Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji Caleffi 210010

Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji Caleffi 210010 to przydatne narzędzia dla instalatorów i użytkowników systemów Caleffi. Podręcznik ma wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji systemu Caleffi 210010. Instrukcja instalacji zawiera szczegółowe informacje dotyczące montażu i instalacji systemu, w tym szczegółowe informacje dotyczące połączeń i materiałów instalacyjnych. Podręcznik i instrukcja instalacyjna są dostępne w wielu językach, w tym angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i portugalskim.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji Caleffi 210010

Spis treści

Wstęp

Instalacja

Uruchomienie

Wstęp

Emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej, mają obowiązek sporządzania raportów rocznych w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF) za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2020 roku.

Wymogiem jest, aby raportowanie odbywało się w formacie elektronicznym spełniającym określone standardy techniczne, to jest specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania.

Zgodnie z wymaganiami:

 • Wszystkie raporty roczne sporządzane są przez emitentów w formacie XHTML. Raporty te mogą być otwierane i przeglądane przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej;
 • Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF, będące składnikami skonsolidowanych raportów rocznych znakowane są przy użyciu języka znaczników XBRL (Extensible Business Reporting Language);
 • Znaczniki XBRL powinny być umieszczone w dokumencie XHTML przy użyciu specyfikacji standardu Inline XBRL. Jego podstawową cechą jest jednoznaczna identyfikacja elementów sprawozdania, poprzez odniesienie każdego z nich do pewnego słownika, zwanego taksonomią;
 • Język jest oparty na XML oraz technologiach pokrewnych, np. XLink, dzięki czemu nie jest związany z żadną platformą sprzętową czy programową;
 • Taksonomia, która ma być stosowana stanowi rozszerzenie taksonomii MSSF opracowanej przez Fundację MSSF;
 • Począwszy od 1 stycznia 2020 r. podstawowe części sprawozdania finansowego (tj. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym), zawarte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF, znakowane są szczegółowo. Ponadto począwszy od 1 stycznia 2022 r. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego znakowana jest zbiorowo.

Czym jest Comarch ESEF

Comarch ESEF to aplikacja webowa umożliwiająca tworzenie i przeglądanie sprawozdań finansowych przez Emitentów papierów wartościowych z rynków regulowanych UE w formacie XBRL/XHTML. Aplikacja posiada funkcjonalności, umożliwiające tworzenie i składanie raportów finansowych w postaci XHTML, czyli stron internetowych z umieszczonymi wewnątrz tagami XBRL.

Proces sporządzenia sprawozdania w aplikacji można podzielić na kilku etapów:

 • Konfiguracja; dodanie firmy oraz użytkowników i ich uprawnień
 • Kreacja sprawozdania finansowego lub import z pliku. docx
 • Aktualizacja i tagowanie pozycji sprawozdania finansowego
 • Przeglądanie sprawozdania i taksonomii
 • Proces walidacji oraz eksportu pliku XHTML zostanie dodany w kolejnych wersjach programu

  Instalacja

  Proces instalacji

  Wybór języka

  Aplikacja Comarch ESEF jest dedykowana na wiele rynków europejskich dlatego w pierwszym kroku instalacji należy wybrać język, w którym dalsza instalacja będzie się toczyć.

  Wybór języka instalacji

  Instalacja dodatków

  W przypadku gdy Instalator wykryje, że na komputerze brakuje komponentów, które są niezbędne do uruchomienia aplikacji zostanie wyświetlone kolejne okno dialogowe wymagające potwierdzenia instalacji dodatków.

  Instalacja brakujących komponentów

  Brakujące dodatki zostaną wyświetlone na liście. Użytkownik musi jedynie zaakceptować ich doinstalowanie przyciskiem Dalej.

  Wymagane dodatki

  Dla poszczególnych brakujących dodatków Comarch ESEF pobierze i uruchomi ich instalatory.

  Instalacja PostgreSQL
  Katalog z PostgreSQL

  Po potwierdzeniu instalacji komponentu PostgreSQL wyświetlona zostanie proponowana ścieżka instalacji komponentu. Sugerujemy pozostawianie, choć możliwe jest wskazanie innego miejsca na dysku.

  Komponenty
  Katalog z bazą danych PostgreSQL
  Katalog z PostgreSQL
  Hasło dla użytkownika postgres

  Uwaga

  Użytkownik postgres i hasło będą wymagane na dalszym etapie instalacji i konieczne do rozpoczęcia etapu właściwej instalacji Comarch ESEF

  Ustawienia PostgreSQL dla instalacji
  Kolejne etapy instalacji
  Właściwy proces instalacji komponentu PostgreSQL

  Instalacja komponentów może potrwać od kliku do kilkunastu minut.

  W toku instalacji PostgreSQL może pojawić się propozycja doinstalowania opcjonalnych narzędzi np. Stack Builder. Nie jest on jednak wymagany przez Comarch ESEF.

  Opcjonalne dodatki

  Dodatek nie jest wymagany, sugerujemy pominięcie instalacji i pozostawienie bez zaznaczenia tego etapu.
  Dodatek mógł być jednak pominięty w poprzednich krokach instalacji.

  Opcjonalne dodatki

  Ustawienia instalacji

  Po zainstalowaniu wymaganych dodatków rozpocznie się właściwy proces instalacji narzędzia, w ramach którego należy zaakceptować warunki Umowy licencyjnej oraz wprowadzić otrzymany klucz licencyjny.

  Po zakończonej instalacji komponentu, uruchomiony zostanie kreator instalatora aplikacji Comarch ESEF.

  Przygotowanie do procesu instalacji Comarch ESEF

  Aby rozpocząć proces instalacji wymagane jest zatwierdzenie warunków licencyjnych.

  Potwierdzenie warunków licencyjnych
  Klucz licencyjny

  Po wprowadzeniu klucza należy skonfigurować użytkownika PostgreSQL, z którego będzie korzystać Comarch ESEF.

  Ustawienie bazy PostgreSQL

  Aby poprawnie zainstalować aplikację, konieczne jest wskazanie użytkownika na bazie danych PostgreSQL. Domyślnym użytkownikiem jest: postgres i to należy wprowadzić do pozycji Użytkownik oraz hasło wprowadzone podczas instalacji komponentu, krok opisanym pod rysunkiem Hasło dla użytkownika postgres.
  Uzupełnienie użytkownika dla bazy PostgreSQL jest konieczne aby instalacja aplikacji Comarch ESEF przebiegła poprawnie. To nie jest użytkownik samej aplikacji Comarch ESEF, lecz loginy związane z samą bazą dla komponentu PostgreSQL.

  W następnym kroku instalacji należy wskazać folder docelowy, w którym zostaną umieszczone pliki programu Comarch ESEF.

  Folder docelowy programu

  Uwaga

  Ustawiona ścieżka instalacji nie powinna zawierać lokalnych znaków diakrytycznych (np. ą, ó).

  Uwaga

  W przypadku usunięcia aplikacji Comarch ESEF pozostaną w bazie danych wykorzystywane tabele ComarchEsefDb oraz ComarchEsefKeysDb. W celu kompletnego usunięcia programu należy ręcznie usunąć te tabele jak i pozostałości programu z folderu docelowego.

  Konto administratora

  Kluczowym elementem w kontekście późniejszej pracy w programie jest ustawienie konta administratora. Administrator odpowiada za przydzielenia dostępów innym użytkownikom oraz wykonanie operacji na raportach finansowych, które wymagają dodatkowych uprawnień. Dlatego zaleca się, aby jako Administratora ustalić osobę, która odpowiada merytorycznie za przygotowanie Raportu Okresowego np. Dyrektora Finansowego.

  Konto administratora

  Należy wskazać adres e-mail takiej osoby oraz hasło, za pomocą którego będzie się ona logowała do aplikacji.
  Wskazany port dla aplikacji będzie wykorzystywany wraz z IP serwera w procesie logowania.

  Uwaga

  Port dla aplikacji nie powinien znajdować się w zakresie od 5000 do 5007, które są już domyślnie wykorzystywane przez serwisy programu.

  Uwaga

  Jeżeli port 8000 bedzie wykorzystany juz dla innej aplikacji, naleźy podać inny wolny.

  Uwaga

  Podczas logowania użytkownicy powinni korzystać bezpośrednio z nazwy serwera i numeru portu. Preferowane jest jednak zdefiniowanie na serwerze odpowiedniej nazwy strony internetowej, która przekieruje użytkownika do aplikacji.

  Właściwa instalacja

  Po skonfigurowaniu konta administratora rozpocznie się właściwy proces instalacji narzędzia.

  Właściwy proces instalacji

  Podczas instalacji zostanie pobrany odpowiedni numer LEI dla którego została wykupiona licencja. Nie ma zatem potrzeby jego ponownego wpisywania w trakcie działania programu.

  Zostanie również pobrana i odczytana najnowsza taksonomia od ESMA. Operacja ta może trwać kilka minut. W tym czasie nie należy zamykać okna informującego o pracy nad taksonomią. Zostanie ono zamknięte automatycznie po zakończeniu działania.

  Odczyt taksonomii

  W toku instalacji mogą się pojawić powiadomienia od zapory sieciowej odnośnie udzielenia dostępów dla komponentów MinIO oraz Nginx. Należy udzielić takiego zezwolenia.

  Powiadomienia zapory sieciowej

  Instalacje może potrwać od kilku do kilkunastu minut.

  Użytkownik zostanie powiadomiony o zakończeniu procesu instalacji:

  Ukończenie procesu instalacji

  Uruchomienie

  Ekran logowania

  Po wpisaniu nazwy hosta oraz portu wskazanego w ustawieniach konta administratora np. http://<nazwa_hosta>:8000 zostanie uruchomiony program z ekranem logowania.

  Uwaga

  W razie komunikatów z błedem dostepu do serwera proxy zalecamy restart komputera po instalacji.

  Korzystanie z aplikacji poprzez localhost lub IP komputera, może powodować problemy z wczytywaniem obrazków oraz działaniem styli sprawozdania

  Ekran logowania

  Po wpisaniu adresu email i hasła administratora zostanie uruchomiona właściwa aplikacja

  Dodawanie użytkownika

  Nowego użytkownika aplikacji należy dodać przez przycisk Dodaj na liście użytkowników oraz wskazanie jego adresu mailowego.

  Dodawanie użytkownika

  Na wskazany adres przyjdzie mail od ComarchESEF@comarch. com z informacją o dodaniu do programu i tymczasowym linkiem do ustawienia hasła nowego użytkownika. Jeśli nie pojawi się ono w ciągu kilku minut należy sprawdzić folder SPAM.

  Po jego kliknięciu na otrzymany odnośnik użytkownik zostanie przekierowany na okno ustawienia własnego hasła.

  Ustawienie hasła użytkownika

  Nowe hasło powinno mieć minimum 8 znaków w tym cyfrę i znak specjalny.

  Instrukcja zawiera zestaw wybranych zagadnień z obsługi programu RAKSSQL na poziomie podstawowym skierowanych do osób rozpoczynających pracę z programem. Jego celem jest dostarczenie początkującym użytkownikom gotowych przepisów postępowania w standardowych, najczęściej spotykanych sytuacjach, bez konieczności zagłębiania się w zaawansowane ustawienia programu.

  Samouczek może służyć jako podręcznik dla początkujących.

  Rozdział 1: Rozpoczęcie
  Opis czynności związanych z instalacją programu i przygotowaniem do pracy z pozostałymi modułami RAKSSQL.

  Rozdział 2: Finanse i Księgowość
  Opis podstawowych operacji związanych z prowadzeniem księgowości. pl/pomoc/kadry-i-place/">Rozdział 3: Kadry i płace
  Opis procesów związanych z zarządzaniem kadrami i rachunkami płacowymi. pl/pomoc/sprzedaz-magazyn-produkcja/">Rozdział 4: Sprzedaż
  Opis podstawowych czynności związanych z obsługą sprzedaży i magazynu.  

  Rozdział 5: CRM
  Opis czynności związanych z zarządzaniem pracą i sprzedażą w module CRM.

  Instrukcje obsługi i podręczniki użytkownika

  Czym zajmują się technical writerzy? Tworzą m. in. instrukcje obsługi lub podręczniki użytkownika (ang. user guides, user manuals). A czym zajmują się instrukcje obsługi? I czym właściwie są?

  Wikipedia ma odpowiedź i na to pytanie – według tej definicji są to dokumenty mające na celu ułatwić ludziom używanie różnego rodzaju produktów lub rozwiązań (systemów). Można je spotkać w różnych dziedzinach życia i przemysłu – instrukcje obsługi samochodu, pralki, komputera, oprogramowania, zabawek… Tak, tak, to są właśnie te wszystkie dokumenty których prawdziwy fachowiec nigdy nie czyta;).

  Tego typu dokumentacja może mieć różnych adresatów – administratorów systemu, wdrożeniowców, użytkowników końcowych… Powoduje to, że tworzymy dla nich różne typy podręczników, na przykład:

  • Podręczniki instalacji (installation guides) – opisujące proces instalacji i aktualizacji (upgrade’u),
  • Podręczniki administracji (administration guides) – dla zarządzających systemem,
  • Podręczniki wdrożenia lub konfiguracji (implementation/configuration guides) – dla wdrożeniowców odpowiedzialnych za przygotowanie i skonfigurowanie systemu do realizacji konkretnych działań (dla konkretnego klienta),
  • Jaktosy (how-to guides) – pokazujące jak użyć produktu w konkretnym celu,
  • Szybkostarty (quick start guides) – opisujące w jaki sposób rozpocząć pracę z urządzeniem (systemem),
  • Inne.

  Jak widać, znalezienie polskich odpowiedników dla niektórych typów dokumentacji jest dość trudne – liczymy tutaj na Wasze sugestie i podpowiedzi.

  Jak wygląda tego typu dokumentacja z punktu widzenia użytkownika? Zazwyczaj jest to książka – ze stroną tytułową, spisem treści, skorowidzem (index), podzielona na rozdziały wypełnione tekstem, rysunkami i tabelami. Dostarczamy ją w formie papierowej, lub elektronicznej (np. plik PDF). Więcej informacji na temat tego co powinno się znaleźć w instrukcji użytkownika znajdziecie między innymi tutaj.

  A w tym miejscu świetny przykład jak nie robić instrukcji obsługi:).


  Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji Caleffi 210010

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji Caleffi 210010

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji Caleffi 210010