Podręcznik z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przepisów prawnych Frigidaire 220202d019

Podręcznik z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przepisów prawnych Frigidaire 220202d019 zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego użytkowania tego urządzenia. Podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji, eksploatacji i konserwacji urządzenia, a także wskazówki dotyczące bezpiecznego i prawidłowego użytkowania tego urządzenia. Zawiera on również ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i przepisy prawne, które użytkownik musi przestrzegać. Podręcznik z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przepisów prawnych Frigidaire 220202d019 jest niezbędnym elementem, aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie tego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przepisów prawnych Frigidaire 220202d019

1 Podręcznik zasad bezpieczeństwa i zgodności 80669H Wersja 0 Ważne Wszystkie informacje związane z bezpieczeństwem należy przeczytać i zrozumieć przez użyciem produktów firmy Hypertherm.

2 bezpieczeństwo ODCZYTYWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA Symbole pokazane w tym rozdziale są wykorzystywane do oznaczania potencjalnego ryzyka. Symbole dotyczące bezpieczeństwa pokazane w tym podręczniku lub umieszczone na urządzeniu oznaczają występowanie ryzyka obrażeń. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami. PRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA Należy dokładnie przeczytać wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w tym podręczniku oraz zapoznać się z etykietami bezpieczeństwa umieszczonymi na urządzeniu. Etykiety bezpieczeństwa umieszczone na urządzeniu należy utrzymywać w dobrym stanie. Zgubione lub zniszczone etykiety należy natychmiast wymienić. Należy zapoznać się z obsługą urządzenia i prawidłowym korzystaniem z rozwiązań. Nie wolno pozwolić nikomu obsługiwać urządzenia bez zapoznania się z instrukcją. NIEBEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE PRZESTROGA Firma Hypertherm stosuje wytyczne Amerykańskiego Narodowego Instytutu Normalizacyjnego dotyczące oznaczeń i symboli bezpieczeństwa. Oznaczenia NIEBEZPIECZEŃSTWO lub OSTRZEŻENIE są używane wraz z symbolem bezpieczeństwa. NIEBEZPIECZEŃSTWO wskazuje najpoważniejsze zagrożenia. Etykiety bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO i ZAGROŻENIE są umieszczane na urządzeniu w pobliżu występowania konkretnego zagrożenia. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa typu NIEBEZPIECZEŃSTWO poprzedzają odpowiednie instrukcje w podręczniku. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa typu OSTRZEŻENIE poprzedzają odpowiednie instrukcje w podręczniku. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa typu PRZESTROGA poprzedzają odpowiednie instrukcje w podręczniku. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować obrażenia lub zniszczenie sprzętu. Urządzeniu należy zapewnić odpowiednie warunki pracy. Nieautoryzowane modyfikacje urządzenia mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i jego trwałość. ŁUK PLAZMOWY MOŻE USZKODZIĆ ZAMROŻONE RURY Przy próbie rozmrożenia zamrożonych rur za pomocą palnika plazmowego można spowodować ich zniszczenie lub pęknięcie. ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA MOŻE ZNISZCZYĆ OBWODY ELEKTRYCZNE Przy obsłudze obwodów drukowanych należy zachować następujące środki ostrożności: Przechowywać płytki drukowane w antystatycznych pojemnikach. Podczas obsługi płytek drukowanych zakładać nadgarstkowy pasek uziemiający. BEZPIECZEŃSTWO WYPOSAŻENIA UZIEMIAJĄCEGO Kabel roboczy Kabel roboczy należy precyzyjnie dołączyć do elementu obrabianego lub stołu cięcia, zapewniając dobry kontakt między metalowymi elementami. Nie należy dołączać go do elementu, który odpadnie po zakończeniu cięcia. Stół cięcia Należy podłączyć uziemienie do stołu cięcia zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi i lokalnymi dotyczącymi elektryczności. Moc wejściowa Należy upewnić się, że przewód uziemienia kabla zasilającego jest podłączony do gniazda uziemienia w skrzynce rozłączeniowej. Jeśli instalacja systemu plazmowego wymaga podłączenia kabla zasilania do zasilacza, należy upewnić się, że uziemienie kabla zasilającego jest prawidłowo podłączone. Najpierw należy umieścić przewód uziemiający kabla zasilania w styku, a następnie pozostałe przewody uziemiające na uziemieniu kabla zasilania. Mocno dokręcić nakrętkę ustalającą. Docisnąć wszystkie złącza elektryczne, aby zapobiec ich nadmiernemu nagrzaniu. S-1 Hypertherm Bezpieczeństwo i zgodność z normami

3 Bezpieczeństwo PORAŻENIE PRĄDEM Ten sprzęt może być obsługiwany jedynie przez wykwalifikowany i upoważniony personel. Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz je, zablokuj włączenie zasilania i oznacz urządzenie przed otwarciem obudowy. Jeśli urządzenie jest zasilane za pośrednictwem przewodu, odłącz przewód przed otwarciem obudowy. Blokowane odłączniki lub pokrywy wtyczek muszą być obsługiwane przez inne osoby. Przed otwarciem obudowy należy odczekać 5 minut, aby umożliwić rozładowanie zgromadzonej energii. Jeśli urządzenie musi być zasilane, podczas gdy obudowa jest otwarta do celów serwisowych, może wystąpić ryzyko eksplozji łuku. Przy serwisowaniu urządzenia, jeśli jest ono zasilane, należy przestrzegać WSZYSTKICH lokalnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy (NFPA 70E w USA) oraz używania indywidualnych środków ochrony. Po przenoszeniu, otwieraniu lub serwisowaniu urządzenia należy zamknąć obudowę i podłączyć do niej uziemienie zanim urządzenie zostanie włączone. Przed rozpoczęciem przeglądu lub wymiany materiałów eksploatacyjnych palnika zawsze należy przestrzegać instrukcji dotyczących odłączania zasilania. NIEBEZPIECZEŃSTWO ŚMIERTELNEGO PORAŻENIA PRĄDEM Dotykanie części elektrycznych będących pod napięciem może spowodować śmiertelne porażenie prądem lub poważne oparzenia. Działający system plazmowy zamyka obwód elektryczny pomiędzy palnikiem a elementem obrabianym. Sam element obrabiany oraz wszystko, co go dotyka, jest częścią obwodu elektrycznego. Podczas działania systemu plazmowego nie wolno dotykać palnika, elementu obrabianego ani wody w stole wodnym. Zapobieganie porażeniu prądem Wszystkie systemy plazmowe Hypertherm wykorzystują w procesie cięcia wysokie napięcie (standardowo prąd stały od 200 do 400 V DC). Podczas działania systemu należy stosować następujące środki bezpieczeństwa: Należy zakładać rękawice i buty izolacyjne oraz zapewnić, aby ciało i ubranie były suche. Nie stawać, nie siadać i nie dotykać wilgotnych powierzchni ani nie kłaść się na nich podczas używania systemu plazmowego. Należy odizolować się od powierzchni roboczej i podłoża za pomocą suchych mat izolacyjnych lub pokryć, wystarczająco dużych, aby zapobiec kontaktowi z powierzchnią roboczą i podłożem. Jeśli praca ma się odbywać w pobliżu lub na wilgotnym obszarze, należy zastosować wyjątkowe środki ostrożności. Zapewnić wyłącznik odcinający zasilanie z bezpiecznikami o odpowiedniej wielkości. Ten wyłącznik umożliwia operatorowi natychmiastowe odcięcie zasilania w trybie awaryjnym. Jeśli jest używany stół wodny, należy upewnić się, że jest on prawidłowo uziemiony. Urządzenie należy zainstalować i uziemić zgodnie z instrukcją obsługi oraz krajowymi i lokalnymi przepisami. Należy regularnie sprawdzać wejściowy przewód zasilania pod kątem zniszczeń lub pęknięć osłony. Natychmiast wymienić zniszczony przewód zasilania. Nieosłonięte przewody mogą zabić. Należy sprawdzać i wymieniać wszystkie zużyte lub zniszczone przewody palnika. Nie wolno podnosić elementu obrabianego, w tym także odpadów po cięciu, podczas cięcia. Podczas cięcia należy zostawić element obrabiany na miejscu lub na stole z dołączonym kablem roboczym. Przed sprawdzaniem, czyszczeniem lub wymianą części palnika, należy odłączyć główne zasilanie lub wyłączyć zasilacz. Nie wolno wykonywać obejść ani zwarć blokad bezpieczeństwa. Przed wyjmowaniem zasilacza lub zdejmowaniem pokrywy obudowy należy odłączyć zasilanie wejściowe. Po odłączeniu głównego zasilania odczekać 5 minut, aby umożliwić rozładowanie się kondensatorów. Nie wolno włączać systemu plazmowego, jeśli pokrywy zasilacza nie są założone. Wystające złącza zasilacza stwarzają poważne ryzyko porażenia prądem. Przy podłączaniu złączy wejściowych, należy najpierw poprawnie podłączyć przewód uziemienia. Każdy system plazmowy Hypertherm jest przeznaczony do wykorzystania z konkretnymi palnikami firmy Hypertherm. Nie wolno zastępować palników innymi, które mogą się przegrzewać i stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa. Hypertherm Bezpieczeństwo i zgodność z normami S-2

4 Bezpieczeństwo CIĘCIE MOŻE SPOWODOWAĆ POŻAR LUB EKSPLOZJĘ Ochrona przeciwpożarowa Przed wykonywaniem cięcia należy się upewnić, czy otoczenie jest bezpieczne. Gaśnicę należy trzymać w pobliżu. Z obszaru do 10 m od miejsca cięcia należy usunąć wszystkie materiały palne. Należy schładzać gorący metal lub pozwolić mu ostygnąć przed jego obsługą lub stycznością z materiałami palnymi. Nie wolno ciąć pojemników z potencjalną zawartością materiałów palnych najpierw muszą zostać one opróżnione i dobrze wyczyszczone. Przed cięciem w potencjalnie palnej atmosferze, należy wentylować pomieszczenie. Przy cięciu tlenem jako gazem plazmowym, wymagany jest system wentylacji wyciągowej. Zapobieganie eksplozji Nie używać systemu plazmowego, jeśli występują pyły lub opary wybuchowe. Nie wolno wytwarzać nadmiernego ciśnienia w butlach, rurach i zamkniętych pojemnikach. Nie wolno ciąć pojemników zawierających materiały palne. OSTRZEŻENIE Ryzyko eksplozji Argon-wodór i metan Wodór i metan są gazami palnymi, które powodują wystąpienie ryzyka eksplozji. Materiały palne należy trzymać z daleka od butli, przewodów, które zawierają mieszanki metanu i wodoru. Materiały palne i iskrzące należy trzymać z daleka od palnika podczas cięcia z użyciem metanu lub argonu-wodoru jako plazmy. OSTRZEŻENIE Ryzyko eksplozji Cięcie pod lustrem wody z użyciem gazów paliwowych Nie wolno ciąć pod lustrem wody z użyciem gazów paliwowych zawierających wodór. Cięcie pod lustrem wody z użyciem gazów paliwowych zawierających wodór może wytworzyć warunki zagrożenia eksplozją, która może zostać wywołana przez operacje cięcia plazmą. OSTRZEŻENIE Detonacja wodoru przy cięciu aluminium Aluminium nie wolno ciąć pod lustrem wody ani w taki sposób, że woda dotyka dolnej strony aluminium. Cięcie aluminium pod lustrem wody lub gdy woda dotyka dolnej strony aluminium może spowodować warunki zagrożenia eksplozją, która może zostać wywołana przez operacje cięcia plazmą. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA KOMPRESJI GAZU Nie należy smarować zaworów butli ani regulatorów za pomocą oleju lub smaru. Należy używać odpowiednich butli gazowych, regulatorów, przewodów i mocowań przeznaczonych do danych zastosowań. Wyposażenie obsługujące sprężony gaz oraz związane z tym elementy należy utrzymywać w dobrym stanie. Należy oznaczać wszystkie przewody gazowe za pomocą etykiet i odpowiednich kolorów w celu identyfikacji typu gazu w danym przewodzie. Należy sprawdzić, jakie są krajowe i lokalne przepisy. ZNISZCZENIE BUTLI GAZOWYCH SPOWODUJE ICH EKSPLOZJĘ Butla gazowa zawiera gaz pod wysokim ciśnieniem. Jeśli zostanie uszkodzona, może eksplodować. Obsługa i użytkowanie butli gazowych muszą być prowadzone zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi i lokalnymi. Nie wolno używać butli, która nie znajduje się w stojaku w pozycji pionowej i nie jest przymocowana. Zatyczka ochronna powinna znajdować się na zaworze, z wyjątkiem sytuacji, gdy butla jest używana lub podłączana do użycia. Nie wolno dopuścić do kontaktu elektrycznego między łukiem plazmowym i butlą. Nie wolno dopuszczać do nadmiernego nagrzania butli, kontaktu z iskrami, żużlem lub otwartym ogniem. Nie należy używać młotka, klucza lub innego narzędzia do otwarcia zakleszczonego zaworu butli. S-3 Hypertherm Bezpieczeństwo i zgodność z normami

5 Bezpieczeństwo TOKSYCZNE WYZIEWY MOGĄ SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ Łuk plazmowy wykorzystywany do cięcia jest źródłem ciepła. Pomimo tego, że łuk plazmowy nie jest identyfikowany jako źródło toksycznych wyziewów, materiał podlegający cięciu może być ich źródłem lub źródłem gazów, które redukują zawartość tlenu. Wytwarzane wyziewy zależą od metalu, który podlega cięciu. Metale, które mogą wydzielać toksyczne wyziewy, przy czym nie jest to pełna lista, to: stal nierdzewna, stal węglowa, cynk (galwanizowany) oraz miedź. W niektórych przypadkach metal może być pokryty substancją, która wydziela toksyczne wyziewy. Toksyczne powłoki zawierają, ale nie tylko: ołów (w niektórych lakierach), kadm (w niektórych lakierach i wypełniaczach) oraz beryl. Gazy wytwarzane przy cięciu plazmą zależą od materiału, który podlega cięciu oraz od metody cięcia, ale mogą zawierać ozon, tlenki azotu, chrom sześciowartościowy, wodór i inne substancje, jeśli takie są zawarte w ciętym materiale. Należy podjąć środki bezpieczeństwa, aby zminimalizować wystawienie na działanie wyziewów wytwarzanych przy każdym procesie przemysłowym. W zależności od składu chemicznego i stężenia wyziewów (jak również innych czynników, takich jak wentylacja), może wystąpić ryzyko schorzeń fizycznych, takich jak wady wrodzone lub rak. Właściciel sprzętu i siedziby jest odpowiedzialny za kontrolę jakości powietrza w obszarze, gdzie urządzenie jest używane oraz zapewnienie, że jakość powietrza w miejscu pracy spełnia wszystkie lokalne i krajowe przepisy oraz normy. Jakość powietrza w każdym z miejsc pracy zależy od różnych warunków panujących w danym miejscu, takich jak: Typ stołu (wodny, suchy, do cięcia pod lustrem wody). Skład materiału, wykończenie powierzchni oraz skład powłok. Objętość materiału, który jest usuwany. Czas trwania cięcia lub żłobienia. Wielkość obszaru roboczego, objętość powietrza, wentylacja i filtrowanie. Środki ochrony indywidualnej. Liczba działających systemów cięcia i spawania. Inne procesy, w trakcie których są wytwarzane wyziewy. Jeśli miejsce pracy musi spełniać krajowe i lokalne przepisy, należy prowadzić monitoring i testowanie na miejscu, określające, czy wskaźniki są powyżej czy poniżej dopuszczalnych poziomów. Aby zmniejszyć ryzyko ekspozycji na wyziewy: Należy przed cięciem usunąć wszystkie powłoki i rozpuszczalniki. Do usuwania wyziewów z powietrza używać wentylacji wyciągowej. Nie wdychać wyziewów. Podczas cięcia metali z powłokami, zawierających lub wydających się zawierać toksyczne składniki, należy stosować urządzanie oddechowe zasilane powietrzem. Należy się upewnić, że sprzęt do spawania i cięcia, jak również urządzenia oddechowe zasilane powietrzem, są używane prawidłowo i w sposób fachowy, odpowiedni do tego rodzaju wyposażenia. Nie wolno ciąć pojemników, jeśli potencjalnie mogą one zawierać materiały toksyczne. Najpierw należy opróżnić pojemnik i go wyczyścić. Należy monitorować i testować jakość powietrza na miejscu, jeśli to konieczne. Należy skonsultować z lokalnym doradcą plan sytuacyjny, aby zapewnić bezpieczną jakość powietrza. ŁUK PLAZMOWY MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA I POPARZENIA Natychmiastowe włączanie palników Łuk plazmowy pojawia się zaraz po włączeniu palnika. Może szybko przeciąć rękawice i skórę! Nie wolno chwytać metalu blisko ścieżki cięcia. Nie wolno kierować palnika na siebie lub inne osoby. Nie należy zbliżać żadnej części ciała do szczytu palnika. Hypertherm Bezpieczeństwo i zgodność z normami S-4

6 Bezpieczeństwo PROMIENIOWANIE ŁUKU MOŻE POPARZYĆ OCZY I SKÓRĘ Ochrona oczu Łuk plazmowy wytwarza intensywne promieniowanie widzialne i niewidzialne (ultrafioletowe i podczerwone), które może poparzyć oczy i skórę. Należy używać środków ochrony oczu, zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi i lokalnymi. W celu ochrony oczu przed ultrafioletowym i podczerwonym promieniowaniem łuku, należy używać środków ochrony oczu (okulary ochronne lub gogle z osłonami bocznymi oraz hełmy spawalnicze) z odpowiednimi szybami przyciemnionymi. Ochrona skóry W celu ochrony przed poparzeniami spowodowanymi promieniowaniem ultrafioletowym, iskrami i gorącym metalem, należy stosować odzież ochronną. Rękawice ochronne, buty i ochrona głowy. Odzież ognioodporna pokrywająca wszystkie narażone obszary ciała. Spodnie bezmankietowe zabezpieczające przed iskrami i żużlem. Przed cięciem należy usunąć z kieszeni wszystkie materiały palne, takie jak zapalniczki lub zapałki. Obszar cięcia W obszarze, w którym odbywa się cięcie, należy zredukować odbicia i przenoszenie promieniowania ultrafioletowego: Ściany i inne powierzchnie pomalować na ciemne kolory, co zmniejszy odbicia światła. Używać ekranów ochronnych lub barier w celu ochrony innych osób przed błyskami i oślepieniem. Ostrzegać inne osoby, aby nie patrzyły na łuk. Zastosować plakaty i oznaczenia. Natężenie prądu łuku (A) Minimalny współczynnik przyciemnienia ochronnego (ANSI Z49. 1:2005) Zalecany współczynnik przyciemnienia zapewniający komfort (ANSI Z49. 1:2005) OSHA 29CFR (a)(5) Europa EN 169:2002 Mniej niż 40 A do 60 A do 80 A do 125 A do 150 A do 175 A do 250 A do 300 A do 400 A do 800 A Nie dotyczy PRACA Z WYGŁUSZENIEM I APARATEM SŁUCHOWYM Na pracę z wygłuszeniem i aparatem słuchowym mogą mieć wpływ pola magnetyczne wytwarzane przez prąd o wysokim napięciu. Osoby stosujące wygłuszenia i aparaty słuchowe powinny skonsultować się z lekarzem przed zbliżeniem się do łuku plazmowego wykonującego operację cięcia lub żłobienia. Przewody palnika powinny biec jak najbliżej kabla roboczego. Nie owijać i nie zaginać przewodu palnika ani kabla roboczego wokół siebie. Należy stawać tak daleko od zasilacza jak to możliwe. Aby zmniejszyć zagrożenie polem magnetycznym: Kabel roboczy i przewody palnika należy układać z jednej strony, z dala od siebie. S-5 Hypertherm Bezpieczeństwo i zgodność z normami

7 Bezpieczeństwo HAŁAS MOŻE USZKODZIĆ SŁUCH Cięcie za pomocą łuku plazmowego może wytwarzać hałas przekraczający dopuszczalny poziom określony przez lokalne przepisy dla wielu zastosowań. Dłuższa ekspozycja na nadmierny hałas może uszkodzić słuch. Zawsze należy stosować środki ochrony słuchu podczas cięcia i żłobienia, chyba że pomiary poziomu hałasu wykonane na miejscu wykażą, że środki indywidualnej ochrony słuchu nie są konieczne do zastosowania w świetle międzynarodowych, regionalnych i lokalnych przepisów. Znaczną redukcję hałasu można uzyskać przez zastosowanie prostych rozwiązań do stołów cięcia, takich jak bariery lub kurtyny ustawiane pomiędzy łukiem plazmowym a stanowiskiem roboczym i/lub umieszczenie stanowiska roboczego z daleka od łuku. Można wprowadzić administracyjne ograniczenia dostępu do miejsca pracy, ograniczyć czas ekspozycji operatora na hałas, odciąć głośne obszary robocze i/lub wykonywać pomiary, aby zredukować odbicia dźwięku w obszarze roboczym przez ustawianie elementów wygłuszających. Gdy wszystkie inne rozwiązania przemysłowe i administracyjne zostaną zastosowane, nadal należy używać środków ochrony słuchu, jeśli hałas jest destrukcyjny lub występuje zagrożenie uszkodzenia słuchu. Jeśli są wymagane środki ochrony słuchu, należy stosować tylko zatwierdzone środki ochrony indywidualnej, takie jak nauszniki lub zatyczki do uszu, o współczynniku redukcji hałasu odpowiednim do sytuacji. Inne osoby przebywające w obszarze o wysokim poziomie hałasu również powinny używać środków ochronnych. Ponadto środki ochrony słuchu zapobiegają dostaniu się do ucha gorących odprysków. INFORMACJE DOTYCZĄCE SUCHEGO ODPYLANIA W niektórych miejscach suche pyły mogą stwarzać potencjalne zagrożenie eksplozją. Amerykańskie Narodowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwogniowej, wydanie 2007, norma NFPA nr 68 Ochrona przed eksplozją przez odpowietrzanie deflagracyjne, określa wymagania dotyczące projektowania, umieszczania, instalacji, konserwacji i użytkowania urządzeń oraz systemów do wentylacji gazów spalinowych i sprężonych po deflagracji. Przed zainstalowaniem nowego systemu suchego odpylania albo wykonaniem znacznych modyfikacji procesu lub materiałów wykorzystywanych w istniejącym systemie należy skonsultować się z producentem lub instalatorem systemu suchego odpylania w zakresie wymagań dotyczących tego systemu. Należy skonsultować się z lokalnym uprawnionym organem administracyjnym, aby określić, czy któreś wydanie normy NFPA 68 zostało przyjęte z uwzględnieniem w lokalnym prawie budowlanym. Należy odnieść się do normy NFPA 68, aby znaleźć definicje i wyjaśnienia terminów takich jak: deflagracja, uprawniony organ administracyjny, przyjęte z uwzględnieniem, współczynnik deflagracji i inne. Uwaga 1 Interpretacja firmy Hypertherm dotycząca nowych wymagań jest następująca: do momentu przeprowadzenia w danej lokalizacji badania zapewniającego, że wszystkie pyły są niepalne, wydanie 2007 normy NFPA 68 wymaga zastosowania przeciwwybuchowych otworów wentylacyjnych przeznaczonych do warunków z najgorszą wartością Kst (patrz aneks F), która może wystąpić przy danym typie i wielkości otworu przeciwwybuchowego. Norma NFPA 68 nie określa konkretnie procesu cięcia plazmowego lub cięcia termicznego jako wymagających systemów odpowietrzania deflagracyjnego, ale wskazuje te nowe wymagania dla wszystkich systemów suchego odpylania. Uwaga 2 Użytkownicy podręczników firmy Hypertherm powinni sprawdzić i postępować zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami oraz regulacjami prawnymi. Firma Hypertherm nie zachęca przez publikację podręczników do żadnych działań, które nie są zgodne ze wszystkimi odpowiednimi regulacjami i normami, a ten podręcznik nie był nigdy w tym celu tworzony. Hypertherm Bezpieczeństwo i zgodność z normami S-6

8 Bezpieczeństwo PROMIENIOWANIE LASEROWE Ekspozycja na promieniowanie laserowe może spowodować poważne obrażenia oczu. Należy unikać bezpośredniej ekspozycji oczu na to promieniowanie. Dla wygody i bezpieczeństwa, w przypadku produktów firmy Hypertherm wykorzystujących laser, zastosowano następujące etykiety dotyczące promieniowania laserowego, umieszczane w pobliżu miejsca, gdzie promień lasera opuszcza obudowę. Maksymalne napięcie wyjściowe (mv), długość emitowanej fali (nm) oraz, jeśli ma zastosowanie, czas trwania impulsu, są również przedstawiane. Dodatkowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa laserowego: Należy skonsultować się ze specjalistą ds. lokalnych przepisów dotyczących laserów. Wymagane jest szkolenie na temat bezpieczeństwa laserowego. Osobom niewykwalifikowanym nie wolno obsługiwać lasera. W rękach niewykwalifikowanych osób lasery mogą być niebezpieczne. Nigdy nie należy patrzeć w szczelinę lasera ani na wiązkę. Laser należy ustawiać zgodnie z instrukcjami, aby nie dopuścić do nieumyślnego kontaktu z oczami. Nie należy używać lasera na odblaskowych elementach obrabianych. Nie należy używać narzędzi optycznych lub odbijających wiązkę lasera. Stosowanie ustawień lub wykonywanie procedur innych niż określone w tym podręczniku może spowodować zagrożenie ekspozycją na promieniowanie lasera. Nie wolno obsługiwać urządzenia w atmosferze grożącej eksplozją, takiej, w której występują palne ciecze, gazy lub pyły. Należy stosować tylko takie części i akcesoria laserowe, które są zalecane lub dostarczane przez producenta modelu. Naprawy i serwisowanie MUSZĄ być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel. Nie należy niszczyć ani usuwać etykiety bezpieczeństwa laserowego. Nie należy demontować ani usuwać lasera lub zdejmować pokrywy ze szczeliny. Modyfikowanie lasera lub produktu w jakikolwiek sposób może zwiększyć zagrożenie promieniowaniem lasera. S-7 Hypertherm Bezpieczeństwo i zgodność z normami

9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT PRZEZ CAŁY OKRES JEGO ISTNIENIA Wprowadzenie Firma Hypertherm stosuje globalny system zarządzania regulacyjnego (Global Regulatory Management System), aby zapewnić, że produkty są zgodne z regulacjami prawnymi i wymaganiami dotyczącymi środowiska. Krajowe i lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa Krajowe i lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa powinny mieć pierwszeństwo przed innymi instrukcjami dostarczanymi wraz z produktem. Produkt powinien być importowany, instalowany, obsługiwany i utylizowany zgodnie z krajowymi lub lokalnymi przepisami, odpowiednio do miejsca instalacji. Znaki testów certyfikacyjnych Produkty objęte certyfikatem są identyfikowane przez jeden lub większą liczbę znaków testów certyfikacyjnych udzielanych przez akredytowane laboratoria testowe. Znaki testów certyfikacyjnych są umieszczane na tabliczce znamionowej lub w jej pobliżu. Każdy znak testu certyfikacyjnego oznacza, że produkt i jego komponenty krytyczne pod względem bezpieczeństwa spełniają odpowiednie krajowe normy bezpieczeństwa, co zostało potwierdzone przez dane laboratorium testowe. Firma Hypertherm umieszcza znaki testów certyfikacyjnych na swoich produktach dopiero po wytworzeniu danego produktu przy użyciu komponentów krytycznych pod względem bezpieczeństwa, które zostały zatwierdzone przez akredytowane laboratorium testowe. Po opuszczeniu przez produkt fabryki firmy Hypertherm znaki testu certyfikacyjnego tracą ważność, jeżeli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji: Produkt uległ znaczącej modyfikacji, co spowodowało zagrożenie lub niezgodność z normami. Komponenty krytyczne pod względem bezpieczeństwa zostały wymienione na części zamienne pozbawione autoryzacji. Dodano jakikolwiek pozbawiony autoryzacji zespół lub element uzupełniający wykorzystujący lub generujący niebezpieczne napięcie. Dokonano przeróbek obwodu bezpieczeństwa lub innych elementów wbudowanych w produkt, stanowiących o jego certyfikacji. Symbol CE oznacza przyznanie producentowi deklaracji zgodności z dyrektywami i normami europejskimi. Tylko wersje produktów firmy Hypertherm z oznaczeniami CE umieszczonymi obok tabliczek informacyjnych były testowane pod kątem zgodności z europejską Dyrektywą Niskonapięciową oraz dyrektywą dotyczącą zgodności elektromagnetycznej (EMC). Filtry EMC, które są zgodne z europejską dyrektywą dotyczącą EMC, współdziałają z wersjami zasilacza oznaczonego symbolem CE. Certyfikaty zgodności dla produktów firmy Hypertherm są dostępne w bibliotece dokumentów do pobrania (Downloads Library) na stronie internetowej Hypertherm pod adresem: Hypertherm Bezpieczeństwo i zgodność z normami Różnice w normach krajowych Różnice mogą dotyczyć norm wydajności, bezpieczeństwa lub innych. Różnice w poszczególnych normach dotyczą (ale nie wyłącznie): Napięć Parametrów wtyczek i kabli Wymagań językowych Wymagań zgodności elektromagnetycznej Różnice w normach krajowych i innych mogą uniemożliwić oznaczanie wszystkimi opisanymi powyżej znakami jednej wersji produktu. Na przykład wersje CSA produktów firmy Hypertherm nie są zgodne z wymaganiami europejskiej normy emisji elektromagnetycznej EMC i nie mają na obudowie znaku CE. Kraje, które wymagają oznaczeń CE i mające przepisy regulujące emisję elektromagnetyczną, muszą używać wersji produktów firmy Hypertherm opatrzonych znakiem CE. Należą do nich między innymi: Australia Nowa Zelandia Kraje Unii Europejskiej Rosja Istotne jest, aby produkt i znak certyfikacji były odpowiednie do miejsca instalacji. Gdy produkt firmy Hypertherm jest wysyłany do kraju, z którego ma być wyeksportowany dalej, musi on być skonfigurowany odpowiednio do miejsca końcowej instalacji. Bezpieczna instalacja oraz używanie wyposażenia do wycinania kształtów Norma IEC zatytułowana Łukowe urządzenia spawalnicze instalacja i użytkowanie zawiera wytyczne dotyczące bezpiecznej instalacji i użytkowania wyposażenia do wycinania kształtów oraz bezpiecznego prowadzenia cięcia. Podczas instalacji, w tym także, ale nie wyłącznie, podczas wykonywania uziemienia lub połączeń odgromowych, montowania bezpieczników, urządzeń rozłączających oraz wybierania rodzaju obwodu zasilania należy przestrzegać wymagań krajowych i lokalnych przepisów prawa. Przed zainstalowaniem sprzętu należy przeczytać instrukcje. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest ocena bezpieczeństwa instalacji. Ocena bezpieczeństwa musi być przeprowadzona przez specjalistę i określać, jakie kroki należy podjąć, aby stworzyć bezpieczne środowisko działania, a także, jakie należy stosować środki bezpieczeństwa w trakcie instalacji i bieżącej obsługi. Procedury okresowej kontroli i testowania Jeśli jest to wymagane przez krajowe regulacje, norma IEC określa procedury testowe stosowane przy kontroli okresowej oraz po naprawach i konserwacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego w zakresie wbudowanych źródeł zasilania cięcia plazmowego zgodnie z normą IEC Firma Hypertherm wykonuje fabryczne testy ciągłości obwodu ochronnego oraz rezystancji izolacji jako testy nieprodukcyjne. Testy te są wykonywane z odłączonymi złączami zasilania i uziemienia. PS-1

10 odpowiedzialność za produkt przez cały okres jego istnienia Firma Hypertherm usuwa także niektóre urządzenia zabezpieczające, które mogłyby spowodować błędy w testach. Jeśli jest to wymagane przez krajowe regulacje prawne, do urządzenia należy zamocować etykietę informującą, że przeszło ono testy opisane przez normę IEC Raport z naprawy powinien zawierać wyniki wszystkich testów, chyba że zostanie wskazane, że dany test nie został przeprowadzony. Kwalifikacje personelu testującego Testy bezpieczeństwa elektrycznego dla wyposażenia do wycinania kształtów mogą być niebezpieczne i powinny być przeprowadzane przez osobę uprawnioną do napraw sprzętu elektrycznego, a najlepiej przez osobę znającą sprzęt do spawania, cięcia itp. Jeśli testy są przeprowadzanie przez niewykwalifikowany personel, zagrożenie występujące w stosunku do osób i sprzętu może być znacznie większe niż korzyści z takiej okresowej kontroli lub testowania. Firma Hypertherm zaleca, aby przeprowadzać tylko kontrolę wizualną, chyba że testy bezpieczeństwa elektrycznego są wymagane przez lokalne regulacje prawne w kraju, w którym jest zainstalowany sprzęt. Zabezpieczenia różnicowoprądowe W Australii i kilku innych krajach lokalne kodeksy mogą wymagać użycia zabezpieczeń różnicowoprądowych, jeśli w miejscu pracy jest używany przenośny sprzęt elektryczny lub na placach budów, aby chronić operatorów przed skutkami awarii sprzętu elektrycznego. Urządzenia różnicowoprądowe są przeznaczone do bezpiecznego odłączania zasilania z sieci elektrycznej, jeśli zostanie wykryty brak równowagi między zasilaniem a prądem powrotnym (występuje upływ prądu do uziemienia). Urządzenia różnicowoprądowe są dostępne ze stałym i regulowanym prądem wyzwalania od 6 do 40 ma oraz zakresem czasów wyzwalania do 300 ms, do wyboru w zależności od instalacji sprzętu, zastosowania i przeznaczenia. Jeśli są używane urządzenia różnicowoprądowe, prąd wyzwolenia i czas wyzwolenia na takim urządzeniu powinny być ustawione na wystarczająco duże wartości, aby uniknąć problemów z wyzwalaniem podczas normalnego działania sprzętu do cięcia plazmowego oraz na odpowiednio małe wartości, aby w wypadku nieoczekiwanej awarii prądu wyposażenia rozłączyć zasilanie zanim prąd upływu w warunkach awarii spowoduje zagrożenie życia operatora na skutek porażenia prądem. Systemy wyższych poziomów Gdy integrator systemów dodaje następne urządzenie, takie jak np. stół do cięcia, napędy, sterowniki ruchu lub roboty do systemów cięcia plazmowego, połączone systemy mogą wówczas wymagać zastosowania tzw. systemów wyższych poziomów. Systemy wyższych poziomów z niebezpiecznymi częściami ruchomymi mogą obejmować instalacje przemysłowe lub systemy robotów w takim przypadku producent sprzętu OEM lub użytkownik (klient) końcowy może być zmuszony do spełniania dodatkowych wymagań przepisów i norm ponad te dotyczące systemu cięcia plazmowego produkowanego przez firmę Hypertherm. Obowiązkiem klienta końcowego i producenta OEM jest dokonanie oceny ryzyka dla systemów wyższego poziomu i zapewnienie ochrony przed niebezpiecznymi elementami ruchomymi. Jeśli system wyższego poziomu jest poddany certyfikacji, gdy producent OEM włącza do systemu produkt firmy Hypertherm, również kompletna instalacja powinna zostać poddana certyfikacji przez uprawnione organy lokalne. W przypadku wątpliwości co do zgodności z lokalnymi przepisami należy zasięgnąć rady ekspertów. Zewnętrzne kable łączące pomiędzy elementami składowymi systemów wyższego poziomu muszą uwzględniać zanieczyszczenia i ruchy elementów w miejscu końcowej instalacji. Gdy zewnętrzne kable łączące poszczególne elementy są narażone na działanie oleju, kurzu i innych zanieczyszczeń, mogą wymagać podwyższonej odporności na zużycie. Gdy zewnętrzne kable łączące poszczególne elementy są narażone na ciągły ruch, mogą wymagać podwyższonej odporności mechanicznej. Obowiązkiem klienta końcowego lub producenta OEM jest dostarczenie kabli odpowiednich dla danego zastosowania. Ponieważ istnieją różnice w parametrach i kosztach dla poszczególnych przepisów lokalnych dotyczących systemów wyższego poziomu, konieczne może być zweryfikowanie, czy całość okablowania zewnętrznego ma odpowiednie parametry dla miejsca instalacji. Aby sprawdzić, czy urządzenia różnicowoprądowe działają poprawnie, należy okresowo sprawdzać prąd i czas wyzwolenia. Przenośne urządzenia elektryczne oraz urządzenia różnicowoprądowe w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych w Australii i Nowej Zelandii są testowane zgodnie z australijską normą AS/NZS Podczas testowania izolacji sprzętu do cięcia plazmowego według normy AS/NZS 3760, należy mierzyć rezystancję izolacji zgodnie z Załącznikiem B tej normy, przy 250 V prądu stałego, z włączonym przełącznikiem zasilania, w celu kontroli prawidłowości testu oraz uniknięcia błędów niepowodzenia testu prądu upływu. Błędy niepowodzenia są możliwe, ponieważ warystory tlenkowe (MOV) oraz filtry zgodności elektromagnetycznej, używane do zmniejszenia emisji i ochrony sprzętu przed przepięciami, mogą przewodzić w normalnych warunkach prąd upływu do uziemienia do 10 ma. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące zastosowania lub interpretacji norm IEC opisanych tutaj, proszę się skonsultować z odpowiednim organem prawnym lub innym doradcą znającym międzynarodowe normy elektrotechniczne. Nie należy powoływać się na firmę Hypertherm w kwestiach związanych z interpretacją lub stosowaniem tych norm. PS-2 Hypertherm Bezpieczeństwo i zgodność z normami

11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO Wprowadzenie Specyfikacja środowiskowa firmy Hypertherm wymaga, aby dostawcy Hypertherm zapewniali informacje dotyczące substancji zgodnie z dyrektywami RoHS, WEEE i REACH. Zgodność środowiskowa produktu nie wymaga określania jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń oraz zasad wypuszczania dymów do środowiska przez użytkownika końcowego. Żadne materiały, które są poddawane cięciu przez końcowego użytkownika, nie są dostarczane przez firmę Hypertherm wraz z produktem. Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za materiały poddawane cięciu, jak również za bezpieczeństwo i jakość powietrza w miejscu pracy. Użytkownik końcowy musi być świadomy potencjalnego zagrożenia dla zdrowia wynikającego z oparów wydzielających się z ciętego materiału, a także zgodności ze wszystkimi lokalnymi przepisami prawa. Krajowe i lokalne regulacje dotyczące środowiska Krajowe i lokalne regulacje dotyczące środowiska mają pierwszeństwo przed instrukcjami zawartymi w tym podręczniku. Produkt powinien być importowany, instalowany, obsługiwany i utylizowany zgodnie z krajowymi lub lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, odpowiednio do miejsca instalacji. Europejskie przepisy dotyczące ochrony środowiska są omówione w części Dyrektywa WEEE. Dyrektywa RoHS Firma Hypertherm zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących praw i przepisów, w tym dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej ograniczenia w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji (RoHS Restriction of Hazardous Substances), która ogranicza użycie niebezpiecznych materiałów w produktach elektronicznych. W skali globalnej firma Hypertherm wykracza poza wymagania dyrektywy RoHS. Firma Hypertherm kontynuuje prace zmierzające do zmniejszenia zawartości materiałów niebezpiecznych w swoich produktach objętych dyrektywą RoHS, z wyjątkiem przypadków, gdy powszechnie wiadomo, że nie istnieją ich zamienniki. Deklaracje zgodności z RoHS zostały przygotowane dla bieżących wersji CE systemów cięcia plazmowego Powermax produkowanych przez firmę Hypertherm. Na urządzeniach dostarczanych od 2006 roku, poniżej oznaczenia CE na tabliczce znamionowej urządzenia w wersji CE serii Powermax występuje również oznaczenie RoHS. Części wykorzystane w wersjach CSA serii Powermax i innych produktów wytwarzanych przez firmę Hypertherm, przekraczających normy RoHS lub z nich zwolnionych, są stale dostosowywane do ograniczeń RoHS w oczekiwaniu na przyszłe wymagania. Właściwy sposób utylizacji produktów Hypertherm Systemy do cięcia plazmowego firmy Hypertherm, podobnie jak wszystkie produkty elektroniczne, mogą zawierać materiały lub elementy, na przykład obwody drukowane, których nie wolno usuwać tak jak zwykłych odpadów. Użytkownik jest zobowiązany do usuwania każdego produktu firmy Hypertherm lub jego elementu w sposób akceptowalny dla środowiska naturalnego oraz zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami prawa. W Stanach Zjednoczonych należy sprawdzić wszystkie przepisy federalne, stanowe i lokalne. W Unii Europejskiej należy sprawdzić dyrektywy UE oraz przepisy krajowe i lokalne. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej W innych krajach należy sprawdzić przepisy krajowe i lokalne. Jeśli to konieczne, należy skonsultować się z innymi ekspertami ds. zgodności. Dyrektywa WEEE Dnia 27 stycznia 2003 r. Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej wprowadziły dyrektywę 2002/96/WE (WEEE) w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zgodnie z wymogami prawa, wszelkie produkty firmy Hypertherm objęte dyrektywą i sprzedawane w UE po 13 sierpnia 2005 r. są oznaczone symbolem WEEE. Niniejsza dyrektywa zachęca do zbierania, przetwarzania i recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz określa szczegółowe kryteria dotyczące tych działań. Odpady konsumenckie są traktowane odmiennie od powstających w relacjach między przedsiębiorstwami (wszystkie produkty firmy Hypertherm są traktowane jako odpady powstające w relacjach między przedsiębiorstwami). Instrukcje utylizacji wersji CE systemów plazmowych Powermax można znaleźć na stronie: Adres URL jest drukowany na etykiecie ostrzegawczej każdego z urządzeń w wersji CE serii Powermax, dostarczanego od 2006 roku. Wersje CSA serii Powermax i innych produktów wytwarzanych przez firmę Hypertherm z zapasem spełniają warunki normy WEEE lub są z niej zwolnione. Rozporządzenie REACH Rozporządzenie REACH (1907/2006), które weszło w życie 1 czerwca 2007 r., odnosi się do substancji chemicznych dostępnych na rynku europejskim. Wymaga ono od producentów komponentów zapewnienia, że komponent nie zawiera więcej niż 0, 1% swojej wagi tzw. substancji wzbudzających duże obawy (SVHC Substances of Very High Concern). Producenci komponentów i kolejni ich użytkownicy, tacy jak firma Hypertherm, są zobowiązani do uzyskania gwarancji od swoich dostawców, że wszystkie substancje chemiczne stosowane w produktach Hypertherm będą mieć numer rejestracyjny Europejskiej Agencji Chemicznej (ECHA). Aby zapewnić informacje o związkach chemicznych wymagane przez rozporządzenie REACH, firma Hypertherm Bezpieczeństwo i zgodność z normami ES-1

12 Odpowiedzialność za środowisko Hypertherm wymaga od dostawców dostarczenia deklaracji REACH oraz zidentyfikowania wszystkich znanych substancji SVHC. Użycie SVHC w częściach w ilościach przekraczających 0, 1% zostało wyeliminowane. Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji zawiera pełne informacje na temat substancji chemicznych i może być używana w celu sprawdzenia zgodności zawartości substancji SVHC z rozporządzeniem REACH. Smary, uszczelniacze, płyny chłodnicze, kleje, rozpuszczalniki, lakiery i inne preparaty lub mieszanki stosowane przez firmę Hypertherm w sprzęcie do wycinania kształtów, są używane w bardzo małej ilości (z wyjątkiem płynu chłodzącego). Są one dostępne z różnych źródeł, więc w przypadku wystąpienia problemów związanych z rejestracją lub autoryzacją REACH (w zakresie substancji SVHC), mogą zostać zastąpione. niezależnego specjalisty ds. BHP. Badania są prowadzone za pomocą sprzętu do pobierania próbek powietrza umieszczonego przy stacjach operatorskich w budynkach Hypertherm, w miejscach, gdzie są zainstalowane i uruchomione stoły do cięcia plazmowego. Jeśli to konieczne, niezależny specjalista ds. BHP uzyskuje zezwolenia dotyczące wody i powietrza. Aby mieć pełną wiedzę i być na bieżąco ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i normami dotyczącymi miejsca instalacji, należy przed zakupem, instalacją i obsługą urządzeń skonsultować się z lokalnym ekspertem. Właściwe postępowanie z substancjami chemicznymi i bezpieczne ich stosowanie W USA, Europie i innych lokalizacjach przepisy dotyczące substancji chemicznych wymagają udostępnienia Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej dla wszystkich substancji chemicznych. Lista substancji chemicznych jest dostarczana przez firmę Hypertherm. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dołączane do produktu i innych środków chemicznych stosowanych w produkcie. Karty te można pobrać z biblioteki dokumentów do pobrania (Downloads Library) ze strony internetowej firmy Hypertherm Na ekranie wyszukiwania należy w tytule dokumentu wpisać MSDS i kliknąć przycisk Search (Szukaj). W USA agencja OSHA nie wymaga kart charakterystyki substancji niebezpiecznych dla takich elementów, jak: elektrody, pierścienie zawirowujące, pierścienie ustalające, dysze, osłony, deflektory i inne stałe elementy palnika. Firma Hypertherm nie produkuje i nie dostarcza materiałów, które są poddawane cięciu oraz nie ma wiedzy, czy opary uwolnione z takich materiałów będą stanowić fizyczne zagrożenie lub ryzyko dla zdrowia. Należy skontaktować się z dostawcą lub innym doradcą technicznym, aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwości materiałów, które można ciąć używając produktów Hypertherm. Emisja dymu i jakość powietrza Uwaga: Poniższe informacje na temat jakości powietrza należy traktować jako ogólne i nie należy stosować ich zamiast obowiązujących przepisów i norm w kraju, w którym będzie zainstalowany i uruchomiony sprzęt do cięcia. Podręcznik metod analitycznych (NMAM) Narodowego Instytutu Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy w USA (NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health) to zbiór metod pobierania próbek i analizy zanieczyszczeń w powietrzu na stanowiskach pracy. Metody opublikowane przez inne instytucje, takie jak: OSHA, MSHA, EPA, ASTM, ISO lub dostawców urządzeń do pobierania próbek i analiz, mogą mieć przewagę nad metodą NIOSH. Na przykład ASTM D 4185 jest standardową praktyką w zakresie zbierania, rozkładu i oznaczania metali śladowych w powietrzu w miejscu pracy. Czułość, poziom wykrywania i optymalne stężenia robocze 23 metali są wymienione w ASTM D Pracownik ds. BHP powinien ustalić zasady pobierania próbek, biorąc pod uwagę dokładność analizy, koszt i optymalną liczbę próbek. Przy badaniu powietrza i interpretacji wyników firma Hypertherm korzysta z usług ES-2 Hypertherm Bezpieczeństwo i zgodność z normami

Szkolenia dotyczące ochrony informacji niejawnych przeprowadzają Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służba Kontrwywiadu Wojskowego, a w jednostkach przetwarzających takie informacje – pełnomocnicy ochrony informacji niejawnych.

Nowe zasady przeprowadzania szkoleń w zakresie informacji niejawnych obowiązujące od 1 lutego 2011 r. zostały wprowadzone ustawą o ochronie informacji niejawnych.

Szkolenia w zakresie informacji niejawnych przeprowadzane są w celu zapoznania uczestników z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz odpowiedzialnością karną, dyscyplinarną i służbową za naruszenie tych przepisów, a szczególnie za ujawnienie informacji niejawnych osobom lub instytucjom nieuprawnionym. Ponadto uczestnicy szkoleń poznają zasady ochrony informacji niejawnych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy lub pełnienia służby oraz zasady zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, a w szczególności zasady szacowania ryzyka. W czasie zajęć każdy uczestnik szkolenia będzie zapoznany ze sposobami ochrony informacji niejawnych oraz nauczony zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia takich informacji lub w przypadku ich ujawnienia.

Kto kogo przeszkoli

W sferze wojskowej szkolenia prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW); wydaje ona również świadectwa i certyfikaty. Natomiast szkolenie posłów i senatorów oraz osób ze sfery cywilnej przeprowadza Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Szkolenia są organizowane m. in. dla:

 • pełnomocników ochrony i ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska,
 • przedsiębiorców wykonujących działalność jednoosobowo,
 • kierowników przedsiębiorców, u których nie zatrudniono pełnomocników ochrony,
 • pozostałych osób zatrudnionych, pełniących służbę lub wykonujących czynności zlecone w jednostce organizacyjnej.

Dopuszczenie do pracy, z którą łączy się dostęp do informacji niejawnych, poprzedza szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych. Osoba, która ma uczestniczyć w szkoleniu, jest na nie przyjmowana na podstawie wniosku kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniona, pełni służbę lub wykonuje czynności zlecone. Wniosek kierowany jest do właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej ABW lub SKW.

Szkolenia odbywają się na podstawie umowy stron, w której strony określają wzajemne prawa i obowiązki podmiotu przeprowadzającego szkolenie, uczestnika szkolenia oraz jednostki organizacyjnej, w której osoba szkolona jest zatrudniona, pełni służbę lub wykonuje czynności zlecone.


Szkolenia odbywają się na terenie całego kraju – według właściwości terytorialnej jednostek organizacyjnych ABW i SKW. Prowadzone są przez funkcjonariuszy pionu ochrony informacji niejawnych oraz pionu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Służby ABW i SKW mają obowiązek prowadzenia szkoleń kierowników jednostek organizacyjnych. Szkolenia takie są prowadzone przez służby wspólnie z pełnomocnikami ochrony danej jednostki. Funkcjonariusze i żołnierze SKW lub ABW szkolą kierowników jednostek organizacyjnych, w których są przetwarzane informacje niejawne o klauzuli „ściśle tajne” lub „tajne” w zakresie funkcjonowania całego systemu ochrony informacji niejawnych i różnego rodzaju zagrożeń dla tych informacji. Wspólne przeprowadzanie tych szkoleń powinno mieć istotny wpływ na wzrost świadomości osób odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych. W czasie tych zajęć pełnomocnicy ochrony będą przedstawiać szczegółowe informacje związane ze specyfiką obiegu i ochrony informacji niejawnych w danej instytucji. Natomiast szkolenia dla pozostałych osób zatrudnionych, pełniących służbę lub wykonujących czynności zlecone w jednostkach organizacyjnych przetwarzających takie dane, organizuje i prowadzi pełnomocnik ochrony informacji niejawnych.

Wszystkie osoby mające dostęp do informacji niejawnych mają być szkolone w zakresie ochrony tych informacji nie rzadziej niż co 5 lat. Dotyczy to również tych pracowników, którzy będą mieli dostęp tylko do informacji o klauzuli „zastrzeżone”. Do tej pory istniał obowiązek cykliczności szkoleń tylko dla pełnomocników ochrony i ich zastępców.

Pełnomocnik ochrony może odstąpić od przeprowadzenia szkolenia, jeżeli osoba podejmująca pracę lub rozpoczynająca pełnienie służby albo wykonywanie czynności zleconych przedstawi aktualne zaświadczenie o odbyciu takiego szkolenia.

Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu otrzymuje odpowiednie zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2010 r. Odbierając zaświadczenie, osoba przeszkolona składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Koszty szkolenia

Koszty szkolenia pokrywa jednostka organizacyjna, w której osoba szkolona jest zatrudniona, pełni służbę lub wykonuje czynności zlecone. Z ponoszenia kosztów szkolenia przeprowadzonego przez ABW albo SKW są zwolnieni posłowie i senatorowie, jednostki organizacyjne podległe MON lub przez niego nadzorowane oraz Policja.


Jednostka przeprowadzająca szkolenie ustala koszty, które ponoszą uczestnicy szkolenia. Na ich wysokość mają wpływ poniesione przez szkolącego koszty:

 • wynajmu pomieszczeń dydaktycznych,
 • wyżywienia,
 • transportu,
 • diet służbowych,
 • materiałów dydaktycznych,
 • pracy osób prowadzących szkolenie oraz personelu pomocniczego,
 • materiałów biurowych, usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz opłat administracyjnych, a także koszty amortyzacji środków trwałych, jeżeli występują opłaty administracyjne lub amortyzacja.

Jednak maksymalna wysokość ponoszonych kosztów nie może przekraczać kwoty 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i zależna jest każdorazowo od ponoszonych kosztów (art. 20 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych).

Po przeprowadzonym szkoleniu jednostka szkoląca wystawia rachunek. Powinien być on zapłacony w terminie 21 dni od daty doręczenia na wskazany rachunek bankowy. Zapłaty dokonuje jednostka organizacyjna, w której osoba szkolona jest zatrudniona, pełni służbę albo jest przewidziana na stanowisko pełnomocnika ochrony albo jego zastępcy.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (DzU nr 182, poz. 1228),
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (DzU nr 258, poz. 1751).

Reklama

Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami

1 Informacje wstępne Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Inne informacje o tym urządzeniu Dodatek Aby uzyskać informacje, których nie można znaleźć w podręczniku papierowym, odwiedź naszą stronę ( lub odszukaj za pomocą panela operatorskiego. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych informacji. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa".

2

3 SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia... 2 Uwagi... 3 Typy urządzeń Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Podręczniki do tego urządzenia... 5 Jak korzystać z instrukcji obsługi... 7 Należy przeczytać podręczniki HTML... 7 Czytanie podręczników HTML na panelu operacyjnym Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia... 9 Zasady bezpieczeństwa... 10 Bezpieczeństwo pracy Wymagane środki ostrożności... 10 Etykiety związane z bezpieczeństwem tego urządzenia... 18 Rozmieszczenie etykiet NIEBEZPIECZEŃSTWO i OSTRZEŻENIE Symbole dla przełącznika zasilania Inne informacje o tym urządzeniu Przepisy i regulacje prawne... 23 Zabronione powielanie i drukowanie... 23 Bezpieczeństwo korzystania z lasera... 23 Oddziały zagraniczne i informacje o emisji hałasu Dyrektywa EMC... 24 Informacje użytkownika dotyczące wyposażenia elektrycznego i elektronicznego (dla użytkowników w Indiach) Dodatek Znaki towarowe

4 Jak korzystać z tego podręcznika Symbole użyte w tym podręczniku W tym podręczniku użyto następujących symboli: Wskazuje na aspekty, na które należy zwrócić uwagę korzystając z urządzenia, oraz opisy prawdopodobnych przyczyn problemów z papierem, uszkodzeń oryginałów lub utraty danych. Te informacje należy koniecznie przeczytać. Dotyczy dodatkowych opisów funkcji urządzenia oraz wskazówki jak rozwiązywać błędy użytkowników. Symbol umieszczany na końcu sekcji. Wskazuje, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje. [] Wskazuje nazwy przycisków występujących na wyświetlaczu lub panelu operacyjnym urządzenia. Wskazuje instrukcję obsługi wyświetloną na panelu operacyjnym. Wskazuje, że instrukcja jest w formie arkuszy. (głównie w Europie i Azji), (głównie w Europie) lub (głównie w Azji) (głównie w Ameryce Północnej) Te dwa symbole informują o różnicach między funkcjami modeli dla regionu A i dla regionu B. Przeczytaj informacje wskazywane przez symbol odpowiedni dla regionu używanego przez ciebie modelu. Szczegółowe informacje dotyczące symboli używanych w tym modelu, patrz Getting Started. Zastrzeżenia W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, producent nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody wynikłe z awarii urządzenia, zagubienia zarejestrowanych danych, wykorzystanie lub niewykorzystanie tego produktu i podręczników dostarczonych z nim. 2

5 Upewnij się, że zawsze możesz skopiować i posiadasz kopie zapasowe danych zarejestrowanych w tym urządzeniu. Dokumenty i dane mogą zostać usunięte z powodu błędów przetwarzania lub usterek w urządzeniu. W żadnym przypadku, producent nie jest odpowiedzialny za dokumenty utworzone i używane w tym urządzeniu przez Ciebie i jakichkolwiek wynikach stworzonych przez Ciebie. Uwagi Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Niektóre ilustracje w tym podręczniku mogą się nieznacznie różnić od wyglądu urządzenia. Dla uzyskania dobrej jakości kopii, zalecamy używanie oryginalnego tonera producenta. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty mogące powstać na skutek użycia w urządzeniach biurowych użytkownika innych części niż oryginalne. Typy urządzeń Przed zapoznaniem się z podręcznikami należy sprawdzić typ urządzenia. Typ 1: MP 2555SP, MP 2555ASP Typ 2: MP 3055SP, MP 3055ASP Typ 3: MP 3555SP, MP 3555ASP Typ 4: MP 4055SP, MP 4055ASP Typ 5: MP 5055SP, MP 5055ASP Typ 6: MP 6055SP W niektórych krajach pewne typy mogą być niedostępne. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego. W niektórych krajach część wyposażenia opcjonalnego może być niedostępna. W zależności od danego kraju, pewne moduły mogą być opcjonalne. 3

6 4

7 1. Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Ten rozdział opisuje podręczniki do tego urządzenia. Podręczniki do tego urządzenia Instrukcje użytkowania tego urządzenia dostępne są w następujących formatach: Format Drukowane podręczniki CD-ROM Podręczniki wyświetlone na panelu operacyjnym Strona przeglądarki Instrukcje obsługi Informacje wstępne Podręcznik uruchomienia Driver Installation Guide Operating Instructions (podręcznik HTML) Informacje wstępne Podręcznik użytkownika Podręcznik uruchomienia Operating Instructions (podręcznik HTML) Skrócony podręcznik Driver Installation Guide Informacje wstępne Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia należy przeczytać rozdział niniejszego podręcznika zatytułowany Zasady bezpieczeństwa. Opisuje także każdą regulację i zgodność środowiskową. Podręcznik uruchomienia Opisuje jak czytać podręczniki na panelu operacyjnym. Opisuje także jak zalogować się do urządzenia. Podręcznik użytkownika Jeśli chodzi o podstawowe użycie tego urządzenia, często używanych funkcji, rozwiązywanie problemów gdy pojawi się komunikat o błędzie, itp., podsumowania są pokazane dla każdej instrukcji obsługi. 5

8 1. Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Operating Instructions (podręcznik HTML) Opisuje konfigurację jak korzystać z urządzenia, jak korzystać z funkcji kopiowania, faksowania, drukowania, skanowania oraz konserwacji i specyfikacji, rozwiązywania problemów, ustawień systemu oraz funkcji ochrony. Podręczniki są dostępne w języku angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i rosyjskim. Podręcznik użytkownika i Podręcznik bezpieczeństwa są dostępne w siedmiu powyższych oraz dodatkowych językach. Więcej szczegółów na temat sposobu korzystania z podręcznika HTML, patrz str. 7 "Jak korzystać z instrukcji obsługi". Skrócony podręcznik Opisuje podstawowe funkcje kopiowania, faksowania i skanowania. Krótki poradnik kopiowania Krótki poradnik faksowania Krótki poradnik kopiowania Driver Installation Guide Opisuje jak zainstalować i skonfigurować każdy sterownik. Ten podręcznik jest zawarty na CD ze sterownikami. Przed konfigurowaniem rozszerzonej ochrony i ustawień autoryzacji, patrz Podręcznik bezpieczeństwa. Możesz pobrać informacje dotyczące certyfikatu urządzenia, bazującego na systemie certyfikacji bezpieczeństwa IT (w dalszej części dokumentu zwanego Certyfikacją CC), ze strony support. ricoh. com/services/device/ccmanual/ mp_2555_3055_3555_4055_5055_6055/en/download_admin. html and support. com/services/device/ccmanual/ mp_2555_3055_3555_4055_5055_6055/en/download_user. html. Ta informacja dotyczy sposobu konfiguracji urządzenia. Jeśli kupiłeś urządzenie z certyfikatem CC, przed użyciem należy przeczytać instrukcję, aby dokonać odpowiednich ustawień. Na stronie internetowej dostępne są następujące podręczniki. Dodatek Opcja DHCP 204 6

9 Jak korzystać z instrukcji obsługi Jak korzystać z instrukcji obsługi W tym rozdziale opisano Instrukcje obsługi tego urządzenia. Należy przeczytać podręczniki HTML Aby przeczytać podręczniki HTML zalecane są następujące przeglądarki: Internet Explorer 9/10/11 Firefox 29 Safari Chrome 35 Jeśli JavaScript jest wyłączony lub niedostępny w twojej przeglądarce, nie będziesz mógł używać pewnych przycisków w dokumentacji HTML. Wymagana rozdzielczość ekranu to co najmniej 1024 x 768 pikseli. Z Pomocy w prawym górnym rogu strony można dowiedzieć się, jak korzystać z podręczników HTML. Wśród zagadnień poruszonych w Pomocy znajdują się wyjaśnienia dotyczące ikon i przycisków, które pojawiają się w podręcznikach HTML. Wyszukanie informacji o czynnościach, które użytkownik może lub chce wykonać Za pomocą łatwego wyszukiwania Easy Search, użytkownik może odnaleźć informacje na temat możliwości urządzenia oraz funkcji, z której chce skorzystać. 1. Należy kliknąć Easy Search w prawym górnym rogu strony. 2. Aby wyświetlić interesujący użytkownika temat należy kliknąć odpowiedni tytuł. Wyszukiwanie przy użyciu słowa kluczowego Podręcznik HTML można przeszukać. W tej części wyjaśniono, jak wyszukać słowo dupleks. Należy wpisać dupleks w polu wyszukiwarki w lewym górnym rogu strony. Klliknąć. Pojawi się lista tytułów oraz opisów, zawierających słowo dupleks. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w oknie wyników wyszukiwania. Ponadto można skorzystać z rozwijanego menu, aby wybrać podręcznik. 7

10 1. Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem 3. Aby wyszukać interesujące nas zagadnienie, należy użyć słów kluczowych. W zależności od wpisanego słowa, mogą zostać wyświetlone również powiązane z nim słowa kluczowe. Zagadnienia, w których zostało użyte słowo kluczowe, zostaną wyświetlone w oknie wyników wyszukiwania. Jeśli pomiędzy słowami kluczowymi zostanie wpisana spacja, wyświetlą się strony, które zawierają oba słowa. Na przykład wpisanie słów dupleks i kopia rozdzielonych spacją spowoduje wyświetlenie w oknie wyników wyszukiwania zagadnień zawierających oba te słowa. Czytanie podręczników HTML na panelu operacyjnym Można również czytać podręczniki HTML na panelu operacyjnym. Więcej informacji o czytaniu podręczników na panelu operacyjnym znajduje się w podręczniku uruchomienia. 8

11 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Rozdział ten opisuje środki ostrożności. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Znaczenie symboli bezpieczeństwa dla tego urządzenia są następujące: Ostrzeżenie Nie dotykać Nie wrzucaj do ognia Nie należy używać środków czyszczących Należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Uwaga, gorąca powierzchnia Uwaga, ryzyko przystrzaśnięcia rąk lub ramion 9

12 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Zasady bezpieczeństwa Bezpieczeństwo pracy W podręczniku użyto następujących ważnych symboli: Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację. Zlekceważenie tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć. Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację. Zlekceważenie tego ostrzeżenia może spowodować drobne lub średnie obrażenia ciała lub zniszczenie sprzętu. Wymagane środki ostrożności Ta sekcja opisuje środki ostrożności, które należy zawsze zachować podczas używania urządzenia. Dopuszczalne środowiska użytkowania urządzenia Ta sekcja objaśnia środki ostrożności w środowiskach, w których urządzenie może być używane. W pobliżu urządzenia nie należy stosować łatwopalny sprayów lub rozpuszczalników. Ponadto, należy unikać umieszczania tych przedmiotów w pobliżu urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem. Na urządzeniu ani w jego pobliżu nie stawiać wazonów, doniczek z kwiatami, kubków, kosmetyków, niewielkich metalowych przedmiotów, pojemników z wodą ani innymi płynami. Rozlanie lub dostanie się takich przedmiotów czy zawartych w nich substancji do wnętrza urządzenia może spowodować pożar lub porażenie prądem. Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci i kurzu. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. Nie ustawiaj urządzenia na pochyłej lub niestabilnej powierzchni. Przewrócenie urządzenia może spowodować obrażenia ciała. 10

13 Zasady bezpieczeństwa Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu. W przeciwnym razie może dojść do przewrócenia sie urządzenia, co może spowodować obrażenia ciała. Należy się upewnić, że pomieszczenie, w którym użytkowane jest urządzenie, jest dobrze wentylowane i przestronne. Dobra wentylacja jest szczególnie ważna w przypadku, gdy urządzenie jest często używane. Nie należy blokować otworów wentylacyjnych urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do pożaru spowodowanego przegrzaniem wewnętrznych komponentów. Podłączanie wtyczek i kabli zasilających Sekcja ta objaśnia środki bezpieczeństwa dotyczące podłączania kabli i wtyczek zasilających. Nie należy korzystać ze źródeł zasilania innych, niż te, które są zgodne z podanymi specyfikacjami. Nie należy korzystać z częstotliwości innych, niż te, które są zgodne z podanymi specyfikacjami. Nie należy korzystać z adapterów z wieloma gniazdami. Nie należy stosować przedłużaczy. Nie należy korzystać z przewodów zasilania, które są uszkodzone, złamane lub zmodyfikowane. Nie należy również stosować przewodów zasilania, które były przyciśnięte przez ciężkie obiekty, wyciągane z użyciem nadmiernej siły lub w znacznym stopniu wygięte. Dotykanie styków wtyczki kabla zasilania metalowym przedmiotem grozi pożarem lub porażeniem prądem. Dostarczony kabel zasilający jest przeznaczony tylko do użytku z tym urządzeniem. Nie należy używać go z innymi urządzeniami. 11

14 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Dotykanie wtyczki mokrymi rękoma jest niebezpieczne. Może to spowodować porażenie prądem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, warstwa izolacyjna zdarta lub okablowanie wewnętrzne uszkodzone, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu celem wymiany. Stosowanie uszkodzonego przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem. Należy co najmniej raz w roku odłączyć wtyczkę od gniazdka ściennego i sprawdzić następujące punkty: Istnieją wypalania na wtyczce. Wtyki wtyczki są zniekształcone. Jeżeli istnieje którykolwiek z powyższych warunków, nie używać wtyczki i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem. Korzystanie z wtyczki może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka ściennego co najmniej raz w roku i sprawdzić następujące punkty: Wewnętrzne przewody zasilające są wystające, połamane, itp. Powłoka kabla zasilającego ma pęknięcia lub wgniecenia. Podczas zgniecenia przewódu zasilającego, zasilanie włącza się i wyłącza. Część przewód zasilającego staje się gorąca. Przewód zasilający jest zniszczony. Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków istnieje, nie używaj kabla zasilającego i skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem. Należy się upewnić, że wtyczka przewodu zasilającego jest całkowicie wpięta do gniazda naściennego. Źle wpięta wtyczka może powodować niestabilne połączenie, w wyniku którego może dojść do niebezpiecznego gromadzenia się ciepła. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka dni lub dłuższy okres czasu, należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego. 12

15 Zasady bezpieczeństwa Wyciągając przewód zasilający z gniazdka należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód. Ciągnięcie za przewód może spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego. Co najmniej raz do roku należy wyjąć wtyczkę z gniazda ściennego i oczyść styki oraz obszar wokół nich. Gromadzenie się kurzu na wtyczce stwarza zagrożenie pożarem. Przed rozpoczęciem przeprowadzania czynności konserwacyjnych należy upewnić się, że przewód zasilający odłączony jest od gniazdka. Zasilanie V, 8 A, 50/60 Hz Pamiętaj, aby podłączyć kabel zasilający do gniazda, jak podano powyżej. Dla użytkowników w Norwegi, produkt ten jest również przystosowany do pracy z informatycznym systemem dystrybucji zasilania o napięciu fazowym równym 230 V. Używanie urządzenia głównego Ta sekcja objaśnia środki bezpieczeństwa jakie należy zachować podczas używania urządzenia głównego. Urządzenie należy umieścić możliwie najbliżej gniazdka naściennego. Umożliwi to łatwe odłączenie kabla zasilającego w przypadku niebezpieczeństwa. Jeżeli urządzenie emituje dym lub zapach, lub jeżeli zachowuje się nieprawidłowo, należy natychmiast wyłączyć jego zasilanie. Po wyłączeniu zasilania, wyciągnąć wtyczkę kabla zasilania z gniazda. Następnie należy skontaktować się z pracownikiem serwisu i zgłosić problem. Nie należy korzystać z urządzenia. Jeżeli do wnętrza urządzenia wpadną metalowe przedmioty, woda lub inne płyny, należy natychmiast wyłączyć jego zasilanie. Nie należy dotykać urządzenia, jeżeli w najbliższej okolicy nastąpiło uderzenie pioruna. 13

16 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Poniżej wyjaśniono komunikaty ostrzegawcze, które znajdują się na folii w którą zapakowane jest urządzenie. Materiały wykonane z polietylenu (torby itd. ) dostarczone z tym urządzeniem należy trzymać z dala od dzieci. Zasłonięcie tego typu materiałem ust lub nosa dziecka może spowodować uduszenie. Odłącz kabel zasilający z gniazdka przed przeniesieniem urządzenia. Podczas przesuwania urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić kabla zasilającego, jeśli dostanie się on pod urządzenie. Niestosowanie się do tych środków bezpieczeństwa może spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeżeli konieczne jest przesuniecie urządzenia w sytuacji kiedy podłączona jest opcjonalna kaseta na papier, nie należy naciskać na górną część jednostki głównej. Może to spowodować odłączenie opcjonalnej kasety na papier, czego skutkiem mogą być obrażenia. Po przemieszczeniu urządzenia należy użyć elementu blokującego, aby zablokować je w odpowiednim położeniu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować przemieszczanie się lub upadek urządzenia i w konsekwencji wystąpienie szkód. Jeśli zainstalowana jest dolna kaseta na papier, proszę nie wyjmować jednocześnie więcej niż jednej kasety podczas wymiany, uzupełniania papieru lub usuwania zablokowanego papieru. Silny nacisk na górne powierzchnie urządzenia może spowodować awarię i/lub zranienie użytkownika. Jeśli wymagane jest podniesienie urządzenia (na przykład podczas przenoszenia na inne piętro), należy skontaktować się w przedstawicielem serwisu. Nie należy podejmować prób uniesienia urządzenia bez pomocy przedstawiciela serwisu. Urządzenie ulegnie uszkodzeniu podczas przewrócenia lub upadku, co może spowodować awarię lub narazić użytkowników na uszkodzenia ciała. Nie należy patrzeć w światło lampy. Może ono uszkodzić wzrok. Nie trzymaj panela operacyjnego podczas przenoszenia urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie panela operacyjnego, awarię, lub spowodować obrażenia ciała. Podczas opuszczania ADF trzymaj ręce z daleka od uchwytów i szyby ekspozycyjnej. W przeciwnym razie grozi to przycięciem rąk lub palców. 14

17 Zasady bezpieczeństwa Sposób postępowania z elementami znajdującymi się wewnątrz urządzenia Ta sekcja objaśnia środki ostrożności dotyczące czyszczenia wnętrza urządzenia. Nie zdejmuj żadnych pokryw ani nie odkręcaj żadnych śrub innych niż te określono w niniejszym podręczniku. Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy pod wysokim napięciem, których dotknięcie grozi porażeniem, oraz elementy laserowe, które mogą spowodować utratę wzroku. Jeśli wewnętrzne komponenty urządzenia wymagają konserwacji, regulacji lub naprawy, skontaktuj się z przedstawicielem działu sprzedaży lub serwisu. Nie należy samodzielnie próbować demontażu lub modyfikacji tego urządzenia. Grozi to poparzeniami i porażeniem prądem. Ponownie zwracamy uwagę, iż obserwacja komponentów laserowych wewnątrz urządzenia może spowodować utratę wzroku. Niektóre z wewnętrznych komponentów urządzenia nagrzewają się do wysokich temperatur. Z tego powodu należy zachować ostrożność podczas usuwania źle podanych arkuszy papieru. W przeciwnym razie grozi to poparzeniami. Niektóre wewnętrzne elementy urządzenia mogą być delikatne. Podczas usuwania zaciętego papieru nie należy dotykać czujników, złączy, lamp LED lub innych delikatnych części, które wskazano w podręczniku Rozwiązywanie problemów. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia drukarki. Podczas wyjmowania zaciętego papieru, uważaj, żeby nie przyciąć lub poranić palców. Podczas ładowania papieru należy chronić palce przed przytrzaśnięciem i zranieniem. Podczas usuwania zaciętego papieru, wyciągania lub dołączania modułu zszywającego do finiszera należy trzymać ręce z daleka od tacy finiszera broszurującego. W przeciwnym razie palce mogą zostać przytrzaśnięte i uszkodzone. Podczas gdy środki bezpieczeństwa zostały zainstalowane w celu zapobiegania wypadkom, nie wolno dotykać rolek urządzenia podczas działania. Może to spowodować obrażenia. Jeśli wnętrze urządzenia nie będzie regularnie czyszczone, spowoduje to nagromadzenie kurzu. Nagromadzenie kurzu we wnętrzu urządzenia może być przyczyną pożaru lub uszkodzenia urządzenia. Aby uzyskać informacje na temat opłat za czyszczenie wnętrza urządzenia, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu. 15

18 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Obsługa materiałów eksploatacyjnych Ta sekcja objaśnia środki ostrożności dotyczące obsługi materiałów eksploatacyjnych. Nie należy spalać tonera (nowego ani zużytego) lub pojemników na toner. Grozi to poparzeniami. Toner zapali się, jeśli zetknie się z otwartym płomieniem. Nie przechowuj tonera (nowego ani zużytego) lub pojemników na toner w pobliżu otwartych płomieni. Grozi do pożarem i poparzeniami. Nie należy używać odkurzacza do usuwania rozsypanego tonera (także zużytego). Można w ten sposób spowodować pożar lub wybuch w wyniku iskrzenia styków elektrycznych w odkurzaczu. Jednakże, możliwe jest użycie odkurzacza, który jest przeciwwybuchowy i przeciwpyłowy. Jeżeli toner wysypie się na podłogę, usuń rozsypany toner powoli za pomocą wilgotnej szmatki, aby toner nie rozproszył się. Poniżej wyjaśniono komunikaty ostrzegawcze, które znajdują się na folii w którą zapakowane jest urządzenie. Dostarczone wraz z urządzeniem materiały z polietylenu (torby, rękawice itp. ) należy starannie zabezpieczyć przed dostępem małych dzieci. Nie należy miażdżyć ani ściskać pojemników na toner. Może to spowodować wylaniem toneru, co może wiązać się z zabrudzeniem skóry, odzieży oraz podłogi, a także z przypadkowym wchłonięciem. Przechowywany toner (nowy lub używany), pojemniki z tonerem i komponenty, które miały kontakt z toner należy trzymać z dala od dzieci. W przypadku dostania się tonera (lub zużytego tonera) do dróg oddechowych należy przepłukać gardło dużą ilością wody i wyjść na świeże powietrze. Jeśli to konieczne, proszę skonsultować się z lekarzem. Jeżeli toner (lub zużyty toner) dostał się do oczu, należy je niezwłocznie przepłukać dużą ilością wody. Jeśli toner (lub zużyty toner) zostanie połknięty, należy jego stężenie rozcieńczyć, pijąc duże ilości wody. 16

19 Zasady bezpieczeństwa Podczas usuwania zacięcia papieru lub wymiany toneru należy unikać kontaktu toneru (nowego czy zużytego) z ubiorem. Jeśli toner dostanie się na odzież, zabrudzone miejsce należy przemyć zimną wodą. Ciepła woda spowoduje utrwalenie tonera znajdującego się na materiale, uniemożliwiając usunięcie plamy. Podczas usuwania zacięcia papieru lub wymiany toneru należy unikać kontaktu toneru (nowego czy zużytego) ze skórą. W przypadku zabrudzenia skóry, dokładnie przemyj wodą z mydłem miejsce kontaktu z tonerem. Przy wymianie tonera lub zużytego tonera lub materiałow eksploatacyjnych z tonerem, upewnij się, że toner nie rozsypał się. Po wymianie materiałów eksploatacyjnych włóż je do worka. W materiałach eksploatacyjnych z przykrywką, upewnij się, że pokrywa jest zamknięta. Nie należy podejmować prób drukowania na zszytych arkuszach, foli aluminiowej, kalce maszynowej ani na innych typach papieru przewodzącego. Grozi to pożarem. Trzymaj karty SD lub urządzenia pamięci masowej z dala od dzieci. Jeśli dziecko połknie kartę SD lub urządzenie pamięci masowej należy skonsultować się z lekarzem. 17

20 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Etykiety związane z bezpieczeństwem tego urządzenia Ta sekcja wyjaśnia etykiety związane z informacjami o bezpieczeństwie tego urządzenia. Rozmieszczenie etykiet NIEBEZPIECZEŃSTWO i OSTRZEŻENIE Na urządzeniu znajdują się etykiety NIEBEZPIECZEŃSTWO oraz OSTRZEŻENIE w miejscach wskazanych poniżej. Ze względów bezpieczeństwa należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi obsługi urządzenia. Urządzenie główne 1 DRX Nie wolno dotykać części wskazanych na etykiecie. Wewnątrz urządzenia może panować wysoka temperatura. Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania zaciętego papieru. 18

21 Etykiety związane z bezpieczeństwem tego urządzenia Kasety na papier 1 2 DRX002 1 i 2. Nie należy dotykać części, na których umieszczona jest etykieta. W przeciwnym razie może dojść do oparzenia. Finisher SR3210 lub Booklet Finisher SR DRX

22 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Podczas pracy, rolki transportujące papier oraz oryginały obracają się. Nie dotykaj rolek podczas ich działania. Należy trzymać ręce z dala od kasety finiszera broszurującego podczas wyciągania lub wciskania jej do zszywacza finiszera. Jeśli to ostrzeżenie nie jest przestrzegane, może nastąpić przytrzaśnięcie palców. Należy uważać, aby nie dotykać tacy finiszera broszurującego podczas pracy. 3. Finisher SR3230 lub Booklet Finisher SR DRX004 1 i 2. Podczas pracy, rolki transportujące papier oraz oryginały obracają się. Jeśli to ostrzeżenie nie jest przestrzegane, może nastąpić przytrzaśnięcie 20

23 Etykiety związane z bezpieczeństwem tego urządzenia palców. 4 i 5. Podczas wymiany kartridża w zespole broszurującym lub usuwania zaciętego papieru uważaj na wystające części przedniej obudowy. 6. Finiszer wewnętrzny SR DRX Wewnątrz urządzenia może panować wysoka temperatura. Symbole dla przełącznika zasilania Symbole przełącznika zasilania, które są używane dla tego urządzenia są następujące:: ZASILANIE WŁĄCZONE: TRYB CZUWANIA 21

24 22 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia

25 3. Inne informacje o tym urządzeniu Ten rozdział opisuje prawa i przepisy dotyczące tego urządzenia. Przepisy i regulacje prawne Zabronione powielanie i drukowanie Niedozwolone jest kopiowanie lub drukowanie materiałów, których powielanie jest zakazane na mocy przepisów prawa. Generalnie lokalne prawo nie zezwala na powielanie następujących materiałów: banknotów, znaków opłaty skarbowej, obligacji, certyfikatów akcji, czeków bankierskich, czeków, paszportów, dokumentów prawa jazdy. Powyższa lista zawiera tylko wybrane przykłady i nie jest wyczerpująca. Nie bierzemy odpowiedzialności za jej kompletność i dokładność. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących legalności powielania określonych materiałów zalecamy zasięgnięcie opinii prawnika. Bezpieczeństwo korzystania z lasera Bezpieczeństwo związane z laserem typu 1, 2 i 3 Urządzenie spełnia wymagania normy IEC:2014 (EN:2014) dla produktów laserowych klasy 1. Urządzenie zawiera diody laserowe AlGaInP, długość fali nanometrowej 660. Kąt rozbieżności promienia to 21 stopni (minimalnie) i 29 stopni (maksymalnie) w kierunku pionowym oraz 7 stopni (minimalnie) i 11 stopni (maksymalnie) w kierunku poziomym, a promienie lasera są generowane w trybie fali ciągłej (CW). Maksymalna moc źródła światła to 10 miliwatów. Na tylnej ściance urządzenia znajduje się następująca etykieta: Ostrzeżenie Korzystanie z urządzenia w sposób niezgodny z przedstawionym w niniejszym podręczniku, jak również stosowanie procedur innych niż opisane poniżej może prowadzić do szkodliwego napromieniowania. 23

26 3. Inne informacje o tym urządzeniu Bezpieczeństwo związane z laserem typu 4, 5 i 6 Urządzenie spełnia wymagania normy IEC:2014 (EN:2014) dla produktów laserowych klasy 1. Urządzenie zawiera dwie diody laserowe AlGaInP o długości fali 660 nanometerów dla każdego emitera. Kąt rozbieżności promienia to 15 stopni (minimalnie) i 25 stopni (maksymalnie) w kierunku pionowym oraz 7 stopni (minimalnie) i 13 stopni (maksymalnie) w kierunku poziomym, a promienie lasera są generowane w trybie fali ciągłej (CW). Maksymalna moc źródła światła to 15 miliwatów. Oddziały zagraniczne i informacje o emisji hałasu Zgodnie z wymogami normy TUV Znak GS, poniżej przedstawiono informacje dotyczace biura UE i firmy przedstawicielskiej. Oddziały zagraniczne Ricoh Europe PLC 20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom Emisja hałasu Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(a) oder weniger gemäss EN ISO 7779 Dyrektywa EMC Instalacja rdzenia ferrytowego Aby wygłusić zakłócenia RF konieczne jest użycie kabla Ethernet podłączonego do portu z funkcją serwera USB i kabla telefonicznego z rdzeniem ferrytowym. 24

27 Przepisy i regulacje prawne Informacje użytkownika dotyczące wyposażenia elektrycznego i elektronicznego (dla użytkowników w Indiach) This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0. 1 weight% and 0. 01 weight% for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule. 25

28 26 3. Inne informacje o tym urządzeniu

29 4. Dodatek Niniejszy dodatek opisuje znaki towarowe dla tego urządzenia. Znaki towarowe Adobe jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Firefox jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Mozilla Foundation. Google i Chrome są znakami towarowymi Google Inc. Microsoft, Windows i Internet Explorer to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach. Safari jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Karta SD jest znakiem towwarowym SD-3C, LLC. Poprawne nazwy przeglądarek Internet Explorer 9, 10 i 11 są następujące: Windows Internet Explorer 9 Internet Explorer 10 Internet Explorer 11 Inne nazwy produktów zostały użyte w niniejszym tekście wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi innych firm. Zrzekamy się wszelkich praw do tych znaków. 27

30 MEMO 28 PL PL D

31 2016

32 PL PL D

Podręcznik z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przepisów prawnych Frigidaire 220202d019

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przepisów prawnych Frigidaire 220202d019

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przepisów prawnych Frigidaire 220202d019