Przegląd techniczny Electrolux Ew6f528s

Electrolux Ew6f528s to innowacyjny przegląd techniczny, który umożliwia natychmiastową ewaluację wybranych urządzeń. Przegląd techniczny Electrolux Ew6f528s wykorzystuje technologię przyłączenia bezprzewodowego, aby umożliwić użytkownikom dostęp do wszystkich potrzebnych informacji za pomocą jednego urządzenia. Przegląd techniczny Electrolux Ew6f528s oferuje szczegółowe informacje dotyczące wszystkich części składowych urządzenia, takich jak silnik, przekaźnik, skrzynka bezpiecznikowa, panel sterujący i wiele innych. Ponadto, przegląd techniczny Electrolux Ew6f528s zapewnia użytkownikom łatwy dostęp do danych szczegółowych dotyczących działania urządzenia, w tym jego stanu technicznego, wskaźników zużycia energii i ustawień. Przegląd techniczny Electrolux Ew6f528s jest szczególnie przydatny do precyzyjnej diagnostyki i utrzymywania wysokiego poziomu wydajności urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Przegląd techniczny Electrolux Ew6f528s

Od 1 listopada dla wielu kierowców zmienią się zasady wykonywania przeglądu technicznego pojazdów. Co się zmieni dla właścicieli samochodów i jakie dodatkowe rzeczy będą sprawdzane w samochodach dowiecie się z naszego artykułu. O tych zmianach warto wiedzieć.

Nowe zasady wykonywania przeglądu technicznego pojazdów. Co się zmieni?

Już od 1 listopada właściciele samochodów muszą liczyć się, z tym, że wizyta na przeglądzie będzie nieco inna, niż do tej pory. Już wkrótce wejdzie w życie nowa klasyfikacja wykrytych usterek oraz obowiązek wykonania diagnostyki systemu eCall. Chociaż z pozoru to niewielkie zmiany to jednak w praktyce mogą one utrudnić życie właścicielom samochodów. Od pierwszego listopada stacje diagnostyczne będą miały nowe obowiązki. Nowe przepisy dotyczące obowiązkowych badań technicznych pojazdów zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury we wrześniu. Co się zmieni?

 • Obowiązkowa weryfikacja działania systemu eCall

Podczas obowiązkowego przeglądu technicznego samochodu diagnosta w warsztacie będzie musiał zweryfikować działanie systemu eCall. Jest to europejski systemie szybkiego powiadamiania służb o wypadkach drogowych lub kolizjach. System eCall instalowany jest w samochodach wyprodukowanych po 31 marca 2018 r. Kontroli tego systemu nie można dokonać w dowolnym warsztacie, ponieważ kontroli działania systemu eCall należy dokonać przy użyciu interfejsu elektronicznego z oprogramowaniem, które obsługuje pojazdy konkretnej marki. Co to oznacza? System eCall mogą sprawdzić tylko autoryzowane stacje ASSO.

 • Nowa klasyfikacja usterek w samochodach
 • Drugą zmianą w przeglądach pojazdów, która wejdzie w życie 1 listopada, jest nowa klasyfikacja wykrytych usterek. Dotychczas wykryte podczas przeglądu usterki w samochodach były dzielone na „drobne”, „istotne” oraz „stwarzające zagrożenie”. Od listopada diagności będą dzielić usterki na „drobne”, „poważne” i „niebezpieczne”. Ta niewielka zmiana jest jednak bardzo istotna dla właścicieli samochodów, ponieważ wykrycie usterki poważnej i niebezpiecznej będzie oznaczało dla nas konieczność powtórzenia przeglądu po dokonaniu napraw.

  Bardzo często podziwiając piękne stare miasta, zastanawiamy się, jak to jest możliwe, że te budynki wybudowane z perspektywy naszej historii są nadal tak dobrze zachowane. Stan zachowania budynków zależy przede wszystkim od właściwego nim zarządzania, którego podstawą jest zachowanie możliwie najlepszego stanu technicznego. W przypadku historycznych zabudowań, misją ich właścicieli i zarządców jest utrzymanie budynków w możliwie najlepszym stanie technicznym, który pozwoli zachować ich wartości historyczne dla przyszłych pokoleń. Nasze domy i inne domy nam współczesne, reprezentują współczesną architekturę i w przyszłości będą jej obrazem. Jednym więc z podstawowych obowiązków właścicieli i zarządców budynków jest podejmowanie wszelkich działań możliwych do utrzymywania budynków w należytym stanie technicznym. W tym artykule przybliżymy obowiązki nałożone na właścicieli lub zarządców budynków, przepisami ustawy Prawo Budowlane. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, uzupełnia przepisy budowlane przy zastosowaniu których dobry stan techniczny budynków, będzie zachowany.

  Przegląd techniczny budynku – na czym polega i w jakim celu się go przeprowadza

  Cały proces inwestycyjny związany z budowa budynku ale również jego eksploatacją regulują przepisy ustawy Prawo budowlane. W rozdziale „Utrzymanie obiektów budowlanych” można znaleźć wszystkie konieczne informacje o obowiązkach ciążących na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego, w tym przeprowadzaniu okresowego przeglądu technicznego budynku. W przepisach pojawia się pojęcie obiektu budowlanego. Chcąc wyprzedzić wątpliwości, czy obowiązki nałożone na obiekt budowlany dotyczą również budynków, przytaczamy definicje obiektu budowlanego

  Ilekroć w ustawie jest mowa o: obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. (art. 3 pkt. 1).

  Każdy budynek powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w decyzji o pozwoleniu na budowę, w zgodzie z wymaganiami ochrony środowiska. A jego stan techniczny zapewniać musi bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników budynku.

  Właściciel budynku zobowiązany jest, przepisami Prawa budowlanego, do właściwego i bezpiecznego użytkowania budynku. W przypadku zaistnienia czynników zewnętrznych, w wyniku których może nastąpić uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciel zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego użytkowania budynku. Czynnikami zewnętrznymi, w wyniku, których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego mogą być, wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie.

  Kontrola stanu technicznego budynku, przegląd techniczny budynku przeprowadza się w celu sprawdzenia, czy stan techniczny budynku zapewnia możliwości jego właściwego użytkowania.

  Kontrola stanu technicznego polega na sprawdzeniu elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe oddziaływania czynników środowiskowych i możliwych do zniszczenia w procesie użytkowania obiektu. Kontroli podlegają również instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska, instalacje gazowe, elektryczne, piorunochronowe, przewody kominowe – dymowe, spalinowe, wentylacyjne. Wygląd zewnętrzny budynku, jego estetyka oraz otoczenie budynku, to zakres kontroli, który jest również obowiązkowy a który często nie jest brany pod uwagę. Tak więc kontrola estetyki budynku, kończy zakres kontroli nałożony przepisami budowlanymi na właściciela lub zarządcę budynku.

  Jakie budynki podlegają obowiązkowym przeglądom technicznym?

  Obowiązek przeprowadzenia, przez właściciela lub zarządcę budynku, kontroli okresowej corocznej lub raz na pięć lat, nałoży jest przepisami budowlanymi.

  Czytaj także: "Odbiór domu i częściowy odbiór domu - różnice"

  Raz w roku należy sprawdzić stan techniczny:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

  Natomiast raz na pięć lat kontroli i sprawdzeniu podlegają:

 • stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego,
 • jego estetyka i otoczenia budynku,
 • kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
 • Właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych i letniskowych - rekreacji indywidualnej, obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego zwolnieni są z obowiązkowego przeglądu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

  Kto odpowiada za przeglądy okresowe budynków?

  Jak już pisaliśmy w pierwszej części artykułu, przepisami prawnymi, które regulują proces inwestycyjny związany z budową budynku i jego eksploatacją są przepisy ustawy Prawo budowlane. Obowiązek utrzymania obiektu budowlanego w dobrym stanie technicznym i użytkowania go według przyjętych ustawą zasad, określił artykuł 61 pkt. 1. Obowiązek ten ciąży na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego. Przepis ten sprecyzował również zapis ogólny dodając, że sposób korzystania z nieruchomości musi być zgodny z jej przeznaczeniem, przestrzegane muszą być wszystkie wymogi ochrony środowiska, jak również należy dbać o należyty stan techniczny oraz walory estetyczne budynku. Właściciel budynku odpowiada za jego stan techniczny i zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli jego stanu technicznego w czasie użytkowania budynku.

  Czytaj także: "Pozwolenie na użytkowanie"

  Podsumowując:

  do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku należy:

 • utrzymywanie budynku w dobrym stanie technicznym,
 • użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem określonym w pozwoleniu na budowę,
 • przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego budynku, w tym instalacji i przewodów.
 • W jakim celu wykonuje się przegląd budynku?

  Każdy z użytkowników budynku ma nadzieję, że budynek jest bezpieczny i nie ma obaw, że w jakikolwiek element budynku nie spełnia standardów bezpieczeństwa natomiast wygląd zewnętrzny – estetyka budynku jest i będzie zachowana, a otoczenie budynku utrzymane będzie w sposób pozwalający na jego wykorzystanie.

  Mobilizacją właściciela do zachowania dobrego stanu technicznego są narzucone przepisami prawa, kontrole okresowe. Budynek może zostać poddany również przeglądom roboczym sprawdzającym stan przygotowania budynku do okresu zimowego i użytkowania budynku w tym okresie. Przeglądy okresowe powinny być wykonywane w porze wiosennej.

  Jakie przeglądy techniczne budynków

  W toku kontroli, przeglądu budynku, szczegółowym sprawdzeniem powinien być poddany stan techniczny budynku. § 5 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, określa szczegółowo zakres kontroli okresowej stanu technicznego:

  1. zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyka, filary, gzymsy), balustrad, loggii, balkonów,
  2. urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,
  3. elementów odwodnienia budynku i obróbek blacharskich,
  4. pokryć dachowych,
  5. instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej,
  6. urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
  7. elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z budynku,
  8. przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

  Kiedy należny robić przegląd techniczny budynku?

  Jak już pisaliśmy wcześniej kontrole okresowe budynków powijany być wykonywane w porze wiosennej.

  Przeglądy techniczne budynków co ile lat?

  Kontrole podzielne zostały na coroczne i kontrole raz na pięć lat. Obowiązek ich przeprowadzenia został nałożony na właściciela lub użytkownika budynku (art. 62 ustawy prawo budowlane).

  Kontroli corocznej podlega:

 • stan techniczny:
  1. Kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, podlega:

  2. stan techniczny i przydatności do użytkowania
  3. obiektu budowlanego,
  4. estetyka obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
  5. badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
  6. W trakcie kontroli należny dokonać również sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli obiektu budowlanego.

   Informacje dodatkowe

  7. Kontroli stanu technicznego należny również dokonać w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny właścicielowi budynku o naruszeniu lub ingerencji w stan techniczny lub zmianę sposobu użytkowania budynku (art. 62 ust. 4a prawa budowlanego). W takim przypadku właściciel powinien przeprowadzić kontrolę w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia.
  8. Nakaz przeprowadzenia kontroli budynku, może nałożyć również Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowanego. Nakaz taki może być nałożony w przypadku stwierdzenia przez Nadzór Budowlany nieodpowiedniego staniu technicznego budynku lub jego części. W takim przypadku może zostać nałożony na właściciela budynku obowiązek wykonania ekspertyzy technicznej budynku lub jego części.
  9. Obowiązkowe przeglądy techniczne domu jednorodzinnego

   Przepisy ustawy prawo budowlane w artykule 62, ust. 2 zwolniły z obowiązku przeprowadzenia części kontroli, przeglądów okresowych właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, właścicieli budownictwa zagrodowego i letniskowego – budynku rekreacji indywidualnej. Nie wymagają sprawdzenia stanu technicznego elementy budynku i instalacji narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

   Które przeglądy są obowiązkowe?

   Kontroli corocznej podlega dla budynków jednorodzinnych, letniskowych, budynków w zabudowie zagrodowej:

   Kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, podlega:

   Kto może dokonać przeglądu budynku?

   Oczywiście przeprowadzenie przeglądów technicznych jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy domu. Przegląd jednak musi zostać przeprowadzony przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do zakresu kontroli jaką przeprowadzają (art. 4 Prawa Budowlanego).

   Kontrole stanu technicznego:

  10. instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych,
  11. przewodów kominowych, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych, wentylacyjnych, grawitacyjnych i spalinowych,
  12. osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.
  13. Ile kosztuje przegląd techniczny budynku?

   Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Koszt wykonania przeglądu technicznego nie jest regulowany żadnymi przepisami, ustalany jest na drodze negocjacji pomiędzy wykonawcami przeglądu a właścicielem budynku. Na rynku mieszkaniowym znajduje się wiele firm, które trudnią się wykonywaniem kompleksowych przeglądów technicznych. Przed zleceniem wykonania kontroli konkretnej firmie, zalecamy wykonanie rozpoznania rynku w tym zakresie. Zwrócić należy jednak uwagę nie tylko na cenę, koszty przeglądu ale również na wiarygodność i rzetelność jego wykonania przez wybranych wykonawców. Pamiętać należy, że kontrola stanu technicznego budynku a tym samym właściwy jego stan techniczny jest gwarantem bezpieczeństwa jego mieszkańców i użytkowników. Istnieje również możliwość wykonania przeglądów technicznych poszczególnych elementów budynku przez indywidualne osoby posiadające wymagane a opisane w artykule uprawnienia. Wymaga to jednak znajomości rynku wykonawców w szerokim zakresie. Suma kosztów takiego przeglądu nie koniecznie będzie niższa niż koszty wykonania przeglądu przez Firmę.

   Informacja dodatkowa

   Koszt przeglądu technicznego jest uzależniony od wielkości sprawdzanego budynku, stopnia skomplikowania rozwiązań technicznych, ilości i stopnia zaawansowania instalacji wewnętrznych oraz stanu technicznego budynku.

   Protokół z kontroli stanu technicznego budynku.

   Zakres treści protokołu i jego forma zostały określone w przepisach budowlanych cytowanych w artykule. Protokół powinien zawierać:

  14. datę przeprowadzenia kontroli,
  15. imię i nazwisko, numer uprawnień wraz ze specjalnością, osoby przeprowadzającej kontrolę,
  16. imię i nazwisko właściciela lub zarządcy nieruchomości,
  17. jednoznaczne określenie obiektu podlegającego kontroli,
  18. zakres kontroli,
  19. ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone,
  20. zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości, czynności mające na celu usunięcie tych nieprawidłowości, termin ich wykonania,
  21. metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów,
  22. zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.
  23. Protokoły powinny zawierać informacje na temat stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą, rozmiar zużycia lub uszkodzenia tych elementów, zakres robót remontowych i kolejność ich wykonywania. W protokole powinny znaleźć się również zakres nie wykonanych robót remontowych, zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych. Do protokołu może być dołączony załącznik graficzny, wykonany w trakcie przeprowadzenia kontroli.

   Do protokołu należy dołączyć kopie zaświadczeń i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności, innych uprawnień lub kwalifikacji osób przeprowadzających kontrolę.

   Informacje dodatkowe.

   Dodatkowymi załącznikami do protokołu mogą być zdjęcia poszczególnych sprawdzanych elementów budynku jego elewacji i otoczenia. Taka dokumentacja fotograficzna pozwoli lepiej określić, zapamiętać i zobrazować ustalenia zawarte w protokole. pl/zgloszenie-zakonczenia-budowy-domu-art-685">Zgłoszenie zakończenia budowy"

   Konsekwencje braku aktualnego przeglądu budynku

   Każdy budynek, zgodnie z przytaczanymi w tym artykule wielokrotnie przepisami budowlanymi, wymaga utrzymywania w dobrym stanie technicznym, dającym możliwość bezpiecznego zamieszkania, nie powodującego zagrożenia zdrowia i życia. To są podstawowe kryteria dobrego stanu technicznego budynku ale przepisy dodatkowo zobowiązują właściciela lub zarządcę budynku do takiego utrzymania budynku, które pozwoli użytkować go zgodnie z określonym w wydanym pozwoleniu na budowę tego budynku, sposobem użytkowania.

   Przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych, pozwoli zachować dobry stan techniczny budynku i bezpieczeństwo zamieszkujących. Przepisy nakładają obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego. Wymóg ten nie dotyczy jednak:

  24. budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
  25. obiektów budowlanych;
  26. budownictwa zagrodowego i letniskowego.
  27. Właściciel budynku posiadać musi jednak zgromadzone wymagane dokumenty i dokumentacje budynku takie jak:

  28. dokumentacje budowy, dokumentację powykonawczą,
  29. protokoły z kontroli budynku, oceny i ekspertyzy stanu technicznego,
  30. świadectwo charakterystyki energetycznej.
  31. Dokumenty te mogą być wymagane do przedstawienia przedstawicielom Nadzoru Budowlanego i innych jednostek upoważnionych do kontroli stanu technicznego budynku.

   Właściwy organ nadzoru budowlanego może nakazać usunięcia w określonym terminie nieprawidłowości, w przypadku gdy budynek może zagrażać bądź użytkowany jest w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, jest w nieodpowiednim stanie technicznym lub szpeci otoczenie. Organ nadzoru budowlanego właściwy pod względem położenia, lokalizacji działki.

   Pracownicy Nadzoru Budowlanego posiadają możliwości dyscyplinowania i karania właścicieli budynków, w przypadku nie wykonywania obowiązków nałożonych przez przepisy budowlane, w tym obowiązkowych kontroli stanu technicznego budynku.

   Właściciel lub zarządca budynku może zostać ukarany karą grzywny przez pracowników Nadzoru Budowlanego, jeżeli nie spełni obowiązku wykonania przeglądów technicznych, kontroli stanu technicznego budynku, instalacji i przewodów. Ukarany grzywną może zostać również właściciel, który nie przechowuje opisanej w tym rozdziale, dokumentacji obiektu.

   Prawo budowlane w artykule 91 nakłada również kary grzywny a nawet ograniczenia wolności do roku za utrudnianie pracy pracownikom Nadzoru Budowlanego.

   Czy wiesz, że okresowy przegląd techniczny budynku należy przeprowadzić co kilka lat, a stan niektórych instalacji sprawdzać nawet co rok? Taki obowiązek ciąży na każdym właścicielu obiektu budowlanego lub na jego zarządcy. Sprawdź, co dokładnie na ten temat mówią przepisy i które z nich dotyczą właścicieli domów jednorodzinnych.

   Przegląd techniczny budynku - na czym polega?

   Posiadanie własnego domu ma wiele zalet, ale wiąże się także z szeregiem obowiązków - przede wszystkim budynek należy użytkować zgodnie z zasadami określonymi w przepisach i utrzymywać go w należytym stanie technicznym oraz estetycznym. Bagatelizowanie tych obowiązków niestety wiąże się z poważnymi sankcjami. Warto mieć tego świadomość, jeszcze zanim się wybierze konkretny projekt domu i podejmie decyzję o jego budowie.

   Przestrzeganie przepisów przez właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych musi być jakoś weryfikowane i właśnie do tego celu służy przegląd techniczny budynku. Jest to rodzaj kontroli przeprowadzanej przez uprawnionego fachowca, który sprawdza nieruchomość pod względem jej estetyki, stanu technicznego i przydatności do użytkowania.

   Choć wielu właścicielom kontrole okresowe budynków wydają się jedynie uciążliwym i kosztownym obowiązkiem, tak naprawdę służą do zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkownikom. Dzięki nim można wykryć poważne usterki np. w instalacji gazowej, czy uszkodzenia kluczowych elementów konstrukcyjnych, które mogłyby zagrażać nie tylko zdrowiu, ale nawet życiu mieszkańców.

   Regularne kontrole techniczne powinny być przeprowadzane we wszystkich obiektach budowlanych. Pod tym pojęciem ustawodawca rozumie wszelkiego rodzaju budynki i budowle, a więc m. in. :Jakie budynki wymagają przeprowadzenia kontroli budowlanej?

   • domy jednorodzinne,
   • domy wielorodzinne (również bloki i wieżowce)
   • budynki użyteczności publicznej (np. urzędy, placówki służby zdrowia)
   • biurowce,
   • budynki handlowe i usługowe,
   • budynki przemysłowe itp.

   Przepisy rozróżniają jednak zakres i rodzaj kontroli dla poszczególnych rodzajów budynków – dodatkowe obowiązki są przewidziane przede wszystkim dla większych obiektów o powierzchni powyżej 2000 m2.

   W jakim celu wykonuje się przegląd budynku?

   Przegląd stanu technicznego budynku ma na celu ocenę:

  32. estetyki obiektu i jego otoczenia,
  33. aktualnej kondycji obiektu pod względem technicznym i przydatności do użytkowania,
  34. wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli okresowej,
  35. sprawności instalacji elektrycznej i piorunochronnej.
  36. Warto zauważyć,

   że kontrole służą nie tylko bieżącej ocenie stanu technicznego budowli, ale także dają wskazówki, co należy naprawić.

   W praktyce zalecenia takie mogą dotyczyć usunięcia konkretnych usterek lub uszkodzeń, a nawet większych remontów, jeśli jest to konieczne.

   Przegląd budynku - przepisy prawne

   Obowiązkowa kontrola budynków jest narzucona przez Prawo budowlane, czyli ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku (aktualna wersja tego aktu prawnego została opublikowana w Dzienniku Ustaw 2020 r. poz. 1333). W Rozdziale 6 ustawy są szczegółowo opisane zasady przeprowadzania przeglądów technicznych i terminy ich wykonania, a także konkretne wskazania, kto może dokonywać takich kontroli i jak powinno się je dokumentować.

   Oprócz tego istnieją odrębne przepisy regulujące konieczność przeprowadzania regularnych przeglądów poszczególnych instalacji w obiektach budowlanych.

   Co jaki okres należy wykonać przegląd budynku?

   Kontrole okresowe budynku muszą być przeprowadzane regularnie w konkretnych odstępach czasowych. Ustawodawca przewidział kilka różnych przeglądów i kilka terminów ich wykonywania.

   Coroczna kontrola budynku (co najmniej raz w roku) dotyczy sprawdzenia:

  37. elementów narażonych na szkodliwe wpływy warunków atmosferycznych (np. wiatrów, opadów) oraz niszczący wpływ czynników występujących podczas użytkowania budowli,
  38. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  39. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (czyli dymowych, spalinowych, a także tych wentylacyjnych).  
  40. W zakresie powyższych elementów obowiązuje kontrola półroczna budynku o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 lub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

   Kontrola stanu technicznego budynku co 5 lat obejmuje kompleksowe sprawdzenie wszystkich kluczowych elementów obiektu pod względem technicznym i przydatności do użytkowania.

   Przeglądowi poddawane są m. :

  41.  elementy konstrukcyjne (ściany nośne, stropy, fundamenty i ściany fundamentowe, wieńce i nadproża, dach, schody zewnętrzne i wewnętrzne),
  42. elementy techniczne (elewacje, kominy, rynny i rury spustowe, tynki i izolacja termiczna, stolarka okienna i drzwiowa itp. ),
  43. instalacje (wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, odgromowa, wentylacyjna itp. ). Kontroler ocenia również estetykę – samego budynku, jak i jego otoczenia, chodnika, a nawet ogrodzenia.
  44. Dodatkowy przegląd i kontrola budynku są konieczne poza powyższymi terminami w przypadku, gdy obiekt zostanie poddany działaniu czynnikom zewnętrznym np. po wichurze, pożarze, intensywnych opadach, czy wstrząsach sejsmicznych.

   Warto też wiedzieć, że w przypadku domów wielorodzinnych ich mieszkańcy mają prawo domagać się od ich zarządców dodatkowych kontroli, jeśli uznają, że jest to konieczne.

   Obowiązkowe przeglądy techniczne domu jednorodzinnego - jakie są?

   Na właścicielach domów jednorodzinnych ciążą w zasadzie te same obowiązki pod względem kontroli stanu budynku co na zarządcach domów wielorodzinnych. Przede wszystkim muszą dokonywać przeglądów 5-letnich. Pewien wyjątek dotyczy natomiast tych przeprowadzanych raz w roku.

   Coroczny przegląd techniczny domu jednorodzinnego dotyczy wyłącznie:

  45.  instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (w praktyce chodzi tu o instalacje służące np. do oczyszczania ścieków, gromadzenia odpadów stałych itp. ),
  46. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.
  47. W praktyce większość właścicieli domów prywatnych dokonuje głównie raz w roku przeglądów instalacji gazowych (najczęściej przed sezonem grzewczym) oraz wzywa kominiarzy. Tutaj warto pamiętać, że oprócz niezbędnych kontroli przewodów kominowych niezbędne jest również regularne ich czyszczenie. Zazwyczaj więc obie usługi (przegląd i czyszczenie) są wykonywane jednocześnie.

   Zgodnie z przepisami kanały wentylacyjne należy czyścić minimum raz w roku, natomiast kanały dymowe i spalinowe wymagają czyszczenia co najmniej raz na 3 miesiące (jeśli obsługują paleniska na paliwa stałe) lub raz na pół roku w przypadku palenisk na paliwa płynne lub gazowe.

   Przegląd budynków - inne obowiązkowe przeglądy

   Obowiązkowy przegląd okresowy budynku narzucony przez ustawę Prawo budowlane powinien obejmować kontrolę techniczną wszystkich instalacji, a więc także centralnego ogrzewania. Warto jednak wiedzieć, że istnieją odrębne przepisy, które zobowiązują właścicieli obiektów budowlanych do przeprowadzenia dodatkowych przeglądów tego systemu. Chodzi o Ustawę z dn. 29 sierpnia 2014 r.

   O charakterystyce energetycznej budynków, według której należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego kotła – wraz z oceną jego mocy (w stosunku do potrzeb użytkowych) oraz pod względem efektywności energetycznej. Takie badanie trzeba wykonać w następujących terminach:

  48. raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 do 100 kW,
  49. raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
  50. raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW.
  51. Odrębne przepisy przewidują również konieczność przeprowadzania regularnych przeglądów technicznych i czyszczenia systemów klimatyzacji (obowiązek dotyczy głównie zakładów pracy), czy też urządzeń dźwigowych (czyli wind).

   Przegląd techniczny budynku a naprawy i remonty

   Jeżeli podczas kontroli wykryte zostaną jakieś uszkodzenia, usterki lub nieprawidłowości, osoba dokonująca przeglądu może wskazać w protokole zalecenia dokonania niezbędnych napraw lub remontów, a także wyznaczyć terminy ich realizacji. Przy kolejnym badaniu technicznym będzie dokonana weryfikacja, czy właściciel wykonał wszystkie zalecenia.

   Jakie osoby są uprawnione do wykonania przeglądu budynku?

   O tym, kto wykonuje okresowy przegląd budynku, mówi wprost ustawa: może ją przeprowadzić wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane. Oznacza to, że na przykład przegląd instalacji gazowej musi zrobić osoba, która ma udokumentowane świadectwo kwalifikacji E+D (eksploatacji i dozoru) w zakresie kontrolno-pomiarowym. W przypadku przeglądu systemów kominowych ustawa wskazuje, że może ich dokonywać kominiarz posiadający tytuł mistrza.

   Warto też wiedzieć,

   że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w obiekcie mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bądź bezpieczeństwa mienia lub środowiska naturalnego, może być przeprowadzona kontrola budynku przez nadzór budowlany.

   Przegląd budynku - ile kosztuje?

   W praktyce kontrolę techniczną należy zlecić firmie lub osobie mającej do tego odpowiednie uprawnienia. Takie usługi są odpłatne, a cena za przegląd okresowy budynku zależy od cennika określonego indywidualnie przez dany podmiot. Ceny ustalane są rynkowo, a więc mogą się różnić w poszczególnych firmach i regionach kraju. Pod tym względem muszą uważać osoby, które szukają na tym polu oszczędności - na rynku nie brakuje oszustów, którzy oferują usługi w bardzo atrakcyjnych cenach, nie mając jednak stosownych kwalifikacji bądź uprawnień do przeprowadzania przeglądów.

   To, ile kosztuje przegląd techniczny budynku, w dużej mierze zależy od zakresu kontroli oraz powierzchni użytkowej budynku. Przykładowo, w jednej z warszawskich firm cena przeglądu rocznego budynku wynosi:

  52. w przypadku powierzchni poniżej 1000m2 – od 400 do 700 zł (za całość)
  53. w przypadku powierzchni powyżej 1000 i poniżej 1500 m2 – od 0, 70 do 0, 60 zł/1m²
  54. w przypadku powierzchni powyżej 1500 i poniżej 2500 m2 – od 0, 60 do 0, 50 zł/1m².
  55. Mieszkańcy domów wielorodzinnych również ponoszą koszty przeprowadzania przeglądów technicznych, ponieważ z reguły są one rozliczane w comiesięcznym czynszu.

   Protokół z kontroli stanu technicznego budynku - co z nim zrobić?

   Każda kontrola techniczna powinna być udokumentowana. Taki protokół z przeglądu budynku musi zawierać konkretne informacje – ich minimalny zakres wyszczególniony jest w ustawie. Jedną kopię dokumentu otrzymuje właściciel, który ma obowiązek przechowywać ją przez okres istnienia obiektu. Drugą kopię protokołu osoba wykonująca przegląd musi przekazać do powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

   Jak odbywa się okresowy budynku mieszkalnego w czasie pandemii?

   W związku z pandemią koronawirusa wiele firm wstrzymało okresowo świadczenie usług, co uniemożliwiło przeprowadzenie przeglądów technicznych wielu budynków w wyznaczonym terminie. Wzbudziło to niepokój wśród wielu zarządców nieruchomości oraz właścicieli budynków jednorodzinnych.

   Na ten problem zareagowało Ministerstwo Rozwoju, które wyjaśniło, że kontrole roczne nie muszą odbywać się w terminie równym do 365 dni od daty poprzedniego przeglądu, lecz po prostu co najmniej raz w danym roku kalendarzowym. Osobom, którym nie udało się ich przeprowadzić np. wiosną 2020 roku podczas okresowego zamrożenia gospodarki, powinne były to zrobić w późniejszym czasie, gdy możliwość świadczenia usług została odblokowana.

   Brak aktualnego przeglądu budynku - jakie są konsekwencje?

   Kara za brak przeglądu okresowego budynku może być dotkliwa, dlatego nie warto lekceważyć tego obowiązku. Grozi za to bowiem grzywna do 5 tys. zł (mandat nakłada nadzór budowlany), a nawet postępowanie karne przed sądem, które może skutkować ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności na okres do 12 miesięcy. Z reguły najbardziej dotkliwe sankcje dotykają zarządców budynków wielorodzinnych, w których zaniedbania stanu technicznego budynku zagrażają życiu i zdrowiu wielu osób.

   Warto też pamiętać,

   że na sankcje narażają się również właściciele domów, którzy nie usuną nieprawidłowości wskazanych w protokole kontrolnym, czyli na przykład nie naprawią zwisającej rynny z dachu, nie usuną usterki pieca, czy nie przeprowadzą remontu sypiącej się elewacji.

  Przegląd techniczny Electrolux Ew6f528s

  Bezpośredni link do pobrania Przegląd techniczny Electrolux Ew6f528s

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Przegląd techniczny Electrolux Ew6f528s