Szybki start Bosch Ps50 2bl

Bosch PS50 2BL to wysokiej jakości, przenośny skaner diagnostyczny, który może pomóc w rozwiązaniu wielu problemów związanych z samochodami. Urządzenie może być używane do diagnozowania i naprawy usterek samochodowych, a także do określenia stanu technicznego pojazdu. Skaner jest prosty w obsłudze i ma intuicyjny interfejs użytkownika. Jest wyposażony w szybkie połączenie Bluetooth® i Wi-Fi, dzięki czemu jest idealnym narzędziem do łatwego i szybkiego diagnostyki samochodowej. Bosch PS50 2BL jest przenośnym, wielofunkcyjnym narzędziem diagnostycznym, które może szybko i skutecznie pomóc w naprawie samochodu.

Ostatnia aktualizacja: Szybki start Bosch Ps50 2bl

Szybki start: tworzenie urządzenia usługi Azure IoT Edge w systemie Linux | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 11 min

Dotyczy: IoT Edge 1. 4

Przetestuj usługę Azure IoT Edge w tym przewodniku Szybki start, wdrażając kod konteneryzowany na wirtualnym urządzeniu z systemem Linux IoT Edge. IoT Edge umożliwia zdalne zarządzanie kodem na urządzeniach, dzięki czemu można wysyłać więcej obciążeń na brzeg. W tym przewodniku Szybki start zalecamy używanie maszyny wirtualnej platformy Azure dla urządzenia IoT Edge, co umożliwia szybkie utworzenie maszyny testowej, a następnie usunięcie jej po zakończeniu.

W tym przewodniku Szybki start zawarto informacje na temat wykonywania następujących czynności:

 • Tworzenie centrum IoT Hub.
 • Rejestrowanie urządzenia usługi IoT Edge w centrum IoT Hub.
 • Zainstaluj i uruchom środowisko uruchomieniowe IoT Edge na urządzeniu wirtualnym.
 • Zdalne wdrażanie modułu na urządzeniu usługi IoT Edge.
 • Ten przewodnik Szybki start przeprowadzi Cię przez proces tworzenia maszyny wirtualnej z systemem Linux, która jest skonfigurowana jako urządzenie IoT Edge. Następnie wdrożysz moduł z Azure Portal na urządzeniu. Moduł używany w tym przewodniku Szybki start to symulowany czujnik, który generuje dane dotyczące temperatury, wilgotności i ciśnienia. Inne samouczki dotyczące usługi Azure IoT Edge bazują na pracy wykonywanej w tym miejscu, wdrażając dodatkowe moduły analizujące symulowane dane na potrzeby analiz biznesowych.

  Jeśli nie masz aktywnej subskrypcji platformy Azure, przed rozpoczęciem utwórz bezpłatne konto.

  Wymagania wstępne

  Przygotuj środowisko dla interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

 • Użyj środowiska Bash w usłudze Azure Cloud Shell. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Szybki start dotyczący powłoki Bash w usłudze Azure Cloud Shell.

 • Jeśli wolisz uruchamiać polecenia referencyjne interfejsu wiersza polecenia lokalnie, zainstaluj interfejs wiersza polecenia platformy Azure. Jeśli korzystasz z systemu Windows lub macOS, rozważ uruchomienie interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w kontenerze Docker. com/pl-pl/cli/azure/run-azure-cli-docker" data-linktype="absolute-path">Jak uruchomić interfejs wiersza polecenia platformy Azure w kontenerze platformy Docker.

 • Jeśli korzystasz z instalacji lokalnej, zaloguj się do interfejsu wiersza polecenia platformy Azure za pomocą polecenia az login. Aby ukończyć proces uwierzytelniania, wykonaj kroki wyświetlane w terminalu. Aby uzyskać informacje o innych opcjach logowania, zobacz Logowanie się przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

 • Po wyświetleniu monitu zainstaluj rozszerzenie interfejsu wiersza polecenia platformy Azure przy pierwszym użyciu. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozszerzeń, zobacz Korzystanie z rozszerzeń w interfejsie wiersza polecenia platformy Azure.

 • Uruchom polecenie az version, aby znaleźć zainstalowane wersje i biblioteki zależne. Aby uaktualnić do najnowszej wersji, uruchom polecenie az upgrade.

  Zasoby w chmurze:

 • Grupa zasobów do zarządzania wszystkimi zasobami używanymi w tym przewodniku Szybki start. W tym przewodniku Szybki start użyjemy nazwy przykładowej grupy zasobów IoTEdgeResources i poniższych samouczków.

  az group create --name IoTEdgeResources --location westus2

  Tworzenie centrum IoT Hub

  Rozpocznij pracę z przewodnikiem Szybki start od utworzenia centrum IoT za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

  W tym przewodniku Szybki start wystarcza warstwa bezpłatna usługi IoT Hub. Jeśli w przeszłości użyto IoT Hub i masz już utworzone centrum, możesz użyć tego centrum IoT.

  Poniższy kod tworzy bezpłatne centrum F1 w grupie zasobów IoTEdgeResources. Zastąp {hub_name} element unikatową nazwą centrum IoT Hub. Utworzenie IoT Hub może potrwać kilka minut.

  az iot hub create --resource-group IoTEdgeResources --name {hub_name} --sku F1 --partition-count 2

  Jeśli wystąpi błąd, ponieważ w subskrypcji jest już jedno bezpłatne centrum, zmień jednostkę SKU na S1. Każda subskrypcja może zawierać tylko jedno bezpłatne centrum IoT Hub. Jeśli wystąpi błąd polegający na niedostępności nazwy centrum IoT Hub, oznacza to, że ktoś inny ma już centrum o takiej nazwie. Wypróbuj nową nazwę.

  Rejestrowanie urządzenia usługi IoT Edge

  Zarejestruj urządzenie usługi IoT Edge, korzystając z nowo utworzonego centrum IoT. com/pl-pl/azure/iot-edge/media/quickstart-linux/register-device. 4" alt="Diagram przedstawiający sposób rejestrowania urządzenia przy użyciu tożsamości IoT Hub. " data-linktype="relative-path"/>

  Utwórz tożsamość urządzenia dla urządzenia IoT Edge, aby umożliwić mu komunikowanie się z centrum IoT. Tożsamość urządzenia jest przechowywana w chmurze, a w celu skojarzenia urządzenia fizycznego z tożsamością urządzenia używane są unikatowe parametry połączenia urządzenia.

  Ponieważ urządzenia usługi IoT Edge zachowują się inaczej niż typowe urządzenia IoT, a także mogą być inaczej zarządzane, zadeklaruj tę tożsamość jako należącą do urządzenia usługi IoT Edge za pomocą flagi --edge-enabled.

  1. W usłudze Azure Cloud Shell wprowadź następujące polecenie, aby utworzyć urządzenie o nazwie myEdgeDevice w centrum.

   az iot hub device-identity create --device-id myEdgeDevice --edge-enabled --hub-name {hub_name}

   Jeśli wystąpi błąd dotyczący kluczy zasad iothubowner, upewnij się, że w Cloud Shell jest uruchomiona najnowsza wersja rozszerzenia azure-iot.

  2. Wyświetl parametry połączenia urządzenia, które łączą urządzenie fizyczne z jego tożsamością w IoT Hub. Zawiera ona nazwę centrum IoT, nazwę urządzenia, a następnie klucz wspólny, który uwierzytelnia połączenia między nimi. Ponownie odwołamy się do tych parametrów połączenia w następnej sekcji podczas konfigurowania urządzenia IoT Edge.

   az iot hub device-identity connection-string show --device-id myEdgeDevice --hub-name {hub_name}

  Konfigurowanie urządzenia usługi IoT Edge

  Utwórz maszynę wirtualną przy użyciu środowiska uruchomieniowego usługi Azure IoT Edge. com/pl-pl/azure/iot-edge/media/quickstart-linux/start-runtime. 4" alt="Diagram przedstawiający sposób uruchamiania środowiska uruchomieniowego na urządzeniu. " data-linktype="relative-path"/>

  Środowisko uruchomieniowe usługi IoT Edge jest wdrażane na wszystkich urządzeniach usługi IoT Edge. Składa się ono z trzech składników. Demon zabezpieczeń IoT Edge jest uruchamiany przy każdym uruchomieniu urządzenia IoT Edge i uruchomieniu urządzenia przez uruchomienie agenta IoT Edge. Agent IoT Edge ułatwia wdrażanie i monitorowanie modułów na urządzeniu IoT Edge, w tym centrum IoT Edge. Centrum IoT Edge zarządza komunikacją między modułami na urządzeniu IoT Edge oraz między urządzeniem a IoT Hub.

  Podczas konfigurowania środowiska uruchomieniowego należy podać parametry połączenia urządzenia. Jest to ciąg pobrany z interfejsu wiersza polecenia platformy Azure. Za pomocą tych parametrów urządzenie fizyczne jest kojarzone z tożsamością urządzenia usługi IoT Edge na platformie Azure.

  Wdrażanie urządzenia IoT Edge

  W tej sekcji użyto szablonu usługi Azure Resource Manager do utworzenia nowej maszyny wirtualnej i zainstalowania na niej środowiska uruchomieniowego IoT Edge. Jeśli zamiast tego chcesz użyć własnego urządzenia z systemem Linux, możesz wykonać kroki instalacji opisane w temacie Ręczne aprowizowanie pojedynczego urządzenia z systemem Linux IoT Edge, a następnie wrócić do tego przewodnika Szybki start.

  Użyj następującego polecenia interfejsu wiersza polecenia, aby utworzyć urządzenie IoT Edge na podstawie wstępnie utworzonego szablonu iotedge-vm-deploy.

 • W przypadku użytkowników powłoki bash lub Cloud Shell skopiuj następujące polecenie do edytora tekstów, zastąp tekst zastępczy swoimi informacjami, a następnie skopiuj go do okna powłoki bash lub Cloud Shell:

  az deployment group create \--resource-group IoTEdgeResources \--template-uri "https://raw. githubusercontent. com/Azure/iotedge-vm-deploy/1. 4/edgeDeploy. json" \--parameters dnsLabelPrefix='<REPLACE_WITH_VM_NAME>' \--parameters adminUsername='azureUser' \--parameters deviceConnectionString=$(az iot hub device-identity connection-string show --device-id myEdgeDevice --hub-name <REPLACE_WITH_HUB_NAME> -o tsv) \--parameters authenticationType='password' \--parameters adminPasswordOrKey="<REPLACE_WITH_PASSWORD>"
 • W przypadku użytkowników programu PowerShell skopiuj następujące polecenie do okna programu PowerShell, a następnie zastąp tekst zastępczy własnymi informacjami:

  az deployment group create `--resource-group IoTEdgeResources `--template-uri "https://raw. json" `--parameters dnsLabelPrefix='<REPLACE_WITH_VM_NAME>' `--parameters adminUsername='azureUser' `--parameters deviceConnectionString=$(az iot hub device-identity connection-string show --device-id myEdgeDevice --hub-name <REPLACE_WITH_HUB_NAME> -o tsv) `--parameters authenticationType='password' `

  Ten szablon przyjmuje następujące parametry:

  ParametrOpis
  grupa zasobówGrupa zasobów, w której zostaną utworzone zasoby. Użyj domyślnych zasobów IoTEdgeResources używanych w tym artykule lub podaj nazwę istniejącej grupy zasobów w subskrypcji. template-uriWskaźnik do szablonu Resource Manager, którego używamy. dnsLabelPrefixCiąg, który zostanie użyty do utworzenia nazwy hosta maszyny wirtualnej. Zastąp tekst zastępczy nazwą maszyny wirtualnej. adminUsernameNazwa użytkownika konta administratora maszyny wirtualnej. Użyj przykładu azureUser lub podaj nową nazwę użytkownika. deviceConnectionStringParametry połączenia z tożsamości urządzenia w IoT Hub, które są używane do konfigurowania środowiska uruchomieniowego IoT Edge na maszynie wirtualnej. Polecenie interfejsu wiersza polecenia w tym parametrze pobiera parametry połączenia. Zastąp tekst zastępczy nazwą centrum IoT Hub. authenticationTypeMetoda uwierzytelniania dla konta administratora. W tym przewodniku Szybki start jest używane uwierzytelnianie haseł, ale można również ustawić ten parametr na wartość sshPublicKey. adminPasswordOrKeyHasło lub wartość klucza SSH dla konta administratora. Zastąp tekst zastępczy bezpiecznym hasłem. Hasło musi mieć długość co najmniej 12 znaków i mieć trzy z czterech z następujących znaków: małe litery, wielkie litery, cyfry i znaki specjalne.

  Po zakończeniu wdrażania powinny zostać wyświetlone dane wyjściowe sformatowane w formacie JSON w interfejsie wiersza polecenia zawierające informacje SSH umożliwiające nawiązanie połączenia z maszyną wirtualną. Skopiuj wartość publicznego wpisu SSH sekcji danych wyjściowych:

  Wyświetlanie stanu środowiska uruchomieniowego usługi IoT Edge

  Pozostałe polecenia w tym przewodniku Szybki start są wykonywane na samym urządzeniu usługi IoT Edge, dzięki czemu można zobaczyć, co dzieje się na urządzeniu. Jeśli używasz maszyny wirtualnej, nawiąż połączenie z tą maszyną przy użyciu skonfigurowanej nazwy użytkownika administratora i nazwy DNS, która została wyświetlona za pomocą polecenia wdrożenia. Nazwę DNS można również znaleźć na stronie przeglądu maszyny wirtualnej w Azure Portal. Użyj następującego polecenia, aby nawiązać połączenie z maszyną wirtualną. Zastąp {admin username} wartości i {DNS name} własnymi wartościami.

  ssh {admin username}@{DNS name}

  Po nawiązaniu połączenia z maszyną wirtualną sprawdź, czy środowisko uruchomieniowe zostało pomyślnie zainstalowane i skonfigurowane na urządzeniu IoT Edge.

 • Sprawdź, czy IoT Edge jest uruchomiona. Następujące polecenie powinno zwrócić stan Ok, jeśli IoT Edge jest uruchomiona lub podaj błędy usługi.

  sudo iotedge system status

  Porada

  Uruchomienie poleceń iotedge wymaga podniesionych uprawnień. Po wylogowaniu się z komputera i ponownym zalogowaniu się do niego po raz pierwszy od zainstalowania środowiska uruchomieniowego usługi IoT Edge Twoje uprawnienia zostaną automatycznie zaktualizowane. Do tego czasu użyj sudo polecenia przed poleceniami.

 • Jeśli potrzebujesz rozwiązać problem z usługą, pobierz jej dzienniki.

  sudo iotedge system logs
 • Wyświetl wszystkie moduły uruchomione na urządzeniu usługi IoT Edge. Ponieważ usługa została właśnie uruchomiona po raz pierwszy, tylko moduł edgeAgent powinien być widoczny jako uruchomiony. Moduł edgeAgent działa domyślnie i pomaga zainstalować i uruchomić wszelkie dodatkowe moduły wdrażane na urządzeniu.

  sudo iotedge list

  Urządzenie usługi IoT Edge jest teraz skonfigurowane. Jest ono gotowe do uruchamiania modułów wdrożonych w chmurze.

  Wdrażanie modułu

  Zarządzając urządzeniem usługi Azure IoT Edge z chmury, wdróż moduł przesyłający dane telemetryczne do centrum IoT Hub. com/pl-pl/azure/iot-edge/media/quickstart-linux/deploy-module. 4" alt="Diagram przedstawiający sposób wdrażania modułu z chmury na urządzeniu. " data-linktype="relative-path"/>

  Jedną z kluczowych funkcji usługi Azure IoT Edge jest wdrażanie kodu na urządzeniach IoT Edge z chmury. moduły IoT Edge to pakiety wykonywalne implementowane jako kontenery. W tej sekcji wdrożysz wstępnie utworzony moduł z sekcji modułów IoT Edge Azure Marketplace bezpośrednio z Azure IoT Hub.

  Moduł, który wdrożysz w tej sekcji, symuluje czujnik i wysyła wygenerowane dane. Ten moduł jest przydatny, gdy rozpoczyna się pracę z usługą IoT Edge, ponieważ symulowane dane można wykorzystać przy programowaniu i testowaniu. Jeśli chcesz zobaczyć, co dokładnie robi ten moduł, możesz wyświetlić kod źródłowy symulowanego czujnika temperatury.

  Wykonaj następujące kroki, aby uruchomić kreatora Set Modules (Ustawianie modułów), aby wdrożyć pierwszy moduł z Azure Marketplace.

 • Zaloguj się do Azure Portal i przejdź do centrum IoT.

 • W menu po lewej stronie w obszarze Zarządzanie urządzeniami wybierz pozycję Urządzenia.

 • Wybierz z listy identyfikator urządzenia docelowego IoT Edge.

  Podczas tworzenia nowego urządzenia IoT Edge zostanie wyświetlony kod 417 -- The device's deployment configuration is not set stanu w Azure Portal. Ten stan jest normalny i oznacza, że urządzenie jest gotowe do otrzymania wdrożenia modułu.

 • Na górnym pasku wybierz pozycję Ustaw moduły. com/pl-pl/azure/iot-edge/media/quickstart-linux/select-set-modules. 4" alt="Zrzut ekranu przedstawiający lokalizację karty Ustaw moduły. " data-linktype="relative-path"/>

  Moduły

  Pierwszym krokiem kreatora jest wybranie modułów, które chcesz uruchomić na urządzeniu.

  W obszarze IoT Edge Modules (Moduły) otwórz menu rozwijane Dodaj, a następnie wybierz pozycję Moduł witryny Marketplace. com/pl-pl/azure/iot-edge/media/quickstart-linux/add-marketplace-module. 4" alt="Zrzut ekranu przedstawiający menu rozwijane Dodaj. " data-linktype="relative-path"/>

  W witrynie IoT Edge Module Marketplace wyszukaj i wybierz Simulated Temperature Sensor moduł. Moduł zostanie dodany do sekcji modułów IoT Edge z żądanym stanem uruchomienia.

  Wybierz pozycję Dalej: trasy, aby przejść do następnego kroku kreatora. com/pl-pl/azure/iot-edge/media/quickstart-linux/view-temperature-sensor-next-routes. 4" alt="Zrzut ekranu przedstawiający przejście do następnego kroku po dodaniu modułu. " data-linktype="relative-path"/>

  Trasy

  Trasa o nazwie SimulatedTemperatureSensorToIoTHub została utworzona automatycznie po dodaniu modułu z Azure Marketplace. Ta trasa wysyła wszystkie komunikaty z modułu symulowanej temperatury do IoT Hub. com/pl-pl/azure/iot-edge/media/quickstart-linux/route-next-review-create. 4" alt="Zrzut ekranu przedstawiający nową trasę czujnika temperatury i lokalizację przycisku Dalej: Przeglądanie i tworzenie. " data-linktype="relative-path"/>

  Wybierz pozycję Dalej: Przeglądanie i tworzenie.

  Przegląd i tworzenie

  Przejrzyj plik JSON, a następnie wybierz pozycję Utwórz. Plik JSON definiuje wszystkie moduły wdrażane na urządzeniu IoT Edge.

  Uwaga

  Podczas przesłania nowego wdrożenia na urządzenie usługi IoT Edge do urządzenia nie jest wypychane żadne powiadomienie. Nie jest to konieczne, ponieważ urządzenie regularnie wysyła do usługi IoT Hub zapytania w celu odebrania wszelkich nowych instrukcji. Jeśli urządzenie znajdzie zaktualizowany manifest wdrażania, użyje informacji o nowym wdrożeniu, aby ściągnąć obrazy modułów z chmury, a następnie zacznie uruchamiać moduły lokalnie. Ten proces może potrwać kilka minut.

  Po utworzeniu szczegółów wdrożenia modułu kreator powróci do strony szczegółów urządzenia. Wyświetl stan wdrożenia na karcie Moduły.

  Powinny zostać wyświetlone trzy moduły: $edgeAgent, $edgeHub i SimulatedTemperatureSensor. Jeśli co najmniej jeden moduł ma wartość Tak w obszarze Określone we wdrożeniu, ale nie w obszarze Zgłaszane przez urządzenie, urządzenie IoT Edge nadal je uruchamia. Poczekaj kilka minut, a następnie odśwież stronę.

  Wyświetlanie wygenerowanych danych

  W tym przewodniku Szybki start utworzono nowe urządzenie usługi IoT Edge i zainstalowano na nim środowisko uruchomieniowe usługi IoT Edge. Następnie użyto witryny Azure Portal do wdrożenia modułu usługi IoT Edge w celu uruchomienia go na urządzeniu bez konieczności wprowadzenia zmian na samym urządzeniu.

  W takim przypadku wypchnięty moduł generuje przykładowe dane środowiska, których można użyć do testowania później. Symulowany czujnik monitoruje maszynę i środowisko wokół maszyny. Na przykład ten czujnik może być umieszczony w serwerowni, w hali fabrycznej lub na turbinie wiatrowej. Komunikat zawiera temperaturę i wilgotność otoczenia, temperaturę maszyny, ciśnienie oraz znacznik czasu. W samouczkach usługi IoT Edge dane utworzone przez ten moduł są używane jako dane testowe do analizy.

  Otwórz ponownie wiersz polecenia na urządzeniu usługi IoT Edge lub użyj połączenia SSH z interfejsu wiersza polecenia platformy Azure. Upewnij się, że moduł wdrożony z chmury jest uruchomiony na urządzeniu usługi IoT Edge:

  Wyświetl komunikaty wysyłane z modułu czujnika temperatury:

  sudo iotedge logs SimulatedTemperatureSensor -f

  Przy odwoływaniu się do nazw modułów w poleceniach usługi IoT Edge jest rozróżniana wielkość liter. com/pl-pl/azure/iot-edge/media/quickstart-linux/iot-edge-logs. 4" alt="Zrzut ekranu przedstawiający dane z modułu w konsoli wyjściowej. " data-linktype="relative-path"/>

  Możesz również obserwować, jak komunikaty docierają do centrum IoT, korzystając z rozszerzenia Azure IoT Hub dla Visual Studio Code.

  Czyszczenie zasobów

  Jeśli chcesz przejść do samouczków dotyczących usługi IoT Edge, możesz użyć urządzenia, które zostało zarejestrowane i skonfigurowane w ramach tego przewodnika Szybki start. W przeciwnym razie możesz usunąć utworzone zasoby platformy Azure, aby uniknąć naliczania opłat.

  Jeśli maszyna wirtualna i centrum IoT Hub zostały utworzone w nowej grupie zasobów, możesz usunąć tę grupę i wszystkie powiązane zasoby. Sprawdź dokładnie zawartość grupy zasobów, aby się upewnić, że nie ma w niej żadnych elementów, które chcesz zachować. Jeśli nie chcesz usuwać całej grupy, możesz usunąć poszczególne zasoby.

  Ważne

  Usunięcie grupy zasobów jest nieodwracalne.

  Usuń grupę IoTEdgeResources. Usunięcie grupy zasobów może potrwać kilka minut.

  az group delete --name IoTEdgeResources --yes

  Możesz potwierdzić, że grupa zasobów zostanie usunięta, wyświetlając listę grup zasobów.

  az group list

  Następne kroki

  W tym przewodniku Szybki start utworzono urządzenie usługi IoT Edge i wdrożono na nim kod przy użyciu interfejsu usługi Azure IoT Edge w chmurze. Masz teraz urządzenie testowe generujące dane pierwotne dotyczące jego otoczenia.

  W następnym samouczku dowiesz się, jak monitorować aktywność i kondycję urządzenia z poziomu Azure Portal.

Dodatkowe zasoby

Szybki start Bosch Ps50 2bl

Bezpośredni link do pobrania Szybki start Bosch Ps50 2bl

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Szybki start Bosch Ps50 2bl