Podręcznik najlepszych praktyk Bosch Wtwh7660gb

Podręcznik najlepszych praktyk Bosch Wtwh7660gb to profesjonalne i precyzyjne narzędzie do zarządzania energią. Jest to urządzenie, które pozwala monitorować i optymalizować zużycie energii w użyciu. Dzięki temu można wykorzystywać energię w sposób bardziej wydajny i ekonomiczny. Podręcznik najlepszych praktyk Bosch Wtwh7660gb oferuje szczegółowy raport o zużyciu energii, a także możliwość tworzenia scenariuszy zarządzania energią zgodnie z wymaganiami odbiorców. Użytkownicy mogą monitorować swoje zużycie energii i tworzyć scenariusze, które pozwolą im oszczędzać energię i obniżyć rachunki.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik najlepszych praktyk Bosch Wtwh7660gb

European Asylum Support Office is invited to organise training activities on age assessment,

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu zachęca się do organizowania szkoleń dotyczących oszacowania wieku,

This last project involved 15 Member States and resulted in the development of

a

knowledge base,

W projekcie uczestniczyło 15 państw członkowskich, a w jego wyniku opracowano bazę wiedzy,

This three year joint action ended in 2008 and delivered

a

wide range of results that will be taken forward in

a

follow up project that started in 2009:

the latter to complement the training schemes for market surveillance at national level.

To trwające trzy lata wspólne działanie zakończyło się w 2008 r., a jego wyniki zostaną wykorzystane w kolejnym projekcie, którego realizację rozpoczęto w 2009 r. baza wiedzy i forum,

która ma uzupełniać programy szkoleniowe w zakresie nadzoru rynku na szczeblu krajowym.

Agencja ma przedstawić podręcznik dobrych praktyk w zakresie zwalczania i zapobiegania tworzeniu profili w oparciu o pochodzenie etniczne.

Paragraph 2 is amended to take into account the

need to create

a

proper legal basis for a best practice recommended in the Visa Code

Handbook.

Zmienia się ust. 2,

aby uwzględnić konieczność przyjęcia odpowiedniej podstawy prawnej dla najlepszej praktyki zalecanej w podręczniku do kodeksu wizowego.

It will also produce a handbook, together with Member States, on best practice recommendations on how to apply CISE based

on experience from existing systems and pilot projects like MARSUNO, Bluemassmed and Cooperation.

Wspólnie z państwami członkowskimi Komisja przygotuje także podręcznik dotyczący zaleceń w zakresie najlepszych praktyk związanych ze sposobem stosowania CISE w oparciu

o doświadczenia z istniejących systemów i projektów pilotażowych, takich jak MARSUNO, Bluemassmed i Cooperation.

We also call on it to centralise the data that the Member States involved transfer,

to develop indicators to show which areas are risky and which are not, and to tell us who is complying and who is not.

Ponadto wzywamy ją

do

scentralizowania danych przekazywanych przez zainteresowane państwa członkowskie,

pokazujących, które obszary są ryzykowne, a które nie, oraz

do

poinformowania nas, kto stosuje się

do

przepisów, a kto nie.

Together with

a

compilation of best practice, the handbook would be indispensable in promoting the integration of immigrant workers

and their families.

ich rodzin.

Three new initiatives from the Commission will appear in 2009:

The third edition of the Handbook on Integration, the European Integration Forum, that will further involve civil society in the pursuit of our work, and

an

integration website that will act as

a

single portal for information about integration and promote the exchange of best practice among stakeholders in the area of integration.

W 2009 r. pojawią się trzy nowe inicjatywy Komisji:

ukaże się trzecie wydanie podręcznika integracji, powstanie Europejskie Forum Integracji, które ma służyć zwiększeniu zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w naszą pracę, a także strona internetowa poświęcona integracji- jedyny portal informacyjny na temat integracji, promujący wymianę najlepszych praktyk wśród interesariuszy w sferze integracji.

Activities need to be based on clear mandates,

time-schedules and planned outputs e. g. policy recommendations or handbooks, compendia of examples of best practice.

Działania muszą być prowadzone w oparciu o wyraźny mandat,

posiadać wyraźne ramy czasowe i zaplanowane cele np. zalecenia polityczne lub podręczniki, kompendia przykładów najlepszych praktyk.

The European Commission, in cooperation with the National Contact Points on Integration, experts who meet together regularly,

Komisja Europejska, we współpracy z krajowymi punktami kontaktowymi ds. integracji, przy których odbywają się regularne spotkania ekspertów,

Suggests that the European Commission draw up a handbook of good practice regarding the implementation of gender policies,

for the benefit of the EU's local and regional authorities;

Sugeruje, by Komisja Europejska opracowała podręcznik dobrych praktyk przeznaczony dla europejskich samorządów terytorialnych

i dotyczący wdrażania polityki równości płci;

Contribution of expertise and funds to the OSCE regional workshops on the

Handbook

of Best Practice Guides on Small Arms and Light Weapons in Central Asia.

Wkład w powstanie ekspertyzy i w finansowanie warsztatów regionalnych OBWE dotyczących podręcznika najlepszych praktyk w dziedzinie broni strzeleckiej i lekkiej w Azji Centralnej.

A

website on integration has been established, the third edition of the

handbook

of best practice has been drawn up and indicators are being developed.

Uruchomiono także stronę internetową i opracowano trzecią edycję podręcznika dobrych praktyk, a obecnie opracowywane są wskaźniki.

Support specific teacher-training programmes as well as the exchange of best practice to develop teachers' training in entrepreneurship, and launch

a

policy

handbook

on entrepreneurship education in order to enhance the spread,

impact and quality of entrepreneurship education in Europe.

Będzie wspierać programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz wymianę najlepszych praktyk, aby doprowadzić do rozwoju doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w zakresie przedsiębiorczości oraz wyda podręcznik strategiczny na temat edukacji na rzecz przedsiębiorczości, aby wspomóc rozpowszechnianie,

wpływ i jakość edukacji na rzecz przedsiębiorczości w Europie.

The implementation of the EU rules on the return of irregular migrants is now being assessed thoroughly in the framework of the Schengen Evaluation Mechanism, and

a‘Return Handbook' will support Member States with common guidelines, best practice and recommendations.

Realizacja przepisów unijnych w sprawie powrotu nielegalnych migrantów jest obecnie poddawana ocenie w ramach mechanizmu oceny Schengen,

zaś wspólne wytyczne, najlepsze praktyki i zalecenia dla państw członkowskich będą dostępne w„Podręczniku powrotów”.

and practical manner their data protection responsibilities and duties.

Dostarczenie siłom policji podręcznika zawierającego dobre praktyki, wyjaśniającego w prosty i konkretny sposób

ich odpowiedzialność i obowiązki w zakresie ochrony danych.

Sounding the alarm, and to propose

an

answer to the ecological risk of default, is the Italian Farmers Confederation(CIA) who,

on the occasion of Earth Overshoot Day has released good practices to be adopted in the campaign to conserve resources.

Biją na alarm, a zaproponować odpowiedź na ekologiczną ryzyka niewypłacalności, jest włoski Konfederacja Rolników(CIA), który, kiedy Ziemia Overshoot Day,

Creating a handbook summarizing recommendations for regional and local public policies based on the identified good practices and the results of workshops.

Stworzenie podręcznika podsumowującego zalecenia odnośnie regionalnych i lokalnych polityk publicznych opartych na zidentyfikowanych dobrych praktykach i wynikach przeprowadzonych warsztatów;

Volunteers received publications intended to motivate them to act for the local community also after their voluntary service,

including a handbook for volunteers returning from foreign missions,

a

code of good practices in the field of global education,

as well as

a

guide on using social networking sites.

Wolontariusze otrzymali publikacje, mające zmotywować ich do działania na rzecz społeczności lokalnej również po

wolontariacie, w tym poradnik dla wolontariuszy powracających z misji zagranicznych, kodeks dobrych praktyk

w

zakresie edukacji globalnej oraz

poradnik,

jak korzystać z portali społecznościowych.

Italy also contributed to the adoption of the OSCE Handbook of best practices on small arms and light weapons.

States onthe following themes: introduction courses fornewly arrived immigrants and recognisedrefugees, civic participation and indicators.

członkowskich UE dotyczące następujących zagadnień: kursów wprowadzających dla nowo przybyłych imigrantów i osób ze statusem uchodźcy, udziału imigrantów

w

społeczeństwie obywatelskim i wskaźników.

In 1998 Reiss and Ohio State University Professor Michael Aman convened

a

panel of 105 physicians and

scientists from ten nations to write

a

consensus handbook of best practices aimed at reducing the abuse of psychiatric overmedication.

W 1998 roku Reiss i profesor Uniwersytetu stanu Ohio Michael Aman zwołali panel 105 lekarzy i

naukowców z dziesięciu krajów, którego celem było napisanie podręcznika najlepszych praktyk mających na celu ograniczenie nadużywania leków w psychiatrii.

At present, in close harmony with G8 partners along with Sweden and Turkey,

and Light Weapons which will concentrate on stockpile management and security of MANPADS.

Obecnie, w ścisłym porozumieniu z partnerami G8 oraz Szwecją i Turcją,

Zjednoczone Królestwo koordynuje prace nad opracowaniem załącznika do podręcznika najlepszych praktyk OBWE w dziedzinie broni strzeleckiej

i lekkiej dotyczącego zarządzania zapasami i bezpieczeństwa MANPADS.

Promoting more consistent and fundamental rights-compatible

practices:

The Commission will adopt a"Return Handbook" containing common guidelines and best practices.

Propagowanie spójniejszych

praktyk

zgodnych z prawami podstawowymi:

Regulatory alternatives(subsidising multilateral law enforcement projects, handbooks, catalogues of best practices, peer review)

already exist, but they have shown not to be sufficient to provide the framework of common cooperative principles.

Alternatywne regulacje(subwencjonowanie wielostronnych projektów w dziedzinie ładu publicznego, podręczniki, katalogi najlepszych praktyk, wzajemna weryfikacja)

już funkcjonują, nie okazały się wszakże wystarczającymi dla zapewnienia ram ogólnych zasad współpracy.

The Handbook on Integration contains‘lessons learned' and good practices drawn from the experience of policy-makers and practitioners across Europe.

Podręcznik integracji zawiera wnioski i dobre praktyki wynikające z doświadczeń osób odpowiedzialnych za kształtowanie i wdrażanie polityki w całej Europie.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Głównym efektem projektu BSR InnoShip był tzw. "Podręcznik najlepszych praktyk" opracowany przez organizacje partnerskie.

Handbuch vorbildlicher Vorgehensweisen Ein wichtiges Ergebnis von BSR InnoShip war ein von den Partnerorganisationen verfasstes Handbuch vorbildlicher Vorgehensweisen. Podręcznik najlepszych praktyk dotyczących platformy Cisco HyperFlex i pakietu Veeam Availability SuiteW ramach projektu INTI "Integracja w sporcie" rozpowszechniono podręcznik najlepszych praktyk wśród tysięcy austriackich, brytyjskich, niemieckich, niderlandzkich i słoweńskich klubów sportowych, grup młodzieżowych i szkół. Das INTI-Projekt Integration im Sport verteilte ein Handbuch zu bewährten Verfahren an Tausende von Sportvereinen, Jugendgruppen und Schulen in Österreich, im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden, in Deutschland und in Slowenien. W projekcie uczestniczyło 15 państw członkowskich, a w jego wyniku opracowano bazę wiedzy, system szybkich porad, podręcznik najlepszych praktyk oraz dokument strategiczny dotyczący przyszłości nadzoru rynku16. Im Rahmen des EMARS-Projekts, an dem 15 Mitgliedstaaten teilnahmen, wurden eine Wissensdatenbank, ein Schnellberatungssystem, ein Handbuch mit bewährten Verfahren und ein Strategiepapier zur Zukunft der Marktüberwachung erarbeitet16. DE-PL_144896">zbadać wpływ programów na rzecz wydajności ekologicznej na różne kategorie MŚP i rozpowszechnić podręcznik najlepszych praktykPodręcznik najlepszych praktyk w zakresie pobierania wizerunków twarzy, o którym mowa w dwóch poprzednich punktach niniejszego akapitu, zostaje włączony do praktycznego podręcznika, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2017/2226. Es wird ein Leitfaden mit bewährten Verfahren in das Handbuch nach Artikel 71 der Verordnung (EU) 2017/2226 aufgenommen, der bei Gesichtsbildaufnahmen gemäß den zwei vorstehenden Punkten dieses Absatzes zu berücksichtigen ist. DE-PL_536686">Podręcznik najlepszych praktyk dla organów publicznych w zakresie monitorowania i wzmocnienia agencji pracy czasowej oraz biur pośrednictwaW 2015 r. Komisja wspólnie z Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) opracuje podręcznik najlepszych praktyk dla organów publicznych w zakresie monitorowania i wzmocnienia agencji pracy czasowej oraz biur pośrednictwa, takich jak agencji pośrednictwa pracy, aby zapobiegać handlowi ludźmi. Die Kommission wird 2015 gemeinsam mit der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound) einen Behörden-Leitfaden der bewährten Verfahren zur Überwachung und Kontrolle von Zeitarbeitsfirmen und zwischengeschalteten Agenturen wie Vermittlungsagenturen im Hinblick auf die Verhinderung des Menschenhandels ausarbeiten.

Pozostałe wyniki

Podręcznik jest rezultatem analizy porównawczej, w wyniku której zidentyfikowano 11 najlepszych praktyk. Das Handbuch ist aus den Ergebnissen von Leistungsvergleichen entstanden, bei denen elf bewährte Verfahren ermittelt wurden. DE-PL_836807">Wspólnie z państwami członkowskimi Komisja przygotuje także podręcznik dotyczący zaleceń w zakresie najlepszych praktyk związanych ze sposobem stosowania CISE w oparciu o doświadczenia z istniejących systemów i projektów pilotażowych, takich jak MARSUNO, Bluemassmed i Cooperation. Außerdem wird sie zusammen mit den Mitgliedstaaten ein Handbuch herausgeben, das Empfehlungen für nachahmenswerte Verfahren zur Anwendung von CISE enthält, die sich auf die Erfahrungen mit bestehenden Systemen und Pilotprojekten wie MARSUNO, Bluemassmed und Cooperation stützen. Außerdem wird sie zusammen mit den Mitgliedstaaten ein Handbuch herausgeben, das Empfehlungen für Podręcznik jest adresowany nie tylko do osób uczestniczących w tworzeniu i projektowaniu innowacji, w tym decydentów, ale do wszystkich zainteresowanych sposobem przekazu najlepszych praktyk bezpośrednio Innym autorom 1 decydentom. Die Fähigkeit Europas, sich auf dem globalen Markt besser durchzusetzen, hängt heute laut dem neuen Handbuch zur Evaluierung von Innovationsprogrammen „Smart Innovation" davon ab, wie effektiv Innovation unterstützt wird. Dla wspierania najlepszych praktyk nadzorczych na rynku wewnętrznym podstawowe znaczenie ma uzupełnienie jednolitego zbioru przepisów o europejski podręcznik nadzoru dotyczący nadzoru nad instytucjami finansowymi, opracowany przez EUNB po konsultacji i we współpracy z właściwymi organami. Um bewährte Aufsichtspraktiken im Binnenmarkt zu fördern, ist es von wesentlicher Bedeutung, dass das einheitliche Regelwerk durch ein von der EBA in Abstimmung mit den zuständigen Behörden ausgearbeitetes europäisches Aufsichtshandbuch für die Beaufsichtigung von Finanzinstituten ergänzt wird. DE-PL_530544">Zapewnienie wymiany najlepszych praktyk oraz współpracy na poziomie międzynarodowym. Gewährleistung des Austauschs empfehlenswerter Verfahren und der Zusammenarbeit auf internationaler Ebene. DE-PL_395875">Możliwe środki obejmują opracowanie wytycznych lub promocję najlepszych praktyk. Zu den möglichen Maßnahmen gehören die Entwicklung von Leitlinien oder die Förderung von bewährten Praktiken. DE-PL_231267">Proces oceny powinien obejmować przegląd najlepszych praktyk w zainteresowanych państwach członkowskich. Die Bewertung sollte in Form einer Analyse bewährter Verfahren in den betreffenden Mitgliedstaaten erfolgen. DE-PL_269748">Celem jest przekazywanie najlepszych praktyk oraz krzewienie pojednania. Damit sollen die Weitergabe bewährter Praktiken und die Aussöhnung gefördert werden. DE-PL_35313">Można także zebrać przykłady najlepszych praktyk. DE-PL_890441">Komunikat będzie zawierał propozycje najlepszych praktyk w zakresie inicjatyw regionalnych. Außerdem wird die Mitteilung Vorschläge zu bewährten Praktiken im Zusammenhang mit regionalen Initiativen enthalten. DE-PL_596620">Przykłady najlepszych praktyk mogą być zgłaszane sprawozdawcy.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4277. Pasujących: 8. Czas odpowiedzi: 161 ms.

DocumentsRozwiązania dla firmKoniugacjaSynonimyKorektorInformacje o nas i pomoc

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200

Wykaz wyrażeń: 801-1200

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Podręcznik najlepszych praktyk Bosch Wtwh7660gb

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik najlepszych praktyk Bosch Wtwh7660gb

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik najlepszych praktyk Bosch Wtwh7660gb