Procedura wymiany baterii Canon Bjc S520

Wymiana baterii w drukarkach Canon Bjc S520 jest prosta i można ją wykonać samodzielnie. Przed wymianą należy odłączyć drukarkę od zasilania, a następnie odkręcić bok obudowy. Następnie należy wyjąć zużyty akumulator, a następnie włożyć nowy. Należy upewnić się, że bateria jest dobrze dopasowana i że styki są czyste. Po zamontowaniu nowej baterii należy zamontować obudowę i podłączyć drukarkę do zasilania. Po włączeniu drukarki należy sprawdzić, czy działa poprawnie. Wymiana baterii powinna być wykonywana regularnie, aby zapewnić długą i bezproblemową pracę drukarki.

Ostatnia aktualizacja: Procedura wymiany baterii Canon Bjc S520

W zależności od modelu telewizora, istnieją zasadniczo 3 typy pilotów zdalnego sterowania. W zależności od typu pilota zdalnego sterowania, procedura wymiany baterii nieco się różni. 

Inteligentny pilot zdalnego sterowania Samsung

Zasadniczo istnieją dwa typy inteligentnych pilotów zdalnego sterowania Samsung.

<Typ 1>

Krok 1.  Aby otworzyć tylną osłoną pchnij w kierunku wskazanym strzałką na spodzie pilota zdalnego sterowania. Chwyć pilota zdalnego sterowania dwoma rękoma, jak pokazano na ilustracji poniżej. Następnie pchnij osłonę kciukami.

<Typ 2>

Krok 1.  Wciśnij przycisk oznaczony strzałką na inteligentnym pilocie zdalnego sterowania Samsung — jest on zlokalizowany z tyłu, u góry obudowy pilota. Korpus pilota wysunie się delikatnie z osłony.

Krok 2.  Odwróć pilota zdalnego sterowania i wysuń jego korpus w górę, aż komora baterii będzie dostępna.

Krok 3.  Jeżeli w pilocie zdalnego sterowania są baterie, wciśnij lewy i prawy przycisk oznaczony strzałką po obu stronach komory baterii, aby wyjąć baterie.

Krok 4.  Umieść dwie nowe baterie (1, 5 V, typ AAA) w komorze baterii, upewniając się że bieguny baterii (dodatni, ujemny) są poprawnie zorientowane. Na koniec wsuń korpus pilota zdalnego sterowania tak, aby znalazł się niemal w docelowym położeniu.

Krok 5.  Odwróć pilota zdalnego sterowania, wciśnij i przytrzymaj przycisk, który znajduje się w tylnej górnej części pilota, a następnie wsuń korpus w docelowe położenie.

Standardowy pilot zdalnego sterowania Samsung

Krok 1.  Delikatnie pociągnij wpust pokrywy komory baterii, aby zdjąć ją całkowicie, gdy zostanie poluzowana.

Krok 2. Umieść 2 baterie alkaliczne AAA, upewniając się, że dodatnie i ujemne bieguny są poprawnie zorientowane.  Umieść pokrywę komory baterii na pilocie zdalnego sterowania i wsuń ją w pilota.  Wsuwaj pokrywę komory baterii w kolejności zilustrowanej powyżej, aby w całości zablokować ją w pilocie zdalnego sterowania.

Sprawdź dodatni i ujemny biegun baterii

Wymieniając baterie dopasuj bieguny baterii do symboli w komorze baterii. W komorze baterii pilota zdalnego sterowania są oznaczenia wskazujące poprawny kierunek umieszczania.

Pamiętaj: Aby wydłużyć żywotność eksploatacyjną, zaleca się korzystanie z baterii alkalicznych.

148Y-040

Kiedy zbliża się koniec okresu przydatności zespołu bębna do użytku, u dołu ekranu wyświetlany jest komunikat z prośbą o dokonanie wymiany zespołu bębna. Naciśnij ikonę w prawym, dolnym rogu ekranu i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami wymiany zespołu bębna.

Zespoły bębna należy przechowywać w ciemnym miejscu, tam gdzie nie będą narażone np. na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.

Przechowywanie zespołu bębna w zimnym pomieszczeniu, które jest następnie intensywnie ogrzewane lub w którym występują inne gwałtowne zmiany temperatury powoduje powstawanie kropli wody (kondensacja) wewnątrz zespołu.

Nie wolno zdejmować pomarańczowej pokrywy ochronnej przed wyświetleniem instrukcji polecającej wykonanie tej czynności w ramach wykonywanej operacji.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące numeru modelu zespołu bębna, patrz Części zamienne.

Treść komunikatu z prośbą o dokonanie wymiany zespołu bębna wyświetlanego u dołu ekranu różni się zależnie od zawartej umowy.

Po zakończeniu wymiany zespołu bębna należy nacisnąć opcję <Zamknij>. canon/USRMA-6129-zz-CS-3800-plPL/contents/images/book_images/b_D05501_C. gif" alt=""/>

Procedura wymiany modułu bębna

1

Otwarcie przedniej pokrywy jednostki głównej. canon/USRMA-6129-zz-CS-3800-plPL/contents/images/book_images/b_T07211. gif" alt=""/>

2

Otwórz pokrywę zespołu bębna. canon/USRMA-6129-zz-CS-3800-plPL/contents/images/book_images/b_T07261. gif" alt=""/>

3

Wyciągnij zespół bębna. canon/USRMA-6129-zz-CS-3800-plPL/contents/images/book_images/b_T07262. gif" alt=""/>

Wyciągnij zespół bębna, przytrzymując go rękoma, tak jak pokazano na diagramie.

Nie wolno przechylać zespołu bębna. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować wysypanie się tonera znajdującego się w bębnie.

4

Wyjmij nowy zespół bębna z pudełka. canon/USRMA-6129-zz-CS-3800-plPL/contents/images/book_images/b_T07263. gif" alt=""/>

5

Zainstaluj nowy zespół bębna. canon/USRMA-6129-zz-CS-3800-plPL/contents/images/book_images/b_T07265. gif" alt=""/>

6

Zdejmij pokrywę ochronną.

Najpierw wepchnij do oporu suwak z prawej strony pomarańczowej pokrywy ochronnej w kierunku do tyłu urządzenia głównego i następnie wyciągnij pokrywę ochronną. canon/USRMA-6129-zz-CS-3800-plPL/contents/images/book_images/b_T07266. gif" alt=""/>

Po zdjęciu pokrywy ochronnej, sprawdź czy moduł bębna został całkowicie włożony do modułu głównego. Niewłożenie modułu bębna do końca wywoła awarię. canon/USRMA-6129-zz-CS-3800-plPL/contents/images/book_images/b_T07262-b. gif" alt=""/>

7

Zamknij pokrywę zespołu bębna.

8

Zamknij przednią pokrywę jednostki głównej.

Po zakończeniu wymiany, włóż zużyty zespół bębna do worka, w którym wcześniej znajdował się nowy zespół bębna i przechowaj do momentu odbioru przez lokalnego, autoryzowanego przedstawiciela firmy Canon.

W przypadku pojawiania się ostrzeżeń dotyczących pozostałego atramentu lub występowania innych błędów zostanie wyświetlony komunikat na ekranie LCD w celu poinformowania o błędzie. W tym stanie drukarka nie może drukować. Podejmij odpowiednie czynności stosownie do treści komunikatu.

 • W przypadku wystąpienia błędu

Uwaga

 • Jeśli mimo wystarczającej ilości atramentu wydruk jest blady lub widać na nim białe smugi, zapoznaj się z informacjami podanymi w części Procedura konserwacji.

 • Informacje o środkach ostrożności związanych z obsługą zbiorników z atramentem można znaleźć w części Uwagi o zbiornikach z atramentem.

  Procedura wymiany

  W przypadku konieczności wymiany zbiornika z atramentem należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

 • Obejrzyj film
  1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.

   Otwórz pokrywę górną.

   Uchwyt głowicy drukującej zostanie przesunięty na pozycję wymiany.

   Przestroga

   Nie należy zatrzymywać uchwytu głowicy drukującej ręcznie ani przesuwać go z użyciem siły. Uchwytu głowicy drukującej nie należy dotykać do momentu jego zatrzymania. canon/ij/webmanual/Manual/All/TS700%20series/PL/UG/common/i_important_trans. gif" alt=""/>Ważne

   Nie należy dotykać elementów metalowych lub innych elementów wewnątrz drukarki.

   Jeśli pokrywa górna była otwarta przez dłużej niż 10 minut, uchwyt głowicy drukującej przesunie się na prawo. W takim przypadku należy zamknąć pokrywę górną i ponownie ją otworzyć.

   Wymień zbiornik z atramentem, w którym kończy się atrament.

   Naciśnij zaczep (A) i podnieś zbiornik z atramentem, aby go wyjąć. canon/ij/webmanual/Manual/All/TS700%20series/PL/UG/screens/ug_t_ink030. jpg" alt=""/>

   Nie wolno dotykać żadnych elementów wewnętrznych oprócz zbiorników z atramentem.

   Ze zbiornikami z atramentem należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć poplamienia odzieży i otoczenia.

   Puste zbiorniki z atramentem należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.

   Nie należy wyjmować równocześnie dwóch ani większej liczby zbiorników z atramentem. Podczas wymiany więcej niż jednego zbiornika z atramentem należy wymieniać zbiorniki z atramentem pojedynczo.

   Wyjmij z opakowania nowy zbiornik z atramentem, usuń całkowicie pomarańczową taśmę (B), a następnie zdejmij folię ochronną (C). canon/ij/webmanual/Manual/All/TS700%20series/PL/UG/screens/ug_o_ink010. jpg" alt=""/>

   Ze zbiornikiem z atramentem należy obchodzić się bardzo ostrożnie. Nie należy go upuszczać ani mocno ściskać.

   W przypadku zablokowania pomarańczową taśmą otworu w kształcie litery Y (D) atrament może wyciekać lub drukarka może drukować nieprawidłowo.

   Chwyć zbiornik z atramentem w taki sposób, aby pomarańczowa nasadka ochronna (E) była skierowana do góry. Uważaj przy tym, aby nie zablokować otworu w kształcie litery Y (D). canon/ij/webmanual/Manual/All/TS700%20series/PL/UG/screens/ug_o_ink020. jpg" alt=""/>

   Chwyć za nalepkę na pomarańczowej nasadce ochronnej (E) i DELIKATNIE ją zdejmij. canon/ij/webmanual/Manual/All/TS700%20series/PL/UG/screens/ug_o_ink030. canon/ij/webmanual/Manual/All/TS700%20series/PL/UG/screens/ug_o_ink040. jpg" alt=""/>

   Nie naciskaj ścianek zbiornika z atramentem. Jeśli naciśniesz ścianki zbiornika z atramentem przy zamkniętym otworze w kształcie litery Y (D), atrament może wyciekać.

   Nie dotykaj wewnętrznej strony pomarańczowej nasadki ochronnej (E) ani otwartego portu atramentu (F). Atrament może spowodować zabrudzenie rąk.

   Zdjętej nasadki ochronnej (E) nie można założyć ponownie. Należy ją wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.

   Zainstaluj przedni koniec zbiornika z atramentem w głowicy drukującej, pod kątem.

   Upewnij się, że położenie zbiornika z atramentem jest zgodne z informacjami podanymi na etykiecie. canon/ij/webmanual/Manual/All/TS700%20series/PL/UG/screens/ug_t_ink050. jpg" alt=""/>

   Naciskaj na górną ściankę zbiornika z atramentem, aż do zatrzaśnięcia się zbiornika z atramentem w odpowiednim miejscu. canon/ij/webmanual/Manual/All/TS700%20series/PL/UG/screens/ug_t_ink060. jpg" alt=""/>

   Jeśli zbiornik z atramentem został zainstalowany w niewłaściwym miejscu, nie jest możliwe drukowanie. Zbiorniki z atramentem należy załadować w prawidłowej kolejności, pokazanej na etykiecie uchwytu głowicy drukującej.

   Nie można drukować, dopóki nie zostaną zainstalowane wszystkie zbiorniki z atramentem. Upewnij się, że zainstalowano wszystkie zbiorniki z atramentem.

   Zamknij pokrywę górną. canon/ij/webmanual/Manual/All/TS700%20series/PL/UG/screens/ug_t_ink070. jpg" alt=""/>

   Jeśli po zamknięciu pokrywy górnej na ekranie LCD pojawia się komunikat o błędzie, wykonaj odpowiednie czynności.

   W przypadku rozpoczęcia drukowania po wymianie zbiornika z atramentem drukarka automatycznie przeprowadza czyszczenie głowicy drukującej. Przed zakończeniem procedury czyszczenia głowicy drukującej drukarki nie należy wykonywać żadnych innych czynności.

   Jeśli głowica drukująca nie jest wyrównana, co widać po krzywo drukowanych liniach prostych lub podobnych objawach, wyrównaj głowicę drukującą.

   Podczas działania drukarka może powodować hałas.

  Uwagi o zbiornikach z atramentem

  Po wymontowaniu zbiornika z atramentem natychmiast wymień go na nowy. Nie należy zostawiać drukarki z wymontowanym zbiornikiem z atramentem.

  Zbiorniki z atramentem należy wymieniać na nowe. Instalacja używanych zbiorników z atramentem może spowodować zatkanie się dysz. Dodatkowo po zamontowaniu takich zbiorników z atramentem drukarka nie będzie w stanie podawać prawidłowych informacji o konieczności wymiany zbiorników z atramentem.

  Zainstalowanego zbiornika z atramentem nie należy wyjmować z drukarki i pozostawiać na zewnątrz. Spowodowałoby to wyschnięcie zbiornika z atramentem i drukarka mogłaby nie drukować poprawnie po ponownym zainstalowaniu go. Aby zachować optymalną jakość drukowania, zbiornik z atramentem należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od jego pierwszego użycia.

  Nawet w przypadku drukowania czarno-białego dokumentu lub wybrania druku w czerni i bieli urządzenie może zużywać atrament kolorowy. Procedury czyszczenia i dokładnego czyszczenia głowicy drukującej, których przeprowadzanie może być konieczne w celu zapewnienia odpowiedniej jakości działania drukarki, wiążą się ze zużyciem atramentu.

  Gdy atrament w zbiorniku z atramentem wyczerpie się, należy wymienić go na nowy. canon/ij/webmanual/Manual/All/TS700%20series/PL/UG/ug-129. html">Porady dotyczące atramentu

  Procedura wymiany baterii Canon Bjc S520

  Bezpośredni link do pobrania Procedura wymiany baterii Canon Bjc S520

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Procedura wymiany baterii Canon Bjc S520