Procedury instalacji, użytkowania i dezinstalacji Electrolux Ehg9361bc

Instalacja Electrolux Ehg9361bc jest łatwa i szybka. Przygotuj miejsce, w którym będzie zainstalowany, upewnij się, że jest ono wolne od wszelkich przeszkód i zanieczyszczeń. Następnie zamontuj urządzenie zgodnie z instrukcją. Po zamontowaniu urządzenia podłącz go do gniazdka elektrycznego i uruchom. Użytkowanie Electrolux Ehg9361bc jest intuicyjne i prosto. Wystarczy wybrać odpowiednie ustawienia i uruchomić urządzenie. Aby zdezynfekować urządzenie, należy upewnić się, że zostało ono wyłączone i odłączone od zasilania. Następnie należy użyć odpowiednich detergentów, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia. Dezinstalacja Electrolux Ehg9361bc jest również prosta. Wystarczy odłączyć urządzenie od zasilania i usunąć je z miejsca instalacji, aby je wycofać.

Ostatnia aktualizacja: Procedury instalacji, użytkowania i dezinstalacji Electrolux Ehg9361bc

Cisco Systems9971 Instrukcja Użytkownika

Popularność:

655 wyświetleniaPrzelicz strony:8 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:113 Kb

Strona g��wna -> Pomoc -> Konfiguracja urz�dze� -> Konfiguracja telefonu IP Cisco

Konfiguracja urz�dze�

 • Konfiguracja telefonu IP Cisco
 • Konfiguracja bramki Cisco SPA 112
 • Konfiguracja telefonu Nokia serii E
 • Konfiguracja bramki Linksys PAP2T?
 • Konfiguracja routera Linksys RT31P2 lub WRT54GP2
 • Konfiguracja routera Linksys RTP300, WRTP54G lub WRP400
 • Konfiguracja routera Linksys SPA2102 lub SPA3102?
 • Konfiguracja urz�dzenia Fritz Box Fon
 • Konfiguracja innego urz�dzenia voip
 • Konfiguracja telefonu IP Cisco

  Je�li kupi�e� telefon IP za naszym po�rednictwem, wystarczy, �e wyjmiesz urz�dzenie z pude�ka i pod��czysz do internetu. Adres IP powinien zosta� automatycznie pobrany z routera. Je�li telefon kupi�e� w innym sklepie, zapoznaj si� z poni�sz� instrukcj�.

  Adres IP telefonu

  Aby przyst�pi� do konfiguracji telefonu, musisz dowiedzie� si�, jaki adres IP zosta� przypisany urz�dzeniu przez router, gdy� ten adres b�dzie nale�a�o wpisa� w pasku przegl�darki internetowej, aby dosta� si� do panelu konfiguracyjnego urz�dzenia.

  Adres przypisany automatycznie

  Aby ustali�, jaki adres zosta� automatycznie przypisany przez router,
  zapoznaj si� z instrukcj� sprawdzania przypisanego adresu IP.

  Adres ustawiony statycznie

  Je�li Tw�j router nie obs�uguje funkcji DHCP, mo�esz ustawi� adres r�cznie.
  Zapoznaj si� z instrukcj� ustawienia statycznego adresu IP.

  Konfiguracja z us�ug� aleVoIP

  Je�eli nie pami�tasz nazwy konta sip lub has�a, sprawd� jak mo�na je przypomnie�.

 • Wpisz adres IP telefonu w pasku adresowym przegl�darki internetowej.
 • Kliknij w link "admin login" (w prawym g�rnym rogu).
 • Wybierz konkretn� lini� (np. EXT 1 dla linii 1) i skonfiguruj w nast�puj�cy spos�b:

 • NAT Keep Alive Enable: wybierz "yes".
 • Proxy: 213. 218. 117. 66
 • User ID: tu wpisz nazw� konta sip w us�udze aleVoIP.
 • Password: tu wpisz has�o konta sip w us�udze aleVoIP.
 • Potwierd� wprowadzenie danych przyciskiem "submit" (na dole).
 • Na zako�czenie przypisz przycisk na telefonie do skonfigurowanej linii. W tym celu:

 • Wybierz zak�adk� "Phone".
 • Dla danego "Line Key" ustaw numer skonfigurowanej linii.
 • W polu "Short Name" wpisz nazw�, kt�ra ma wy�wietli� si� na wy�wietlaczu.
 • Potwierd� wprowadzone ustawienia przyciskiem "submit" (na dole).
 • powr�t na g�r�


  Darmowe pobieranie PDF Instrukcja Użytkownika dla Cisco Systems 9971 Telefon IP

  Popularność:

  655 wyświetleniaPrzelicz strony:8 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:113 Kb

  Procedury instalacji, użytkowania i dezinstalacji Electrolux Ehg9361bc

  Bezpośredni link do pobrania Procedury instalacji, użytkowania i dezinstalacji Electrolux Ehg9361bc

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Procedury instalacji, użytkowania i dezinstalacji Electrolux Ehg9361bc