Ustawienia Podręcznik D Link Dsl 2880al

Ustawienia podręcznika D-Link DSL-2880AL są wygodnym narzędziem do konfiguracji routera. Pozwalają na personalizację sieci, takich jak nazwa sieci Wi-Fi, hasło, zabezpieczenia i inne ustawienia. D-Link DSL-2880AL umożliwia użytkownikom przeglądanie, edycję i zapisywanie ustawień za pomocą przeglądarki internetowej. D-Link DSL-2880AL oferuje również wbudowany moduł bezpieczeństwa, który pomaga w ochronie sieci przed nieautoryzowanym dostępem.

Ostatnia aktualizacja: Ustawienia Podręcznik D Link Dsl 2880al

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy D-LINK DSL-524T. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy D-LINK DSL-524T będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla D-LINK DSL-524T


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika D-LINK DSL-524T

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] D-Link DSL-524TADSL2+ RouterPodrcznik uytkownikaVersion 3. 00Building Networks for PeopleSpis treciZawarto opakowania................................................................................................. 3 Wymagania systemowe................................................................................................ 4 Zlcza.............................................................................................................................. 5 Funkcje........................................................................................................................... [... ] Umoliwia przesylanie danych midzy dwoma urzdzeniami pod kontrol dowolnego urzdzenia sterujcego w sieci. UPnP jest niezalena od systemu operacyjnego, jzyka programowania i fizycznego medium.Zaznacz Enable UPnP aby wlaczy t opcj, nastpnie wybierz polczenie.28Advanced > Virtual ServerZapora odfiltrowuje nierozpoznane pakiety, chronic sie lokaln. Dziki temu komputery polczone w sie za pomoc routera DSL- 524T s niewidoczne z zewntrz. W razie koniecznoci mona jednak niektóre z nich udostpni publicznie. W tym celu naley wlczy funkcj Virtual Server (Enable).Connection - wybierz polczenia wirtualne LAN IP ­ podaj numer IP komputera w twojej sieci lokalnej dla którego regula ta ma by dostpna. Category ­ wybierz rodzaj uslugi oraz dostpne reguly z menu Available Rules, nastpnie kliknij Next aby doda. Kliknij Apply aby zastosowa 29Advanced > LAN ClientsOkno LAN Clients uywane jest w celu ustanowienia regul Port Forwarding (umoliwia przenoszenie polcze z jednego portu komputera na port innego komputera) dla Virtual Server i Filters. Jeli adne adresy IP nie zostaly podane na licie, dostp do okna Virtual Server nie bdzie moliwy.Aby doda statyczny adres IP do listy, wpisz adres (z zakresu od 192. 168. 1. 2 do 192. 254) w polu IP Address, nastpnie kliknij Apply (Zastosuj).30Advanced > SNMPSNMP (Simple Network Management Protocol) - protokól uywany do nadzoru i zarzdzania rónymi elementami sieci komputerowych.SMNP Managenent ­ opcja uywana do zarzdzania protokolem SNMP, pozwala wlcza/wylcza agenta SNMP, komunikaty Trap · Enable SNMP Agent - wlcza/wylcza agenta SNMP · Enable SNMP Traps - wlcza/wylcza komunikaty Trap Comunity ­ opcja pozwala na edycj praw dostpu do serwera SNMP · Name ­ Nazwa urzytkownika · Access Right ­ prawa dostpu Read Only (tylko do odczytu) lub ReadWrite (Zapis/Odczyt) Traps ­ Agent SNMP moe sam informowa managera o zmianie swojego stanu w przypadku zajcia okrelonego zdarzenia odbywa si to przy pomocy wysylanego przez agenta komunikatu. · Destination IP ­ Podaj docelowy adres IP · Trap Community ­ Podaj nazw · Trap Version ­ Wybierz wersj protokolu SNMP v1 or SNMP v2c.31Advanced > FiltersFiltry w siei uywane s w celu przyznania bez zabronienia dostpu komputerom w sieci LAN do Internetu. Kontrolowanie ruchu wchodzcego (Inbound) i wychodzcego (Outbound) w sieci moe odbywa si przez adresy IP lub MAC, lub odcicie dostpu do okrelonych stron WWW. Source/Destination IP ­ otwiera lub zamyka dostp do Internetu do wszystkich, zakresu lub okrelonym adresom IP. Source/Destination Port -Moesz zezwoli lub zabroni dostpu do wszystkich, zakresu lub tylko do okrelonego portu. Action ­ Allow (zezwól na dostp), Deny (zabro dostpu).Kliknij Apply aby doda ustawienie do listy.32Inbound Filter/Outbound Filter (Filtr ruchu wchodzcego/wychodzcego) jest zaawansowan metod kontroli danych otrzymywanych z Internetu. Uywajc tej opcji moesz skonfigurowa zasady filtrowania wplywajcych/wyplywajcych danych bazujcych na adresach IP. Opcja Inbound/Outbound Filter moe by uywana z opcjami Virtual Server, Port Forwarding lub Remote Administration.Source IP ­ wpisz zakres adresów IP ródla. Destination Port ­ wpisz numer portu kocowego lub zakres portów. Kliknij przycisk Apply aby zapisa zmiany.33Advanced > Bridge FiltersBridge Filters uywane s aby zezwoli lub zablokowa dostp do Internetu komputerom w sieci lokalnej uywajc adresów MAC. Moesz wybra adres ródlowy, docelowy, lub dwa adresy jednoczenie. Enable Bridge Filters ­ wlcz filtrowanie adresów MAC Src/Dest MAC ­ otwiera lub zamyka dostp do Internetu do wszystkich, zakresu lub okrelonym adresom IP. Src/Dest Port -Moesz zezwoli lub zabroni dostpu do wszystkich, zakresu lub tylko do okrelonego portu. Mode ­ Allow (zezwól na dostp), Deny (zabro dostpu).34Advanced > RoutingNajprostsz form budowania informacji o topologii sieci jest rcznie podane przez administratora trasy definiujcej routing statyczny. W routingu statycznym tablica routingu pozwala routerowi na wysylanie pakietów tylko tymi drogami, które zostaly wczeniej zdefiniowane.Aby doda statyczn ciek routingu dla sieci LAN, podaj docelowy adres IP (Destination), mask (Netmask), wybierz i podaj bramk (Gateway). ] Kliknij przycisk Dalej.Wló dyskietk do napdu (w tym przypadku oznaczonego liter A). Po zakoczeniu dzialania Kreatora konfiguracji sieci Dysk konfigurowania sieci posluy do uruchomienia tego samego kreatora na kadym z komputerów sieci. Aby kontynuowa, kliknij przycisk Dalej.56Odczytaj informacje zamieszczone w poniszym oknie, a nastpnie kliknij Zakocz, co spowoduje zakoczenie dzialania Kreatora konfiguracji sieci.W celu zastosowania nowych ustawie naley zrestartowa komputer. W tym celu w nastpnym oknie kliknij przycisk Tak.W ten sposób zakoczona zostala konfiguracja tego komputera. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY D-LINK DSL-524T

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy D-LINK DSL-524T.

ProduktDSL-AC3100, DSL-AC51, DSL-AC52U, DSL-AC55U, DSL-AC56U, DSL-AC68R, DSL-AC68U, DSL-AC750, DSL-AC88U, DSL-AC88U-B, DSL-AX82U, DSL-N16, DSL-N16U, DSL-N17U, DSL-N55U, DSL-N55U (VER. B1), DSL-N55U (VER. C1), DSL-N55U_C1, DSL-N55U_D1, DSL-N66U

Jak skonfigurować DSL?

Spis treści

 • 01. DSL Modulation
 • 02. ANNEX Mode
 • 03. Dynamic Line Adjustment (DLA)
 • 04. Stability Adjustment (ADSL)
 • 05. Rx AGC GAIN Adjustment (ADSL)
 • 06. Stability Adjustment (VDSL)
 • 07. Rx AGC GAIN Adjustment (VDSL)
 • 08. UPBO - Upstream Power Back Off (VDSL)
 • 09. ESNP - Enhanced Sudden Noise Protection (VDSL)
 • 10. SRA (Seamless Rate Adaptation)
 • 11. Bitswap (ADSL)
 • 12. Bitswap (VDSL)
 • 13. VDSL Profile
 • 14. G. INP (G. 998. 4)
 • 15. G. vector (G. 993. 5)
 • 16. Non-standard G. 5)

Wprowadzenie

Krok 1: Podłącz komputer lub inne urządzenie do routera, uruchom przeglądarkę internetową i wpisz http://router. com, aby przejść do strony logowania routera (sieciowy interfejs graficzny)

Adnotacja: Więcej informacji można znaleźć w temacie [Router bezprzewodowy] Jak uzyskać dostęp do sieciowego interfejsu graficznego (ASUSWRT).

Krok 2: przejdź do [Administration] (administracja) > [DSL Setting] (ustawienie DSL)

Adnotacja: Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby przed wprowadzaniem jakichkolwiek zmian uzyskać informacje o ustawieniach DSL.

01. DSL Modulation

Tutaj można wybrać odpowiedni typ modulacji. Jeżeli nie wiesz jaki masz dokładnie typ, wybierz opcję "Auto Sync-Up" (Ustawienie domyślne). com/images/2016/02/02/bc1b8422-c26a-4591-b031-1887ca02e28f. png"/>

02. ANNEX Mode

Skontaktuj się ze swoim ISP (dostawcą Internetu) aby ustalić jaki Annex wspiera twoja linia. Jeżeli nie jesteś pewien wybierz "A/I/J/L/M". Jeżeli dioda DSL nie świecie się po 60 sekundach wybierz "B/J" i poczekaj kolejne 60 sekund.

03. Dynamic Line Adjustment (DLA)

Ta opcja pozwala systemowi na monitorowanie linii DSL aby utrzymać jej stabilne działanie. W zależności od stanu linii niezbędne zmiany zostaną zastosowane automatycznie. Jeżeli jednak chcesz samodzielnie skonfigurować ustawienia wybierz opcję "Disabled". com/images/2016/02/02/5ca6a0fa-1d28-4b66-afd0-535aedd646e7. png"/>

04. Stability Adjustment (ADSL)

Ta opcja jest używana tylko dla trybu ADSL.  Możesz ustawić opcję ujemną aby osiągnąć lepszą stabilność, a opcję dodatnią aby uzyskać większą wydajność. Jeżeli nie masz pewności co do dużej stabilności swojej linii nie ustawiaj wysokich wartości pozytywnych. Te opcje będą ustawiane automatycznie w przypadku aktywnej opcji: “Dynamic Line Adjustment (DLA)”

 05. Rx AGC GAIN Adjustment (ADSL)

Tutaj można skonfigurować Rx AGC (Auto Gain Control) GAIN dla ADSL jeżeli połączenie ADSL jest niestabilne, mimo zmiany ustawień dotyczących stabilności połączenia (ADSL).

06. Stability Adjustment (VDSL)

Tutaj można zmienić opcje SNR Margin dla VDLS

Uwaga: ​DSL-AC88U, DSL-AC3100 i DSL-AC88U-B nie obsługują opcji „Regulacja stabilności VDSL”. 

Sprawdź w "System Log - DSL Log", aby odnaleźć downstream SNR Margin w pierwszej kolejności.

 • For DSL-AX82U
 • Ta pozycja umożliwia dostosowanie docelowego marginesu SNR. Możesz ustawić wartość ujemną, aby zmaksymalizować wydajność pobierania. Należy jednak pamiętać, że im niższa wartość, tym router modemu DSL będzie słabiej bronił szumów linii. Może wystąpić utrata synchronizacji. Więc dostosuj odpowiednią wartość. Jeśli jednak twoje połączenie xDSL jest niestabilne lub nie może nawiązać połączenia, ustaw wartość dodatnią.

 • Dla innych modeli
 • Dla przykładu, jeżeli margines downstrem SNR jest 8dB możesz ustawić 7dB albo mniej aby zmaksymalizować wydajność łącza., 4dB (Maksymalna wydajność) im mniejsza wartość tym modem DSL będzie słabiej chroniony przez zakłóceniami na linii. Może dojść do zakłóceń, dlatego należy wykorzystać odpowiednią wartość. Jeżeli jednak połączenie VDSL jest niestabilne lub nie można go nawiązać, wtedy należy ustawić wyższą wartość, np. : 9 dB ~ 30 dB.

  07. Rx AGC GAIN Adjustment (VDSL)

  Ta pozycja konfiguruje Rx AGC (Auto Gain Control) GAIN dla VDSL, jeżeli zmiana ustawień stabilności VDSL nie pozwoliła osiągnąć docelowego downstream. Spróbuj zmienić Rx AGC GAIN opcje na High Performance mode. Jeżeli twoje połączenie VDSL jest niestabilne i pojawiają się błędy CRC, ustaw opcję Stable mode. png"/>

  08. UPBO - Upstream Power Back Off (VDSL)

  Ta opcja pozwala kontrolować stan UPBO (Upstream Power Back Off) dla VDSL. DSLAM może używać UPBO aby zredukować siłę Tx twojego modemu/routera xDSL. W kilku wypadkach niestandardowa kontrola UPBO z DSLAM może powodować problemy z synchronizacją (np. niewystarczająca ilość Tx Power na potrzeby synchronizacji z minimalną mocą). Dzięki tej funkcji można teraz wyłączyć UPBO

  09. ESNP - Enhanced Sudden Noise Protection (VDSL)

  To polecenie jest pomocne w niektórych środowiskach szumu impulsowego i poprawia stabilność linii. Należy zauważyć, że ten element zostanie automatycznie dostosowany, jeśli włączona jest opcja "Dynamic Line Adjustment (DLA)".

  10. SRA (Seamless Rate Adaptation)

  Włącz SRA (Seamless Rate Adaptation ) w celu uzyskania stałych szybkości przesyłania danych i zapobiegania słabemu i niższemu połączeniu, prędkość upload i download może być nieznacznie zmniejszona

  Jeśli jednak połączenie jest bardzo stabilne i zauważysz spadek szybkości pobierania lub przesyłania, możesz wyłączyć SRA.

   11. Bitswap (ADSL)

  Ta opcja aktywują funkcje Bitswap. Dostosowuje ona bity przydzielone do kanałów.

  Zajęte lub przeciążone kanały mają przydzielane mniej bitów, a dostępne kanały otrzymują więcej bitów.

  12. Bitswap (VDSL)

  Ta opcja aktywują funkcje Bitswap. Ona dostosowuje bity przydzielone do kanałów.

  13. VDSL Profile

  Ta opcja konfiguruje profile VDSL używane z VDSL i domyślnie jest to 30a multi-mode które jest kompatybilne z trybem 17a/12a/8a. Aby rozwiązać niestandardowy problem z synchronizacją VDSL DSLAM 30a multi-mode, który został wdrożony przez niektórych niemieckich usługodawców internetowych, może to wymagać ustawienia trybu 17a multi-mode w celu zsynchronizowania linii VDSL. Dla użytkowników z innych krajów nie ma potrzeby zmiany tego ustawienia. 8a multi-mode implikuje 8a, 8b, 8c i 8d; 12a multi-mode oznacza 12a i 12b.

  Tryb multi-mode jest kompatybilny ze wszystkimi trybami.

   

  Adnotacja: DSL-AX82U może obsługiwać profil 35b.

  14. G. 4)

  G. INP oznacza ochronę przed zakłóceniami impulsowymi. Działa tylko z ADSL2, ADSL2 + i VDSL2. Umożliwia lepszą ochronę przed zakłóceniami impulsowym lub zwiększa skuteczność zapewnienia ochrony przed zakłóceniami impulsowymi. Jeśli DSLAM nie obsługuje tego, wyłącz je.

  15. G. 5)

  Dzięki G. vector można usunąć przesłuchy między sygnałami w tym samym kablu. Znacznie poprawia stosunek sygnału do szumu (SNR), który prowadzi do uzyskania wyższych szybkości transmisji. Jednak dostawca usług internetowych musi wdrożyć wektoryzowany DSLAM VDSL2 dla tej funkcji. Jeśli okaże się, że nie działa dobrze lub wiesz, że G. vector Twojego dostawcy usług internetowych jest niestandardowy, włącz tę opcję i niestandardowy G. vector.

   16. Non-standard G. 5)

  Ta pozycja obsługuje niestandardowy G. vector dla konkretnych krajów. Należy pamiętać, że jeśli wiesz, że G. vector Twojego dostawcy usług internetowych jest standardem, NIE włączaj tej opcji w celu zoptymalizowania wydajności. com/images/2016/02/02/afac8ea0-1c89-4f8b-98db-48e65364c163. png"/>

  Powiązane często zadawane pytania (FAQ)

  Dlaczego w profilu VDSL mojego routera nie ma opcji 35b?

  Tylko DSL-AX82U może obsługiwać profil 35b.

  Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

  Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

  Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj się z zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.

  Ustawienia Podręcznik D Link Dsl 2880al

  Bezpośredni link do pobrania Ustawienia Podręcznik D Link Dsl 2880al

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Ustawienia Podręcznik D Link Dsl 2880al