Ustawienia Podręcznik Asus Echelon

Ustawienia Podręcznika Asus Echelon umożliwiają użytkownikom konfigurowanie opcji zaawansowanych i szczegółowych ustawień urządzenia. Ustawienia są dostępne w kilku kategorii, w tym sieci, wydajność, bezpieczeństwo, komfort i wiele innych. Użytkownicy mogą skonfigurować parametry, takie jak adres IP, szyfrowanie, protokoły transmisji, proxy i wiele innych, aby dostosować ustawienia do własnych potrzeb. Ustawienia można również dostosować, aby uzyskać najlepszą wydajność z urządzenia, np. przez optymalizację szybkości połączeń sieciowych. Ustawienia Podręcznika Asus Echelon są bardzo elastyczne i użytkownicy mogą modyfikować je w zależności od potrzeb.

Ostatnia aktualizacja: Ustawienia Podręcznik Asus Echelon

Ustawienia BIOS'a

UWAGA: Wygląd ekranów BIOS w tej części służy wyłączenie jako

odniesienie.

Boot (Rozruch)

To menu umożliwia ustawienie priorytetów dla opcji uruchamiania.

Podczas ustawiania priorytetu uruchamiania należy stosować się do

poniższych procedur.
1.

Na ekranie Boot (Uruchamianie), wybierz Boot Option #1 (Opcja

uruchamiania #1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2. 16. 1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option

Delete Boot Option

Sets the system boot

order

←: Select Screen

↑↓: Select Item

Enter: Select

+/—: Change Opt.

F1: General Help

F9: Optimized Defaults

F10: Save & Exit

ESC: Exit

70

Podręcznik elektroniczny do notebooka

2.

Naciśnij

i wybierz właściwe urządzenie.

Boot Option #1

Windows Boot Manager

Disabled

Podręcznik elektroniczny do notebooka

71

Security (Bezpieczeństwo)

To menu służy do ustawiania hasła administratora i użytkownika

w notebooku. Zapewnia ono kontrolę dostępu do napędu dysku

twardego w notebooku, interfejsu wejścia/ wyjścia (I/O), a także złącza

USB.

UWAGA:

W przypadku ustawienia User Password (Hasła użytkownika),

konieczne będzie wprowadzenie hasła przed uruchomieniem

systemu operacyjnego notebooka.

W przypadku ustawienia Administrator Password (Hasła

administratora), konieczne będzie wprowadzenie hasła przed

uruchomieniem BIOS'a.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set, then

this only limits access to Setup and is only asked

for when entering Setup. If ONLY the user’s password

is set, then this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup, the User

will have Administrator rights.
Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status: NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User

Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

Password. The password

length must be in the

following range:
Minimum length 3

Maximum length 20

Must type with character:

a-z, 0-9

72

Aby ustawić hasło:

1.

Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Setup
Administrator Password (Hasło administratora) lub User
Password (Hasło użytkownika)
.

Wpisz hasło i naciśnij

.

3.

Wpisz ponownie hasło i naciśnij

Aby usunąć hasło:

Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Setup
Administrator Password (Hasło administratora) lub User
Password (Hasło użytkownika)
.

Wprowadź bieżące hasło i naciśnij

Pozostaw puste pole Create New Password (Utwórz nowe

hasło) i naciśnij

4.

Wybierz Yes (Tak) w oknie potwierdzającym, a następnie naciśnij
klawisz

Podręcznik elektroniczny do notebooka

73

Zabezpieczenie interfejsu We/Wy

W menu Security (Bezpieczeństwo) można uzyskać dostęp do

ustawień I/O Interface Security (Bezpieczeństwo interfejsu I/

O), aby blokować lub odblokowywać niektóre funkcje interfejsu

notebooka.

Aby zablokować interfejs We/Wy:

Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz I/O Interface

Security (Zabezpieczenie interfejsu We/Wy).

Wybierz interfejs do zablokowania, a następnie wzbiery

.

Wybierz Lock (Blokuj).

Save & Exit

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]

HD AUDIO Interface [UnLock]

USB Interface Security

If Locked, LAN controller

will be disabled.

LAN Network interface

Lock

UnLock

74

Zabezpieczenie interfejsu USB

Poprzez menu I/O Interface Security (Bezpieczeństwo interfejsu I/O)

można również uzyskać dostęp do ustawień USB Interface Security

(Bezpieczeństwo złącza USB), aby blokować lub odblokowywać

porty oraz urządzenia.

Aby zablokować interfejs USB:

Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz I/O

Interface Security (Zabezpieczenie interfejsu We/Wy) >

USB Interface Password (Zabezpieczenie interfejsu USB).

2. Wybierz interfejs do zablokowania, a nast

ępnie wzbiery

Lock (Zablokuj).

UWAGA: Ustawienie USB Interface (Interfejsu USB) na Lock (Blokuj)

powoduje także zablokowanie i ukrycie External Ports (Portów

zewnętrznych) oraz innych urządzeń występujących w opcji USB

Interface Security (Bezpieczeństwo złącza USB).

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]

CMOS Camera [UnLock]

Card Reader [UnLock]

If Locked, all USB device

will be disabled

USB interface

Podręcznik elektroniczny do notebooka

75

Set Master Password (Ustawienie hasła głównego)

W menu Security (Bezpieczeństwo) można użyć opcji Set Master

Password (Ustawienie hasła głównego), aby skonfigurować

dostęp do napędu dysku twardego przy użyciu hasła.

Aby ustawić hasło dysku twardego:

1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), kliknij Set Master

Password (Ustaw hasło nadrzędne).

Wpisz ponownie, aby potwierdzić hasło i naciśnij

4. Kliknij

Set User Password (Ustaw hasło użytkownika)

i powtórz poprzednie czynności w celu ustawienia hasła

użytkownika.

Set HDD Master Password.

***Advisable to

Power Cycle System

after Setting Hard

Disk Passwords***

76

Save & Exit (Zapis i wyjście)

Aby zachować ustawienia konfiguracyjne, należy wybrać opcję Save

Changes and Exit (Zapis zmian i wyjście) przed opuszczeniem BIOS'a.

Main Advanced Boot Security

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after

saving the changes.

Podręcznik elektroniczny do notebooka

77

Aktualizacja BIOS:

Sprawdź model notebooka, a następnie pobierz najnowszy plik

BIOS'a dla tego modelu ze strony internetowej ASUS.

Zapisz kopię pobranego pliku BIOS'a na dysku Flash.

Podłącz dysk Flash do notebooka.

Uruchom ponownie notebooka, a następnie naciśnij klawisz

podczas wykonywania testów POST.

5.

W programie konfiguracji BIOS, kliknij Advanced

(Zaawansowane) > Start Easy Flash (Uruchom Easy Flash), a
następnie naciśnij

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]

Wake on Lid Open [Enabled]

Power Off Energy Saving [Enabled]

SATA Configuration

Graphics Configuration

Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation

USB Configuration

Network Stack

Press Enter to run the

utility to select and

update BIOS.

78

6.

Odszukaj pobrany plik BIOS'a na dysku Flash, a następnie naciśnij
klawisz

7.

Po zakończeniu procesu aktualizacji BIOS, kliknij Exit (Zakończ)

> Restore Defaults (Przywróć domyślne) w celu przywrócenia

systemu do ustawień domyśnych.

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: GL553
Version: 101
Build Date: Oct 26 2015
Build Time: 11:51:05

New BIOS

FLASH TYPE: Generic Flash Type

ASUSTek EasyFlash Utility

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

Podręcznik elektroniczny do notebooka

79

Jeśli w menu oprogramowania BIOS ustawisz wiele opcji i chcesz zapisać ustawienia lub załadować ostatni zapis ustawień, możesz wykonać następujące czynności:

  • Zapisz ustawienia BIOS
  • Załaduj ustawienia BIOS

Zapisz ustawienia BIOS

(na przykład: ROG STRIX X470-F GAMING)

1. Naciśnij klawisz 'Delete' na klawiaturze po włączeniu zasilania, aby przejść do trybu BIOS [Advance Mode] (tryb zaawansowany), jak pokazano na poniższym rysunku:

2. Kliknij [Tool] (narzędzia) - [ASUS User Profile] (profil użytkownika ASUS), jak pokazano na poniższym rysunku:

3. Profil użytkownika ASUS umożliwia przechowywanie 8 grup ustawień BIOS.

W opcji [Profile Name] (nazwa profilu) wprowadź nazwę pliku, który chcesz ustawić. W poniższym przykładzie ustaw [file1] dla [Profile Name] (nazwa profilu).

W opcji [Save to Profile] (zapisz w profilu) wybierz numer profilu. W poniższym przykładzie wybierz profil numer [1].

4. Kliknij klawisz [Enter], a następnie kliknij przycisk [Yes] (tak), jak pokazano na poniższym rysunku:

5. Po pomyślnym zapisaniu profilu BIOS, jak pokazano na poniższym rysunku, zapis profilu BIOS powiódł się. com/images/2021/07/29/f12dc161-68f7-4fdc-9eca-6b6bdf52de80. BMP"/>

Załaduj ustawienia BIOS

1. Kliknij kolejno [Tool] (narzędzia) - [Tool&ASUS User Profile] (narzędzia i profil użytkownika ASUS) - [Load from Profile] (załaduj z profilu), wybierz nazwę pliku, który chcesz załadować.

W poniższym przykładzie użyto profilu [1]. com/images/2021/07/29/533aafc5-64b7-4356-8380-15766dac137c. com/images/2021/07/29/d6b864df-74bd-4547-949f-2489789a8d0f. BMP"/>

3. Po załadowaniu — zob. rysunek poniżej:

4. Naciśnij klawisz [F10], a następnie kliknij przycisk [OK], aby zapisać ustawienia, jak pokazano na poniższym rysunku. Ustawienie zostanie zakończone po ponownym uruchomieniu komputera. com/images/2021/07/29/069a577a-ef0d-4192-b6d9-7e39924cb69e. BMP"/>

Pytania i odpowiedzi:

Pyt. : Jeśli 8 grup profili zostało zapisanych, jak zapisać 9. grupę profili?

Odp. : Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w pamięci flash oprogramowania BIOS, można zapisać tylko 8 grup profili. Dlatego, jeśli chcesz dodać 9. grupę, możesz tylko zastąpić jedną z grup. 

Możesz odnieść się do tematu Zapisz ustawienia BIOS, aby ustawić 9. grupę profili.

Wynik zapisu można sprawdzić, tak jak pokazano na poniższym rysunku. com/images/2021/08/02/a787faaa-25d1-4e9b-8e01-6110d6123aee. BMP"/>

Ustawienia BIOS'a

UWAGA: Wygląd ekranów BIOS w tej części służy wyłączenie jako

odniesienie.

Tryb EZ

To menu pojawia się po wejściu do programu konfiguracyjnego BIOSu

i zawiera przegląd podstawowych informacji o systemie. Aby przejść

do trybu zaawansowanego i modyfikować zaawansowane ustawienia

BIOSu, wybierz opcję Advanced Mode (Tryb zaawansowany) (F7) lub
naciśnij klawisz

.

Uruchom menu Start i wybierz Settings (Ustawienia) > Update

& security (Aktualizacja i zabezpieczenia) > Recovery

(Odzyskiwanie), a następnie wybierz Restart now (Uruchom

ponownie teraz) w opcji Advanced startup (Zaawansowane

uruchamianie). Po przejściu do ekranu Advanced startup

(Zaawansowane uruchamianie), wybierz opcje Troubleshoot

(Rozwiązywanie problemów) > Advanced options

(Zaawansowane) > UEFI Filmware Settings (Ustawienia

firmware UEFI) > Restart (Uruchom ponownie).

• Uruchom ponownie notebooka, a następnie naciśnij klawisz

podczas wykonywania testów POST.

68

Podręcznik elektroniczny do notebooka

2.

Naciśnij przycisk

i wybierz urządzenie jako Boot Option

#1.

Boot (Rozruch)

To menu umożliwia ustawienie priorytetów dla opcji uruchamiania.

Podczas ustawiania priorytetu uruchamiania należy stosować się do

poniższych procedur.
1.

Na ekranie Boot (Uruchamianie), wybierz Boot Option #1 (Opcja

uruchamiania #1).

Podręcznik elektroniczny do notebooka

69

Security (Bezpieczeństwo)

To menu służy do ustawiania hasła administratora i użytkownika

w notebooku. Zapewnia ono kontrolę dostępu do napędu dysku

twardego w notebooku, interfejsu wejścia/ wyjścia (I/O), a także złącza

USB.

UWAGA:

W przypadku ustawienia User Password (Hasła użytkownika),

konieczne będzie wprowadzenie hasła przed uruchomieniem

systemu operacyjnego notebooka.

W przypadku ustawienia Administrator Password (Hasła

administratora), konieczne będzie wprowadzenie hasła przed

uruchomieniem BIOS'a.

70

Aby ustawić hasło:

1.

Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Setup
Administrator Password (Hasło administratora) lub User
Password (Hasło użytkownika)
.

Wpisz hasło i naciśnij

3.

Ponownie wpisz hasło, aby je potwierdzić, a następnie wybierz

polecenie OK.

Aby usunąć hasło:

Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Setup
Administrator Password (Hasło administratora) lub User
Password (Hasło użytkownika)
.

Wprowadź bieżące hasło i naciśnij

Pozostaw inne pola puste i wybierz OK, aby kontynuować.

4.

Wybierz pozycję OK, aby usunąć stare hasło.

UWAGA: do wpisania hasła konieczna jest klawiatura.

Podręcznik elektroniczny do notebooka

71

Save & Exit (Zapis i wyjście)

Aby zachować ustawienia konfiguracyjne, należy wybrać opcję Save

Changes and Exit (Zapis zmian i wyjście) przed opuszczeniem BIOS'a.

72

Aktualizacja BIOS:

Sprawdź model notebooka, a następnie pobierz najnowszy plik

BIOS'a dla tego modelu ze strony internetowej ASUS.

Zapisz kopię pobranego pliku BIOS'a na dysku Flash.

Podłącz dysk Flash do notebooka.

Uruchom ponownie notebooka i otwórz ekran konfiguracyjny

BIOSu.

5.

Z menu BIOSu wybierz kolejno pozycje Advanced

(Zaawansowane) > ASUS EZ Flash 3 Utility i naciśnij klawisz

Podręcznik elektroniczny do notebooka

73

6.

Odszukaj pobrany plik BIOS'a na dysku Flash, a następnie
naciśnij klawisz

. Wykonaj instrukcje na ekranie w celu

dokończenia procesu.

7.

Po zakończeniu procesu aktualizacji BIOS, kliknij Save & Exit

(Zapis i wyjście) > Restore Defaults (Przywróć domyślne) w

celu przywrócenia systemu do ustawień domyśnych.

74

Ustawienia Podręcznik Asus Echelon

Bezpośredni link do pobrania Ustawienia Podręcznik Asus Echelon

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ustawienia Podręcznik Asus Echelon