Zawiadomienie regulacyjne Ge Jbp79ab

Zawiadomienie regulacyjne Ge Jbp79ab jest zestawem zaleceń, które dotyczą bezpieczeństwa i ochrony środowiska przy użyciu produktów i usług firmy GE. Zawiadomienie regulacyjne zawiera informacje na temat zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska, których należy przestrzegać podczas korzystania z produktów i usług firmy GE. Zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące konserwacji, użytkowania i naprawy produktów i usług firmy GE. Regulacje te mają na celu zapewnienie bezpiecznego i niezawodnego użytkowania produktów i usług firmy GE, a także ochronę środowiska przed szkodami.

Ostatnia aktualizacja: Zawiadomienie regulacyjne Ge Jbp79ab

Zamów wizytę serwisową

W celu zgłoszenia urządzenia do naprawy, przejdź do strony Serwis.

Zamów wizytę

Części zamienne i akcesoria

Znajdź oryginalne części zamienne do swojego urządzenia w naszym sklepie internetowym i zamów je prosto do domu.

Kup teraz

Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16)

Utwórz dokument

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY

1. Podstawa prawna

Art. 54 ust. 1 i art. 57 ust. 1 w zw. z ust. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

2. Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę, albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2, o ile przystąpienie do użytkowania ma nastąpić po wykonaniu wszystkich robót budowlanych, można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.Organ nadzoru budowlanego może z urzędu przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Inwestor może zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy zwrócić się o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Uwaga! Zgodnie z przepisami ustawy COVID-19 w czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego organ wszystkie wnioski o pozwolenie na użytkowanie traktuje tak, jak zawiadomienia o zakończeniu budowy (organ może wnieść sprzeciw). Inwestor, który chce uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowania, powinien wskazać to w piśmie przewodnim do organu.

3. Podmiot składający zawiadomienie

Zawiadomienie składa inwestor.Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwoweji samorządowej jednostki organizacyjnej i organizacji społecznej).Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia zawiadomienia

Zawiadomienie o zakończeniu budowy składa się do organu nadzoru budowlanego.Organem nadzoru budowlanego jest:

 • powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
 • wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).
 • 5. Zawartość zawiadomienia

  W celu wypełnienia zawiadomienia w postaci elektronicznej konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora
 • pełnomocnika (jeżeli wnioskodawca zamierza działać przez pełnomocnika),
 • decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy,W zakresie danych dotyczących budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy podać:
 • miejsce położenia obiektu (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków)W zakresie danych dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy należy podać:
 • organ wydający decyzję/przyjmujący zgłoszenie
 • wydania decyzji/dokonania zgłoszenia
 • nr decyzji i znak sprawy
 • 6. Załączniki do zawiadomienia

  I. Jeżeli zawiadomienie dotyczy obiektu budowlanego, którego projekt został sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 19 września 2020 r. , do zawiadomienia należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodniez ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • oryginał dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej, a w przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej indywidualny numer tego dziennika nadany w systemie EDB,
 • oświadczenie kierownika budowy o:
  1. zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami (w przypadku budynku z częścią mieszkalną w oświadczeniu zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynkui poszczególnych lokali mieszkalnych)
  2. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 • oświadczenie kierownika budowy o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń;
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy;
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy inwestycji uzupełniającej,a w przypadku, gdy stanowi ona część obiektu budowlanego – potwierdzające zakończenie robót budowlanych jej dotyczących;
 • w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej - wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w przypadku nieuwzględnienia wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego - uzasadnienie zarządcy drogi stanowiące załącznik do wyniku ww. audytu;
 • w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu,z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby – uzupełniający opis tych zmian. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
 • II. Jeżeli zawiadomienie dotyczy obiektu budowlanego, którego projekt został sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 19 września 2020 r. , do zawiadomienia należy dołączyć:

 • oryginał dziennika budowy;
 • projekt techniczny z uwzględnieniem zmian dokonanych przez projektanta(i sprawdzonych przez projektanta sprawdzającego)
 • zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami (w przypadku budynku z częścią mieszkalną w oświadczeniu zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych),
 • doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 • protokoły badań i sprawdzeń:
 • przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub - w przypadku przewodów kominowych - osoby uprawnione do prowadzenia kontroli okresowych przewodów kominowych,
 • przeprowadzonych przez organy właściwych jednostek dozoru technicznego - w odniesieniu do urządzeń podlegających dozorowi technicznemu;
 • decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, wydaną przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego;
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezjii kartografii;
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy inwestycji uzupełniającej, a w przypadku, gdy stanowi ona część obiektu budowlanego – potwierdzające zakończenie robót budowlanych jej dotyczących;
 • w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby – uzupełniający opis tych zmian. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.Nie ma konieczności załączania wszystkich dokumentów w oryginale albo podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Zgodnie z art. 1c zamiast oryginałów można dołączyć kopie:a) oświadczenia kierownika budowy:
 • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
 • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także– w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
 • oświadczenia o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,
 • protokołów badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji i protokołów o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,
 • decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowaw art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, albo uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • oświadczenia o zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym i braku uwag lub sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej, jeśli są wymagane
 • Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

  Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa i oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

  7. Termin na złożenie wniosku

  Zawiadomienie należy złożyć po zakończeniu budowy, a przed przystąpieniem do użytkowania budynku.

  8. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

  Po otrzymaniu zawiadomienia, organ nadzoru budowlanego ma 14 dni na zgłoszenie sprzeciwu lub wezwanie inwestora do uzupełnienia dokumentów. Jeśli tego nie uczyni, inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego.

  9. Postępowanie w sprawie zawiadomienia w postaci elektronicznej

  Złożenie zawiadomienia w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

  Inwestor (jego pełnomocnik) składając zawiadomienie w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu zawiadomienia takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

  10. Opłaty przy wniosku

  Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy podlega opłacie skarbowej tylkow przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w tabeli Część I pkt 9d ustawy o opłacie skarbowej (m. in. warsztaty, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże do pięciu stanowisk włącznie, place postojowe i parkingi obiekty magazynowe, budynki kolejowe, stawy rybne). Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju zamierzenia budowlanego i nie obejmuje zawiadomienia dotyczącego zakończenia budowy obiektu budowlanego zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zawiadomienia dokonuje się przez pełnomocnika).Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

  11. Wzór wniosku

  Wzór formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy (PB-16) załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie Link

  Formularz wniosku wypełniony w serwisie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

  Powrót do przeglądu

  10. 09. 2018

  Rodzaje regulacji: stało - i zmiennoprzepływowa

  Wraz z rozwojem techniki, a takżetrendem ograniczeni energochłonności sprzętu domowego zaczęto stosować pompy z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej. Wprowadzono również algorytmy dostosowujące pracę popmy do zapotrzebowania instalacji, czyli różne sposoby regulacji.

  Z historii pomp obiegowych...

  Na początku użytkowania pomp obiegowych do instalacji nie mieliśmy żadnego problemu z wyborem odpowiedniego sposobu regulacji ponieważ użytkowano pompy bez regulacji – pompy pracowały zgodnie ze swoją charakterystyką ( stanowiącą zależność dyspozycyjnej wysokości podnoszenia i przepływu występującego w instalacji (rysunek 1).

  Występowało kilka typoszeregów pomp jednak ze względu na zróżnicowanie zapotrzebowania na parametry powodowało konieczność znaczącego przewymiarowania stosowanych urządzeń. Z czasem celem ograniczenia ilości oferowanych produktów, a także umożliwienia lepszego dopasowania pompy do instalacji ( jak również zredukowania konsumpcji energii elektrycznej)wprowadzono możliwość regulacji obiegowych pomp wirowych – mogliśmy ustawić wymaganą moc pompy za pomocą ustawienia wymaganego biegu (w zależności od modelu pompy posiadały z reguły od 2 do 4 stopni prędkości obrotowych).

  Paramatry jakie musi spełnić pompa wirowa

  Wymagany przepływ jest to ilość czynnika jaka musi zostać przetransportowana od punkt dystrybucji do odbiorników dla zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach.

  Wysokość podnoszenia jest sumą oporów hydraulicznych występujących w instalacji jakie musi pokonać medium celem dotarcia do wszystkich miejsc w instalacji. Tu musimy pamiętać, że wysokość budynku nie ma znaczenia w odniesieniu do wysokości podnoszenia pompy. Możemy mieć sytuację, że kilkukondygnacyjny dom o małej powierzchni pięter będzie wymagał mniejszej wysokości podnoszenia niż parterowa lecz rozległa instalacja.

  Należy również pamiętać, że jeśli w obiekcie zamontowane są standardowe grzejniki, nie ma konieczności stosowania znacząco większych przepływów, ponieważ krzywa pracy wskazuje na to, że wydajność w okolicach wymaganego przepływu nie jest z nim mocno związana przy wahaniach +/- 10% przepływu odchyłka wydajności wynosi tylko +/- 2% (zależność tę pokazano na rys. 2).

  Rysunek 1

  Rysunek 2

  Rysunek 3

  Pompy z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej i rodzaj regulacji

  Wraz z rozwojem techniki, a także trendem ograniczenia energochłonności sprzętu domowego zaczęto stosować pompy z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej.

  Zastosowanie przetwornic częstotliwości pozwoliło na ustawienie jednej z bardzo wielu prędkości(kilkudziesięciu, a nawet kilkuset prędkości obrotowych). Pozwoliło to na dobre dopasowanie parametrów pracy pompy do istniejącego zapotrzebowania na moc. Wraz z zastosowaniem regulowanej prędkości obrotowej wprowadzono również algorytmy dostosowujące pracę pompy do zapotrzebowania instalacji. Podstawowymi sposobami regulacji stosowanymi w małych i średnich układach są:

  regulacja stałociśnieniowa Δp-c, gdzie układ elektroniki stara się utrzymywać stałą różnicę ciśnień – tj. dyspozycyjną wysokość podnoszenia,

  regulacja zmiennoprzepływowa (nazywana także proporcjonalną) Δp-v, gdzie wraz ze spadkiem zapotrzebowania na przepływ zmniejszana jest dyspozycyjna wysokość podnoszenia. Większość producentów stosuje algorytm, w którym dyspozycyjna wysokość podnoszenia przy zerowym przepływie równa jest 1 zadanej wysokości podnoszenia. Zależności te zostały pokazane na rys. 3.

  Rodzaj regulacji do konkretnej instalacji

  Oczywiście każdy rodzaj regulacji przeznaczony jest do innego rodzaju instalacji.

  Regulacja Δp-c przeznaczona jest dla układów o małej regulacji, gdzie opory armatury są niewielkie lub w układach gdzie zachowanie określonej minimalnej dyspozycyjnej wysokości podnoszenia jest niezbędna dla prawidłowej pracy instalacji. W praktyce są to instalacje starszego typu charakteryzujące się dużymi przekrojami rur, instalacje ogrzewania podłogowego oraz wszelkie instalacje chłodzenia lub grzania maszyn gdzie zapewnienie odpowiedniego przepływu czynnika jest nadrzędne dla prawidłowego funkcjonowania układu. Regulacja ta jest mniej energooszczędna niż Δp-v, jest jednak mniej podatna na anomalie występujące w układzie. Przykład zastosowania przedstawiono na rys. 4.

  Regulacja Δp-v przeznaczona jest do układów o dużej regulacji, gdzie opory armatury są znaczące, a zachowanie minimalnej dyspozycyjnej wysokości podnoszenia nie jest tak istotne. W praktyce są to instalacje nowszego typu, wykonane z rur o mniejszej średnicyz zastosowanymi zaworami termostatycznymi. Regulacja ta ze względu na zmniejszanie dyspozycyjnej wysokości podnoszenia wraz ze spadkiem zapotrzebowania na przepływ jest bardziej energooszczędna i zwiększa komfort użytkowania instalacji poprzez wyeliminowanie szumów przepływowych w instalacji. 5. com/cdnpic/wilo183436/1532490/wilo183436_1140x_1. jpg" alt="" title=""/>

  Rysunek 4

  Rysunek 5

  Rodzaj regulacji a zużycie energii elektrycznej i praca instalacji

  Na podstawie pomiarów pompy elektronicznej o najwyższej sprawności Stratos Pico 25/1-6 o maksymalnej wysokości podnoszenia wynoszącej 6 m, można opracować wykres zużycia energii elektrycznej przy poszczególnych charakterystykach (rys. 6).

  Na podstawie wykresu łatwo stwierdzić, że:

  - regulacja Δp-v jest bardziej energooszczędna;

  - powyżej pewnego przepływu (w naszym wypadku1, 5 m3/h) pobór energii w obydwu przypadkach jest identyczny. Jest to spowodowane tym, że powyżej pewnych parametrów pompa nie jest w stanie osiągnąć ustawionej wysokości podnoszenia i zaczyna pracować wg. charakterystyki maksymalnej prędkości obrotowej (jak w przypadku rys. 1).

  Dodatkowo w przypadku regulacji Δp-v jak np. w sytuacji z rys. 4 celem zapewnienia odpowiedniej wysokości podnoszenia konieczne byłoby zastosowanie znaczącego naddatku nastawy, a to nie byłoby już energooszczędne. Dodatkowo w przypadku tego rodzaju regulacji istnieje możliwość, że pewne zaburzenia prawidłowego funkcjonowania instalacji będą błędnie interpretowane przez procesor pompy – np. zapchane filtry mogą być „interpretowane” jako przymknięte zawory termostatyczne i pompa zmniejszy prędkość obrotową (w przypadku regulacji stałociśnieniowej).

  Regulacja Δp-c jest z kolei bardziej uniwersalna, w przypadku zastosowania jej w sytuacji z rys. 5 instalacja od strony hydraulicznej będzie pracowała poprawnie, ponieważ w każdym punkcie pracy instalacji zostanie zachowana minimalna dyspozycyjna wysokość podnoszenia. com/cdnpic/wilo183434/1532502/wilo183434_1140x_1. jpg" alt="" title=""/>

  Rysunek 6

  Skutki „błędnego” ustawienia pompy:

  Skutki „błędnego” ustawienia pompy:

  • zbyt mała wysokość podnoszenia oznacza brak przepływu w najbardziej oddalonych punktach instalacji, co spowoduje tzw. niedogrzewanie końcówek. Ten sam efekt osiągniemy w przypadku niewyregulowania grzejników, co będzie skutkować koniecznością wygenerowania dużo większego przepływu niż faktycznie potrzebny;
  • zbyt duży przepływ lub zbyt duża wysokość podnoszenia generowana przez pompę może powodować szumy w instalacji, co za tym idzie dyskomfort użytkowania;zastosowanie nieodpowiedniego rodzaju regulacji, może skutkować wzrostem rachunków za energię elektryczną.

  Zawiadomienie regulacyjne Ge Jbp79ab

  Bezpośredni link do pobrania Zawiadomienie regulacyjne Ge Jbp79ab

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Zawiadomienie regulacyjne Ge Jbp79ab