Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.lulankidesign.pl oraz czappajkowo.pl , w brzmieniu obowiązującym dla zamówień złożonych od dnia 13.11.2019r.

   

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Właścicielem witryny internetowego działającego pod adresem internetowym lulankidesign.pl oraz czappajkowo.pl (dalej Witryna) jest: Salvo Group Sp. z o.o., ul. Łużycka 21, 75-113 Koszalin NIP 669-255-13-85 KRS 763632 zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca za pośrednictwem Witryny prowadzi stronę internetowy (zwany dalej „sklepem”), w którym oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422 ze zm.). 
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 4. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 6. Warunkiem założenia Konta oraz złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym jest akceptacja postanowień Regulaminu.
 7. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającegowyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy , który określony jest w cenniku dostaw .
 8. Informacje o towarach dostępne w Witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.
 9. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod telefonem +48 513 743 123 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16:00, oraz pod adresem poczty salvobiuro@gmail.com

 

Cena za połączenie według stawki operatora z usług którego korzysta dzwoniący, jak dla połączeń komórkowych do sieci Plus. 

 • DEFINICJE

 

 

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
 1. InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. WIELICKA 28, 30-552 KRAKÓW, NIP 6793108059
 2. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. WIELICKA 28, 30-552 KRAKÓW, NIP 6793081395
 3. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego lulankidesign.pl oraz czappajkowo.pl
 8. Sprzedawca – oznacza Salvo Group Sp. z o.o., ul. Łużycka 21, 75-113 Koszalin NIP 669-255-13-85 KRS 763632 .
 9. Strona Internetowa Firmy (Witryna)- oznacza stronę  internetową,  pod  którą Sprzedawca  prowadzi  Sklep  Internetowy,  działające  w  domenie https://www.lulankidesign.pl oraz https://www.czappajkowo.pl
 10. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 12. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 13. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 14. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem
 15. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 16. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 17. Dowód zakupu- dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.
 18. Karta produktu – pojedyncza podstron sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 19. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 20. Miejsce wydania rzeczyadres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 21. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 22. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem lulankidesign.pl oraz czappajkowo.pl
 23. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 24. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem lulankidesign.pl oraz czappajkowo.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 26. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 28. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 29. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 30. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
 31. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 32. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
 33. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 34. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
 35. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
 36. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem
 37. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 38. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

 

 

 • ZAMÓWIENIA I REALIZACJA

 

 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 3. dodanie do koszyka produktu;
 4. wybór rodzaju dostawy;
 5. wybór rodzaju płatności;
 6. wybór miejsca wydania rzeczy;
 7. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
 8. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 9. Realizacja zamówienia konsumenta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 10. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 11. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

 

 

 • PŁATNOŚĆ

 

 1. Ceny na Stronie Internetowej Firmy, zamieszczone przy danym Towarze / usłudze, stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 

 1. Przedpłata - przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

 

Konto bankowe, na które można dokonywać płatności to:

MBANK 21 1140 2004 0000 3602 8055 5798

Salvo Group Sp. z o.o., ul. Łużycka 21, 75-113 Koszalin

 

 

 1. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §3 pkt. 4 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta drogą elektroniczną. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 • DOSTAWA

 

 

 1. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Firmy, informację o przybliżonej liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia.
 2. O dokładnym terminie realizacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego w oddzielnej wiadomości elektronicznej, w chwili potwierdzenia zamówienia.
 3. Proces realizacji zamówienia liczymy od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie bankowym lub potwierdzenia zamówienia w przypadku zamówień za pobraniem.
 4. Do czasu realizacji zamówienie na leży osobno liczyć czas dostawy, który jest różny w zależności od wybranego Dostawcy, gdzie w przypadku;
 1. firmy kurierskiej Inpost to czas od 1-2 dni roboczych,
 2. Inpost paczkomaty, - od 2- 4 dni roboczych,
 3. Zamówienia są wysyłane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 5. Koszt dostawy:
 6. W zależności od wielkości i rozmiaru paczki koszty są w kwocie od 13 zł do 25 zł, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną, w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 7. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki, będącej przedmiotem Dostawy, POTWIERDZENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA obejmującą dostarczane Towary.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

 • ZWROT I REKLAMACJE

 

 

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może,
 3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 1. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie elektronicznej na adres Sprzedawcy salvobiuro@gmail.com w tytule wiadomości umieszczając informację REKLAMACJA. W załączniku wiadomości wstawiając wypełniony formularz zgłoszeniowy dot. Reklamacji ( formularz zamieszczony na stronie firmy). W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 

 

 

 • RĘKOJMIA I REKLAMACJE Z TYTUŁU RĘKOJMI

 

 

 1. Lulanki Design jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom produktu bez wad fizycznych i prawnych. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 11 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie elektronicznej na adres Sprzedawcy salvobiuro@gmail.com w tytule wiadomości umieszczając informację REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI. W załączniku wiadomości wstawiając wypełniony formularz zgłoszeniowy dot. Reklamacji ( formularz zamieszczony na stronie firmy). W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
 3. Lulanki Design oraz Czappajkowo w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez LulankiDesign oraz Czappajkowo, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do LulankiDesign oraz Czappajkowo z opisem reklamacji na adres:

Salvo Group Sp. z o.o., ul. Łużycka 21,

75-113 Koszalin

 

 

 

 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu.

( wzór załączony na stronie firmy).

 1. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 5. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. ( wskazał w formularzu inny numer konta niż byłą dokonana płatność).
 9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsumentowi zgodnie z art.38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 

 

 

 

 

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 • W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Informujemy, że składając zamówienie firmie Salvo Group Sp. z o.o. ( Lulanki Design) za pośrednictwem https://lulankidesign.pl  oraz https://czappajkowo.pl  korzystając do komunikacji naszego adresu email, zgadzasz się z postanowieniami, zawartymi w RODO.
  Administratorem Państwa danych jest:  Salvo Group Sp. z o.o., ul. Łużycka 21, 75-113 Koszalin NIP 669-255-13-85 KRS 763632
 • Celem i podstawą zbierania danych osobowych jest świadczenie usług oferowanych oraz realizacja złożonych zamówień. Przetwarzanie Twoich danych osobowych obejmuje wyłącznie zakres wynikający z prawnych podstaw do realizacji zamówienia.
  Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody i/lub zgodnie z normami przepisów prawa, wynikających z ordynacji podatkowej oraz przepisów dotyczących gwarancji i rękojmi.
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne oraz stanowi warunek zawarcia umowy i rozpoczęcia realizacji zamówienia.
  Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym do tego organom władzy publicznej w prawnie uzasadnionych przypadkach. Twoje dane osobowe zostaną udostępnione instytucjom zewnętrznym, w zakresie wymagającym realizację (wysyłkę) zamówienia: firmie kurierskiej, Poczcie Polskiej.
 • Zakres przekazanych danych ograniczony jest do koniecznego i wynikającego z realizacji zamówienia minimum.
 • Zbierając i przechowując Państwa dane osobowe, Salvo Group Sp. Z o.o. dokłada wszelkich starań o dochowanie poufności oraz stosuje dostępne środki techniczne, wynikające z przepisów prawa oraz możliwości technologicznych, służące ich ochronie.
  Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

 

 

 

 

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl