Podręcznik wsparcia serwisowego Emerson Cf252bs00

Podręcznik wsparcia serwisowego Emerson Cf252bs00 jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą uzyskać profesjonalne wsparcie dla swojego urządzenia. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje o konfiguracji i obsłudze urządzenia, a także instrukcje rozwiązywania problemów i wykonywania napraw. Podręcznik zawiera również dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące sprawdzania i utrzymywania urządzenia. Podręcznik oferuje także specjalne wskazówki dla instalatorów, którzy chcą zainstalować lub zaktualizować urządzenie. Podręcznik wsparcia serwisowego Emerson Cf252bs00 to kompleksowe narzędzie dla osób, które chcą korzystać z urządzenia w optymalny sposób.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wsparcia serwisowego Emerson Cf252bs00

Jak korzystać?

Naszym celem jest zapewnienie Ci jak najszybszego dostępu do treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia Emerson Fan CF252BS00. Korzystając z podglądu online możesz szybko przejrzeć spis treści i przejść do strony, na której znajdziesz rozwiązanie swojego problemu z Emerson Fan CF252BS00.

Dla Twojej wygody

Jeżeli przeglądanie instrukcji Emerson Fan CF252BS00 bezpośrednio na tej stornie nie jest dla Ciebie wygodne, możesz skorzystać z dwóch możliwych rozwiązań:

  • Przeglądanie pełnoekranowe - Aby wygodnie przeglądać instrukcję (bez pobierania jej na komputer) możesz wykorzystać tryp przeglądania pełnoekranowego. Aby uruchomić przeglądanie instrukcji Emerson Fan CF252BS00 na pełnym ekranie, użyj przycisku Pełny ekran.
  • Pobranie na komputer - Możesz również pobrać instrukcję Emerson Fan CF252BS00 na swój komputer i zachować ją w swoich zbiorach. Jeżeli nie chcesz jednak marnować miejsca na swoim urządzeniu, zawsze możesz pobrać ją w przyszłości z ManualsBase.

Instrukcja obsługi Emerson Fan CF252BS00

Advertisement
Wersja drukowana

Wiele osób woli czytać dokumenty nie na ekranie, lecz w wersji drukowanej. Opcja wydruku instrukcji również została przewidziana i możesz z niej skorzystać klikając w link znajdujący się powyżej - Drukuj instrukcję. Nie musisz drukować całej instrukcji Emerson Fan CF252BS00 a jedynie wybrane strony. Szanuj papier.

Streszczenia

Poniżej znajdziesz zajawki treści znajdujących się na kolejnych stronach instrukcji do Emerson Fan CF252BS00. Jeżeli chcesz szybko przejrzeć zawartość stron znajdujących się na kolejnych strinach instrukcji, możesz z nich skorzystać.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1. 1. ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1. 2. ) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

1. 4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291115

1. 5) Adres zamawiającego

1. 5. ) Ulica: Wierzbowa 14

1. ) Miejscowość: Rzeszów

1. 3. ) Kod pocztowy: 35-310

1. 4. ) Województwo: podkarpackie

1. ) Kraj: Polska

1. 6. ) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1. 9. ) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rckk. rzeszow. pl

1. 10. ) Adres strony internetowej zamawiającego: www. rckk. pl

1. ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

SP ZOZ

1. 7. ) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2. ) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2. ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2. ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe usługi informatyczne (tj. opieki informatycznej oprogramowania, wsparcia serwisowego, przedłużenie gwarancji) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

2. ) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c7c6b6a-82b7-11ed-b4ea-f64d350121d2

2. ) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00514684

2. ) Wersja ogłoszenia: 01

2. ) Data ogłoszenia: 2022-12-23

2. 8. ) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2. ) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024848/03/P

2. ) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1. 3 Kompleksowe usługi informatyczne (tj. opieki informatycznej oprogramowania, wsparcia serwisowego, przedłużenie gwarancji) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

2. 11. ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2. 14. ) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2. 16. ) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3. ) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://rckik-rzeszow. ezamawiajacy. pl

3. ) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3. ) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3. ) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w
ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym, a w szczególności:
1) składanie oferty i jej załączników,
2) składanie pytań do SWZ,
3) składanie dokumentów i oświadczeń dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w
postępowaniu,
4) składania innych oświadczeń i wyjaśnień,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:
https://rckik-rzeszow. ezamawia

3. ) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu prawidłowej komunikacji między
Zamawiający zgodnie z art. 67 ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm. ) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj. :
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 56 KB/s,
b) komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/ Windows 10; w przypadku
komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/ Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10. 0 (lub nowsza) z
obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy, siła
szyfrowania: 128bit;
w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X
lub Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Chrome; Mozilla Firefox
d) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez
Wykonawcę
4. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: PDF excel., doc.,
zip. ;
5. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj. oznaczenie czasu odbioru danych przez
Platformę Zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm;ss), znajdującą się po lewej
stronie dokumentu w kolumnie "Data przesłania".

3. ) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3. 12. ) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3. ) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3. 15. ) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W związku obowiązkiem Zamawiającego wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów, tel. 17 8672030, fax
17 8672037;
b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie:
iod@rckk. pl, tel. 17 8672030;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. z 2017 r. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy Pzp oraz zarządzenia nr 47/2013 Dyrektora
RCKiK w Rzeszowie z dnia 23. 2013
w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt, przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4. ) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4. ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4. ) Numer referencyjny: DTZ. 261. 15ZP. 2022

4. ) Rodzaj zamówienia: Usługi

4. ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4. ) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4. ) Liczba części: 4

4. ) Ofertę można składać na wszystkie części

4. ) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4. 13. ) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opieka informatyczna oprogramowania „OPTICO”/”AnalizyPRO” produkcji BMM Sp. z o. o. funkcjonującego w RCKiK Rzeszów (wraz z niezbędnym do jego pracy oprogramowaniem bazodanowym)

4. ) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4. ) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4. ) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4. ) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4. ) Kryteria oceny ofert:

4. ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4. ) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4. ) Nazwa kryterium: Cena

4. ) Waga: 60

Kryterium 2

4. ) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4. ) Nazwa kryterium: Maksymalny czas reakcji od zgłoszenia awarii

4. ) Waga: 40

4. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 - Przedłużenie gwarancji na urządzenie/serwis/wsparcie serwisowe producenta dla będącego w posiadaniu zamawiającego sprzętu wraz z oprogramowaniem

4. ) Dodatkowy kod CPV:

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opieka informatyczna nad środowiskiem IT

4. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wsparcie serwisowe dla będącego w posiadaniu zamawiającego sprzętu.

4. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5. ) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5. ) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 1 pkt 4

5. ) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5. ) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny- Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę w/w warunku, jeżeli złoży on oświadczenie zgodnie z art. 125 ust. 1

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny- Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę w/w warunku, jeżeli złoży on oświadczenie zgodnie z art. 1

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny- Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę w/w warunku, jeżeli złoży on oświadczenie zgodnie z art.

2. zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny- Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę w/w warunku, jeżeli złoży on oświadczenie zgodnie z art.

5. ) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 1 ustawy: Tak

5. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku podstaw przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. z 2020 poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- Załącznik Nr 6 do SWZ,
2. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (Załącznik Nr 7 do SWZ), o którym mowa w art. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) nie wydano prawomocnego wyroku sądu ani ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, (art.
1 pkt 3 ustawy Pzp),
b) nie orzeczono prawomocnie zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, tytułem środka
zapobiegawczego (art. 1 pkt 4 ustawy Pzp),
c) wykonawca nie zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji, (art. 1 pkt 5 ustawy Pzp),
d) nie doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego
wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w przypadkach, o których
mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, (art. 1 pkt 6 ustawy Pzp),
e). w zakresie art. 1 pkt 1
odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. z
2019 r. 1170),
f). 1 pkt 4
w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, aktywami wykonawcy
nie zarządza likwidator lub sąd, wykonawca nie zawarł układu z wierzycielami, działalność
gospodarcza wykonawcy nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku podpisania dokumentów przez osobę, której umocowanie nie wynika
z dokumentów rejestrowych, tj. bez umocowania prawnego do reprezentacji, Wykonawca musi złożyć w formie elektronicznej oryginał stosownego pełnomocnictwa podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopię stosownego pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie elektronicznym poświadczeniem zgodności odpisu na podstawie art. 2 ustawy Prawo
o notariacie

5. ) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Certyfikat autoryzacyjny producenta posiadanego oprogramowania potwierdzające znajomość architektury, funkcjonalności, możliwości konfiguracji systemu OPTICO/AnalizyPRO- dla Zadania nr 1
b) Dokument potwierdzający znajomość środowiska bazodanowego SQL Server 2012 – dla Zadania nr 1
c) Dokument potwierdzający partnerstwo VMWARE, FortiNet SelectPartner dla zadania nr 3

5. ) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5. ) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. z 2022 poz. 835) oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. UE nr L 229 z 31. 2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. UE nr L 111 z 8. 2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca w oświadczeniu powinien wskazać wszystkich dostawców od których kupuje produkty/ usługi/roboty budowlane stanowiące ponad 10% wartości zamówienia i podwykonawców, którzy realizują ponad 10% wartości zamówienia - UWAGA: powyższy zakaz obowiązuje również na etapie realizacji zamówienia, w związku z czym wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji stosownych oświadczeń w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie) – Załącznik nr 8 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6. ) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6. ) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6. ) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6. ) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6. ) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ppkt 1c), 1 d), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

6. ) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7. ) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7. ) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7. ) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotne postanowienia w zakresie zmiany - zawarte zostały w w projektach umów ( zał. 9-12)

7. ) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8. ) Termin składania ofert: 2023-01-02 09:00

8. ) Miejsce składania ofert: https://rckik-rzeszow. pl

8. ) Termin otwarcia ofert: 2023-01-02 09:30

8. ) Termin związania ofertą: do 2023-02-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykaz żądanych wraz z ofertą przez Zamawiającego pozostałych oświadczeń/dokumentów aktualnych na dzień składania ofert:
a) elektroniczny formularz ofertowy
b) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego – Załącznik Nr 5 do SWZ
d) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. Wykonawca w oświadczeniu powinien wskazać wszystkich dostawców od których kupuje produkty/ usługi/roboty budowlane stanowiące ponad 10% wartości zamówienia i podwykonawców, którzy realizują ponad 10% wartości zamówienia - UWAGA: powyższy zakaz obowiązuje również na etapie realizacji zamówienia, w związku z czym wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji stosownych oświadczeń w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie) – Załącznik nr 8 do SWZ
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ppkt 1c), 1 d), składa każdy z wykonawców.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1c), 1d) także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, przekazuje zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.
Proszę o wycenę przedmiotu zamówienia uwzględniając niżej przedstawione informacje.

1. Przedmiot zamówienia:
Obejmuje dostawę oprogramowania klasy ERP, instalację, dostosowanie do potrzeb Zamawiającego, wdrożenie, szkolenia, gwarancję, świadczenie usług wsparcia technicznego i serwisowego oraz rozwój systemu.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
(OPZ) oraz Załącznik nr 2 do OPZ.

2. Pożądany/nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia: 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym Start Produkcyjny nie później niż w dniu 01 stycznia 2024 r.

3. Pozostałe, wymagane przez Zamawiającego warunki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Gwarancja na okres 36 miesięcy,
2) Możliwość zlecenia Usługi Rozwoju Systemu w ilości 5 000 roboczogodzin (zamówienie opcjonalne), z możliwością zastosowania prawa opcji o dodatkowe 5 000 roboczogodzin.
3) Warunki płatności: w terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku do siedziby Zamawiającego, przy czym Zamawiający przewiduje płatności po zrealizowaniu Etapów na warunkach określonych w umowie.

4. Odpowiedź na niniejsze zapytanie należy udzielić, nie później niż do dnia 28 listopada 2022 r. do godz. 14:00, pocztą elektroniczną na adresy:
Joanna. Malangiewicz@nfosigw. gov. pl i Agnieszka. Anuszewska@nfosigw. pl

5. Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.

15. 2022 15:29 Anna Urzyczyn
TytułWersjaDane zmiany / publikacji
Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy oprogramowania klasy ERP, instalacji, dostosowania do potrzeb Zamawiającego, wdrożenia, szkolenia, gwarancji, świadczenie usług wsparcia technicznego i serwisowego oraz rozwoju systemu3. 018. 11. 2022 10:32 Anna Urzyczyn2. 01. 2022 15:28 Anna Urzyczyn

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Podręcznik wsparcia serwisowego Emerson Cf252bs00

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wsparcia serwisowego Emerson Cf252bs00

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik wsparcia serwisowego Emerson Cf252bs00