wtrąć lub cWtrąć. Włączanie się do rozmowy na linii wspólnej nosi
nazwę wtrącania. Więcej informacji na temat wtrącania zawiera,, Dołączanie się do połączenia na linii
wspólnej" na stronie 36.

Prywatność
Jeśli współpracownicy dzielący linię nie mają mieć możliwości wyświetlania informacji na temat połączeń
użytkownika, należy włączyć funkcję Prywatność. W ten sposób współpracownicy nie mają też możliwości
wtrącania w połączenia użytkownika. Patrz,, Ochrona przed wyświetleniem lub wtrącaniem się do połączenia
na linii wspólnej" na stronie 38.

35

Maksymalna liczba połączeń na linii wspólnej
Maksymalna liczba połączeń jaka może zostać obsłużona na linii wspólnej może się różnić w zależności od
telefonu. Tak więc może zdarzyć się sytuacja, że użytkownik nie będzie mógł nawiązać nowego połączenia
na linii wspólnej, nawet jeśli będą mogli to robić jego współpracownicy. Na przykład wówczas, gdy telefon
użytkownika obsługuje co najwyżej cztery połączenia na linii wspólnej, a telefon współpracownika obsługuje
pięć połączeń na tej samej linii. Jeśli na linii są nawiązane cztery połączenia, klawisz programowy NowePoł
jest niedostępny dla użytkownika, chociaż jest dostępny dla współpracownika.

Dołączanie się do połączenia na linii wspólnej
Jeśli linia telefoniczna jest współdzielona, administrator systemu może udostępnić użytkownikowi funkcje
Wtrąć i cWtrąć. Funkcje te mogą zostać użyte w celu dodania użytkownika do aktywnego połączenia na linii
wspólnej. Zazwyczaj tylko jedna z danych funkcji może być skonfigurowana dla użytkownika.

sprawdzić, czy
współpracownik ma na
linii wspólnej aktywne
Spójrz na numer linii wspólnej. Kiedy linia jest używana z innego telefonu,
wyświetlana jest ikona zdalnego używania:
.

wyświetlić bieżące
połączenia na linii
36

Jeśli współpracownik włączył opcję Prywatność, klawisze programowe Wtrąć i
cWtrąć są niedostępne i nie można dokonać wtrącenia do połączenia. W takim
przypadku nie można wyświetlać informacji na temat prywatnych połączeń na
wyświetlaczu telefonu; jednak możliwe jest korzystanie z linii wspólnej, aby
wykonywać i odbierać nowe połączenia.
Naciśnij klawisz
, aby wybrać używaną linię wspólną. W obszarze
aktywności połączenia zostaną wyświetlone informacje o wszystkich
nieprywatnych rozmowach.

włączyć się do
wspólnej przy użyciu
klawisza programowego
Wtrąć

Na wyświetlaczu telefonu wyróżnij używane zdalnie połączenie i naciśnij
klawisz Wtrąć. (Być może konieczne będzie wcześniejsze naciśnięcie klawisza
programowego więcej, aby wyświetlić opcję Wtrąć). Pozostali rozmówcy
usłyszą dźwięk oznaczający obecność użytkownika.

Na Wyświetlaczu telefonu podświetl zdalnie używane połączenie i naciśnij
klawisz cWtrąć. Pozostali rozmówcy
usłyszą dźwięk i krótką przerwę, a na wyświetlaczu telefonu zostanie zmieniona
informacja na temat połączenia.

Jeśli jeden z użytkowników rozłączy się, pozostali uczestnicy usłyszą sygnał
rozłączenia, a pierwotne połączenie będzie kontynuowane.

Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do funkcji Wtrąć, funkcja cWtrąć
konwertuje połączenie w standardowe połączenie konferencyjne, umożliwiając
dodawanie nowych uczestników konferencji do połączenia. (Aby dowiedzieć się
więcej na temat funkcji konferencji, których można używać za pomocą funkcji
cWtrąć, patrz,, Nawiązywanie połączeń konferencyjnych" na stronie 29).
Po odłożeniu słuchawki połączenie pozostanie konferencją (jeśli przynajmniej
trzech uczestników pozostanie na linii).

o Klawisze programowe Wtrąć i cWtrąć nie są dostępne dla połączeń prywatnych.
Nie można użyć funkcji wtrącenia w przypadku zaszyfrowanego połączenia, jeśli używany telefon nie
jest skonfigurowany do pracy z szyfrowaniem. Jeśli próba wtrącenia nie powiedzie się z tego powodu,
w telefonie będzie słychać przyspieszony sygnał zajętości. Patrz,, Nawiązywanie i odbieranie
bezpiecznych połączeń" na stronie 39.

Użytkownik zostanie odłączony od rozmowy, do której dołączył się, używając klawisza Wtrąć,
jeśli zostanie ona zawieszona, przekazana lub przekształcona w połączenie konferencyjne.

37

Ochrona przed wyświetleniem lub wtrącaniem się do
połączenia na linii wspólnej
Jeśli linia telefoniczna jest współdzielona, możliwe jest użycie funkcji Prywatność, aby uniemożliwić innym
użytkownikom, którzy współdzielą linię, wyświetlanie połączeń lub wtrącanie się do połączeń użytkownika
(dodawanie się do połączeń na linii wspólnej przy użyciu funkcji Wtrąć lub cWtrąć).

uniemożliwić innym wyświetlanie lub
wtrącanie się do połączeń na linii
Włącz funkcję Prywatność, naciskając klawisz Prywatne.
Gdy funkcja Prywatność jest włączona, obok klawisza funkcji
Prywatne jest wyświetlana następująca ikona:

umożliwić innym wyświetlenie lub
Wyłącz funkcję Prywatność, naciskając klawisz Prywatne.
Gdy funkcja Prywatność jest wyłączona, obok klawisza funkcji
o Jeśli w telefonie, który współdzieli linię użytkownika, włączona jest funkcja Prywatność, możliwe jest
normalne wykonywanie i odbieranie połączeń przy użyciu linii wspólnej. Nie można jednak włączać się
do istniejących połączeń na linii wspólnej, a klawisze programowe funkcji wtrącenia są dla użytkownika
niedostępne.
Funkcja Prywatność dotyczy wszystkich linii wspólnych telefonu. Zatem jeśli dostępnych jest wiele
linii wspólnych w telefonie i jeśli funkcja Prywatność jest włączona, współpracownicy nie będą mogli
wyświetlać, ani wtrącać się do połączeń na żadnej z linii wspólnych użytkownika.

Śledzenie podejrzanych połączeń
W razie odbierania podejrzanych lub złośliwych połączeń administrator systemu może włączyć w telefonie
funkcję Identyfikacja złośliwych połączeń (MCID, Malicious Call Identification). Funkcja ta pozwala
użytkownikowi na wskazanie aktywnego połączenia jako podejrzane, co inicjuje automatyczne komunikaty
dotyczące śledzenia.

wskazać podejrzane
Naciśnij klawisz MCID. Usłyszysz specjalny sygnał, a na telefonie zostanie
wyświetlony komunikat,, Id. poł. złośliw. powiodła się". Połączenie
pozostanie aktywne, dopóki nie zostanie rozłączone.

38

Nawiązywanie i odbieranie bezpiecznych połączeń
W zależności od tego, w jaki sposób administrator systemu skonfigurował telefon, może on obsługiwać
nawiązywanie i odbieranie bezpiecznych połączeń.
Telefon może obsługiwać następujące typy połączeń:
Połączenie uwierzytelnione -- oznacza, że wszystkie telefony biorące udział w połączeniu zostały
zweryfikowane.

Połączenie szyfrowane -- w telefonie odbierany i transmitowany jest zaszyfrowany dźwięk (rozmowa
użytkownika) w obrębie sieci IP Cisco. Rozmowy szyfrowane są jednocześnie uwierzytelnione.

Połączenie bez atrybutu bezpieczeństwa -- przynajmniej jeden z uczestniczących telefonów nie
obsługuje tych funkcji bezpieczeństwa lub telefony nie mogą być zweryfikowane.

sprawdzić poziom bezpieczeństwa Po prawej stronie licznika czasu trwania połączenia dla nawiązanego
połączenia poszukaj jednej z następujących ikon bezpieczeństwa:
Połączenie uwierzytelnione
Połączenie szyfrowane
Jeśli połączenie nie jest bezpieczne, żadna z ikon bezpieczeństwa nie
jest wyświetlana.
sprawdzić, czy w firmie
użytkownika mogą być
wykonywane bezpieczne
Skontaktuj się z administratorem systemu.

Uwaga Istnieją interakcje, restrykcje i ograniczenia mające wpływ na działanie funkcji bezpieczeństwa
w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.

39

Klasyfikowanie krytycznych połączeń
W niektórych szczególnych środowiskach, takich jak instytucje wojskowe lub rządowe, może być wymagane
wykonywanie i odbieranie pilnych i krytycznych połączeń. Takie krytyczne połączenia mogą wymagać
wyższego priorytetu obsługi, np. rozłączenia innych połączeń. Jeśli istnieje potrzeba takiej szczególnej
obsługi połączeń, administrator systemu może włączyć w telefonie funkcję Wielopoziomowe prawo
pierwszeństwa (MLPP, Multilevel Precedence and Preemption).
Zapamiętaj poniższe pojęcia:
Pierwszeństwo oznacza związany z połączeniem priorytet.

Prawo pierwszeństwa jest procesem rozłączania istniejących połączeń o niższym priorytecie przez
połączenie o wyższym priorytecie, które jest przekazywane do telefonu.

Jeśli...

chcesz określić priorytet (pierwszeństwo) Skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać listę
wychodzącego połączenia
numerów pierwszeństwa odpowiadających połączeniom.
chcesz nawiązać połączenie priorytetowe Wprowadź numer telefonu poprzedzony przez numer dostępowy
(z pierwszeństwem)
funkcji MLPP (dostarczony przez administratora systemu).
usłyszysz specjalny dzwonek (szybszy
niż zazwyczaj) lub specjalny dźwięk
oczekiwania na połączenie

Odbierasz połączenie priorytetowe (z pierwszeństwem). Ikona
MLPP na wyświetlaczu telefonu wskazuje priorytet połączenia.

chcesz wyświetlić priorytet połączenia

Znajdź ikonę MLPP na wyświetlaczu telefonu:
Połączenie o niskim priorytecie (priorytet)
Połączenie o średnim priorytecie (pilne)
Połączenie o wysokim priorytecie (błyskawiczne)
Połączenie o najwyższym priorytecie
(unieważniające błyskawiczne) lub połączenie
Zastąpienie wykonawcze
Połączenia o wyższym priorytecie są wyświetlane na początku
listy połączeń. Jeśli ikon MLPP nie jest wyświetlona, priorytet
jest na poziomie normalnym (rutynowe).

chcesz zaakceptować połączenie o
wyższym priorytecie

Odbierz połączenie jak zazwyczaj. Jeśli to konieczne, najpierw
zakończ aktywne połączenie.

usłyszysz ciągły dźwięk przerywający
Użytkownik lub rozmówca otrzymują połączenie mające
pierwszeństwo przed bieżącym połączeniem. Rozłącz się
natychmiast, aby umożliwić nadejście połączenia o wyższym
priorytecie.

40

o Przy nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń z funkcją MLPP sygnały wybierania i połączenia
oczekującego różnią się od standardowych.
W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego numeru dostępowego funkcji MLPP zostanie odtworzona
zapowiedź głosowa informująca o tym błędzie.

41

Korzystanie ze słuchawki, zestawu nagłownego
i układu głośnomówiącego
Poniższa tabela opisuje sposób korzystania z tych urządzeń.

posłużyć się słuchawką

Podnieś słuchawkę; odłóż słuchawkę.

posłużyć się zestawem
nagłownym

Naciśnij klawisz
, aby włączyć lub wyłączyć tryb zestawu
nagłownego. (Użytkownicy korzystający z funkcji automatycznego
odbierania połączeń mogą znaleźć informacje o wyjątkach w
,, Korzystanie z funkcji automatycznego odbierania połączeń z
zestawem nagłownym lub układem głośnomówiącym" na stronie 43).
Stosując zestaw nagłowny, można używać wszystkich funkcji
sterujących telefonu, m. in.
i
.
Aby uzyskać informacje o możliwości zakupu zestawu nagłownego,
patrz,, Nabycie zestawu nagłownego" na stronie 43.

posłużyć się układem
głośnomówiącym

Naciśnij klawisz
, aby włączyć lub wyłączyć tryb układu
głośnomówiącego.
Wiele działań podejmowanych w celu nawiązania lub odebrania
połączenia automatycznie włącza tryb układu głośnomówiącego,
o ile słuchawka jest odłożona, a klawisz
nie świeci.

przełączyć się na układ
głośnomówiący lub zestaw
nagłowny (ze słuchawki) podczas
i odłóż słuchawkę.

przełączyć się na słuchawkę
(z układu głośnomówiącego lub
zestawu nagłownego) podczas
Podnieś słuchawkę. Nie ma potrzeby naciskania żadnych klawiszy.

o Aby odnaleźć gniazdo zestawu nagłownego, sprawdź informacje w,, Podłączanie telefonu" na stronie 6.
42

Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania ze słuchawki, zestawu nagłownego i układu
głośnomówiącego do wybierania, odbierania i rozłączania połączeń lub wykonywania na nich innych
czynności można znaleźć w,, Podstawowa obsługa połączeń" na stronie 20.

Korzystanie ze słuchawki, zestawu nagłownego i układu głośnomówiącego

Nabycie zestawu nagłownego
Telefon umożliwia korzystanie z zestawów nagłownych wyposażonych we wtyczki z przewodem czterolub sześciożyłowym. Informacje na temat możliwości zakupu zestawów nagłownych można znaleźć w
,, Informacja na temat zestawu nagłownego" na stronie 8 i pod adresem URL: http://vxicorp. com/cisco

Korzystanie z funkcji automatycznego odbierania
połączeń z zestawem nagłownym lub układem
głośnomówiącym
Korzystanie z funkcji automatycznego odbierania połączeń jest zalecane przy dużej liczbie połączeń
przychodzących lub odbieraniu połączeń w imieniu innych osób. Administrator systemu konfiguruje funkcję
automatycznego odbierania połączeń do pracy z układem głośnomówiącym lub zestawem nagłownym.
Szczegółowe informacje zawiera poniższa tabela.

posłużyć się funkcją
automatycznego odbierania
połączeń z zestawem
Zestaw nagłowny powinien być włączony (inaczej mówiąc,
powinien być
podświetlony) nawet jeśli użytkownik nie prowadzi połączenia. Aby zestaw
nagłowny być cały czas włączony, naciśnij klawisz Rozłącz, aby się rozłączyć
(a nie klawisz
w celu zakończenia połączenia), a następnie naciśnij
klawisz NowePoł lub Połącz podczas nawiązywania nowego połączenia.
Jeśli telefon jest skonfigurowany do korzystania z funkcji automatycznego
odbierania połączeń w trybie zestawu nagłownego, połączenia będą odbierane
automatycznie tylko jeśli
jest podświetlony. W przeciwnym wypadku
połączenia będą sygnalizowane normalnym dzwonkiem i konieczne będzie
odebranie ich ręcznie.

połączeń z układem
Słuchawka powinna leżeć na widełkach, a tryb zestawu nagłownego powinien
być wyłączony (inaczej mówiąc,
nie ma świecić).
Jeśli telefon jest ustawiony na korzystanie z funkcji automatycznego
odbierania połączeń w trybie układu głośnomówiącego i jeśli powyższe
kryteria są spełnione, połączenia będą odbierane automatycznie przy
użyciu słuchawki. W przeciwnym wypadku połączenia będą sygnalizowane
normalnym dzwonkiem i konieczne będzie odebranie ich ręcznie.

43

Zmiana ustawień telefonu
Telefon IP Cisco można dostosować do własnych preferencji przez zmianę ustawień zgodnie z informacjami
zawartymi w poniższej tabeli. Zapamiętaj poniższe wskazówki:
Większość ustawień jest dostępna w telefonie użytkownika, ale niektóre są dostępne za pośrednictwem
stron WWW Opcje użytkownika. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz,, Logowanie do stron WWW
opcji użytkownika" na stronie 51.

Jeśli chcesz przywrócić wartości ustawień, jakie zostały fabrycznie zakodowanie w telefonie, wybierz
opcję
& gt; Domyślne. (Być może konieczne będzie wcześniejsze naciśnięcie klawisza
programowego więcej, aby wyświetlić opcję Domyślne). Będzie to miało wpływ na poziomy głośności
i wartości w menu Kontrast i Typ dzwonka.

nie reaguje, może to oznaczać, że administrator systemu wyłączył ten klawisz.
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z administratorem systemu.

Regulacja głośności
Poniższa tabela zawiera informacje, w jaki sposób można regulować i zapisywać poziomy głośności telefonu.

dopasować poziom
głośności połączenia

wybierania.

podczas połączenia lub po wywołaniu sygnału

Możesz nacisnąć klawisz Zapisz, aby zapisać to ustawienie głośności do
przyszłych połączeń.
Należy zauważyć, że ustawienia głośności dla słuchawki, zestawu
głośnomówiącego i zestawu nagłownego muszą być ustawiane oddzielnie.
głośności dzwonka

44

Naciśnij klawisz
, gdy słuchawka leży na widełkach, a klawisze
zestawu nagłownego i układu głośnomówiącego są wyłączone. Naciskaj dalej
klawisz, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Nowe ustawienie głośności
dzwonka jest zapisywane automatycznie.

Zmiana ustawień telefonu

Dostosowywanie dzwonków i wskaźników
wiadomości
Dla każdej linii telefonu użytkownik może skonfigurować sposoby wskazywania przychodzącego połączenia
lub nowej wiadomości poczty głosowej. Niestandardowe dzwonki i inne wskaźniki mogą ułatwić szybkie
rozróżnienie linii. Na przykład można wybrać dźwięk przypominający ćwierkanie jako wskaźnik połączenia
przychodzącego na linii 1, a dźwięk przypominający uderzanie w bęben jako wskaźnik połączenia
przychodzącego na linii 2.

zmienić dźwięk dzwonka

Wybierz opcję

& gt; Typ dzwonka.

Wybierz linię telefoniczną lub domyślne ustawienie dzwonka. Użyj
klawisza Nawigacja, aby przewinąć typy dzwonków. Naciśnij klawisz
Odtwórz, aby usłyszeć wybrany typ dzwonka. Po znalezieniu żądanego
dzwonka, naciśnij klawisz Wybierz, a następnie klawisz OK.
Możliwe jest zastosowanie ustawienia domyślnego dzwonka dla wybranej
linii telefonicznej poprzez naciśnięcie klawisza Domyślne.
zmienić wzorzec dzwonienia
(tylko miganie, pojedynczy
dzwonek, tylko sygnał
dźwiękowy itp. )

Zaloguj się do stron WWW Opcje użytkownika, wybierz urządzenie,
następnie wybierz z głównego menu opcje Zmień ustawienia dzwonka
Zmiana sposobu działania
lampki wiadomości
głosowych w trakcie
używania słuchawki

następnie wybierz z głównego menu opcję Zmień reguły dotyczące
działania lampki wiadomości oczekującej.... Zwykle domyślne reguły
działania lampki nowej wiadomości powodują ciągłe świecenie, gdy
użytkownik otrzymuje nową wiadomość głosową.

Zmiana ustawień wyświetlacza telefonu
Możliwa jest zmiana kontrastu i języka na wyświetlaczu telefonu.

zmienić kontrast
wyświetlacza telefonu

zmienić język na
Zaloguj się do stron WWW Opcje użytkownika, wybierz urządzenie, następnie
wybierz z głównego menu opcję Zmień ustawienia regionalne.... Aby uzyskać
dodatkowe informacje, patrz,, Logowanie do stron WWW opcji użytkownika"
na stronie 51.

& gt; Kontrast. Naciśnij klawisz Do góry, W dół lub
, a następnie naciśnij klawisz OK. Lub naciśnij klawisz Anuluj,
aby powrócić do wcześniej zapisanego ustawienia.

45

Konfigurowanie funkcji szybkiego wybierania
Funkcja szybkiego wybierania umożliwia wykonanie połączenia poprzez naciśnięcie klawisza lub
wprowadzenia kodu indeksu.
Numery szybkiego wybierania w telefonie można ustawić na dwa sposoby:
Szybkie wybieranie za pomocą klawisza -- Możliwe jest przypisanie numeru szybkiego wybierania do
dowolnego dostępnego klawisza programowalnego w telefonie, który nie został jeszcze skonfigurowany
jako linia, funkcja lub klawisz usługi.

Szybkie wybieranie z kodem indeksu -- Korzystanie z funkcji Wybieranie skrócone umożliwia
wprowadzenie przypisanego numeru indeksu (od 1 do 99), dzięki czemu nie trzeba wprowadzać
całego numeru telefonu.

Oba typy funkcji szybkiego wybierania można skonfigurować na stronach WWW Opcje użytkownika,
zgodnie z poniższą tabelą. (Aby znaleźć więcej informacji na temat stron Opcje użytkownika, patrz
,, Logowanie do stron WWW opcji użytkownika" na stronie 51).

przypisać do
klawiszy numery
szybkiego
wybierania

Zaloguj się do stron WWW opcji użytkownika, wybierz urządzenie, a następnie
wybierz z głównego menu opcję Dodaj/zaktualizuj klawisze szybkiego
wybierania.
W sekcji Ustawienia szybkiego wybierania w telefonie wprowadź numer telefonu
i etykietę dla każdego dostępnego klawisza szybkiego wybierania. Numer należy
wpisać dokładnie tak, jak w przypadku wybierania go przy użyciu telefonu.
Na przykład w razie potrzeby należy wpisać numer linii zewnętrznej (np. 9)
lub numer kierunkowy.
Wprowadzona etykieta jest wyświetlana obok klawisza szybkiego wybierania na
ekranie telefonu.

dodać numery
wybierania
przeznaczone do
używania z funkcją
Skrócone
wybieranie

usunąć numer
Usuń zarówno numer telefonu, jak i etykietę ze stron WWW szybkiego wybierania.

46

W sekcji Ustawienia szybkiego wybierania nieprzypisane do klawiszy dla
każdego dostępnego klawisza szybkiego wybierania wprowadź numer telefonu i
etykietę. Numer należy wpisać dokładnie tak, jak w przypadku wybierania go przy
użyciu telefonu. Na przykład w razie potrzeby należy wpisać numer linii zewnętrznej
(np.

o,, Nawiązywanie połączenia" na stronie 20 zawiera szczegółowe informacje na temat wykonywania
połączeń przy użyciu dowolnej z funkcji szybkiego wybierania.
Klawisze szybkiego wybierania może przypisać do telefonu administrator systemu; może on również
ograniczyć liczbę klawiszy szybkiego wybierania, które może ustawić użytkownik.

47

Korzystanie z systemu wiadomości głosowych,
dzienników połączeń i książek telefonicznych
W tej sekcji opisano sposób korzystania z klawiszy funkcji w celu uzyskania dostępu do wiadomości
głosowych, dzienników połączeń i książek telefonicznych.

Dostęp do Wiadomości głosowych
Od firmy użytkownika zależy, jaka usługa wiadomości głosowych jest dostępna w telefonie. Najbardziej
aktualne i szczegółowe informacje na temat danej usługi znajdują się w dołączonej do niej dokumentacji.
Ogólny opis funkcji usług wiadomości głosowych został przedstawiony w poniższej tabeli.

skonfigurować i
dostosować do
własnych potrzeb
usługę wiadomości
głosowych

i postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi. Jeśli na
wyświetlaczu telefonu zostanie wyświetlone podręczne menu, wybierz z niego
właściwą pozycję.

nadeszła nowa
wiadomość głosowa

Sprawdź następujące wskaźniki na telefonie:
Ciągłe czerwone światło na słuchawce. (Ten wskaźnik może działać w inny
sposób. Patrz,, Dostosowywanie dzwonków i wskaźników wiadomości" na
stronie 45).

Migający symbol koperty
i wiadomość tekstowa na wyświetlaczu

. W zależności od usługi czynność ta powoduje
wysłuchać wiadomości Naciśnij klawisz
głosowe lub wejść do automatyczne wybranie usługi wiadomości głosowych, albo wyświetla menu
menu wiadomości
podręczne na wyświetlaczu telefonu.
głosowych
przekazać połączenie
do systemu
48

Naciśnij klawisz PNatPGł. Funkcja PNatPGł umożliwia automatyczne
przekazanie połączenia (w tym połączenia dzwoniącego lub zawieszonego)
do systemu wiadomości głosowych. Osoby dzwoniące słyszą nagrane przez
użytkownika powitanie i mogą zostawić wiadomość.

Korzystanie z systemu wiadomości głosowych, dzienników połączeń i książek telefonicznych

Korzystanie z dzienników połączeń i książek
telefonicznych
W telefonie przechowywany jest dziennik połączeń nieodebranych, wykonanych i odebranych. Klawisza
Książki telefoniczne można użyć do wyświetlania i nawiązywania połączenia z dzienników połączeń.
Możliwe jest również otrzymanie dostępu do firmowej książki telefonicznej (jeśli jest stosowana).

& gt; Połączenia nieodebrane, Połączenia wybierane,
lub Połączenia odebrane. W każdym dzienniku mieszczą się maksymalnie 32 pozycje.
Wybierz pozycję i podnieś słuchawkę. W razie konieczności edycji numeru
wyświetlanego w dzienniku, naciśnij klawisz Edycja, a następnie & lt; & lt; lub & gt; & gt;,
aby przesunąć kursor lub skasować cyfry. Wprowadź cyfry przy użyciu klawiatury.
Jeśli chcesz nawiązać połączenie z dziennika połączeń w czasie trwania aktywnego
połączenia, przewiń listę do odpowiedniej pozycji i naciśnij klawisz Połącz. Następnie
wybierz klawisz programowy, aby obsłużyć pierwsze połączenie:
Przekaż -- Przekazuje pierwszego rozmówcę do drugiego. (Naciśnij klawisz
Przekaż dwukrotnie).

skasować dzienniki Naciśnij
, a następnie naciśnij klawisz Wyczyść. W ten sposób czyszczone są
dzienniki połączeń nieodebranych, wykonanych i odebranych.

49

& gt; Firmowa książka telefoniczna (rzeczywista nazwa
może być inna). Wyszukaj pozycję, wprowadzając litery przy użyciu klawiatury.
(Wyszukiwanie można przeprowadzić, używając fragmentu nazwy). Aby wybrać numer
z książki, przewiń listę do tego numeru i podnieś słuchawkę.
Jeśli chcesz nawiązać połączenie z książki telefonicznej w czasie trwania aktywnego
Uwaga Wyłączenie lub zresetowanie sieci może spowodować utratę informacji w dziennikach połączeń.

50

Dostęp do stron WWW opcji użytkownika

Dostęp do stron WWW opcji użytkownika
Ponieważ telefon IP Cisco jest urządzeniem sieciowym, może wymieniać informacje z innymi urządzeniami
sieciowymi w firmie użytkownika, włączając w to usługi komputera użytkownika i usługi oparte na sieci
WWW dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Korzystając ze stron WWW Opcje użytkownika systemu Cisco CallManager, można włączać usługi telefonu,
a także sterować z komputera ustawieniami i funkcjami telefonu. Po skonfigurowaniu funkcji i usług na
stronach WWW, możliwy jest dostęp do nich w telefonie.
Na przykład, można ustawić pozycje szybkiego wybierania na stronach WWW, a następnie uzyskać do nich
dostęp w telefonie.
W sekcji tej opisano metodę dostępu do stron WWW opcji użytkownika oraz sposób uaktywniania usług
telefonu. Więcej informacji o konfigurowaniu funkcji oraz usługach telefonicznych, które można aktywować,
można znaleźć w dokumencie Modyfikowanie ustawień telefonu Cisco IP w sieci WWW pod następującym
adresem URL: http://www. htm

Logowanie do stron WWW opcji użytkownika
Procedura
Krok 1 Adres URL strony Opcje użytkownika, identyfikator użytkownika i domyślne hasło można uzyskać
od administratora systemu.
Krok 2 Otwórz okno przeglądarki WWW, wprowadź adres URL (podany przez administratora systemu)
i zaloguj się.
Krok 3 W głównym menu z listy rozwijalnej,, Wybierz urządzenie" wybierz typ urządzenia (model
Po dokonaniu wyboru wyświetlone zostanie menu kontekstowe z zestawem opcji zależnych
od wybranego typu telefonu.

Wskazówki dotyczące nawigowania na stronach WWW opcji użytkownika
o Na stronie menu wybierz urządzenie, aby wyświetlić wszystkie opcje, które go dotyczą.
Kliknij opcję Aktualizuj, aby zastosować i zapisać zmiany.

Kliknij opcję Powróć do menu, aby powrócić do menu kontekstowego.

Kliknij opcję Wyloguj, aby wyjść ze stron użytkownika.

51

Uaktywnianie usług telefonu
Aby uzyskać dostęp do usług wymagających aktywowania, należy je wcześniej aktywować za pomocą
komputera na stronach WWW Opcje użytkownika. (Aby uzyskać pomoc przy logowaniu, patrz,, Logowanie
do stron WWW opcji użytkownika" na stronie 51).
Usługi telefonu mogą obejmować:
informacje oparte na sieci WWW, takie jak notowania akcji, repertuar kin i prognoza pogody,

dane sieciowe, takie jak kalendarze firmowe i katalogi wyszukiwania,

funkcje telefonu, takie jak Moje szybkie połączenia lub Osobista książka adresowa.

Poniższa tabela zawiera więcej informacji.

Po zalogowaniu i wyborze typu urządzenia wykonaj
następujące czynności...

uaktywnić usługę

W menu głównym wybierz opcję Konfiguruj usługi telefonu IP Cisco.
Wybierz usługę z listy rozwijalnej,, Dostępne usługi" i kliknij klawisz
Kontynuuj. Na żądanie wprowadź więcej informacji (takich jak kod
pocztowy lub kod PIN), a następnie kliknij klawisz Aktywuj.

zmienić lub zakończyć
aktywację

Kliknij usługę w panelu,, Uaktywnione usługi". Po dokonaniu zmian kliknij
klawisz Aktual. lub kliknij klawisz Dezaktywuj.

przypisać usługę
do klawisza
programowalnego

Po aktywowaniu usługi z głównego menu wybierz opcję Dodaj/zaktualizuj
klawisze adresów URL usług. Dla każdego dostępnego klawisza z listy
rozwijalnej wybierz usługę i wprowadź tekst opisu. Po dokonaniu zmian
kliknij klawisz Aktual. Administrator systemu określa jaka liczba
programowalnych klawiszy jest dostępnych dla usług i może zostać
przypisanych jako klawisze usług w telefonie.

uzyskać dostęp do usługi w Naciśnij klawisz
na swoim telefonie. Jeśli dodano usługę do
telefonie
programowalnego klawisza, naciśnij klawisz
(klawisz programowalny)
odpowiadający danej usłudze.
nauczyć się korzystania z
usług telefonicznych

52

Patrz Modyfikowanie ustawień telefonu Cisco IP w sieci WWW:
Dodatkowe opcje konfiguracyjne

Dodatkowe opcje konfiguracyjne
Administrator systemu może skonfigurować telefon w taki sposób, aby niektóre klawisze i szablony klawiszy
programowych były związane ze specjalnymi usługami i funkcjami, o ile jest to celowe. Poniższa tabela
zawiera przegląd niektórych opcji konfiguracyjnych, które można przedyskutować z administratorem
systemu telefonicznego, w zależności od wymagań użytkownika dotyczących wykonywania połączeń
oraz od środowiska pracy użytkownika.
Uwaga Podręczniki użytkownika i inne dokumenty wymienione w niniejszej tabeli można znaleźć
pod następującym adresem URL:
Więcej informacji...

obsługiwać więcej
Poproś administratora, aby skonfigurował
linię do obsługi większej liczby połączeń.

Skontaktuj się z administratorem
lub zespołem obsługi systemu
telefonicznego.

otrzymać więcej niż
jedną linię
telefoniczną

Aby skonfigurować jeden lub więcej
dodatkowych numerów telefonów, należy
zwrócić się do administratora systemu.

korzystać z większej Przede wszystkim upewnij się, że używasz
liczby klawiszy
wszystkich aktualnie dostępnych klawiszy
szybkiego wybierania szybkiego wybierania.
Jeśli potrzebujesz więcej klawiszy
szybkiego wybierania, spróbuj użyć funkcji
Wybieranie skrócone lub uaktywnij usługę
szybkiego wybierania.
Zapytaj administratora systemu o możliwość
podłączenia modułu rozszerzającego do
telefonu IP Cisco 7914.
pracować z (lub jako)
asystentem
administracyjnym.

Rozważ użycie:
usługi Cisco IP Manager Assistant,

Patrz:
o

,, Konfigurowanie funkcji
szybkiego wybierania" na
stronie 46

o

,, Uaktywnianie usług telefonu"
na stronie 52

Podręcznik obsługi modułu
rozszerzającego telefonu IP
Cisco 7914

Patrz:

linii wspólnej.

Cisco IP Manager Assistant --
Podręcznik użytkownika

o

,, Korzystanie z linii wspólnej"
na stronie 35

53

używać jednego
numeru
wewnętrznego do
obsługi kilku
telefonów

Zażądaj linii wspólnej. Funkcja ta pozwala
na przykład na używanie tego samego
numeru wewnętrznego zarówno w
przypadku telefonu na biurku, jak i telefonu
w pracowni.

Patrz,, Korzystanie z linii wspólnej"
na stronie 35.

wspólnie użytkować
telefony oraz
o funkcji parkowania połączeń, która
przestrzeń biurową ze
pozwala zapamiętywać i odbierać
współpracownikami
połączenia bez użycia funkcji
przekazywania połączeń,
funkcji przejmowania połączeń, która
umożliwia odbieranie połączeń
sygnalizowanych na innym telefonie,

linii wspólnej, która umożliwia
wyświetlanie i dodawanie użytkownika
do trwających połączeń,

przenośnego numeru wewnętrznego,
który umożliwia zastosowanie numeru
telefonu i profilu użytkownika do
współdzielonego telefonu.

Zapytaj o te funkcje administratora
systemu i zobacz
o

,, Zaawansowana obsługa
połączeń" na stronie 33

rozdział,, Korzystanie z usługi
wewnętrznego" w dokumencie
o nazwie Modyfikowanie
ustawień telefonu Cisco IP
w sieci WWW

odbierać często
połączenia lub
obsługiwać je w
czyimś imieniu

Poproś administratora systemu o
skonfigurowanie funkcji automatycznego
odbierania dla używanego telefonu.

Patrz,, Korzystanie z funkcji
automatycznego odbierania połączeń
z zestawem nagłownym lub układem
głośnomówiącym" na stronie 43.

Rozważ skorzystanie z modułu Cisco VT
Advantage, umożliwiającego wykonywanie
połączeń wideo za pomocą telefonu Cisco
IP, komputera i zewnętrznej kamery wideo.

systemu, aby otrzymać pomoc i
zapoznaj się z podręcznikami:
Cisco VT Advantage User Guide i
Cisco VT Advantage Quick Start
Guide.

tymczasowo
zastosować numer
telefonu i ustawienia
użytkownika we
współdzielonym
telefonie IP Cisco

Zapytaj administratora systemu o usługę
Przenośny numer wewnętrzny Cisco.

Zobacz rozdział,, Korzystanie
z usługi przenośnego numeru
Modyfikowanie ustawień
telefonu Cisco IP w sieci WWW.

54

Rozwiązywanie problemów z telefonem

Rozwiązywanie problemów z telefonem
W tej sekcji opisano, jak uzyskać dostęp do informacji o używanym telefonie IP firmy Cisco oraz o
połączeniach telefonicznych, co może pomóc administratorowi systemu lub technikowi w rozwiązaniu
problemów z telefonem.

Jeśli poproszono
Cię o...

dane dotyczące
konfiguracji sieci

& gt; Konfiguracja sieci i wybierz element konfiguracji
sieci, który ma zostać wyświetlony.

dane o stanie telefonu

wyświetlony.

& gt; Stan i wybierz element stanu, który ma zostać

informacje o modelu
telefonu

& gt; Informacje o modelu.

Uwaga Jeśli klawisz
55

Używanie narzędzia Quality Reporting Tool
Administrator systemu może tymczasowo skonfigurować telefon IP firmy Cisco w taki sposób, aby do
rozwiązania problemów z wydajnością można było użyć narzędzia Quality Reporting Tool (narzędzie do
raportowania jakości). Wystarczy nacisnąć klawisz programowy QRT aby wysłać do administratora
systemu informacje o połączeniach telefonicznych sprawiających trudności.
W zależności od tego, jak administrator systemu skonfigurował narzędzie Quality Reporting Tool dla
danego telefonu, klawisza programowego QRT można użyć na jeden z dwóch sposobów:

szybko zgłosić problem z W trakcie połączenia naciśnij klawisz QRT. (Być może konieczne będzie
dźwiękiem w bieżącym
wcześniejsze naciśnięcie klawisza więcej).
połączeniu
System telefoniczny będzie zbierał i rejestrował dane o dźwięku dla bieżącego
połączenia oraz przekaże te informacje do administratora systemu.
zgłosić problem z
telefonicznymi

Naciśnij klawisz QRT. (Być może konieczne będzie wcześniejsze naciśnięcie
klawisza więcej). Z listy kategorii problemów wybierz problem, który chcesz
zgłosić. Niektóre kategorie zawierają kod usterki, który można wybrać,
aby dostarczyć więcej informacji o problemie.
System telefoniczny przekaże te informacje do administratora systemu.

56

Warunki rocznej ograniczonej gwarancji na sprzęt firmy Cisco

Warunki rocznej ograniczonej gwarancji na
sprzęt firmy Cisco
Niniejsze specjalne warunki dotyczą gwarancji na sprzęt oraz rozmaitych usług, z których można korzystać
w okresie gwarancyjnym. Oficjalna Umowa gwarancyjna, obejmująca także gwarancję na oprogramowanie
firmy Cisco, znajduje się na dysku CD z dokumentacją firmy Cisco oraz na stronie Cisco. com. Następujące
czynności umożliwiają dostęp i pobranie Pakietu informacyjnego Cisco oraz dokumentu gwarancji z dysku
CD lub ze strony Cisco.
1. Otwórz okno przeglądarki i przejdź do następującego adresu URL:
http://www. com/univercd/cc/td/doc/es_inpck/cetrans. htm
Wyświetlona zostanie strona Warranties and License Agreements.
2. Aby odczytać Pakiet Informacyjny Cisco, należy wykonać następujące czynności:
a. Kliknij pole Information Packet Number i upewnij się, że podświetlony jest numer katalogowy
78-5235-02F0.
b. Wybierz język, w którym chcesz przeczytać dokument.
c. Kliknij klawisz Go.
d. Wyświetlona zostanie strona Cisco Limited Warranty and Software License (Ograniczona gwarancja
i umowa licencyjna Cisco) z Pakietu informacyjnego.
e. Przeczytaj dokument online lub kliknij ikonę PDF, aby pobrać i wydrukować dokument w formacie
Adobe Portable Document Format (PDF).
Uwaga Aby można było wyświetlić i wydrukować ten dokument w formacie PDF, na komputerze
musi być zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać z
witryny firmy Adobe: http://www. adobe. com
3. Aby przeczytać przetłumaczone informacje gwarancyjne dotyczące tego produktu w wersji
obowiązującej w danym kraju, należy wykonać następujące czynności:
a. W polu Warranty Document Number wprowadź numer katalogowy:
78-10747-01C0
b. Wybierz język, w którym chcesz wyświetlić dokument.
Wyświetlona zostanie strona gwarancji firmy Cisco.

57

Pomoc można uzyskać również w serwisie firmy Cisco lub w witrynie wsparcia technicznego:
http://www. com/public/Support_root. shtml.

Czas trwania gwarancji sprzętowej
Jeden (1) rok
Zasady wymiany, naprawy i refundacji części
Firma Cisco i jej centrum pomocy technicznej podejmie uzasadnione ekonomicznie kroki, aby wysłać
części zamienne w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia RMA (Return Materials
Authorization, upoważnienie zwrotu części). Rzeczywisty czas dostawy może być inny, w zależności od
lokalizacji klienta.
Firma Cisco zastrzega sobie prawo do zwrócenia ceny zakupu części jako swój wyłączny sposób wypełnienia
gwarancji.

Aby otrzymać numer RMA,
należy skontaktować się z dostawcą produktu. Jeśli produkt został zakupiony bezpośrednio w firmie Cisco,
należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Cisco do spraw sprzedaży i usług.
Uzupełnij poniższe dane i zachowaj je dla celów referencyjnych.
Nazwa dostawcy produktu
Numer telefonu dostawcy produktu
Numer modelu produktu
Numer seryjny produktu
Numer umowy serwisowej

58

Indeks
B

funkcja automatycznego odbierania, korzystanie
bezpieczeństwo, ostrzeżenia 2

funkcja Oddzwoń, korzystanie 22
funkcja WebDialer, korzystanie 22

C

funkcje, dostępność 13

cWtrąć, Patrz Wtrąć

G

D

głośność
regulowanie 44
używanie domyślnej 44

dane o konfiguracji sieci, znajdowanie 55
dane o stanie, znajdowanie 55

grupowe przejmowanie połączenia, korzystanie
dokumentacja, dostęp 5
dzienniki połączeń
kasowanie 49
przeglądanie i nawiązywanie połączenia 49
wybieranie numeru 21
dzwonek

I
Identyfikacja połączeń złośliwych (Malicious
Call Identification, MCID),
korzystanie 38

głośność 44

ikona używania zdalnego dla linii wspólnych 35

wskaźnik 11

ikony

zmiana ustawień 45

na klawiszach 19
stanów połączenia 15
instalowanie, telefon IP firmy Cisco 6

F
firmowa książka telefoniczna
korzystanie w telefonie 21
wybieranie numeru ze strony WWW 22

K
klasyfikowanie połączeń 40

59

klawiatura
opis 12
wprowadzanie tekstu za pomocą 18

L
linie
opis 14

klawisz głośności, opis 11
klawisz książek telefonicznych, opis 11
klawisz nawigacji, opis 12

wyświetlanie 12
linie telefoniczne
klawisze 11

klawisz pomocy, opis 11

klawisz usług, opis 11
klawisz ustawień, opis 11
klawisz wiadomości, opis 12

linie wspólne
i ikona używania wspólnego 35

klawisz wyciszenia, opis 11

maksymalna liczba połączeń 36

klawisze funkcji

opis 35

książki telefoniczne 11

prywatne 38

pomoc 11

z wtrącaniem 36

usługi 11
ustawienia 11
wiadomości 12

M

klawisze linii, identyfikacja 11
klawisze programowalne

menu funkcji, korzystanie 18

etykiety 12

menu, korzystanie 18

opis 11

MLPP, korzystanie 40

klawisze programowe
N

klawisze, identyfikacja 19
kod szybkiego wybierania, usługa
aktywowanie 52
wybieranie numeru 22
kończenie połączenia, opcje 25
książka telefoniczna

narzędzie do obsługi telefonów rejestrowanych
automatycznie (TAPS) 7
narzędzie TAPS, korzystanie 7
nawiązywanie połączeń, opcje 20
nowe połączenia, opcje nawiązywania 20
numery wewnętrzne, wyświetlanie 12

korzystanie w telefonie 21, 49
60

O
obsługa połączeń, podstawowa 20
obsługa połączeń, zaawansowana 33
obszar aktywności połączenia, wyświetlanie 12
odbieranie połączeń, opcje 24
Osobista książka adresowa (PAB)
ostrzeżenia, bezpieczeństwo 2

wybieranie 16
wyciszanie 26
wyświetlanie 12, 16
zapamiętywanie i odbieranie 33
zawieszanie i wznawianie 25
zgłaszanie problemów 56
połączenia bezpieczne, opis 39
połączenia konferencyjne
MostKnf 29, 32
standardowe 29, 30
typy 29
Połączenia konferencyjne MostKnf 29

P

połączenia konferencyjne MostKnf 32
parkowanie połączeń, korzystanie 33

połączenia nieodebrane, pozycje 49

podejrzane połączenia, śledzenie 38

połączenia odebrane, pozycje 49

podstawka

połączenia szyfrowane, ikona dla 39

klawisz, identyfikacja 11

połączenia uwierzytelnione, ikona 39

regulowanie 7

połączenia wykonane, pozycje 49

połączenie oczekujące, korzystanie 24

bezpieczne 39

pomoc online, korzystanie 19

funkcje konferencji 29

pomoc, korzystanie 19

ikony 15

ponowne wybieranie, korzystanie 20

klasyfikowanie 40

problemy z dźwiękiem, zgłaszanie 56

kończenie 25

prywatność

maksymalna liczba na linii 14, 36

i linie wspólne 35

nawiązywanie 20

obsługa wielu 16

przejmowanie połączenia, korzystanie 33

odbieranie 24

przekazywanie, opcje 26

parkowanie 33

przekierowanie połączenia, korzystanie 28

porównanie z liniami 14

przekierowanie połączeń, opcje 28

przekazywanie 26

przełączanie połączeń 16

przekierowywanie 28
przekierowywanie podczas dzwonienia 25, 33
wielu rozmówców 29

61

Q

telefon IP firmy Cisco
dokumentacja 5

QRT, korzystanie 56

konfiguracja funkcji 13, 53
opis 9
podłączenie 6

R

pomoc online 19
rozłączanie, opcje 25

regulowanie wysokości 7

rozwiązywanie problemów, dane 55

rejestrowanie 7
rysunek 10
usługi oparte na sieci WWW 51

S

zabezpieczanie oparcia słuchawki 7
słuchawka
głośność 44
korzystanie 42
świecący pasek 11
zabezpieczanie przy odłożonej słuchawce 7
słuchawka odłożona

U
układ głośnomówiący
nawiązywanie połączeń 20

wybieranie 20

odbieranie połączeń 24

słuchawka podniesiona
opis 14
wybieranie 20
strony WWW opcji użytkownika
i usług telefonu 52
uzyskiwanie dostępu 51
szybkie wybieranie

rozłączanie 25
tryb, korzystanie 42
usługa wiadomości głosowych, korzystanie 48
usługi, aktywowanie 52
ustawienia
używanie domyślnych 44
zmiana ustawień 44

etykiety 12
klawisze, identyfikacja 11
klawisze, konfigurowanie 46
korzystanie 20

W
słuchanie 48

T

wskaźnik 45, 48
wiele połączeń, obsługa 16

tekst, wprowadzanie na telefonie 18

62

wiersz stanu, wyświetlanie 12
wskaźnik wiadomości głosowej, identyfikacja 48
wtrącanie
i prywatność 38
korzystanie 36
wtrącenie
i linie wspólne 35
wybieranie połączeń 16
wybieranie, opcje 20
wyciszanie, korzystanie 26
wydajność zestawu nagłownego, ogólne 8
wyświetlacz telefonu
czyszczenie 5
funkcje 12
regulacja kontrastu 45
wybieranie pozycji 17
zmiana języka 45
wznawianie, korzystanie 25

Z
zawieszanie
i przekazywanie 26
i przełączenie połączeń 16
korzystanie 25
zestaw nagłowny
klawisz, identyfikacja 11
nawiązywanie połączeń 22
odbieranie połączeń 24
tryb, korzystanie 42

63

64

Siedziba firmy
www. com
Główna siedziba w Europie
Cisco Systems International BV
Haarlerbergpark
Haarlerbergweg 13-19
1101 CH Amsterdam
Holandia
www-europe. : +31 0 20 357 1000
Faks: +31 0 20 357 1100

Główna siedziba dla rejonu
obu Ameryk
Tel. : +1 408 526-7660
Faks: +1 408 527-0883

Azji i Pacyfiku
168 Robinson Road
#28-01 Capital Tower
Singapore 068912
Tel. : +65 6317 7777
Faks: +65 6317 7799

Firma Cisco Systems dysponuje siecią 200 biur w niżej wymienionych krajach. Adresy, numery telefonów i faksów są wymienione
na stronie

WWW firmy Cisco pod adresem www. com/go/offices
Arabia Saudyjska o Argentyna o Australia o Austria o Belgia o Brazylia o Bułgaria o Chile o Chiny o Chorwacja o Czechy o Dania o Dubaj o Filipiny o Finlandia o Francja
Grecja o Hiszpania o Holandia o Hong Kong o Indie o Indonezja o Irlandia o Izrael o Japonia o Kanada o Kolumbia o Korea o Kostaryka o Luksemburg o Malezja o Meksyk
Niemcy o Nowa Zelandia o Norwegia o Peru o Polska o Portugalia o Puerto Rico o Republika Południowej Afryki o Rosja o Rumunia o Singapur o Słowacja o Słowenia
Stany Zjednoczone o Szkocja o Szwajcaria o Szwecja o Tajlandia o Tajwan o Turcja o Ukraina o Wenezuela o Węgry o Wielka Brytania o Wietnam o Włochy o Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Copyright (C) 2005 Cisco Systems, Inc. CCSP, logo Cisco Square Bridge, Follow Me Browsing i StackWise są znakami towarowymi firmy Cisco Systems, Inc. ;
Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn i iQuick Study są znakami handlowymi usług firmy Cisco Systems, Inc. ; natomiast Access Registrar, Aironet, ASIST, BPX, Catalyst,
CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, Cisco, logo Cisco Certified Internetwork Expert, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, logo Cisco Systems, Cisco Unity,
Empowering the Internet Generation, Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherFast, EtherSwitch, Fast Step, FormShare, GigaDrive, GigaStack, HomeLink, Internet Quotient, IOS, IP/TV, iQ
Expertise, logo iQ, iQ Net Readiness Scorecard, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MGX, logo Networkers, Networking Academy, Network Registrar, Packet, PIX, Post-Routing,
Pre-Routing, ProConnect, RateMUX, ScriptShare, SlideCast, SMARTnet, StrataView Plus, SwitchProbe, TeleRouter, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath i VCO
są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Cisco Systems, Inc. i/lub jej firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach.
Wszystkie inne znaki handlowe wymienione w tym dokumencie lub na stronach WWW są własnością odpowiednich firm. Użycie słowa partner nie oznacza istnienia umowy spółki miedzy
firmą Cisco i inną firmą. (0501R)
OL-6633-02

Przełączniki czy jak, kto woli switche, to obok routerów urządzenia niezbędne w nowoczesnej sieci. To właśnie one pozwalają na zwiększenie ilości hostów w naszej sieci. Bardzo często określa się przełączniki jako urządzenia warstwy 2 i jest to określenie jak najbardziej trafne gdyż pracują one w warstwie łącza danych.

Zanim przejdziemy do omawiania konfiguracji przełączników CISCO, parę słów wprowadzenia i przypomnienia. Jak zostało napomknięte przełączniki operują w warstwie drugiej, czyli ich zadaniem jest kierowanie ruchem ramek ethernetowych, tak aby trafiły one do docelowego hosta. Cały proces komunikacji opiera się na wykorzystaniu adresów MAC (adres fizyczny). Adres MAC jest dwuczęściową, 48-bitową wartością przedstawianą w formie 12 cyfr szesnastkowych. Format zapisu adresu MAC może być różny, najczęściej spotkasz się z następującymi postaciami tego adresu: C8-60-00-C7-89-EB, C8:60:00:C7:89:EB bądź C860. 00C7. 89EB (wszystkie formy są poprawne i dozwolone choć podczas procesu konfiguracji przełącznika CISCO obowiązującym formatem jest zapis: C860. 89EB).

Jak wiadomo MAC jest adresem, który jest na trwałe zapisany w pamięci ROM karty sieciowej, choć zdarzają się producenci sprzętu sieciowego, którzy pozwalają na lokalną zmianę tego adresu. Adres MAC jest składową dwóch części – pierwsze 24 bity adresu zostały przeznaczone na tzw. identyfikator OUI (ang. Organizational Unique Identifier), natomiast drugie 24 bity jest identyfikatorem urządzenia. Nadawanie identyfikatora OUI jest regulowane przez organizację IEEE natomiast zagospodarowaniem pozostałej przestrzeni zajmuje się producent urządzenia. Dodatkowo w identyfikatorze OUI zostały zarezerwowane dwa bity:

 • bit transmisji rozgłoszeniowej bądź grupowej – określa do jakiej grupy odbiorców ma dotrzeć ramka – transmisja rozgłoszeniowa bądź grupowa,
 • bit adresu administrowanego lokalnie – bit określa możliwość zmiany lokalnego adresu MAC.

Poniżej na rysunku przedstawiono strukturę adresu MAC na przykładzie karty sieciowej firmy ASUS.

W sieci dostępne są strony, które na podstawie wpisanego adresu MAC zidentyfikują producenta urządzenia.

Na rynku istnieje wiele firm produkujących przełączniki, od bardzo prostych po naprawdę zaawansowane, które pozwolą na ustawienie wielu parametrów pracy urządzenia. Proste przełączniki nie są konfigurowalne a sposób ich działania sprowadza się do przełączania ramek. Przełącznik taki instalujemy w naszej sieci a do jego portów podłączamy hosty, po włączeniu switch rozpoczyna przekazywanie ramek. Przełączniki tego typu zdadzą egzamin w małej sieci domowej bądź biurowej w przypadku pojawienia się nowych hostów, które muszą zostać zintegrowane z naszą siecią. Przełącznikom, które muszą pracować w dużych sieciach korporacyjnych, uczelnianych czy produkcyjnych są stawiane całkiem inne wymagania a determinują je funkcje i mechanizmy jakie switch musi wspierać. Dzięki obecności interfejsu konfiguracyjnego (przeglądarka, konsola) urządzenia można skonfigurować tak aby mogły pełnić powierzone im funkcje. My zajmiemy się przełącznikami bardziej zaawansowanymi a przy okazji omawiania poszczególnych funkcji i mechanizmów, pośrednio poznamy jak działa sieć.

Konfigurację przełącznika zostanie omówiona z wykorzystaniem topologii przedstawionej na schemacie poniżej.

Po uzyskaniu połączenia z konsolą przełącznika możemy przejść do jego konfiguracji. Polecenia muszą zostać wydane w odpowiednim trybie (podobnie jest z routerami) do dyspozycji mamy:

 • Tryb użytkownika ograniczony jest jedynie do przeglądania konfiguracji przełącznika oraz monitorowania jego stanu. Zmiana konfiguracji switcha w tym trybie jest niemożliwa. Tryb ten oznaczony jest znakiem: >.
 • Drugi z dostępnych trybów to tryb uprzywilejowany, tryb ten identyfikowany jest przez znak gotowości #. Umożliwia pełną konfigurację przełącznika a także przegląd wszystkich jego ustawień. Ze względu na możliwość zmiany sposobu działania switcha przejście do tego trybu najczęściej jest zabezpieczone hasłem. Przejście do trybu uprzywilejowanego wykonujemy po wpisaniu komendy: enable Z tego trybu możliwy jest bezpośredni dostęp do trybu konfiguracji przełącznika.
 • Tryb konfiguracji globalnej jest trybem służącym do konfigurowania podstawowych parametrów przełącznika. W trybie tym mamy możliwość zmiany: przypisania adresu IP do urządzenia, zasad dostępu, konfiguracji sieci wirtualnych VLAN oraz wielu innych parametrów pracy. Tryb ten rozpoznajemy po słowie config ujętym w nawiasie.

Aby ułatwić sobie wprowadzanie poleceń i mieć możliwość odwołania się do poleceń już wydanych możemy włączyć funkcję historii poleceń. Domyślnie funkcja ta jest włączona a przełącznik w swojej pamięci zapisuje 10 ostatnio wydanych poleceń.

Włączenie bufora historii wykonywanych poleceń odbywa się za pomocą polecenia: terminal history, natomiast by zmienić ilość zapamiętywanych poleceń należy skorzystać z polecenia: terminal history size <wartość> Podana wartość określa ilość zapamiętywanych pozycji.

Pokazanie całego zestawu wydanych poleceń odbywa się za pomocą komendy: show history

Aby całkowicie wyłączyć historię terminalu należy wydać polecenie: terminal no history natomiast by powrócić do domyślnej wartości dziesięciu pamiętanych pozycji użyj komendy: terminal no history size

Podczas wydawania kolejnych poleceń czasem są one przerywane komunikatami pojawiającymi się w linii wiersza a informujących o aktualnie zaistniałych zdarzeniach. Aby uniemożliwić wypisanie komunikatu możesz wydać polecenie: logging synchronous Konfigurację przełącznika prowadzimy poprzez interfejs konsolowy dlatego polecenie to zostało wydane w trybie konfiguracji interfejsu konsolowego.

Nieraz przy wydawaniu polecenia popełnimy błąd, irytujące bywa czekanie na ponowną możliwość jego wprowadzenia. Jeśli przełącznik nie potrafi odnaleźć polecenia próbuje wprowadzony ciąg wyrazów dopasować do nazwy hosta zdalnego. Dlatego w tym celu wysyłane jest rozgłoszenie mające na celu odnalezienie serwera DNS i podejmowana jest próba rozwiązania nazwy. Proces ten może chwile potrwać a my przez ten czas tracimy możliwość komunikacji z switchem. Aby do takiej sytuacji nie dopuścić i zabronić rozwiązywania nazw za pomocą DNS wydaj polecenie: no ip domain lookup

I na koniec jeszcze jeden bardzo przydatny trik. Bardzo często będziesz prowadził konfigurację różnych parametrów pracy przełącznika i aby sprawdzić ich efekt oraz upewnić się co do poprawności wprowadzonych komend będziesz wykorzystywał różne warianty polecenia: show Aby za każdym razem nie przechodzić do trybu uprzywilejowanego w którym to polecenie jest standardowo dostępne możesz wydać w dowolnym miejscu trybu konfiguracyjnego przełącznika polecenie show lecz musisz je poprzedzić słowem: do Poniżej mały przykład – zostaje wyłączony interfejs f0/1, efekt wydania komendy zostaje sprawdzony za pomocą polecenia: do show ip interface brief Sprawdzenie wykonujemy z trybu konfiguracji interfejsu.

Jednym z najczęstszych poleceń jakie będziemy wykonywać są polecenia związane z konfiguracją poszczególnych portów przełącznika. Switche tych portów posiadają bardzo wiele a często konfigurację, którą będziemy prowadzić będzie obejmowała szerszą ich grupę. Aby nie wykonywać tych samych operacji konfiguracyjnych na każdym z interfejsów osobno, wprowadzono polecenia, które pozwalają na wybranie kilku portów – wprowadzane komendy będą stosowane do wybranej grupy portów.

Wybranie pojedynczego portu przełącznika realizujemy za pomocą polecenia: interface <nazwa_portu> Poniżej przykład przejścia do trybu konfiguracji interfejsu f0/1

Aby wybrać wiele interfejsów należy skorzystać z polecenia: interface range <nazwa_portu>, <nazwa_portu>, <itd. > Po zdefiniowaniu zakresu wszelkie polecenia będą stosowane do wybranych portów. Nazwy portów oddzielamy przecinkami i spacją. Poniżej przykład wybrania zakresu portów w skład, którego weszły trzy interfejsy: f0/1, f0/6 oraz f0/15.

Jeżeli grupa portów będzie zakresem ciągłym możemy skorzystać z polecenia, w którym określamy pierwszy i ostatni interfejs: interface range <nazwa_portu_pierwszego>-<nazwa_portu_ostatniego> Poniżej przykład wybrania portów od f0/4 do f0/12.

Gdy do jakieś grupy portów odwołujemy się stale możemy zdefiniować makro z przyjazną dla nas nazwą – od tej pory konfiguracja portów będzie przebiegać za pomocą odwołania.

1 – w pierwszej kolejności za pomocą polecenia: define interface-range <nazwa_makra> <zakres_portów> definiujemy makro. Konfigurowany zakres obejmuje porty od f0/1 do f/06 oraz port f0/12 (pomiędzy zdefiniowanym zakresem ciągłym i pojedynczym portem są znaki: spacja, przecinek, spacja) natomiast nazwa makra to: pietro2.

2 – odwołanie się do zdefiniowanego makra. Po wywołaniu makra konfiguracja będzie prowadzona dla portów przypisanych do makra.

Poniżej przykład, w którym po przejściu do trybu konfiguracji interfejsu z użyciem makra zostaje wydane polecenia wyłączenia interfejsów: shutdown

Aby móc łatwo zidentyfikować przeznaczenie portu przełącznika do każdego możemy dodać krótki opis. Definicję komentarzy realizujemy za pomocą komendy: description <opis> Poniżej przedstawiono przykład dodania opisu do interfejsu f0/13

Informację na temat zdefiniowanego makro oraz opisu portu oczywiście znajdziemy po wywołaniu polecenia wyświetlającego konfigurację bieżącą przełącznika: show running-config.

Jednym z najczęściej wydawanych poleceń jest: show interface <nazwa interfejsu>.

Po wywołaniu komendy zostaną wyświetlone informacje o stanie interfejsu, do najważniejszych należą:

1 – nazwa interfejsu oraz stan interfejsu, interfejs włączony i podłączony,

2 – adres MAC interfejsu,

3 – parametry interfejsu (w kolejności): MTU, szerokość pasma [kb/s], opóźnienie [mikrosekunda], niezawodność, obciążenie wysyłanie, obciążenie odbieranie,

4 – enkapsulacja ARPA, pętla zwrotna nie ustawiona,

5 – aktywność sygnalizowana co 10 sekund,

6 – ustawiony Full-duplex, prędkość 100Mb/s, nośnik 10/100BaseTX,

7 – czas przechowywania wpisu ARP 04:00:00.

Aktualną wersję oprogramowania przełącznika oraz informację na temat komponentów sprzętowych poznanym po wydaniu komendy: show version

Konfiguracja początkowa przełącznika zostanie wyświetlona po wydaniu polecenia: show startup-config

Natomiast konfigurację bieżącą poznamy po użyciu komendy: show running-config

Aby wprowadzone ustawienia z konfiguracji bieżącej przenieść do konfiguracji startowej tak aby po restarcie przełącznika nie trzeba było go ponownie konfigurować za pomocą polecenia: copy running-config startup-config

Aby wyświetlić informację na temat plików zapisanych w pamięci flash należy użyć polecenia: show flash

Konfigurację urządzenia dodatkowo możemy zapisać na pamięci flash. Komenda: copy startup-config flash:backupS1 nakazuje wykonanie kopii konfiguracji startowej i zapisanie jej w pamięci flash w pliku backupS1.

Aby z wcześniej utworzonego pliku zapasowego konfiguracji przywrócić ustawienia posłuż się poleceniem: copy flash:backupS1 startup-config

Aby wykasować z pamięci flash niepotrzebne pliki należy wydać polecenie: delete flash:<nazwa_pliku> Poniżej przykład wykasowania pliku backupS1.

Pliki konfiguracyjne możemy również zapisać na hostach zewnętrznych, na których została uruchomiona usługa TFTP oraz FTP. Aby zapis pliku konfiguracyjnego przełącznika mógł się powieść w pierwszej kolejności do jednego z interfejsów switcha należy przypisać adres IP. Gdy o tym zapomnimy nie będzie możliwości wykonania poniższych czynności. Próba zapisu na serwerze zewnętrznym zakończy się niepowodzeniem. Jak przypisać adres IP do portu przełącznika? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz kilka linijek niżej przy opisie zdalnego dostępu do urządzenia.

Profesjonalne usługi informatyczne dla firm. W swojej ofercie posiadamy zarządzanie serwerami, konfiguracja routerów, hosting www, szkolenia informatyczne oraz audyty bezpieczeństwa.

Zadzwoń i dowiedz się więcej, tel. 68 411 40 00.

Na komputerze zostaje uruchomiony serwer TFTP, polecenie nakazujące wykonać kopię bieżącej konfiguracji przełącznika wraz z zapisem tych informacji na serwerze przedstawia się następująco: copy system:running-config tftp://<adres_serwera_TFTP> Na rysunku poniżej przykład wykonania tej operacji – zapis pliku konfiguracji bieżącej przełącznika S1 do pliku s1-config na serwerze TFTP o adresie IP 10. 0. 10

Poniżej efekt wykonanej operacji po stronie TFTP, jak widać proces zapisu konfiguracji urządzenia powiódł się a my możemy przeglądnąć informacje zawarte w pliku ustawień switcha.

Aby skorzystać z protokołu FTP wydajemy polecenie: copy system:running-config ftp://<nazwa_użytkownika>:<hasło>@<adres_serwera_FTP> Na listeningu poniżej przykład skopiowania konfiguracji bieżącej przełącznika S1 i zapis tych ustawień na zewnętrznym serwerze FTP o adresie 10. 10 do pliku backupS1 z wykorzystaniem konta luk o ustawionym haśle cisco.

Jak widać poniżej, po stronie serwera wydanie komendy spowodowało wykonanie kopii ustawień przełącznika i zapis tych ustawień do pliku backupS1.

O konieczności stosowania haseł celem zabezpieczenia się przed nieautoryzowanym dostępem do urządzenia chyba nie trzeba przypominać nikomu. W przełącznikach CISCO (zresztą również i w routerach) mamy dostępne kilka poziomów zabezpieczeń. Zacznijmy więc od zabezpieczenia możliwości wykonania połączenia poprzez interfejs konsoli. Aby ustalić hasło, które będzie trzeba podać po nawiązaniu połączenia z przełącznikiem należy przejść za pomocą polecenia: line console 0 do trybu konfiguracji linii konsolowej przełącznika. W tym trybie wydanie polecenia: password <hasło> a następnie login spowoduje włączenie trybu logowania.

Po wykonaniu konfiguracji wykonujemy próbę połączenia z urządzeniem za pomocą portu konsolowego. Jak zostało zilustrowane poniżej dostęp do linii poleceń przełącznika jest możliwy po podaniu hasła.

Konfigurację ustawionego hasła możemy sprawdzić w konfiguracji urządzenia.

Po nawiązaniu połączenia za pomocą polecenia: exec-timeout <minuty> <sekundy> możemy określić czas automatycznego wylogowania (domyślnie 10 minut). W przypadku prowadzenia konfiguracji przełącznika aby konfiguracja ta nie została przerwana możemy wydać polecenie: exec-timeout 0 0 Wydanie polecenia spowoduje uniemożliwienie zamknięcia sesji poprzez ustawienie czasu na nieskończoność. Aby wrócić do ustawień domyślnych należy wydać polecenie: no exec-timeout

Aby podnieść poziom bezpieczeństwa możemy ustawić dodatkowe hasło pozwalające na dostęp do trybu uprzywilejowanego. Hasło ustalamy za pomocą polecenia: enable secret <hasło>

Od teraz za każdym razem gdy wydamy polecenie: enable będziemy musieli podać ustalone w poprzednim kroku hasło.

Zdefiniowane hasła po wyświetleniu konfiguracji przełącznika są zapisane otwartym tekstem, każdy może je bez trudu odczytać. Aby hasło ukryć można wykorzystać parametr: secret – wydając polecenie: enable secret <hasło> spowoduje zaszyfrowanie hasła za pomocą algorytmu MD5. Niestety sposobu tego nie można wykorzystać do ukrycia hasła dostępu do linii poleceń.

Aby ukryć hasło dostępu do linii poleceń należy w trybie konfiguracji globalnej użyć polecenia: service password-encryption

Po wydaniu komendy wszystkie hasła zapisane tekstem jawnym zostaną zastąpione ciągiem znaków, ich generowanie opiera się na algorytmie Vigenere (oznaczenie siódemka – 7 za słowem password). Algorytm ten jest bardzo prosty do złamania ale użycie tej metody ochroni nas przed odczytaniem hasła przez osobę postronną, stojącą za naszymi plecami (zawsze to coś).

Aby połączyć się z przełącznikiem zdalnie za pomocą protokołu Telnet (co z punktu widzenia security nie jest rozwiązaniem zalecanym) bądź SSH w pierwszej kolejności musimy ustalić adres IP, pod którym switch będzie dostępny w naszej sieci.

Aby zdefiniować adres IP w trybie konfiguracji globalnej wydajemy polecenie: interface vlan 1 Czemu takie polecenie? Wybacz czytelniku ale nie będą w tej chwili rozwijał tematu, gdyż VLAN-y to odręby wątek na następny wpis. Zdradzę tylko tyle, że domyślnie każdy interfejs przełącznika jest przypisany do VLAN-u pierwszego stąd komunikacja może być prowadzona pomiędzy wszystkimi urządzeniami, które do przełącznika podepniemy, lecz wcale tak być nie musi ponieważ poszczególne porty możemy pogrupować w odzielne domeny pomiędzy, którymi komunikacja nie będzie możliwa. Temat ten omówimy w kolejnym wpisie dotyczącym przełączników. Tak więc po przejściu do trybu konfiguracji interfejsu, interfejsowi vlan 1 przypisujemy adres IP. Adres IP ustawiamy za pomocą polecenia: ip address <adres_IP> <maska_sieci>. Po ustaleniu adresu interfejs należy włączyć – polecenie: no shutdown

Poprawność konfiguracji sprawdzimy wydając polecenie: show ip interface brief

Aby połączenie mogło dojść do skutku do linii wirtualnych odpowiedzialnych m. in. za komunikację Telnet musimy przypisać hasło. Jak widać poniżej dostęp do wszystkim linii VTY chroni hasło: cisco Hasło zostało ustawione za pomocą polecenia: line vty <linia_pierwsza> <linia_ostatnia> – wybór interfejsów, a następnie za pomocą komendy: password <hasło> ustalamy hasło. Nie zapominamy dodać polecenia: login, które informuje przełącznik, że hasło ma zostać sprawdzone podczas logowania.

Po wykonaniu tych wszystkich poleceń komunikacja z przełącznikiem za pomocą protokołu Telnet będzie możliwa. Poniżej sesja zestawiona z wykorzystaniem komputera HostA.

Udało się nawiązać połączenie zdalne z przełącznikiem. Tę samą czynność powtórzmy lecz tym razem przy użyciu komputera HostB.

Jak widać próba kończy się niepowodzeniem. Połączenia nie udało się nawiązać gdyż łączący się host pochodzi z innej sieci niż ta, w której znajduje się przełącznik. Aby przełącznik mógł komunikować się z hostami znajdującymi się w sieciach o odrębnej adresacji IP, podobnie jak na zwykłym komputerze do jego konfiguracji sieciowej należy dodać adres bramy domyślnej. Po dodaniu adresu bramy przełącznik będzie mógł prowadzić komunikację z hostami znajdującymi się poza jego własną siecią. Aby skonfigurować bramę należy użyć polecenia: ip default-gateway <adres_bramy>

Po skonfigurowaniu adresu bramy domyślnej nawiązanie połączenia z switchem powinno się zakończyć sukcesem.

Jak widać powyżej tak też się stało. Ponowna próba połączenia się z komputera HostB kończy się sukcesem.

Zamiast korzystać z przestarzałego już protokołu /blog/uslugi/telnet/ (choć prawdę mówiąc wygodnego i nadal będącego w użyciu) do zestawienia połączenia zdalnego z przełącznikiem możemy wykorzystać połączenie zestawione za pomocą bezpiecznego protokołu SSH. Konfigurację połączenia z wykorzystaniem protokołu SSH zaczynamy od ustalenia nazwy przełącznika – polecenie: hostname <nazwa> oraz od konfiguracji nazwy domeny – polecenie: ip domain-name <nazwa_domeny>

Kolejnym krokiem jest włączenie SSH oraz wygenerowanie kluczy RSA, które będą potrzebne do zabezpieczenia zestawianego połączenia. Klucze generujemy za pomocą komendy: crypto key generate rsa Po wydaniu polecenia zostaniemy poproszeni o określenie rozmiarów generowanych kluczy. Wartość ta jest definiowana z przedziału od 360 do 2048 bitów. Im wyższa wartość klucza tym klucz jest bezpieczniejszy. Zaleca się aby minimalna wartość klucza wynosiła 1024 bitów.

Po procesie wygenerowania kluczy za pomocą poleceń: show ip ssh oraz show ssh możemy skontrolować stan serwera. Pierwsze polecenie pozwala na sprawdzenie ustawień serwera, drugie zaś jest wykorzystywane do sprawdzenia aktualnych połączeń, w których jest wykorzystywany protokół SSH.

Dodatkowo za pomocą polecenia: ip ssh verion <numer_wersji> możemy wybrać wersję protokołu SSH jaka będzie używana. Zdefiniowanie wartości 1 spowoduje wybranie protokołu SSHv1 natomiast wybranie 2 protokołu SSHv2.

Polecenie: ip ssh time-out <wartość> pozwala na zdefiniowanie czasu potrzebnego na ustanowienie połączenia. Wartość ta może być wybrana z przedziału od 0 do 120 sekund, domyślna wartość to 120 sekund. Natomiast komenda: ip ssh authentication-retries pozwala nam na określenie liczby ponownych wydłużeń sesji ponad domyślne ustawione 10 minut. Przedział dozwolonych wartości jest określony od 0 do 5. Domyślna wartość to 3.

Wprowadzone opcje konfiguracyjne możemy zweryfikować za pomocą znanego już nam polecenia: show ip ssh

Konfiguracja SSH dobiegła końca lecz niestety, jeśli na tym etapie chcielibyśmy zestawić połączenie z przełącznikiem to operacja ta się nie powiedzie. Problemem jest typ użytych zabezpieczeń. Aby połączenie mogło dojść do skutku musimy utworzyć w lokalnej bazie przełącznika konto, za pomocą którego będziemy się logowali, bądź możemy do tego celu użyć modelu AAA. Poniżej przykład skorzystania z lokalnej bazy kont zapisanej w pamięci przełącznika jeżeli będziesz chciał skorzystać z funkcji modelu AAA odsyłam do artykułu: https://www. pl/blog/informatyka/dostep-zdalny-oraz-prawa-uzytkownika-w-routerach-cisco/ gdyż w tym wpisie zawarłem informacje opisujące użycie tej metody. Wpis ten odnosi się do routerów, ale z powodzeniem można go zastosować również do konfiguracji przełącznika.

Za pomocą polecenia: username <nazwa_konta> password <hasło> następuje utworzenie konta. Aby logowanie było możliwe dodatkowo w konfiguracji interfejsów wirtualnych linii musimy wydać polecenie: login local, które poinformuje Switch, że do weryfikacji użytkownika ma zostać użyta lokalna baza użytkowników. Zostało utworzone konto: jankow z hasłem: cisco

Po wydaniu wszystkich przedstawionych powyżej poleceń możemy sprawdzić czy połączenie działa. Po uruchomieniu programu PuTTY i podaniu niezbędnych informacji możemy cieszyć się z nawiązania bezpiecznego połączenia (pierwsza próba wymaga zatwierdzenia wcześniej wygenerowanego klucza).

Po zestawieniu połączenia, nasz przełącznik za pomocą protokołu SSH możemy konfigurować zdalnie.

Po wydaniu polecenia: show ssh możemy potwierdzić fakt zdalnego połączenia SSH.

Aby na przełączniku wymusić realizację tylko połączeń z wykorzystaniem protokołu SSH w trybie konfiguracji linii vty wydaj polecenie: transport input ssh

Po wydaniu polecenia wszystkie połączenia zdalne korzystające z innych protokołów niż SSH zostaną zablokowane. Poniżej przykład wykonania połączenia Telnet jak widać próba zestawienia połączenia kończy się niepowodzeniem.

Dostęp do switcha możemy również realizować poprzez interfejs WWW z poziomu przeglądarki internetowej. Aby przeprowadzić taką konfigurację w trybie konfiguracji globalnej należy wydać następujące polecenia: ip http authentication enable oraz ip http server

Po wydaniu poleceń konfiguracja przełącznika będzie możliwa z wykorzystaniem protokołu HTTP. Do uwierzytelnienia zostało wykorzystane te samo konto co przy połączeniu

Przełączniki aby mogły sprawnie przekazywać ramki pomiędzy swoimi portami zostały wyposażone w tablicę adresów MAC (w literaturze można również znaleźć określenie: tablica CAM), w której jest przechowywana informacja o powiązaniu adresu MAC z danym portem przełącznika oraz siecią VLAN. Proces uczenia się adresów MAC, które są dostępne pod wskazanym portem następuje podczas przekazywania ruchu sieciowego a mówiąc bardziej dokładnie w procesie analizy źródłowych adresów MAC. W sytuacji, w której przełącznik otrzymuje ramkę z nieznanym docelowym adresem MAC wysyła rozgłoszenie na wszystkich swoich portach prócz portu z którego przyszła ramka celem odnalezienia docelowego adresu. Po odszukaniu adresu MAC jest on dołączany do tablicy adresów.

Aby przejrzeć tablicę zarejestrowanych adresów MAC należy posłużyć się poleceniem: show mac address-table

Adresy znajdujące się w tablicy MAC nie muszą być pozyskiwane tylko w sposób dynamiczny można dany wpis dokonać statycznie (ręcznie). Aby wykonać wpis statyczny, który zostanie zapisany w tablicy adresów MAC należy posłużyć się poleceniem: mac-address-table static <adres_MAC> vlan <identyfikator_sieci_VLAN> interface <port_przełącznika> Adres urządzenia, którego adres MAC ma być umieszczony w tablicy podajemy w potrójnej notacji heksadecymalnej z kropkami.

Po ponownym wyświetleniu zawartości tablicy MAC, dokonany wpis zostanie odnotowany (w polu Type powinna znaleźć się informacja STATIC).

Polecenie: show mac address-table posiada kilka przełączników za pomocą, których możemy zdefiniować dodatkowe parametry tak aby przefiltrować tablice pod kątem interesujących nas informacji. Użycie przełączników zawęża nam otrzymane wyniki co jest szczególne istotne gdyż tablica adresów MAC może posiadać kilkaset wpisów.

Aby wyświetlić wpisy statyczne użyj polecenia: show mac address-table static natomiast jeśli interesują cię tylko wpisy dokonane dynamicznie: show mac address-table dynamic

Aby poznać adresy MAC skojarzone z danym interfejsem posłuż się komendą: show mac address-table interface <port_przełącznika>

Aby zaś poznać adresy MAC powiązane z danym VLAN-em wydaj polecenie: show mac address-table vlan <identyfikator_sieci_VLAN>

Można również odszukać (jeśli znamy) konkretny adres MAC: show mac address-table address <adres_MAC>

Natomiast aby zobaczyć całkowity rozmiar tablicy MAC (wraz z ilością wolnego miejsca) posłuż się poleceniem: show mac address-table count

Aby w tablicy adresów MAC panował porządek, nieaktywne adresy MAC urządzeń zostają z niej automatycznie usuwane. Domyślny czas usunięcia nieaktywnego urządzenia wynosi 300 sekund. Ustawienie to można zmienić za pomocą polecenia: mac address-table aging-time <czas_sekundy>

Czas usunięcia nieaktywnych rekordów tablicy MAC można sprawdzić za pomocą komendy: show mac address-table aging

Gdy zaistnieje taka potrzeba tablicę adresów MAC możemy wyczyścić ręcznie za pomocą polecenia: clear mac address-table dynamic

Jeśli chcesz usunąć wpisy dotyczące konkretnego adresu MAC użyj przełącznika: address <adres_MAC>, konkretnego interfejsu: interface <port_przełącznika> zaś z określonego VLAN-u: vlan <identyfikator_sieci_VLAN>

Jednym z parametrów pracy przełącznika a raczej jego interfejsów na, który również mamy wpływ jest określenie szybkości działania danego portu przełącznika. Porty FastEthernet mogą pracować z szybkością 10 bądź 100 Mb/s. Dodatkowa opcja: auto, włącza tryb auto-negocjacji. Opcja auto jest ustawieniem domyślnym. Natomiast porty GigabitEthernet mają możliwość ustawienia szybkości portu na 10, 100 lub 1000 Mb/s Oczywiście opcja auto jest również dostępna.

Poniżej przykład ustawienia interfejsu f0/1 switcha S1 na prędkość 10 Mb/s Zmianę szybkość łącza realizujemy za pomocą polecenia: speed <prędkość> Polecenie oczywiście wydajemy w trybie konfiguracji interfejsu. pl/wp-content/uploads/zmiana-szybkosci-lacza. png" alt="Zmiana szybkości łącza" width="519" height="87" srcset="https://www. png 519w, https://www. pl/wp-content/uploads/zmiana-szybkosci-lacza-300x50. pl/wp-content/uploads/zmiana-szybkosci-lacza-64x11. png 64w" sizes="(max-width: 519px) 100vw, 519px"/>

Ustawienie portu możemy sprawdzić poprzez wydanie komendy: show interfaces f0/1

Opcją, która również pośrednio wpływa na szybkość ustanowionego połączenia pomiędzy przełącznikiem a np. hostem jest opcja trybu łącza. Oznacza to, że port może pracować w trybie pełnego dupleksu bądź pół-dupleksu. Dupleks oznacza, że port może jednocześnie dane odbierać i wysyłać natomiast pół-dupleks ogranicza interfejs do jednej z tych operacji. Oznacza to, że interfejs pracujący w trybie pół-dupleksu albo dane wysyła albo dane odbiera. Tryb ten można porównać do pracy CB-Radia w którym to jednoczesne mówienie i słuchanie jest niemożliwe.

Na zrzucie poniżej przedstawiłem zmianę pracy interfejsu f0/1 przełącznika S1 do trybu pół-dupleksu. Zmianę trybu realizujemy za pomocą poleceń: duplex half (tryb pół-dupleksu) bądź dublex full (tryb pełny dupleks). Polecenie to, również jest wydawane w trybie konfiguracji interfejsu.

I tak jak poprzednio efekt wydanego polecenia możemy sprawdzić po wywołaniu ustawień danego interfejsu.

Przy konfiguracji trybu interfejsu jest również dostępna opcja: auto która pozwala nam na wybranie trybu automatycznego. Tryb ten jest dostępny jedynie na portach typu FastEthernet bądź GigabitEthernet. Negocjacja rozpoczyna się od próby ustanowienia trybu pełnego dupleksu w przypadku niepowodzenia port jest ustawiany na tryb pół-dupleksu.

Przełączniki CISCO domyślnie są wyposażone w mechanizmy monitorujące stan interfejsu w przypadku wystąpienia błędu, port przechodzi w stan tzw. errdisable i jest blokowany. Jako administratorzy mamy wpływ na określenie sytuacji, w których porty powinny być blokowane. Aby wyświetlić wszystkie możliwe powody blokady portu wykorzystaj polecenie: errdisable detect cause?

Możliwych błędów, po których port zostanie przełączony w stan errdisable może być wiele, poniżej lista (choć niekompletna, bo wszystko zależy od modelu przełącznika jakim dysponujemy oraz wersji IOS) niektórych z nich:

 • all – każdy rodzaj błędu,
 • arp-inspection – dynamiczne sprawdzanie ARP,
 • bpduguard – pojawienie się BPDU na porcie skonfigurowanym jako PortFast,
 • dhcp-rate-limit – DHCP snooping,
 • dtp-flap – zmiana typu trunkingu,
 • gbic-invalid – problem z modułem GBIC bądź SFP,
 • inline-power – problemy natury elektrycznej najczęściej związane PoE,
 • l2ptguard – tunelowanie z wykorzystaniem L2 protocol tunneling
 • link-flap – „migotanie łącza” interfejs raz jest w stanie up by po chwili przejść do stanu down,
 • loopback – pętla zwrotna,
 • pagp-flap – kłopoty z EtherChannel,
 • security-violation – bezpieczeństwo portu,
 • small-frame – pojawienie się pakietów VLAN-tagged o nieprawidłowej wielkości (67 bajtów bądź mniej).

Aby zablokować wystąpienie błędu należy użyć polecenia: errdisable detect cause <powód_błędu> z przedrostkiem no.

Domyślne ustawienia przełącznika powodują, że aby port powrócił do normalnego stanu działania trzeba w trybie konfiguracji danego interfejsu wydać komendę wyłączającą dany port – shutdown a następnie komendę włączającą interfejs – no shutdown.

Aby zmusić przełącznik do automatycznego reaktywowania portu możemy skorzystać z polecenia: errdisable recovery cause <powód_błędu>

Domyślnie powrót portu do normalnego działania został ustawiony na 300 sekund. Aby zmienić czas automatycznej reaktywacji interfejsu użyj komendy: errdisable recovery interval <czas_sekundy> Czas powrotu mieści się w przedziale od 30 do 86400 sekund.

Aby zmusić przełącznik do powrotu wszystkich swoich portów do stanu normalnego działania po czasie 30 minut od wykrycia obojętnie jakiego błędu użyj następujących poleceń:

Powrót do stanu normalnej pracy interfejsu przełącznika konfigurujemy w trybie konfiguracji globalnej oznacza to, że wprowadzone ustawienia dotyczą wszystkich portów switcha a nie tych wybranych.

Aby móc szybko wykryć stan w jakim znajduje się dany port przełącznika użyj polecenia: show interface status

Aby znaleźć tylko te porty, których stan został ustawiony na errdisable wpisz: show interface status err-disable

Przełączniki firmy CISCO zostały wyposażone w mechanizm, który pozwala nam na zabezpieczenie portów przełącznika przed nie autoryzowanym ruchem sieciowym. W skrócie chodzi o to, że możemy zdefiniować, które urządzenia mogą prowadzić komunikację z przełącznikiem. Działanie tego mechanizmu opiera się na adresach Port Security.

Aby sprawdzić czy Port Security został włączony i czy jakieś interfejsy przełącznika za pomocą tego mechanizmu są chronione wydaj polecenie: show port-security. Jak widać poniżej, żaden interfejs przełącznika nie jest chroniony.

Tak więc spróbujmy zmienić ten stan i zabezpieczyć port interfejsu podłączony do hosta HostA. Funkcję ochrony portu włączamy w konfiguracji konkretnego interfejsu. HostA jest podłączony do interfejsu f0/6 tak więc konfiguracja będzie obejmować ten port. Aby włączyć zabezpieczenie należy wydać polecenie: switchport port-security Po wydaniu polecenia jak można zauważyć na poniższym listingu wydanie komendy kończy się niepowodzeniem: Command rejected: FastEthernet0/6 is a dynamic port.

Włączenie funkcji Port Security jest niemożliwe ponieważ interfejs przełącznika jest skonfigurowany do automatycznej konfiguracji interfejsu. Stan tego ustawienia określimy po wydaniu polecenia: show interfaces <nazwa_interfejsu> switchport W sekcji Administrative Mode widnieje opis: dynamic auto oznaczający automatyczną konfigurację interfejsu przy użyciu protokołu DTP (ang. Discovery Trunk Protocol). Zadaniem protokołu jest wykrycie jakie urządzenie jest podłączone do portu i na podstawie tych informacji ustawiany jest odpowiedni typ pracy portu. W przypadku podłączenie komputera łącze zostanie ustawione jako access natomiast jeśli zostanie podłączony przełącznik z zestawionym łączem trunk przełącznik zestawi połączenie typu trunk. Łącze trunk jest typem połączenia pomiędzy przełącznikami za pomocą, którego jest przesyłany ruch sieciowy należący do różnych VLAN-ów. Na razie zdradzę tylko tyle, gdyż jak już wcześniej wspomniałem do tematu powrócę przy okazji omawiania konfiguracji sieci access (sekcja: Operational Mode)

Wracając do Port Security, aby więc móc włączyć ten mechanizm musimy interfejs w sposób ręczny przestawić do odpowiedniego typu pracy. Do interfejsu f0/6 przełącznika jest podłączony host tak więc typ pracy interfejsu powinien być ustawiony na tryb access. Aby przełączyć port do tego trybu pracy w linii konfiguracji interfejsu wydaj polecenie: switchport mode access (pkt. 1) po wykonaniu tej komendy możemy w końcu włączyć ochronę portu. Jak widać poniżej po wydaniu komendy: switchport port-security zostaje ona zaakceptowana.

Ustawiony tryb pracy sprawdźmy za pomocą już znanego nam polecenia: show interfaces f0/6 switchport Jak widzimy typ pracy portu zostaje tym razem ustawiony na: static access

Po skonfigurowaniu pierwszego interfejsu możemy sprawdzić stan mechanizmu Port Security. Po wydaniu polecenia: show port-security widzimy stan skonfigurowanych portów. Jak widać na liście pojawił się interfejs f0/6.

Informacje podawane przez polecenie są zgrupowane w tabeli:

 • MaxSecureAddr – maksymalna liczba adresów, które mogą połączyć się z portem przełącznika (domyślnie po włączeniu 1),
 • CurrentAddr – liczba hostów prowadzących komunikację,
 • SecurityViolation – liczba zdarzeń powodujących naruszenie bezpieczeństwa,
 • Security Action – sposób zareagowania przełącznika w przypadku wykrycia naruszenia zasad bezpieczeństwa (domyślnie skonfigurowane wyłączenie portu – Shutdown).

Po analizie powyższego listingu uważny obserwator dostrzeże, że już na wstępie po włączeniu funkcji Port Security wystąpił problem z naruszeniem zasad bezpieczeństwa (kolumna SecurityViolation) Sprawdźmy zatem stan portów – polecenie: show interfaces status Po wydaniu polecenia jak możemy zauważyć, przy statusie portu f0/6 pojawił się opis err-disabled informujący nas o wystąpieniu błędu.

Wydanie dodatkowego polecenia: show interfaces status err-disabled poinformuje nas o typie błędu. Jak widzimy problem błędu dotyczy naruszenia zasad bezpieczeństwa.

Wyświetlenie stanu interfejsów za pomocą komendy: show ip interfaces brief informuje nas o wyłączeniu interfejsu f0/6.

Dodatkowo stan ten możemy potwierdzić wydając polecenie: show interfaces f0/6

Wyłączenie interfejsu skutkuje brakiem komunikacji pomiędzy komputerem HostaA a przełącznikiem.

Włączenie funkcji Port Security nie wystarczy by dokonać zabezpieczenia portów przełącznika. W naszej przeprowadzonej konfiguracji (jak część z was się pewnie domyśla) zabrakło określenia informacji o adresie MAC hosta, który do portu f0/6 jest podłączony i ma prawo wykonać połączenie. Włączenie funkcji spowodowało automatyczne zadziałanie domyślnych ustawień powodujących wyłączenie portu.

Spróbujmy więc naprawić ten stan rzeczy. Aby nie następowało naruszenie zasad w trybie konfiguracji portu musimy określić adres MAC komputera podłączonego do interfejsu f0/6 przełącznika. Adres ten definiujemy za pomocą polecenia: switchport port-security mac-address <adres_MAC> Aby wyzerować liczniki mechanizmu Port Security interfejs dodatkowo musimy wyłączyć i włączyć.

Po zdefiniowaniu adresu MAC hosta HostA komunikacja z przełącznikiem została przywrócona.

Po wyświetleniu stanu funkcji Port Security nie widzimy już naruszeń zasad bezpieczeństwa a komunikacja odbywa się poprawnie.

Sposób ręcznego przypisywania adresów MAC, które mogą uzyskać połączenie z przełącznikiem jest procesem dość kłopotliwym i łatwo podczas tej operacji o błąd. Dlatego mechanizm Port Security wyposażono w funkcję automatycznego uczenia się adresów MAC hostów, które do przełącznika są podłączane (tzw. „lepkie” adresy MAC). Spróbujmy więc przetestować jej działanie w praktyce.

Aby adres MAC automatycznie dopisać do polecenia konfigurującego mechanizm zabezpieczeń portów przełącznika należy w poleceniu dodać parametr: sticky. Zastosowanie tego parametru spowoduje, że pierwszy wykryty adres MAC, który będzie chciał skorzystać z interfejsu przełącznika na którym komenda sticky została wydana, zostanie dopisany do polecenia.

Poniżej przykład wykorzystania tej funkcji na przykładzie interfejsu f0/6

Po włączeniu mechanizmu Port Security (jak na rysunku poniżej) jeszcze nic się nie wydarzyło ponieważ jeszcze żaden host do portu f0/6 nie został podłączony.

Dodatkowo stan zabezpieczeń portu w kontekście funkcji Port Security możemy sprawdzić za pomocą polecenia: show port-security interface <nazwa_interfejsu>

Polecenie te poinformuje nas o:

1 – stan mechanizmu Port Security,

2 – status portu Secure-down oznacza brak połączenia z interfejsem (brak ruchu sieciowego na interfejsie). Przy wykonaniu pierwszego podłączenia status powinien zmienić się na Seciure-up.

3 – co stanie się po naruszeniu zasad bezpieczeństwa – w przykładzie Shutdown czyli wyłączenie interfejsu,

4 – maksymalna liczba adresów MAC mogących korzystać z interfejsu,

5 – łączna liczba adresów MAC korzystająca z interfejsu,

6 – liczba skonfigurowanych statycznych adresów MAC,

7 – liczba adresów MAC skonfigurowanych przy użyciu parametru sticky,

8 – adres MAC interfejsu, który przesłał pakiet jako ostatni,

9 – liczba naruszeń zasad.

Mechanizm Port Security został skonfigurowany sprawdźmy co stanie się w momencie podłączenia hosta.

Sprawdzenie stanu Port Security za pomocą polecenia: show port-security informuje nas że wszystko jest w porządku. Jak widać poniżej naruszenie zasad bezpieczeństwa nie nastąpiło.

Upewnijmy się i sprawdźmy jeszcze jak to wygląda w kontekście interfejsu. Jak można przekonać się po zrzucie poniżej Port Security działa a interfejs ma status Secure-up.

Aby się całkowicie upewnić sprawdźmy połączenie z komputerem HostB. Wszystko działa.

Mechanizm Port Security posiada dodatkowe parametry, które możemy konfigurować. Jednym z nich jest ustalenie liczby maksymalnych adresów MAC mogących korzystać z portu przełącznika. Liczbę tych adresów ustalamy za pomocą polecenia: switchport port-security maximum <maksymalna_liczba_hostów> Zmieńmy domyślną liczbę hostów z wartości 1 na 2 i sprawdźmy co stanie się jak podłączymy kolejnego hosta.

Sprawdzenie stanu zabezpieczeń portu przekonuje nas, że do interfejsu f0/6 maksymalnie można podłączyć dwa hosty natomiast aktualnie jest podłączony jeden.

HostC został podłączony.

Podłączenie hosta powoduje zmianę parametrów mechanizmu Port Security. Jak widzimy powyżej liczba aktywnych interfejsów wynosi dwa. Zasady bezpieczeństwa nie zostały naruszone (port nie został zamknięty) gdyż maksymalna ilość hostów jakie mogą wykorzystywać ten interfejs to dwa.

Co nie zostało jeszcze powiedziane to to, że adresy poznane dzięki zastosowaniu parametru: sticky zostają automatycznie dopisane do konfiguracji bieżącej przełącznika. Poniżej zrzut konfiguracji przełącznika (fragment).

Opcję na jaką jeszcze mamy wpływ podczas konfiguracji mechanizmu Port Security jest tryb w jaki ma przejść interfejs gdy zostanie naruszone bezpieczeństwo interfejsu. Oprócz domyślnej opcji zamknięcia portu do dyspozycji mamy jeszcze dwa rozwiązania:

 • protect – ustawienie tej opcji w przypadku naruszenia bezpieczeństwa spowoduje odrzucenie pakietów od hostów z nieskonfigurowanymi adresami MAC o fakcie tym nie jesteśmy informowani,
 • restrict – tak jak powyżej tylko gdy nastąpi zdarzenie informacja o nim zostanie nam przekazana.

Aby skonfigurować stan jaki ma nastąpić po naruszeniu zasad bezpieczeństwa należy skorzystać z polecenia: switchport port-security violation <stan>

Spróbujmy zmienić domyślną opcję shutdown na restrict. Następnie podłączmy kolejnego hosta i sprawdźmy co nastąpi. Domyślna opcja zamknięcia portu zostaje zmieniona na tryb restrict.

Zmianę konfiguracji możemy zaobserwować po skorzystaniu z poleceń show.

Podłączmy trzeciego hosta. Jak widać poniżej sprawdzenie stanu funkcji Port Security w kontekście interfejsu f0/6 uwidacznia nam naruszenie zasad bezpieczeństwa.

Ruch sieciowy został dla tego hosta zablokowany. Adres MAC trzeciego podłączonego komputera wyczerpuje maksymalną ilość zdefiniowanych adresów mogących korzystać z interfejsu f0/6.

Hosty, których adresy MAC zostały poprawnie skonfigurowane nadal mogą prowadzić komunikację.

Na wstępie opisu mechanizmu Port Security wspomniałem, że mechanizm ten w 100% nie ochroni naszej sieci. Powróćmy do naszej sytuacji, w której to dwa hosty mają prawo połączenia z przełącznikiem natomiast trzeci już nie. Pytanie jest takie – Czy można obejść to zabezpieczenie tak aby trzeci host jednak uzyskał dostęp do sieci?

Hosty, które mogą komunikować się z przełącznikiem mają następujące adresy MAC (polecenie: show running-config):

Natomiast zablokowany host:

Jak już wiesz mechanizm Port Security opiera swoją zasadę działania na adresacji fizycznej podłączanych urządzeń. Aby ominąć to zabezpieczenie trzeba więc zmienić adres MAC hosta chcącego uzyskać dostęp. To co również zaznaczyłem niektóre karty sieciowe pozwalają nam na taką zmianę. Zmianę lokalną adresu MAC dokonujemy w ustawieniach karty sieciowej. Spróbujmy więc zablokowany adres MAC 0001. 96D2. C72D zamienić na 000C. 2979. 7004

Aby móc zmienić adres MAC w systemie Windows w oknie Połączenia sieciowe zaznaczamy dane połączenie i po kliknięciu PPM wybieramy Właściwości. W nowo otwartym oknie na karcie Sieć klikamy na Konfiguruj.

Na karcie Zaawansowane (tak jest w moim przypadku, choć tu należy mieć na uwadze, że w przypadku różnych modeli kart sieciowych ustawienia te mogą być zgrupowane na innych kartach i mogą mieć różną nazwę) odszukujemy ustawienie Locally Administered Address i w sekcji Wartość wpisujemy adres MAC (w naszym przypadku 000C29797004 gdyż ten adres może komunikować się z przełącznikiem).

Po zmianie adresu lokalnego MAC komunikacja jest możliwa – poniżej przykład wykonania testu ping z adresem bramy (interfejsu routera). Pierwszy test przed zmianą adresu MAC i tu próba oczywiście nieudana drugi test już po zmianie adresu MAC i jak widać test kończy się powodzeniem. Udało nam się ominąć zabezpieczenie Port Security.

W przypadku systemu Linux korzystamy z narzędzia macchanger. Składnia polecenia jest następująca: macchanger –m <nowy_adres_MAC> <interfejs>. Po wydaniu polecenia bieżący adres MAC zostaje zastąpiony „sfałszowanym”.

W przypadku niemożności wydania polecenia, odpowiedni pakiet trzeba doinstalować: sudo apt-get install macchanger

Po instalacji oprogramowania zmianę adresu MAC interfejsu eth0 wykonujemy za pomocą polecenia: macchanger -m 00:0C:29:79:70:04 eth0 Jak widać na rysunku poniżej udało się nam zmienić adres MAC. Po tej zmianie host uzyskuje łączność z przełącznikiem.

Innym rozwiązaniem jakim możemy posłużyć się w celu oszukania Port Security jest użycie routera, który ma funkcję klonowania adresu

Od tej pory gdy podłączymy do routera dowolny host, powinien on prowadzić swobodną komunikację. Choć przy wyborze tego typu rozwiązania mogą wystąpić problemy z routingiem pakietów ale to już zależne jest od topologii sieci i zastosowanych zabezpieczeń.

I tu wpis ten chciałbym zakończyć. Myślę, że przedstawione przykłady wyczerpują temat podstawowej konfiguracji przełączników CISCO i że art ten stanowi dobry start do dalszych rozważań.

W niniejszym poradniku zaprezentujemy podstawową konfigurację urządzeń Cisco RV260 (router) i Cisco SG250X-24 (przełącznik). Na tej podstawie zapewnimy dostęp do usługi Internet naszym Klientom. Całą konfigurację wykonamy w oparciu o poniższy schemat topologii sieci: dwie podsieci w dwóch VLANach (10 i 20) oraz prosta konfiguracja routera Cisco.

Konfiguracja routera Cisco

W pierwszej kolejności zaczniemy od konfiguracji naszego routera Cisco RV260 VPN. Istnieją dwa sposoby konfiguracji: poprzez port CONSOLE, za pomocą specjalnego kabla RS232-RJ45 lub poprzez interfejs www. Router, który będziemy konfigurować, jest przeznaczony dla małych i średnich firm (nie ma połączeń SSH i TELNET), w związku z tym konfigurację wykonamy przy pomocy interfejsu WWW.
Po podłączeniu do urządzenia, nasz system operacyjny otrzyma automatycznie adres IP. Otwieramy przeglądarkę i wpisujemy adres https://192. 168. 1. 1 i od razu przechodzimy do strony startowej Cisco, gdzie dokonujemy wstępnej konfiguracji:

Konfigurujemy ustawienie portu WAN, zgodnie z naszym połączeniem do Internetu.

Trzeba również pamiętać, aby ustawić dokładny czas, zgodny z nasza strefą czasową oraz ustawić synchronizację za pomocą protokołu NTP. Ustawienie dokładnego czasu pomoże w przyszłości w rozwiązywaniu problemów.

I na sam koniec ostatnia pozycja w naszym kreatorze ustawień, dotyczy hasła dostępowego do urządzenia. Należy ustawić złożone hasło (minimum 8 znaków, z dużą i mała literą, a także cyfry i znaki)

Ostatnim punktem podstawowej konfiguracji naszego routera jest ustawienie nazwy, która pomoże w identyfikowaniu naszego urządzenia.

Zaawansowana konfiguracja routera Cisco

Wstępna konfiguracja już za nami. W związku z tym przejdźmy do bardziej zaawansowanych ustawień. Zgodnie z naszym założeniem naszą sieć podzielimy na dwie fizyczne podsieci VLAN, a dodatkowo zabezpieczymy nasz router:

 • Room1 (adresacja: 192. 10. 0/24 VLAN tag: 10)
 • Room2 (adresacja: 192. 20. 0/24 VLAN tag: 20)
 • Devices (adresacja: 10. 0/24 VLAN tag: 100)

Ponadto ustawiliśmy opcję Device Management na Disabled we wszystkich sieciach VLAN, za wyjątkiem VLAN 100. Będzie to służyć jako ochrona sprzętu przed intruzami. Ponadto dla określonych portów, zdefiniujemy konkretne sieci VLAN. Dla pierwszego portu LAN definiujemy VLAN 10, 20, 100, natomiast dla piątego portu LAN - VLAN 100 Untagged (inne sieci VLAN na tym porcie są wyłączone). Dodatkowo dla względów bezpieczeństwa wyłączymy wszystkie nieużywane porty.

Konfiguracja przełącznika Cisco SG250X-24

Mamy już skonfigurowany router RV260, więc teraz zajmiemy się konfiguracją przełącznika Cisco SG250X-24 Z uwagi na fakt, że router został skonfigurowany poprzez interfejs WWW, to nasz przełącznik skonfigurujemy w podobny sposób.
192. 254 to domyślny adres switcha Cisco SG250X24. Po zalogowaniu na urządzenie (standardowy login i hasło), tworzymy nowego użytkownika i hasło. Hasło tworzymy oczywiście z uwzględnieniem wszystkich standardów bezpieczeństwa (duże i małe litery, cyfry oraz symbole, co najmniej 8 znaków).

Następnie korzystamy z kreatora wstępnej konfiguracji sprzętu.

I podobnie jak w przypadku konfiguracji routera, ustawiamy dokładny czas oraz synchronizację poprzez protokół NTP. NA tym etapie kończymy podstawową konfigurację sprzętu.

Konfiguracja sieci VLAN na przełączniku

W pierwszej kolejności tworzymy nasze podsieci: VLAN 10, VLAN 20, VLAN 100

Po utworzeniu sieci VLAN, musimy przypisać odpowiednie porty. W naszym przypadku porty GE1 - GE12 dedykowane są dla Room1 i będą w sieci VLAN10. Natomiast porty GE13 - GE24 przeznaczone są dla Room2, VLAN20

Nie możemy oczywiście zapomnieć o porcie TRUNK, w naszym przypadku port XG1. Port będzie służył do wymiany pomiędzy sieciami VLAN i naszym routerem Cisco RV260

Oczywiście, abyśmy mogli w przyszłości uzyskać dostęp do naszego przełącznika poprzez nasz VLAN do zarządzania (VLAN 100), musimy nadać adres IP na VLAN100 (10. 2)

Sprawdzenie konfiguracji

Zakończyliśmy już konfigurację zarówno naszego routera, jak również przełącznika. Więc najwyższa pora na sprawdzenie naszej konfiguracji.

 • Łącząc się do portu GE3, powinniśmy uzyskać adres z sieci VLAN10 (192. 0/24)
 • Natomiast podłączając się portu GE14, powinniśmy uzyskać adres IP z sieci VLAN20 (192. 0/24)

Jak widać na zamieszczanych grafikach, nasza konfiguracja jest poprawna, a urządzenia dostają poprawne adresy IP względem podłączenia do odpowiednich portów. I na tym kończymy nasz poradnik o podstawowej konfiguracji urządzeń

Podręcznik konfiguracji i funkcji Cisco 857

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji i funkcji Cisco 857

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji i funkcji Cisco 857