Referencje techniczne Califone Ws R

Referencje techniczne Califone Ws R to przydatne narzędzie do przesyłania dźwięku za pośrednictwem sieci bezprzewodowych. Jest to profesjonalny system bezprzewodowy oferujący jakość audio CD, korzystający z zaawansowanej technologii transmisji Ws. Urządzenie jest wyposażone w wyjście audio stereo, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonu i port do ładowania akumulatora. Referencje techniczne Califone Ws R są szczególnie przydatne dla nauczycieli, prelegentów, edukatorów, wykładowców i innych użytkowników, którzy potrzebują wyraźnego i wyraźnego przesyłania dźwięku w całej sali.

Ostatnia aktualizacja: Referencje techniczne Califone Ws R

Art. 30.  [Sposób opisywania przedmiotu zamówienia; normy (specyfikacje) techniczne]

1. 

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w jeden z następujących sposobów, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:

1)

przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;

2)

przez odniesienie się w kolejności preferencji do:

a)

Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

b)

norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,

c)

europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04. 04. 2011, str. 5, z późn. zm. ),

d)

wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. UE L 316 z 14. 11. 2012, str. 12),

e)

norm międzynarodowych,

f)

specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

g)

innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

3)

przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

4)

przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.

3. 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:

2)

polskie aprobaty techniczne;

3)

polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

4)

krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 i 730).

4. 

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

5. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

7. 

Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.

8. 

W przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności:

1)

wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;

2)

może wymagać:

a)

określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat,

b)

certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności,

c)

określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących zapewnienia jakości,

d)

określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania,

e)

określonego opakowania i oznakowania,

f)

instrukcji użytkowania,

g)

procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych,

h)

dodatkowych badań i testów przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. 544),

i)

określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania,

j)

warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych,

k)

metod i technik budowy,

l)

wszelkich pozostałych warunków technicznych.

9. 

W przypadku zamówień na dostawy lub usługi, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności:

1)

2)

może wymagać:

a)

posiadania przez dostawę lub usługę cech, o których mowa w ust. 8 pkt 2 lit. a, b i d-f oraz i,

b)

określonych poziomów jakości,

c)

określonej wydajności, przeznaczenia produktu, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym wymagań odnoszących się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest sprzedawany,

d)

procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia dostawy lub usługi oraz procedury oceny zgodności.

Zdarza się, że po zakończeniu stosunku pracy, pracownik prosi nas o wystawienie referencji. Nic w tym dziwnego, szczególnie jeśli nasza współpraca dobrze się układała, ponieważ tego typu dokument może pomóc w poszukiwaniach nowego stanowiska. Referencje pokazują bowiem rekruterom, że to, o czym pisze kandydat do pracy w swoim CV, ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jak jednak wygląda wzór rekomendacji? Jak je napisać? Podpowiadamy w niniejszym artykule.

Kiedy referencje?

Zazwyczaj pracownik prosi nas o referencje, kiedy wie, że naprawdę dobrze wykonywał swoje obowiązki i cieszył się naszą sympatią. Niezależnie od tego, czy sam się zwolnił, czy stracił stanowisko.

Zdarza się również, że musimy zrezygnować ze względów finansowych z jakiegoś stanowiska, jednak byliśmy na tyle zadowoleni z pracy danego pracownika, że chcemy mu w jakiś sposób pomóc w znalezieniu nowej pracy i sami wychodzimy z inicjatywą.

Referencje a opinia o pracowniku

Zanim przejdziemy do formy i treści rekomendacji, warto wspomnieć, że istnieje różnica między opinią o pracowniku a referencjami. Ostatnie ze wspomnianych opierają się głównie na tym, by przekazać potencjalnym pracodawcom, jak dobrym pracownikiem jest dana osoba. Mowa w nich głównie o dobrych stronach, sukcesach i umiejętnościach. Tworzone są najczęściej na prośbę osoby, z którą kończymy stosunek pracy. Z kolei opinia wcale nie musi być pozytywna, czasami jest wystawiana bez wiedzy pracownika i nie może on zdecydować, czy jej potrzebuje.

Wystawienie referencji nie jest obowiązkowe, jeśli więc czujemy, że nie mamy zbyt wiele dobrego do powiedzenia o pracowniku, a nie chcemy mu zaszkodzić, możemy po prostu odmówić.

Jak napisać referencje?

Kiedy już zostaniemy poproszeni o to, by stworzyć referencje, często potrzebujemy wzoru, który pomoże nam w tym zadaniu. Warto jednak wyraźnie podkreślić, że przekopiowanie go i uzupełnienie danymi pracownika nie jest dobrym pomysłem – trudno taki dokument uznać za wiarygodny. Wzór rekomendacji powinno się traktować jako inspirację, która pozwoli nam poznać formę dokumentu i nadać kształt treści.

Pamiętajmy również o tym, że choć rekomendacje kojarzą się z laurką wystawioną pracownikowi, nie warto przesadzać z pochwałami. Jeśli do rekruterów czy przyszłych pracodawców trafi dokument wychwalający z całą mocą pracownika, może zostać uznany za niewiarygodny, a tym samym nie będzie brany pod uwagę.

Referencje może również stworzyć ktoś inny, na przykład współpracownik, a my możemy się pod nimi wspólnie podpisać. Jednak pamiętajmy, by przed takim krokiem dokładnie zapoznać się z treścią dokumentu, byśmy mieli pełną świadomość tego, jakie informacje są w nim zawarte, chociażby dlatego, że często rekruter czy potencjalny przyszły pracodawca może się z nami skontaktować w celu potwierdzenia referencji. Jeśli nie będziemy mieli pojęcia, co podpisaliśmy, możemy zaszkodzić naszemu byłemu pracownikowi.

Wzór rekomendacji - forma

Zazwyczaj wzór rekomendacji przyjmuje formę podania. Treść tego dokumentu powinna znajdować się na jednej stronie A4. Istotna jest poprawność językowa, zwięzłość i pisanie o konkretach.

W związku z powyższym w prawym górnym rogu umieszczamy miejscowość i datę utworzenia dokumentu, nieco niżej po lewej nasze dane (imię i nazwisko, stanowisko, firma, dane kontaktowe), następnie na środku nagłówek, na przykład REFERENCJE.

Kolejnym krokiem jest treść właściwa opinii. Należy zacząć ją od przedstawienia pracownika, na jakim stanowisku był zatrudniony, jak długo, jakie miał obowiązki. Warto dodać również, jakie umiejętności zdobył pracownik podczas zatrudnienia, co było jego największym osiągnięciem, co go wyróżniało na tle innych. Na końcu krótko oceńmy pracę danej osoby i zaproponujmy kontakt z celu potwierdzenia zawartych informacji. Rekomendacje kończymy zwrotem „Z poważaniem/Z wyrazami szacunku”, podpisem i pieczątką.

Wzór rekomendacji powinno się traktować jako inspiracje. Warto samodzielnie stworzyć ten dokument aby zawierał prawdziwe informacje.

24. 10. 2022

21 października 2022 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji wodoru (Dz. U. z 2022 r. poz. 2158).

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania techniczne, dotyczące bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji wodoru, rodzaje badań technicznych stacji wodoru oraz sposób i terminy ich przeprowadzania, dokumenty dołączane do wniosku o przeprowadzenie badań oraz wysokość opłat za badania.

Powyższy akt prawny stanowi kolejny element budowy stabilnego otoczenia regulacyjnego, tworzącego ramy prawne dla dynamicznie rozwijającej się gospodarki wodorowej. Zgodnie z treścią przyjętej przez Radę Ministrów 2 listopada 2021 r. „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040” (PSW), celem szóstym strategii jest utworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego. PSW wskazuje, że warunkiem koniecznym rozwoju gospodarki wodorowej jest stworzenie odpowiednich ram prawnych i normalizacyjnych. Regulacja jest odpowiedzią na oczekiwania rynku, aby w pierwszej kolejności uregulować wykorzystanie wodoru w transporcie.

PSW zakłada, że do 2025 roku powstaną w Polsce 32 stacje wodoru, zaś do 2030 roku nastąpi dalszy rozwój tej infrastruktury.

Niniejsze rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. 1083).

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono link do ww. rozporządzenia:

https://dziennikustaw. pl/DU/rok/2022/pozycja/2158

Referencje techniczne Califone Ws R

Bezpośredni link do pobrania Referencje techniczne Califone Ws R

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Referencje techniczne Califone Ws R